Inona no mampiavaka an'i Jesosy?

Andro vitsy lasa izay, raha nandeha nody avy niasa aho, dia nahita dokambarotra teny amin'ny arabe nampiroborobo ny famoahana lahatsoratra tamin'ny gazety ankehitriny. Hoy ny peta-drindrina: "Mandela dia Jesosy". Tamin'ny voalohany dia nahataitra ahy ity fanambarana ity. Ahoana no ahafahan'ny olona milaza zavatra toy izany! Olona miavaka i Mandela, fa azonao ampitahaina na ampitoviana amin'i Jesosy ve izy? Na izany aza, nahatonga ahy hieritreritra ity afisy ity. Ankoatra an'i Mandela, olona manokana maro no niaina teto an-tany. Tao anatin'ny 100 taona lasa fotsiny dia nisy olona toa an'i Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. ary Nelson Mandela, izay, toa an'i Jesosy, niaina tsy fahamarinana, nandresy ireo sakana toa tsy voavaha ary nahazo laza iraisam-pirenena mihitsy aza. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nijaly tamin'ny fombany avy. Nokapohina, notanana, norahonana ary nampitahorina, ary novonoina mihitsy aza izy ireo. Raha ny momba an'i Gandhi sy Martin Luther King Jr., dia samy nandoa ny ainy tsirairay avy. Ka inona no mampiavaka an'i Jesosy? Fa maninona no kristiana mihoatra ny roa tapitrisa no manompo azy?

Jesosy dia tsy nanana ota

Na i Gandhi, Martin Luther King Jr., na i Nelson Mandela dia samy tsy nanambara ho tsy nanota. Nefa ao amin'ny Testamenta Vaovao dia maro no mijoro ho vavolombelona fa maniry fatratra fifandraisana akaiky amintsika i Jesosy; fa tsy misy olon-kafa manao na afaka manome andininy ny amin'ny tsy nanotan'i Jesosy. Ao amin'ny 1 Petera 2,22:4,15 dia afaka mamaky isika: "Izay tsy nanota ka tsy nisy fitaka teo am-bavany" ary ao amin'ny Heb., "Fa tsy manana Mpisoronabe tsy mahay mangoraka ny fahalementsika isika. fa Izay nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra toa antsika, nefa tsy nisy ota. " Jesosy dia tonga lafatra ary, tsy toa an'i Mandela sy ireo hafa, dia tsy nanota mihitsy.

Jesosy nilaza fa Andriamanitra

Na i Gandhi, i Martin Luther King Jr., na i Nelson Mandela dia samy tsy nilaza ho Andriamanitra avokoa, fa i Jesosy kosa dia nanao izany .Jaona 10,30 dia milaza fa "Izaho sy ny Ray dia iray", raha Andriamanitra ihany no resahina. tena be herim-po ny fitakiana nefa Jesosy nanao izany. Ary noho izany antony izany dia naniry ny hanombo an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana ny Jiosy.

Nisy olona hafa teo amin'ny tantara, toa an'i Augustus Kaisara sy ny Mpanjaka Nebokadnetsara, izay nilaza fa masina. Saingy ny fitondran'izy ireo dia tsy nasiana fiadanam-po, fitiavana ary toetra tsara amin'ny olona, ​​fa nampahory sy nanisy lolompo ary nitady fahefana. Mifanohitra tanteraka amin'izany, misy ny manaraka an'i Jesosy, izay tsy mikatsaka ny hahatonga azy ho malaza, manan-karena sy mahery, fa hitondra ny olona fitiavana an'Andriamanitra sy ny vaovao mahafaly amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany.

Hamarininny fahagagana sy faminaniana

Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2,22: 23-5000, dia nanoratra izao manaraka izao momba ny Pentekosta ny apôstôly: "Ry lehilahy Isiraely, henoy izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, nasehon'Andriamanitra taminareo tamin'ny asa sy fahagagana sy famantarana izay nanaovan'Andriamanitra tamin'ny alalany teo aminareo Tahaka ny fantatrareo ihany no nanomboanareo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, Izay natolotry ny jentilisa azy ho faty ka novonoiny. Eto i Petera dia miresaka amin'ireo olona mbola mahalala an'i Jesosy manokana. Hitan'izy ireo ny fahagagana nataony ary ny sasany tamin'izy ireo dia mety ho teo akory aza tamin'ny nananganany an'i Lazarosy, lehilahy Manome sakafo (tsy anisany vehivavy sy zaza), mandroaka fanahy ratsy ary manasitrana ny marary sy mandringa. Betsaka koa ny olona nanatri-maso ny fitsanganany tamin'ny maty ary afaka nijoro ho vavolom-belona tamin'izany. Tsy lehilahy fotsiny izy. Tsy niresaka fotsiny izy fa nanao zavatra araka ny teniny. Na eo aza ny teknolojia maoderina ankehitriny, tsy misy afaka mahatakatra ireo fahagagana nataon'i Jesosy. Tsy misy olona ankehitriny afaka mamadika ny rano ho divay, mampiakatra ny olona amin'ny fahafatesana ary mampitombo sakafo. Na dia manaitra be aza ireo zavatra rehetra ireo, ny zava-misy hitako fa mahavariana indrindra amin'ireo fahagagana nataon'i Jesosy dia ny faminaniana 700 mahery hotanterahan'ny Mesia ary notanterahin'i Jesosy tsirairay avy izy ireo. Ireo faminaniana ireo dia vita arivo taona mahery talohan'ny nahaterahany. Mba hahatakarana fa tena niavaka ny nanatanterahan'i Jesosy ireo faminaniana ireo, dia tsy maintsy jerena fotsiny ny statistika mety misy olona manatanteraka ireo faminaniana rehetra ireo. Raha mijery ny mety hisian'ny olona manatanteraka ny faminaniana 300 ambony momba an'i Jesosy isika, dia tokony ho 1:10; (Iray manana 157 zéro). Ny vintana nanatanterahan'i Jesosy ny faminaniana sendra azy dia kely dia kely ka toa tsy afaka atao izany. Ny fanazavana tokana momba ny fomba nahafahan'i Jesosy nahatanteraka ireo faminaniana rehetra ireo dia izy tenany ihany no Andriamanitra ary nitantana ny zava-nitranga.

Maniry ny hifandray akaiky amintsika olombelona i Jesosy

toa an'i Gandhi, Martin Luther King Jr., ary Mandela dia nanana mpanaraka maro, saingy tsy afaka ny hanana olon-tsotra hifandray amin'izy ireo. Jesosy kosa dia manasa antsika hanana fifandraisana manokana aminy. Ao amin'ny Jaona 17,20: 23 dia mivavaka ireto teny manaraka ireto izy: "Tsy ho azy ireo ihany no ivavahako, fa ho an'ireo izay hino ahy koa amin'ny teniny mba ho iray izy rehetra. Tahaka ahy ianao raiko ato amiko, ary Izaho ato aminao, dia ao amintsika koa izy ireo, mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ireo ny voninahitra nomenao ahy, mba ho iray izy ireo tahaka ny maha iray antsika, Izaho ao amin'izy ireo ary ianao ato amiko, mba ho iray tanteraka sy hahafantatra an'izao tontolo izao izy ireo, satria Ianao naniraka ahy sy tia azy ireo ny fitiavanao ahy. "

Tsy hain'i Mandela, satria misy aho dia tsy afaka manao an'io koa. Rehefa dinihina tokoa, olombelona ihany izy. Saingy ny tsirairay amintsika dia afaka mahazo fifandraisana amin'i Jesosy. Azonao atao ny mizara aminy ny fanirianao, fifalianao, tahotrao ary ny fanahianao lalina indrindra aminy. Tsy enta-mavesatra ho azy ireo ary tsy ho reraka na be atao loatra hihaino azy ireo izy. Jesosy dia mihoatra noho ny olona manan-danja rehetra niaina teto satria tsy olombelona ihany fa Andriamanitra koa.

famintinana

Na dia teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity aza dia toa nampitahaina tamin'i Jesosy i Mandela, hitantsika fa tsy azo atao izany. Azontsika atao ny mampitaha an'i Mandela amin'i Gandhi sy Martin Luther King Jr., fa tsy amin'i Jesosy, satria izany no ahafahantsika mampitaha ny rano indray mitete amin'ny ranomasina. Tsy afaka mampitaha olona amin'i Jesosy ianao satria tsy misy mitovy aminy. Satria tsy misy olona miavaka toa azy.

by Shaun de Greeff


PDFInona no mampiavaka an'i Jesosy?