Fonctiona enina amin'ny fiangonana

Fa maninona no mivory isan-kerinandro isika mba hivavaka sy hianarana? Moa ve isika tsy afaka mivavaka, mamaky Baiboly ary hihaino toriteny amin'ny radio izay tsy dia miezaka mafy loatra ao an-trano?

Tamin'ny taonjato voalohany dia nivory isan-kerinandro ny olona mba hihaino ny Soratra Masina - fa anio kosa dia afaka mamaky ny baibolinay manokana isika. Maninona moa raha mijanona ao an-trano ianao ary mamaky Baiboly irery? Mety ho mora kokoa izany - ary mora kokoa ihany koa. Miaraka amin'ny teknolojia maoderina, afaka mihaino ny mpitory mahay indrindra eran-tany isan-kerinandro ny olon-drehetra eto ambonin'ny tany! Na mety manana safidy hisafidy na mihaino ny toriteny izay miahy antsika na lohahevitra tiantsika fotsiny isika. Tsy mahafinaritra ve izany?

Eny, raha ny marina. Mino aho fa ny kristiana mijanona ao an-trano dia manadino ny ampahany amin'ny lafiny manan-danja amin'ny Fiangonana. Manantena aho fa handinika izany ato amin'ity lahatsoratra ity, mba hamporisihana ireo mpitsidika mahatoky handray bebe kokoa amin'ny fivoriantsika ary hamporisika ny hafa hanatrika asa fanompoana isan-kerinandro. Mba hahatakatra ny antony hihaonanay isan-kerinandro dia ilaina ny manontany tena hoe: "Fa maninona no namorona ny Fiangonana Andriamanitra?" Inona no tanjony? Rehefa mianatra momba ny fiasan'ny Fiangonana isika dia afaka mahita ny fomba amam-pivoriana isan-karazany ho an'ny zanak'Andriamanitra ny fivoriana isan-kerinandro.

Hitanao fa tsy baikon-javatra ara-dalàna ny didin’Andriamanitra, raha tsy hoe hitsambikina isika rehefa miteny izy dia mitsambikina. Tsia, ny didiny no manatsara ny fiainantsika. Mazava ho azy, raha tanora kristiana isika, dia mety tsy azontsika ny antony nandidiany ny zavatra sasany ary tsy maintsy mankatò isika na dia mbola tsy takatry ny rehetra aza ny antony. Matoky an'Andriamanitra fotsiny isika fa hainy tsara ary manao izay lazainy isika. Noho izany ny kristiana tanora iray dia tsy afaka mandeha any am-piangonana fotsiny satria tsy andrin'ny Kristiana fotsiny. Ny tanora kristiana iray dia afaka nanatrika ny fotoam-bavaka fotsiny satria hoy ny Hebreo 10,25, "Aza avela hiala ny fivoriana ..." Hatreto aloha dia tsara. Saingy rehefa matotra amin'ny finoana isika dia tokony hanana fahatakarana lalindalina kokoa ny antony nandidian'Andriamanitra ny vahoakany mba hanangona.

Didy maro

Eo am-pandinihana izany lohahevitra izany dia andao hanombohana fa ny taratasy ho an'ny hebreo dia tsy ny boky ihany no mibaiko ny kristiana hiangona. “Mifankatia.” Hoy i Jesosy tamin'ny mpianany (Jaona 13,34). Rehefa miteny "eo amin'ny tsirairay i Jesôsy" dia tsy ny asantsika no itiavany ny olona rehetra. Fa kosa manondro ny filana ny fitiavana ny mpianatra hafa - tsy maintsy mifankatia. Ary io fitiavana io dia toetran'ny mpianatr'i Jesosy (V. 35).

Ny fifankatiavana dia tsy aseho amin'ny fivoriana tsy nahy amin'ny fivarotana grocer sy amin'ny hetsika fanatanjahantena. Ny baikon'i Jesosy dia mitaky ny hihaonan'ny mpianany tsy tapaka. Tokony hanana fiarahana tsy tapaka amin'ny Kristianina hafa ny kristiana. "Aoka isika hanao soa amin'ny rehetra, fa ny ankamaroan'ny naman'ny finoana", hoy ny nosoratan'i Paul (Galatiana 6,10). Raha te hankatò an'io didy io isika dia mila mahalala hoe iza ireo mpiray finoana amintsika. Tsy maintsy mahita azy ireo isika ary mila mahita izay ilain'izy ireo.

"Mifananara," hoy i Paul nanoratra ny Fiangonana tany Galatia (Galatiana 5,13). Na dia tokony hatao fanompoana amin'ny tsy mpino aza isika, dia tsy nampiasa an'io andininy io i Paoly hilazana izany amintsika. Amin'ity andininy ity, dia tsy mandidy antsika hanompo an'izao tontolo izao izy ary tsy mibaiko izao tontolo izao hanompo antsika. Fa kosa dia mandidy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo izay manaraka an'i Kristy izy. "Ny iray mitondra ny enta-mavesatra ny hafa, ka dia ho tanterahinao ny lalàn'i Kristy" (Galatiana 6,2). Niresaka tamin'ny olona izay te hankatò an'i Jesosy Kristy i Paoly, nilaza ny momba ny andraikitra ananany amin'ireo mpino hafa izy. Saingy ahoana no fomba hifampiarahantsika mitondra ireo enta-mavesatra rehefa tsy fantatsika hoe inona ireo enta-mavesatra ireo ary ahoana no ahafahantsika mahafantatra azy ireo raha tsy hoe mivory matetika isika.

"Fa raha mandeha amin'ny mazava isika ... dia mifandray isika ary", hoy i Johannes (1 Jaona 1,7). Jaona dia miresaka momba ny olona mandeha amin'ny mazava. Niresaka momba ny fiaraha-monina ara-panahy izy fa tsy olom-pantatra amin'ny tsy mpino. Rehefa mandeha amin'ny mazava isika dia mitady mpino hafa izay hiarahanay. Nanoratra toy izao i Paoly: "Mifalia samy hafa" (Rom 15,7). "Mahaiza mihavana sy mifanambady sy mifamela heloka" (Efesiana 4,35). Manana andraikitra manokana ny Kristianina.

Vakiantsika manerana ny Testamenta Vaovao fa ny kristiana voalohany dia namory mba hankalaza ny fotoam-pivavahana, hianarana miaraka, hifampizara ny fiainany (oh. ao amin'ny Asa 2,41: 47). Na aiza na aiza nalehan'i Paoly, dia nanangana fiangonana izy fa tsy namela ireo mpino miparitaka. Maniry ny hizara ny finoany sy ny zotom-pony amin'ny tsirairay izy ireo. Izany dia alain-tahaka amin'ny Baiboly.

Saingy izao dia mitaraina ny olona fa tsy maka na inona na inona amin'ny toriteny izy ireo. Mety ho marina izany, saingy tsy fialan-tsiny raha tsy tonga amin'ny fivoriana. Ny olona toy izany dia mila manova ny fomba fijeriny, manomboka amin'ny "mandray" ka "manome". Tsy mandeha hivavaka afa-tsy ny mandray izahay, fa manome koa - mba hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra ary hanompo ny mpikambana hafa ao amin'ny fiangonana.

Ahoana no ahafahantsika manompo any am-piangonana? Amin'ny fampianarana ny ankizy, manampy amin'ny fanadiovana ny trano, mihira hira ary milalao mozika manokana, mametraka seza, miarahaba ny olona, ​​sns .. Mamorona rivo-piainana iray izay ahafahan'ny hafa maka zavatra avy amin'ny toriteny. Isika dia manana fiarahana sy zavatra ilaina hivavahantsika ary zavatra azontsika atao hanampiana ny hafa mandritra ny herinandro. Raha tsy mahazo na inona na inona avy amin'ireo toriteny ianao dia aza mandray anjara amin'ny serivisy omena ny hafa.

Nanoratra i Paoly hoe: "samia mifampionòna ... mifampionòna ary mifampahery" (2 Tesaloniana 4,18). "Andao isika hifamporisika hitia sy hanao asa tsara" (Hebreo 10,24). Io no tena antony nomenaina amin'ny toe-javatra takiana amin'ny fivoriana tsy tapaka ao amin'ny Hebreo 10,25. Tokony hamporisika ny hafa isika, ho loharanon'ny teny tsara, na inona na inona marina, izay tiana ary manana laza tsara.

Makà ohatra i Jesosy. Nitsidika tsy tapaka ny synagoga izy ary nihaino matetika ny famakiana andinin-tsoratra masina izay tsy nisy nanampy azy hahatakatra, fa mbola nandeha nivavaka ihany izy. Angamba nandreraka ny lehilahy nahita fianarana toa an'i Paul, saingy tsy nahasakana azy izany.

Adidy sy faniriana

Ny olona mino fa namonjy azy ireo tamin'ny fahafatesana mandrakizay i Jesoa dia tokony ho faly amin'ny fihetseham-po amin'izany. Manantena ny hihaona amin'ny hafa izy ireo hidera ny Mpamonjiny. Mazava ho azy, indraindray manana andro ratsy isika ary tsy te handeha any am-piangonana. Fa na tsy izany aza raha ny tena tiantsika amin'izao fotoana izao dia mbola adidintsika ihany. Tsy afaka ny handia ny fiainana fotsiny isika ary hanao izay tiantsika fotsiny - tsy raha manaraka an'i Jesosy ho Tompontsika isika. Tsy niezaka nanao ny sitrapony izy fa ny raim-pianakaviana ihany. Indraindray eo no niafarantsika. Raha tsy mahomby ny zavatra rehetra, araka ny voalaza taloha, vakio ny torolàlana fampiasa. Ary ny toromarika dia lazainay mba hanatrika eo amin'ny serivisy.

Fa nahoana? Inona ny atao hoe fiangonana? Manana andraikitra maro ny fiangonana. Izy ireo dia azo zaraina ho sokajy telo - miakatra, anatiny sy ivelany. Ity drafi-pandaminana ity, toy ny drafitra rehetra, samy manana ny tombony sy ny fetra. Tsotra sy tsotra izany.

Saingy tsy mampiseho ny zava-misy fa ny fifandraisantsika ambony dia samy manokana ary manokana ho an'ny daholobe. Manafina ny resaka fa tsy mitovy ny fifandraisanay ao am-piangonana amin'ny olon-drehetra ao am-piangonana. Tsy mampiseho izany fa ny serivisy dia atao ao anatiny na ivelany, na ao anaty fiangonana na avy any ivelany na ho an'ny vondron'olona ary manodidina.

Mba hampisongadina ny lafin-javatra fanampiny amin'ny asan'ny Fiangonana dia nampiasa lamina efatra na dimy heny ny kristiana sasany. Hampiasa sokajy enina ho an'ity lahatsoratra ity aho.

fanompoam-pivavahana

Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy miankina na an'ny besinimaro ary mila isika roa. Andao hanomboka amin'ny fifandraisantsika ampahibemaso amin'Andriamanitra - amin'ny fanompoana. Mazava ho azy fa afaka manompo an'Andriamanitra rehefa irery isika rehetra fa ny teny hoe fanompoana dia mazàna maneho ny zavatra ataontsika eny imasom-bahoaka. Ny teny anglisy anglisy (ny fanompoana) dia mifandray amin'ny lanjan'ny teny (Worth). Hamarinintsika ny hasarobidin’Andriamanitra rehefa manompo azy isika.

Ny soso-kevitra saro-bidy dia aseho samirery, ao anatin'ny vavaka ataontsika, ary ampahibemaso amin'ny teny sy ny fiderana. 1 Petera 2,9 dia milaza fa nantsoina hitory ny fiderana an'Andriamanitra isika. Izany dia manambara fanambarana ho an'ny daholobe. Na ny Testamenta Taloha sy Vaovao dia mampiseho ny fomba ivavahan'ny vahoakan'Andriamanitra miaraka amin'ny vondron'olona iray, Andriamanitra.

Ny modely ara-Baiboly ao amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao dia mampiseho fa matetika ny hira dia ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Ny hira dia maneho ny sasany amin'ireo fihetseham-po ananantsika ho an'Andriamanitra. Ny hira dia afaka maneho tahotra, finoana, fitiavana, fifaliana, fahatokisana ary fahatsapana hafa rehetra ananantsika eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.

Mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra ao am-piangonana no samy manana fihetseham-po miaraka, fa miaraka mihira foana isika. Ny mpikambana sasany dia samy nilaza ny fihetseham-po mitovy, sy ny hira samy hafa ary tamin'ny fomba samihafa. Mbola miaraka isika mihira. "Mifananara amin'ny salamo sy fihirana ary hira ara-panahy" (Efesiana 5,19). Mba hanaovana izany dia mila mihaona isika!

Ny mozika dia tokony ho fanehoana firaisana - na izany aza dia matetika no antony tsy fitovian-kevitra. Ny kolontsaina sy ny vondrona samihafa dia maneho ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny fomba samy hafa. Ny kolontsaina samihafa dia aseho saika isaky ny kaominina. Ny mpikambana sasany te hianatra hira vaovao; ny sasany dia te hampiasa ireo hira taloha. Toa samy tian'Andriamanitra daholo. Tiany ny salamo an'arivony; tiany koa ny hira vaovao. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny sasany amin'ireo hira taloha - ny salamo dia mandidy ny hira vaovao:

“Mifalia amin'i Jehovah, ry olo-marina; Tokony hidera azy amin'ny fomba marina ny mpino. Misaora ny Tompo amin'ny lokanga; derao izy noho ny valin'ny folo kofehy! Mihirà hira vaovao; milalao tsara amin'ny kofehy amin'ny feo falifaly! " (Salamo 33,13).

Amin'ny mozikanay dia mila mandinika ny filàn'ny olona izay mety mitsidika ny fiangonantsika sambany. Ilaintsika ny mozika mahita fa misy dikany sy mozika izay mampiseho fifaliana amin'ny fomba ahafahan'izy ireo izany fa mahafaly. Raha mihira hira tiantsika fotsiny isika, dia midika izany fa miahy ny mahasoa ny tenantsika manokana isika noho ny an'ny olona hafa.

Tsy afaka miandry ny olona vao tonga amin'ny serivisy alohan'ny hanombohantsika mianatra ny hira sasany. Mila mianatra azy ireo isika izao mba hahafahantsika mihira azy ireo misy dikany. Saingy ny mozika dia lafiny iray amin'ny fanompoantsika ihany. Ny fanompoam-pivavahana dia mihoatra noho ny fanehoana ny fihetseham-pontsika fotsiny. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra koa dia mampiditra ny saintsika, ny fisainantsika. Ny ampahany amin'ny fifanakalozana antsika amin'Andriamanitra dia maka ny endriky ny vavaka. Amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra tafangona dia miresaka amin'Andriamanitra isika. Tsy ny tononkalo sy ny hira ihany no iderantsika azy fa amin'ny teny sy fiteny mahazatra. Ary io no ohatra ara-baiboly izay iaraha-mivavaka sy isantsika tsirairay avy.

Andriamanitra dia tsy fitiavana ihany fa fahamarinana ihany. Misy singa ara-pihetseham-po sy zava-misy. Ka mila ny fahamarinana ao amin'ny fotoam-pivavahantsika ary ahitantsika ny fahamarinana ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly no manam-pahefana lehibe indrindra antsika, izay fototry ny zavatra rehetra ataontsika. Tsy maintsy miankina amin'ity fahefana ity ny toriteny. Na ny hirantsika aza dia tokony hisaintsaina ny fahamarinana.

Saingy ny marina dia tsy hevitra manjavozavo afa-miresaka momba tsy misy fihetseham-po. Ny fahamarinan’Andriamanitra dia misy fiantraikany amin’ny fiainantsika sy ny fontsika. Mitaky valiny avy amintsika izany. Mitaky ny fontsika manontolo, ny saintsika, ny aintsika ary ny herintsika manontolo izany. Izany no antony ilazana ny toriteny ho an'ny fiainana. Ny toriteny dia tokony hampita ireo hevitra izay misy fiantraikany amin'ny fiainantsika sy ny fomba fijerintsika sy ny fihetsika amin'ny alahady, alatsinainy, talata, sns ao an-trano sy any am-piasana.

Ny toriteny dia tokony ho marina ary mifototra amin'ny Soratra Masina. Ny toriteny dia tsy maintsy ilaina, miatrika ny tena fiainana. Ny serivisy koa dia tokony ho feno fihetseham-po ary manafaka ny valiny avy ao am-po. Ny fiankohofantsika dia misy koa ny fihainoana ny tenin'Andrimanitra ary ny famaliana antsika amin'ny fibebahana noho ny fahotantsika sy ny fifaliantsika amin'ny famonjena omeny antsika.

Afaka mihaino toriteny ao an-trano isika, na amin'ny MC / CD na amin'ny radio. Betsaka ny toriteny tsara. Nefa tsy izany no traikefa feno amin'ny fanatrehana ilay serivisy. Amin'ny maha-endrika fanompoam-pivavahana azy, anjaran'ny fandraisana anjara ihany izy io. Tsy misy lafiny iraisana amin'ny fiankohofana ao am-piarahantsika mihira fiderana, mifamaly amin'ny Tenin'Andriamanitra, mifamporisika mba hampihatra ny fahamarinana eo amin'ny fiainantsika.

Mazava ho azy fa ny sasany amin'ireo mpikambana dia tsy afaka mankany am-piangonana noho ny fahasalamany. Tsy ampy zavatra ianao - ary fantatry ny ankamaroanao tsara izany. Mivavaka ho azy ireo izahay ary fantatsika koa fa adidintsika ny mitsidika azy ireo hahafahan'izy ireo mivavaka miaraka (Jakoba 1,27).

Na dia mila fanampiana ara-batana aza ny kristiana any an-trano, dia mazàna manompo ny hafa amin'ny fihetseham-po sy amin'ny lafiny ara-panahy izy ireo. Na izany aza, ny Kristianisma "mitoetra ao an-trano" dia fampivoarana iray izay miankina amin'ny filana. Tsy tian'i Jesosy hanao izany ny mpianany.

Fifehezana ara-panahy

Ny serivisy dia ampahany amin'ny fanompoantsika ihany. Ny Tenin Andriamanitra dia tsy maintsy miditra ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika mba hitaona ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny herinandro. Manova ny endriny ny fiankohofana, saingy tsy tokony hijanona velively izany. Ny ampahany amin'ny valin-tenantsika amin'Andriamanitra dia ny vavaka manokana sy ny fianarana Baiboly. Ny traikefa dia mampiseho fa tena ilaina tokoa amin'ny fitomboana izany. Ny olona maniry ara-panahy dia maniry ny hianatra momba an'Andriamanitra ao amin'ny Teniny. Maika er address izy ireo hamaly ny fangatahan'izy ireo aminy, hizara ny fiainany miaraka aminy, hiara-mandeha aminy, hahatsapa ny fanatrehany lalandava amin'ny fiainany. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia manohina ny fontsika, ny saintsika, ny aintsika ary ny herintsika. Tokony hanana faniriana hivavaka sy hianarana isika, fa na izany aza tsy anjarantsika dia mbola mila mampihatra izany isika.

Mampahatsiahy ahy ny torohevitra omena John Wesley izany taloha. Tamin'izay fotoana izay, hoy izy, dia manana fahatakarana ara-tsaina momba ny Kristianisma, saingy tsy tsapany ao am-pony ny finoana. Ka nanoro hevitra azy izy hoe: Torio ny finoana mandra-pahafatanao ny finoana - ary raha manana izany ianao, dia hitory azy tokoa! Fantany fa manana adidy hitory ilay finoana izy, koa tokony hanao ny andraikiny izy. Ary rehefa nandeha ny fotoana dia nomen'Andriamanitra izay tsy ampy izy. Nomeny azy ny finoana azonao tsapanao ao am-po. Izay nataony taloha dia noho ny fahatsapana adidy, dia izao no nataony. Nomen'Andriamanitra azy ny faniriany ilainy. Andriamanitra dia hanao toy izany ho antsika.

Ny vavaka sy ny fianarana indraindray dia antsoina hoe fifehezana ara-panahy. Ny "fananarana" dia mety hanahaka ny sazy, na angamba zavatra tsy mahafinaritra ka tsy tokony hanery ny tenantsika hanao. Saingy ny dikan'ny teny hoe famaizana dia zavatra mahatonga antsika ho mpianatra, izany hoe mampianatra antsika na manampy antsika hianatra. Nandritra ny taonjato maro dia nahita ny mpitarika ara-panahy fa ny hetsika sasany dia manampy antsika hianatra avy amin'Andriamanitra.

Maro ny fanao izay manampy antsika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Mpikambana maro ao amin'ny Fiangonana no mahalala ny vavaka, fianarana, fisaintsainana ary fifadian-kanina. Ary azonao atao koa ny mianatra amin'ny fifehezana hafa, toy ny fahatsorana, ny fahalalahan-tanana, ny fankalazana na ny fitsidihan'ny mananotena sy kamboty. Ny fanatrehana serivisy koa dia fifehezana ara-panahy izay mamporisika ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Azontsika atao ihany koa ny mianatra bebe kokoa momba ny vavaka, ny fianarana Baiboly, ary ny fahazarana ara-panahy hafa amin'ny alàlan'ny fitsidihana ireo tarika madinika ary ny fahitana ny fomba fanaon'ny kristiana hafa an'ireny karazana fanompoana ireny.

Ny tena finoana dia mitondra any amin'ny fankatoavana tena izy - na dia tsy mahafinaritra aza izany fankatoavana izany, na dia mankaleo aza, na dia mitaky fanovana ny fitondran-tenantsika aza izy io. Isika dia manompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, ao am-piangonana, ao an-trano na any am-piasana ary na aiza na aiza alehantsika. Mpikambana ao amin'ny vahoakan'Andrimanitra ary ny fianakavian'Andrimanitra dia manana fivavahana samirery sy an'ny besinimaro. Samy ilaina ny asan'ny fiangonana.

maha-mpianatra

Mandritra ny Testamenta Vaovao, hitantsika ny fomba ampianaran'ny mpitarika ara-panahy ny hafa. Ampahany amin'ny fomba kristianina izany; tafiditra ao anatin'ny filaminana lehibe izany: "koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra ... ary ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anao" (Matio 28,1920). Ny olon-drehetra dia tokony ho lasa mpianatra na mpampianatra ary indrindra ny fotoana hiarahanay. "Mampianatra sy mifananatra amin'ny fahendrena rehetra" (Kolosiana 3,16). Mila mianatra avy amin'ny tsirairay isika, avy amin'ny Kristianina hafa. Ny fiangonana dia andrim-pampianarana.

Hoy i Paoly tamin'i Timoty: "Ary izay efa renao tamiko talohan'ny vavolombelona maro dia mandidy ny olona tsy mivadika izay mahay mampianatra ny hafa" (2 Timoty 2,2). Ny kristiana tsirairay dia tokony ho afaka hampianatra ny fototry ny finoana, hamaly ny fanantenana ananantsika ao amin'i Kristy.

Ahoana ny amin'ireo efa nianatra? Tokony ho lasa mpampianatra ianao hizara ny fahamarinana amin'ny taranaka ho avy. Mazava ho azy fa be ny fampianarana avy amin'ny pasitera. Fa i Paoly dia mandidy ny Kristianina rehetra hampianatra. Ny vondrona kely dia manolotra fahafahana ho an'izany. Ireo kristiana matotra dia afaka mampianatra teny na ohatra. Azonao atao ny milaza amin'ny hafa ny fomba nanampian'i Kristy azy ireo. Raha malemy ny zavatra inoany, dia afaka mikatsaka ny fampaherezana ny hafa izy. Raha matanjaka ny zavatra inoany, dia afaka manandrana manampy ny malemy izy ireo.

Tsy zavatra tsara raha irery ny olombelona; ary tsy zavatra tsara raha irery ny kristiana. “Tsara kokoa noho izany ny roa noho ny irery; satria misy karama tsara amin'ny fahoriany. Raha lavo ny iray, dia manampy azy ny namany. Lozan'izay mitokana rehefa lavo! Avy eo, tsy misy olona manampy azy. Na dia rehefa miaraka aza ny roa, dia mafana izy; ahoana no ahafahan'ny olona iray mafana? Mety ho resy ny olona iray, fa ny roa mahavita manohitra, ary ny tadiny telo tsy mora rovitra roa ” (Mpitoriteny 4,9: 12).

Afaka mifanampy amin'ny fivoaran'ny fiaraha-miasa isika. Ny maha-mpianatra dia matetika fiasa miaraka, ny mpikambana iray dia manampy ny mpikambana iray hafa. Fa ny mpianatra sasany dia mikoriana mafy kokoa ary manana fifantohana mazava kokoa. Andriamanitra dia nanendry olona sasany ao amin'ny fiangonany hanao toy izao: Izany dia ny fananganana ny vatan'i Kristy mandra-pahatongantsika rehetra ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana ny Zanak'Andriamanitra, ilay lehilahy vita, ka hatramin'ny fahafenoany feno ao amin'i Kristy ” (Efesiana 4,11: 13).

Andriamanitra dia manome mpitarika izay anjara asa dia ny fanomanana ny hafa amin'ny andraikiny. Ny vokatry ny fitomboana, ny fahamatorana ary ny firaisan-tsaina raha avelantsika hiroso araka ny fikasan'Andriamanitra ny fizotrany. Ny fitomboana sy ny fanabeazana kristiana dia avy amin'ny namana; ny zavatra sasany dia avy amin'ny olona izay manana andraikitra manokana ao amin'ny Fiangonana mampianatra sy maneho ohatra ny fiainana Kristiana. Ny olona mitoka-tena dia tsy mahita io lafiny finoana io.

Amin'ny maha fiangonana anay, dia liana izahay hianatra. Ny niarahanay ny hahalala ny marina momba ny lohahevitra maro araka izay azo atao. Tena te hianatra Baiboly izahay. Toa, toa lasa ny fahazotoana sasany toa very. Angamba izany dia ny tsy azo ihodivirana amin'ireo fanovana fotopampianarana. Saingy mila miverina amin'ny laoniny ny fitiavana mianatra hianarana isika taloha.

Betsaka ny azontsika hianarana - ary be dia be ny ampiharina. Ny fiangonana eo an-toerana dia tsy maintsy manolotra fampianarana Baiboly, kilasy ho an'ny mpino vaovao, mampianatra amin'ny fitoriana ny filazantsara, sns. Tokony hamporisika ny olona lainga isika amin'ny famoahana azy ireo, hampiofana azy ireo, hanome azy ireo fitaovana, hanome azy ireo fifehezana ary hisorohana azy ireo!

fiaraha-monina

Ny fiarahamonina dia mazava tsara fa fisakaisan'ny samy kristianina. Mila manome sy mandray fiarahana isika rehetra. Tsy maintsy manome sy mandray fitiavana isika rehetra. Ny fivoriana ataontsika isan-kerinandro dia mampiseho fa zava-dehibe ho antsika ny fiarahamonina, na ara-tantara na amin'izao fotoana izao. Ny fiaraha-monina dia midika mihoatra noho ny firesahana amin'ny tsirairay momba ny fanatanjahantena, fifosana amin'ny vaovao sy ny vaovao. Midika izany fa mizara fiainana amin'ny hafa, fizarana fahatsapana, enta-mavesatra, fifankaherezana ary hifanampiana amin'ny sahirana.

Ny masobe dia manao saron-tava mba hanafenana ny filan'izy ireo amin'ny hafa. Raha tena mifanampy tokoa isika, dia mila manakaiky kokoa ny fijerena ny mason-tava. Ary midika izany fa mila atsipy kely ny masontsika mba hahitan'ny hafa ny filantsika. Ny vondrona kely dia toerana tsara hanaovana an'io. Mahafantatra bebe kokoa ny olona isika ary mahatsiaro ho milamina kokoa amin'izy ireo. Matetika izy ireo dia matanjaka amin'ny faritra tsy fahalemena ary matanjaka amin'ny faritra malemy izy. Izahay dia samy mihamatanjaka amin'ny alàlan'ny fanohanana. Na ny apôstôly Paoly, na dia mpino maro aza izy, dia nino fa ny kristiana hafa dia hanatanjaka ny finoany (Rom 1,12).

Tamin'ny andro taloha dia tsy nihetsika izany matetika ny olona. Ny fiarahamonina izay nahalalan'ny olona ny tsirairay dia mora kokoa ny mamorona. Saingy eo amin'ny fiaraha-monina indostria ankehitriny, ny olona dia tsy mahalala ny mpifanila trano aminy. Ny olona dia matetika misaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany. Manao saron-tava mandritra ny fotoana rehetra ny olona, ​​tsy mahatsiaro tena ho azo antoka fa hampahafantatra ny olona hoe iza no ao anatiny.

Ny fiangonana tany am-boalohany dia tsy mila manasongadina tarika madinika - namboarin'izy ireo manokana. Ny antony tokony hanasongadinanay azy ireo ankehitriny dia niova be ny fiarahamonina. Mba hahafahana manangana fifandraisana interpersonal izay tokony ho ampahany amin'ny fiangonana kristiana, dia mila maka lalana izahay hamolavola fisakaizana / fandalinana / fizaram-bavaka kristiana.

Eny, mety ho fotoana izany. Tena mila fotoana mifanaraka amin'ny andraikitray kristianina izany. Mila fotoana ny fanompoana ny hafa. Mila fotoana ihany koa ahafantarana ny serivisy ilain'izy ireo. Fa raha nanaiky an'i Jesosy ho Tompontsika isika, tsy anjarantsika izany. Jesosy Kristy dia mitaky fitakiana amin'ny fiainantsika. Mitaky ny fanoloran-tena tanteraka izy, tsy ny Kristianisma sandoka.

fanompoana

Rehefa manao lisitra ny "serivisy" ho sokajy misaraka eto aho dia asongadiko ny serivisy ara-batana fa tsy ny fanompoana fampianarana. Ny mpampianatra koa dia manasa tongotra, olona mampiseho ny maha zava-dehibe ny kristianisma amin'ny fanaovana izay hataon'i Jesosy. Nikarakara izay nilain'ny vatana toy ny sakafo sy ny fahasalamana i Jesosy. Natolony ho antsika ara-batana ny ainy. Ny Fiangonana tany am-boalohany dia nanome fanampiana ara-batana tamin'ny fizarana ny fananany tamin'ireo sahirana ary nanangona fanomezana ho an'ny noana.

Nilaza tamintsika i Paul fa ny asa fanompoana dia tokony hatao ao anatin'ny Fiangonana. "Noho izany, raha mbola manam-potoana isika, dia aoka isika hanao soa amin'ny rehetra, fa ny ankamaroan'ny naman'ny finoana." (Galatiana 6,10). Ny olona mitoka-tena amin'ny mpino hafa dia tsy misy zavatra amin'ity lafiny Kristianisma ity. Ny fiheverana ny fanomezam-pahasoavana dia zava-dehibe eto. Andriamanitra dia nametraka antsika tsirairay ho vatana iray "ho tombontsoan'ny rehetra" (1 Korintiana 12,7). Isika tsirairay dia manana fanomezana afaka manampy ny hafa.

Inona avy ireo fanomezana ara-panahy anananao? Azonao atao ny manandrana izany mba hahitana azy fa ny ankamaroan'ny fitsapana dia miankina amin'ny traikefa anananao. Inona no nataonao taloha ka mahomby? Inona no heverinao fa tsara eo ianao? Ahoana no nanampianao ny hafa tamin'ny lasa? Ny fitsapana tsara indrindra amin'ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia ny fanompoana eo amin'ny vondron'olona kristiana. Manandrama anjara asa samihafa ao amin'ny Fiangonana ary anontanio ny hafa izay ataonao tsara indrindra. Misoratra anarana an-tsitrapo. Ny mpikambana tsirairay dia tokony hanana anjara farafahakeliny iray ao amin'ny fiangonana. Ary indray, vondrona kely dia fotoana mety tsara amin'ny asa fanompoana. Manolotra fahafahana maro ho an'ny asa izy ireo ary fotoana maro handraisana valiny momba izay ataonao tsara sy izay tianao.

Ny fiaraha-monina kristiana dia manompo an'izao tontolo izao manodidina antsika, tsy amin'ny teny ihany, fa amin'ny alàlan'ny hetsika izay mifanaraka amin'ireto teny ireto. Tsy niteny fotsiny Andriamanitra - nanao zavatra koa izy. Ny asan'ny asa dia afaka maneho fa ny fitiavan'Andriamanitra dia miasa ao am-pontsika amin'ny fanampiana ny mahantra, amin'ny fanomezana fampiononana ho an'ny malahelo, amin'ny fanampiana ny traboina hahitana dikany amin'ny fiainany. Ireo dia mila fanampiana azo ampiharina izay matetika mamaly ny hafatry ny filazantsara.

Ny serivisy ara-batana dia azo raisina ho tohanan'ny filazantsara. Azo jerena izany ho fomba hanohanana ny fitoriana filazantsara. Saingy ny serivisy iray dia tokony tanterahana tsy misy fepetra raha tsy manandrana miverina. Manompo fotsiny isika satria nomenay tombotsoa manokana Andriamanitra ary nanokatra ny masontsika hahalalantsika filàna iray. Nanome sakafo sy nanasitrana olona maro i Jesosy nefa tsy niantso azy ireo avy hatrany mba ho tonga mpianany. Nataony izany satria tsy maintsy natao ary nahita izay ilaina ahafahana mampihena izy.

fitoriana ny filazantsara

"Mandehana amin'izao tontolo izao, ka mitoria ny filazantsara" hoy i Jesoa. Raha ny marina, misy efitrano fivoarana tsara isika amin'ity sehatra ity. Efa zatra mitazona ny finoantsika amin'ny tenantsika isika. Mazava ho azy fa tsy afaka hiova fo ny olona raha tsy hoe hiantso azy ireo ny Ray, fa io tranga io dia tsy midika akory izany fa tsy tokony hitory ny filazantsara isika!

Mba ho mpitandrina mahomby amin'ny hafatry ny filazantsara, mila fanovana kolontsaina ao anaty fiangonana isika. Tsy afa-po amin'ny mamela ny olon-kafa hanao izany isika. Tsy afa-po amin'ny fanakaranao olon-kafa ny hanao izany amin'ny radio na amin'ny gazety. Tsy diso ireo karazana evanjelistra ireo fa tsy ampy.

Mila endrika manokana ny fitoriana ny filazantsara. Rehefa naniry hafatra handefa hafatra ho an'ny olona Andriamanitra, dia nampiasa olona hanao izany izy. Naniraka ny zanany lahy, Andriamanitra, araka ny nofo, izy mba hitory. Maniraka ireo zanany izy, olona izay onenan'ny Fanahy Masina, hitory ilay hafatra ary hanome azy ny endrika mety amin'ny kolontsaina rehetra.

Mila mazoto sy vonona ary mazoto mizara ny finoana isika. Ilaintsika ny hafanam-po amin'ny filazantsara, ny hafanam-po izay fara fahakeliny dia manome zavatra kristiana amin'ny mpiara-monina. (Fantatr'izy ireo ve na Kristiana isika? Mahatsapa ho faly ve isika ho Kristiana?) Mitombo sy mihatsara isika amin'ity lafiny ity, saingy mila mitombo bebe kokoa.

Mamporisika antsika rehetra mba hieritreritra hoe ahoana ny tsirairay amintsika dia mety ho vavolombelona kristiana amin'ireo manodidina antsika. Mamporisika ny mpikambana tsirairay aho hankatò ny didy mba ho vonona hamaly. Mamporisika ny mpikambana tsirairay aho hamaky momba ny fitoriana filazantsara sy hampihatra izay novakiny. Afaka miara-mianatra sy mifampisaintsaina amin'ny asa tsara isika rehetra. Ireo vondrona kely dia afaka manolotra fiofanana ho amin'ny fitoriana filazantsara, ary ireo vondrona kely dia afaka manatanteraka tetikasa evanjely fotsiny.

Amin'ny tranga sasany dia afaka mianatra haingana kokoa noho ny mpitandrina ny mpikambana. Tsara izany. Dia afaka mianatra avy amin'ilay mpikambana ny pasitera. Nomen'Andriamanitra fanomezana ara-panahy isan-karazany izy ireo. Nomeny ny sasany amin'ireo mpikambana ato amintsika ny fanomezana ny fitoriana filazantsara izay tsy maintsy ho fohazina sy hitarika. Raha tsy afaka manome ity fitaovana ilaina ity ny filazalazana ny pasitera, dia tokony hamporisika ilay pasitera farafaharatsiny mba hianatra ilay olona ary ho ohatra ho an'ny hafa sy hanatanteraka ny fitoriana ny evanjely mba hitombo ny fiangonana manontolo. Amin'ity andiany enina anjara amin'ny asan'ny Fiangonana ity dia hitako fa zava-dehibe ny fanamafisana ny fitoriana filazantsara sy hanamafisana izany lafiny izany.

nataon'i Joseph Tkach


PDFFonctiona enina amin'ny fiangonana