Finoana - jereo ny tsy hita maso

533 mino fa mahita ny tsy hitaMbola misy ihany ny herinandro vitsivitsy mankalazantsika ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zavatra roa no nitranga tamintsika rehefa maty Jesosy ary natsangana. Ny voalohany dia niara-maty taminy isika. Ary ny faharoa, dia niara-natsangana taminy isika.

Der Apostel Paulus drückt es so aus: «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosiana 3,1-4).

Rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana noho ny fahotantsika i Kristy, dia maty teo amin'ny lafiny ara-panahy ny olombelona rehetra, anisan'izany izaho sy ianao. Maty i Kristy ho solontena eto amintsika. Fa tsy toa anay akory, fa maty izy ary nitsangana tamin'ny maty koa fa solontenantsika. Midika izany: rehefa maty izy ka natsangana dia niara-maty taminy ary natsangana niaraka taminy. Midika izany fa eken'ny Ray isika mifototra amin'izay ao amin'i Kristy Zanany Malalany. Jesosy dia maneho antsika eo anatrehan'ny Ray amin'ny zavatra rehetra ataontsika, ka tsy antsika intsony no manao azy, fa Kristy ao amintsika. Ao amin'i Jesosy dia navotsotra tamin'ny herin'ny ota sy ny saziny isika. Ary ao amin'i Jesosy dia manana fiainana vaovao ao aminy isika ary ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ny Baiboly dia miantso ity vaovao na teraka avy any ambony. Teraka avy any ambony isika tamin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina mba hiaina fiainana manatanteraka haben'ny fanahy.

Araka ny andininy izay novakiantsika sy andininy maro hafa dia miara-miaina amin'i Kristy ao amin'ny fanjakana any an-danitra isika. Maty ny zokiolona taloha ary tonga fiainana vaovao. Ankehitriny ianao dia famoronana vaovao ao amin'i Kristy. Ny fahamarinana mampientam-po amin'ny maha-olom-baovao antsika ao amin'i Kristy dia izao no ahafantarana antsika miaraka aminy sy miaraka amintsika. Tsy tokony hahita ny tenantsika misaraka mihitsy isika, toa an'i Kristy. Ny fiainantsika miaraka amin'i Kristy dia miafina ao amin'Andriamanitra. Momba antsika miaraka amin'i Kristy isika amin'ny alalany sy amin'ny alalany. Ao ny fiainantsika. Fiainantsika izany. Iray ao aminy isika. Ao isika no miaina. Tsy mponina eto an-tany ihany isika; mponina any an-danitra koa isika. Tiako ny hamaritra izany ho miaina amin'ny faritra roa - ny faritra tsy maharitra, ara-batana ary mandrakizay. Mora ny milaza ireo zavatra ireo. Sarotra kokoa ny fahitan'izy ireo. Marina anefa izany na dia miady amin'ny olana andavan'andro iainantsika aza isika.

Paulus fordert uns auf, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren: «Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2 Korintiana 4,16: 18).

Izany no tena fiaingany. Izay no fototry ny finoana. Manova ny eritreritrao manontolo ny fahitana ity toe-javatra vaovao misy anao ao amin'i Kristy ity, anisan'izany ny zavatra mety hitranga aminao amin'izao fotoana izao. Rehefa fantatrao fa mitoetra ao aminao i Jesosy, misy fahasamihafana lehibe amin'ny fomba ahafahanao miatrika ny raharaha amin'izao fiainana izao.

nataon'i Joseph Tkach