Fiaviana: Jesosy omaly, anio ary mandrakizay

Jesosy 171 omaly anio mandrakizay Indraindray isika mankamin'ny Krismasy mankalaza ny Fahatongavan'ny Zanak'Andriamanitra amin'ny fahazotoana be dia be avelantsika avelan'ny Advent miverina seza, fotoana manomboka ny taom-piangonana Kristiana. Manomboka amin'ity taona ity ny 29 Novambra sy ny filazam-baovao amin'ny Krismasy, ny Alahady efatra an'ny Fiaviana, fetin'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ny anarana hoe "Advent" dia avy amin'ny Adventus Latina ary midika hoe "ho avy" na "fahatongavana". Ny "ho avy" an'i Jesosy dia ankalazaina intelo ao amin'ny Advent (amin'ny làlana mifamadika): ny ho avy (Fiverenan'i Jesosy), ny ankehitriny (amin'ny Fanahy Masina) sy ny taloha (Jesosy Fitoerana / nahaterahany).

Azontsika tsara kokoa ny dikan'ny Fiaviana raha toa ka dinihintsika ny ifandraisan'izany intelo io. Toy izao no nahatonga izany ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo: "Jesosy Kristy omaly sy anio ary mitovy mandrakizay" (Hebreo 13,8). Tonga i Jesosy rehefa tonga nofo ny olona (omaly) ary ato amintsika ankehitriny amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izy (anio) ary hiverina ho mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo rehetra (ho mandrakizay). Fomba iray hafa hijerena ny momba ny Fanjakan'Andriamanitra. Ny Fahatongavan'i Jesosy dia nitondra ny fanjakan'Andriamanitra tany amin'ny olona (Omaly); Izy tenany mihitsy no manasa ireo mahatoky hiditra sy handray anjara amin'io fanjakana io (Amin'izao fotoana izao); ary rehefa miverina izy, dia hasehony amin'ny olombelona rehetra ny Fanjakan'Andriamanitra (ho mandrakizay).

Jesosy dia nanao fanoharana maromaro mba hanazavana ny fanjakana izay efa hatsangany: ny fanoharana momba ilay voa izay maniry tsy an-kiato sy mangina (Marka 4,26-29), izay avy amin'ny voan-tsinapy, izay mipoitra avy amin'ny voan-javatra kely ary maniry ao anaty ahitra lehibe (Marka 4,30-32), toy izany koa ny masirasira izay nandoa ny koba manontolo (Matio 13,33). Ireo fanoharana ireo dia mampiseho fa ny fanjakan'Andriamanitra dia nentina teto an-tany niaraka tamin'ny Fahatongavan'i Jesosy ary mbola mitohy ary tena mitohy ankehitriny. Hoy koa i Jesosy: "Fa raha ny Fanahy Masin'Andriamanitra no amoahako ny fanahy ratsy, dia efa tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra" (Matio 12,28; Lioka 11,20). Efa eo ny Fanjakan'Andriamanitra, hoy izy, ary ny porofo izany dia voarakitra ao amin'ny fandroahana demony sy ny asa tsara hafa nataon'ny Eglizy.

Ny herin 'Andriamanitra dia ambara tsy tapaka amin'ny mpino izay miaina amin'ny zava-misy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana, omaly, izy androany ary hisy azy mandrakizay. Tahaka ny nanatonan'ny fanjakan'Andriamanitra ny asan'ny fanahy ara-panahy an'i Jesosy dia hita eo amin'ny asa ara-panahy ao amin'ny fiangonany koa izany (na dia mbola tsy lavorary aza). Jeso Mpanjaka dia isanay; Mitoetra ao anatintsika ny heriny ara-panahy, na dia tsy mbola tena mahomby ny fanjakany. I Martin Luther dia nanao fampitahàna fa nofatoran'i Jesosy i Satana, na dia rojo lava lava aza: «[...] dia tsy afaka nanao mihoatra noho ny alika ratsy iray akory izy [Satana]; mety handrovitra izy, hihazakazaka, mitsivalana amin'ny rojo. »

Ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahalavorariany dia ho lasa zava-misy - izany no "mandrakizay" antenaina. Fantatsika fa tsy afaka manova an'izao tontolo izao eto isika sy ankehitriny, na izany aza, miezaka mafy hita taratra an'i Jesosy amin'ny fomba fiainantsika isika. I Jesosy irery ihany no afaka manao izany, ary hanao izany amim-boninahitra izy rehefa miverina. Raha efa misy zava-misy ankehitriny ny Fanjakan'Andriamanitra ankehitriny, dia ho hita eo amin'ny fahatanterahany tanteraka izany amin'ny hoavy. Raha mbola afenina miainga ankehitriny io dia hambara tanteraka rehefa hiverina i Jesosy.

Matetika i Paoly dia niresaka momba ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny heviny amin'ny hoavy. Nampitandrina ny zava-drehetra izay mety hisakana antsika tsy "handova ny fanjakan'Andriamanitra" (1 Korintiana 6,9-10 sy 15,50; Galatiana 5,21; Efesiana 5,5). Raha ny hita matetika amin'ny teny nofidina, dia nino izy fa ho tanteraka amin'ny faran'izao tontolo izao ny fanjakan'Andriamanitra (1Thess 2,12; 2Taona 1,5; Kolosiana 4,11; 2 Timoty 4,2 ary 18). Fantany koa anefa fa na aiza na aiza misy i Jesosy dia efa teo ny fanjakany, eny na dia "izao tontolo izao ratsy fanahy izao" araka ny niantsoany azy. Koa satria eto amintsika eto i Jesoa ary izao, ny fanjakan'Andriamanitra dia efa misy ankehitriny, ary araka ny lazain'i Paoly dia efa manana zo sivily amin'ny fanjakan'ny lanitra isika (Filipiana 3,20).

Ny fiaviana koa dia resahina amin'ny resaka famonjena antsika, izay resahin'ny Testamenta Vaovao ao anaty fehezanteny telo: ny taloha, ankehitriny ary ny ho avy. Ny famonjena antsika izay efa vita dia maneho ny lasa. Nalain'i Jesosy rehefa tonga voalohany izy - tamin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakarany. Miaina izao ankehitriny izao isika fa mitoetra ao amintsika i Jesoa ary mitaona antsika, amin'ny asany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Mandray anjara. Ny ho avy dia midika ho fanatanterahana ny famonjena izay ho tonga amintsika rehefa miverina miharihary ho an'ny rehetra i Jesosy ary eo amin'ny toerany daholo Andriamanitra.

Mahaliana ny manamarika fa ny Baiboly dia manantitrantitra ny fisehoan'i Jesôsy hita maso amin'ny fihaviany voalohany sy amin'ny fotoana rehetra ho avy. Eo anelanelan'ny "omaly" sy ny "mandrakizay", ny fahatongavan'i Jesosy dia tsy hita maso raha toa ka mahita azy mandeha manodidina isika, tsy toy ireo niaina tamin'ny taonjato voalohany. Nefa satria irak'i Kristy isika ankehitriny (2 Korintiana 5,20), nantsoina hijoro ho amin'ny fisian'i Kristy sy ny fanjakany isika. Na dia mety tsy hita maso aza i Jesosy dia fantatsika fa miaraka amintsika ary tsy hamela na handao antsika izany. Ny mpiara-belona amintsika mety hahafantatra azy ao amintsika. Angatahina isika hamotipotika ny voninahitry ny fanjakana amin'ny alàlan'ny hanomezana efitrano ny vokatry ny Fanahy Masina hitsindroka antsika sy amin'ny fitandremana ny didin'i Jesosy vaovao hifankatia. (Jaona 13,34-35).

Raha takatsika fa ny Advent dia ny fifantohana, dia Jesosy omaly, anio ary mandrakizay, ho afaka hahatakatra tsara kokoa ny fomba nentin-drazana isika amin'ny endrika labozia efatra izay mialoha ny fotoana hahatongavan'ny Tompo: fanantenana. Fiadanana, fifaliana sy fitiavana. Raha ny voalazan'ny mpaminany mpaminany dia i Jesosy no tena fananganana fanantenana nanome hery ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy tonga ho mpiady na mpanjaka manaiky an-drazana izy, fa andrian'ny fandriampahalemana hanehoana fa ny drafitr'Andriamanitra dia ny hitondra fandriampahalemana. Ny antony manosika fifaliana dia maneho ny fanantenana mahafinaritra ny fahaterahana sy ny fiverenan'ny Mpamonjintsika. Fitiavana rehetra manjaka Andriamanitra. Ilay tia dia tia antsika omaly (talohan'ny nananganana an'izao tontolo izao) ary nanohy nanao izany. (samihafa sy amin'ny fomba mahazatra) na anio ary mandrakizay.

Mivavaka aho mba ho feno ny fanantenan'i Jesosy, fiadanam-po sy fifaliana ho anao ny vanim-potoanan'ny Fiaviana ary hampahatsiahy anao isan'andro ny fitiavany anao ny Fanahy Masina.

Matoky an'i Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay,

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFFiaviana: Jesosy omaly, anio ary mandrakizay