Lahatsoratra azo vakiana

Ilay mpitsara any an-danitra

Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy, ao amin'ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zavatra rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asa 12,32; Kol. 1,19-20; Jaona 3,16- 17), isika rehetra dia afaka manala ny tahotra sy ny tebiteby momba ny "izay ijoroantsika miaraka amin'Andriamanitra" ary manomboka tena miala sasatra amin'ny fahazoana antoka ny fitiavany sy ny fitarihany hery eo amin'ny fiainantsika. Vaovao mahafaly ny filazantsara ary marina tokoa fa tsy ho an'ny olom-bitsy ihany, ...

Miverena toy ny anao!

Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ilay antso hoe "mba ho tonga tahaka anao ihany" dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly hoe: "Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nampahalemy antsika. Eny ary ...

Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?

Als Diener von Jesus Christus werden wir oft gebeten, Menschen Trost zu spenden, wenn sie durch verschiedenartige Leiden gehen. In Leidenszeiten werden wir gebeten, Nahrung, Unterkunft oder Kleidung zu spenden. Aber in Zeiten des Leidens werden wir auch zusätzlich zur Bitte um Behebung physischer Not manchmal auch um eine Erklärung gebeten zur Frage, warum Gott erlaubt, dass Christen leiden. Dies ist eine schwer zu beantwortende Frage, besonders dann, wenn sie in…

Matokia an'Andriamanitra

Ny finoana dia midika hoe "fahatokisana" fotsiny. Afaka matoky tanteraka an'i Jesoa amin'ny famonjena antsika isika. Ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika mazava fa tsy voamarina amin'ny zavatra rehetra azontsika atao isika fa amin'ny fahatokisana an'i Kristy, Zanak'Andriamanitra. Ny apostoly Paoly dia nanoratra hoe: "Koa ankehitriny dia mino isika fa ny olona dia tsy misy asan'ny lalàna, fa amin'ny finoana ihany" (Romana 3,28). Tsy miankina amintsika velively ny famonjena ...

Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?

Nahavokatra be ny asan'i Jesosy. Nampianatra izy ary nanasitrana an'arivony. Nahita mpihaino be dia be izy ary mety nisy fiantraikany lehibe kokoa. Afaka nahasitrana an'arivony maro kokoa izy raha nankany amin'ny Jiosy sy ny tsy Jiosy izay nonina tany amin'ny faritra hafa. Fa i Jesosy namela ny asany tsy ho ela. Afaka nisoroka ny fisamborana izy, fa nisafidy ny ho faty fa tsy nitory ...

Ny fiangonana

Sary ara-baiboly mahafinaritra iray dia miresaka ny Fiangonana amin'ny maha-ampakarin'i Kristy. Ny fanehoana an'ohatra amin'ny soratra masina isan-karazany, ao anatin'izany ny Tonon-kiran'ny Hira dia manondro azy io. Andininy iray lehibe dia ny Tonon-kiran'ny 2,10: 16-2,12, izay ilazan'ny malala ny ampakarina fa efa lasa ny fotoan'ny ririnina ary izao dia tonga ny fotoana hihira sy fifaliana (jereo koa ny Heb 2,16), ary ao koa izay lazain'ny ampakarina: Ny sakaizako dia ahy ary azy ”(Md.). Ny fiangonana dia samy ao ihany ...

Famindram-po ho an'ny rehetra

Rehefa nivory tany amin'ny fiangonana manerana an'i Amerika sy ny firenena hafa ny olona tamin'ny andro fisaonana, 14 septambra 2001, dia tonga nahare teny fampiononana, fampaherezana, ary fanantenana izy ireo. Saingy, maro amin'ireo mpitarika fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana - manohitra ny fikasan'izy ireo hanome fanantenana ho an'ilay firenena malahelo - dia nampiely hafatra tsy an-kitsimpo izay niteraka fahavoazana, fahakiviana ary tahotra. Tena tokoa, ho an'ireo olona akaiky ny fanafihana ...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin'ny Asan’ny Apostoly 1,9 dia lazaina amintsika hoe: «Ary rehefa nilaza izany izy dia nakarina dia nisy rahona nitondra azy teo imason'izy ireo." Te hanontany fanontaniana tsotra eto aho: Nahoana? Fa maninona i Jesosy no nakana ny fomba toy izao? Saingy alohan'ny hahatongavantsika izany, dia vakintsika ny andininy telo manaraka: “Ary raha nijery azy ireo nankany an-danitra izy ireo, indro, nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy ...

Fiainana miaraka amin'Andriamanitra

"Tongava fotsiny tahaka anao!" Fampahatsiahivana fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra nefa mbola tia antsika izy. Ny fiantsoana ho tonga tsotra fotsiny dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly ao amin'ny Romana: “Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nalehantsika. Ankehitriny dia saiky tsy misy olona maty noho ny marina; angamba noho ny mahasoa azy dia sahy mivavaka aminy. Fa Andriamanitra kosa dia maneho ny fitiavany ...

Fantaro an'i Jesosy

Matetika ny resaka hahafantarana an'i Jesosy. Ny fomba hanaovana izany anefa toa somary malalaka sy sarotra ihany. Natao indrindra izany satria tsy afaka mahita azy isika na miresaka mifanatrika. Tena misy izy io. Nefa tsy hita na tsy azo zahana io. Tsy afaka mandre ny feony koa isika, afa-tsy angamba amin'ny tranga tsy fahita firy. Ahoana ary ny fomba hahalalantsika azy? Tato ho ato mihoatra ny iray ...

Tantaran'i Jeremy

Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana ny hanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary noho izany dia nalefany tany amin'ny sekoly tsy miankina iray izy. Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nandoka tamin'ny ...

Ny Fanahy Masina

Ny Fanahy Masina dia manana ny toetran'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra ary manao zavatra izay Andriamanitra irery ihany no manao. Sahala amin’Andriamanitra, masina ny Fanahy Masina - masina dia masina fa manota ny manala ny Fanahy Masina tahaka ny Zanak’Andriamanitra (Heb 10,29:12,32). Ny fahafaham-baraka, ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina dia fahotana tsy manam-petra (Mt). Midika izany fa masina ny fanahy ary tsy mitovy amin'ny Tempoly dia voalaza fa masina ...

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Fantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Fantatry ny tsy fahombiazany, ny ...

Andriamanitra mpanefy tanimanga

Tadidinao ve rehefa namadika ny sain'i Jeremia tamin'ny kapila an'ny mpanefy tanimanga (Jer. 18,2: 6-45,9)? Nampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga Andriamanitra, mba hampianarana lesona mampientanentana antsika. Ny hafatra mitovy toa izany izay mampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga dia hita ao amin'ny Isaia 64,7 sy 9,20 ary ao amin'ny Romana 21. Iray amin'ireo kaopy ankafiziko indrindra, izay matetika no misotro dite ao amin'ny birao, no ahitana sarin'ny fianakaviako. Raha mijery azy aho ...

Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona. "Voombo miaraka nohomboana amin'i Kristy aho" hoy ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), saingy tsy i Paoly irery ihany. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny kristiana hafa (Kolosiana 6,4). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana). Inona no mihatra eto ...

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny olona mino an'Andriamanitra dia sarotra ny mino fa tian'Andriamanitra izy ireo? Sarotra amin'ny olona ny maka sary an-tsaina ny hoe Andriamanitra mpamorona sy mpitsara, saingy sarotra tokoa ny mahita an'Andriamanitra ho tia sy mikarakara azy ireo. Saingy ny marina dia ilay Andriamanitra tsy manam-pitiavana sy mamorona ary tonga lafatra tsy mba mamorona zavatra mifanohitra Aminy, izany dia ny fanoherana ny Tenany. Izay rehetra ...

Telo ao anaty

Telo ao anatin'ny firaisana izay lazain'ny Baiboly hoe "Andriamanitra" dia tsy midika hoe mpitovo iray amin'ny heviny hoe "antitra izay misy volo lava sy fotsy" izay antsoina hoe Andriamanitra. Ny Baiboly dia manaiky an'Andriamanitra izay namorona antsika ho firaisan'ny olona telo samy hafa na "samy hafa", dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny ray tsy zanakalahy ary ny zanaka tsy ray. Ny Fanahy Masina dia tsy ny ray na ny zanaka ...

Andriamanitra dia ...

Raha afaka mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra ianao; iza izany? Angamba "lehibe": araka ny famaritana ny maha? Fa maninona ny olona no tsy maintsy mijaly? Na "kely" nefa mbola maika: Inona no nitranga tamin'ny alika nandositra ahy fony aho folo taona? Ahoana raha manambady ny fahazazako aho? Fa naninona no nataon'Andriamanitra ho manga ny lanitra? Na angamba ianao nanontany azy hoe: "Iza ianao?" na "Inona ianao?" na "Inona no tianao ...

Ny fahagagana momba ny nahaterahan'i Jesosy

"Azonao vakiana ve?", Hoy ny fanontanianao mpizahatany, nanondro kintana volafotsy lehibe iray izay misy soratra latinina: "Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est." "Hiezaka aho," hoy aho namaly, niezaka ny handika. nitondra ny herin 'ny latin-koditra feno aho: "Eto Jesosy dia naterak'i Maria Virjiny." "Araka ny hevitrao?" Izany no fitsidihako voalohany tao amin'ny Masina ...

Ny Fanahy Masina - fiasa na toetra?

Ny Fanahy Masina dia matetika faritana amin'ny resaka fiasa, toy B. Herin 'Andriamanitra na eo aminy na fihetsika na feony. Moa ve izany fomba mety hamaritana ny saina? I Jesosy dia voalaza ihany koa fa ny herin'Andriamanitra (Fil 4,13:2,20), ny fisian'Andriamanitra (Gal 5,19:3,34), ny asan'Andriamanitra (Jaona) ary ny feon'Andriamanitra (Jaona). Fa ny an'i Jesosy kosa dia miresaka momba ny toetran'ny tena. Manoratra amin'ny Fanahy Masina koa ny Soratra Masina ...

Fahantrana sy fahalalahan-tanana

Ao amin'ny taratasin'i Paoly faharoa ho an'ny Korintiana, dia nanolotra fitantarana tsara momba ny fiantraikan'ny fanomezana fanomezana hafaliana ho an'ny fiainan'ny mpino amin'ny fomba azo ampiharina izy. «Nefa ampahafantarinay aminareo, ry rahalahy malala, ny fahasoavan’Andriamanitra izay omena ao amin’ireo vondron-tanàna Masedoniana» (2 Kôr 8,1). Tsy ny tatitry ny latsa fotsiny no nomen’i Paoly - fa iriny ho tonga any amin’ny fahasoavan’Andriamanitra ireo rahalahy sy anabavy tany Korinto amin’ny fomba mitovy amin’ny fiangonana tany Tesalonika ...

Andriamanitra tratranay: fitiavana velona

Raha nanontaniana momba ny zavamananaina tranainy indrindra ny sasany dia mety hilazana ny hazo kesika 10.000 taona any Tasmania na ny hazo mirehitra 40.000 200.000 taona any. Ny sasany dia mety mieritreritra ny voan-dranomasina taona any amin'ny morontsirak'ireo Nosy Balearic Espaniola. Rehefa antitra ireo zavamaniry ireo dia misy zavatra zokiolona kokoa - ary io dia Andriamanitra Mandrakizay, izay ambara ao amin'ny Soratra Masina ho fitiavana velona. Iseho amin'ny fitiavana ...

Andriamanitra ao anaty boaty

Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, ka tanteraho rehefa azoko izany ary manomboka indray aho satria tsy manao izany tsara ...

Jesosy: Ny fandaharam-pamonjena tonga lafatra

Amin'ny faran'ny filazantsarany, dia azo vakiana ireto fanehoan-kevitra mahavariana ireto: "Nanao famantarana maro hafa i Jesosy teo anoloan'ireo mpianany izay tsy voasoratra ato amin'ity boky ity ... Fa raha ny iray kosa hosoratana tsirairay avy, dia hanontany aho. , izao tontolo izao dia tsy mahazo ny boky izay tokony hosoratana ”(Jao 20,30:21,25;). Mifototra amin'ireo tsikera ireo, ary mandinika ny tsy fitovian'ny Evanjely efatra, ...