Mihatra amin'ny Kristianina ihany koa ny lalàn'i Mosesy?

385 ny lalàn'i Mosesy koa dia mihatra amin'ny kristiana Nandritra ny fotoana nijanonanay teo amin'ny lapan'ny seranam-piaramanidina nandritra ny fotoana fohy nandehananay sy i Tammy, dia nahatsikaritra tovolahy iray nipetraka teo amin'ny seza roa aho ary nijerijery ahy matetika. Rehefa afaka minitra vitsivitsy dia nanontany ahy izy hoe: "Azafady kely aho, ianao ve Andriamatoa Joseph Tkach?" Faly izy niresaka tamiko ary nilaza tamiko fa voaroaka tsy ho ela ao amin'ny vondron'olona Sabbatarian izy. Tsy ela dia nitodika tany amin'ny lalàn'Andriamanitra ny resakay - nahita fa tena mahaliana ny tenin'ny kristianina fa azon'ny kristianina omena ny Isiraelita ny lalàna, na dia tsy afaka mitandrina azy io tanteraka aza izy ireo. Niresaka momba ny zava-misy fa ny Isiraely dia tena nanana "vanim-potoana" izay ahitahan'ny olona matetika ny lalàn'Andriamanitra. Nazava taminay fa tsy nahagaga an'ity Andriamanitra ity, satria hainy ny fomba mivoatra.

Nanontany azy aho fa ny lalàna nomena ny Isiraely tamin'ny alàlan'i Mosesy dia manana didy 613. Nanaiky ahy izy fa maro ny tohanana hiankina amin'ny Kristiana ireto didy ireto. Ny sasany milaza fa tokony hitandrina ny didy rehetra satria "avy amin'Andriamanitra" avokoa izy rehetra. Raha marina izany, dia mila manao sorona biby sy manao fehim-bavaka ny Kristianina. Nohamafisiny fa maro ny hevitra momba ny hoe iza amin'ireo didy 613 izay misy fampiharana ara-panahy ankehitriny sy tsy misy. Nanaiky ihany koa izahay fa ny vondrona Sabbatarian isan-karazany no mizara an'io olana io - ny sasany manao famorana; ny sasany mitandrina ny sabata amin'ny fambolena sy ny fety fanao isan-taona; ny sasany dia mandray ny fahafolonkarena voalohany, nefa tsy misy faharoa ary fahatelo; ny sasany anefa, samy telo; ny sasany mitandrina ny sabata, fa tsy ny fety fanao isan-taona; misy ny mahatsikaritra ny volana sy ny anarana masina - ny vondrona tsirairay dia mino fa ny "fonosany" ny fotopampianarany dia marina ara-Baiboly, fa ny an'ny hafa dia tsy. Nomarihiny fa efa niady tamin'ity olana ity izy ary nanary ny fomba taloha hitandremana ny Sabata; na dia eo aza izany dia miahiahy izy fa tsy hihazona azy tsara.

Mahagaga fa nanaiky izy fa maro ny Sabbatarians no diso satria tsy fantatr'izy ireo fa ny fahatongavan'Andriamanitra dia ao amin'ny nofo (ao amin'ny tenan'i Jesosy) no nametraka ny hevitry ny Soratra Masina hoe "fanekena vaovao" (Hebreo 8,6) ary noho izany dia mampiseho ny lalàna nomena ny Israely ho lany andro (Heb. 8,13). Ireo izay tsy manaiky io fahamarinana fototra io sy mitady azy araka ny lalàn'ny Lalàn'i Mosesy (izay nampiana 430 taona taorian'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama; jereo ny Gal. 3,17) ny miaina dia tsy manao ny finoana kristiana ara-tantara. Mino aho fa nisy fihenan-dresaka ny dinika nataontsika rehefa nahatsapa izany hevitra izany (izay misolo tena ny Sabbatarians) dia tsy azo tazonina fa "eo anelanelan'ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao" isika izao. (ny fanekena vaovao dia ho amin'ny fiverenan'i Jesosy ihany). Nanaiky izy fa i Jesosy no tena sorona noho ny fahotantsika (Heb. 10,1: 3) ary na eo aza ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ny famongorana ny fisaorana sy ny sorona fanavotana dia tsy notanterahin'i Jesosy. Araka ny fanazavan’i Jesosy, ny soratra masina dia manondro azy mazava ary manatanteraka ny lalàna izy.

Nilaza tamiko ilay tovolahy fa mbola manana fanontaniana momba ny fitandremana ny Sabata izy. Nohazavaiko taminy fa ny fomba fijerin'ny Sabbatarian dia tsy ampy fahatakarana, izany hoe niova ny fampiharana ny lalàna rehefa tonga i Jesosy voalohany. Na dia mbola mitombina aza izany ankehitriny, dia misy fampiharana ara-panahy ankehitriny ny lalàn'Andriamanitra - mieritreritra tanteraka fa nanatanteraka ny lalàna nomena i Isiraely i Kristy; izay mifototra amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'i Kristy sy ny Fanahy Masina ary tonga ao anaty ao anaty - ny fontsika sy ny saintsika. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia miaina ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny maha-tenan'ny tenan'i Kristy antsika. Ohatra: raha voafora amin'ny fanahin'i Kristy ny fontsika, tsy maninona na voafora ara-batana isika.

Ny fahatanterahan’i Kristy ny lalàna dia miteraka ny fankatoavantsika an’Andriamanitra noho ny asany lalina lalindalina kokoa amin’ny alalan’i Kristy sy ny fahatongavan’ny Fanahy Masina. Amin'ny maha-kristiana antsika, ny fankatoavantsika dia avy amin'ny zavatra rehetra tao ambadiky ny lalàna, dia ny fo, ny saina, ary ny tanjon'Andriamanitra lehibe. Fantatsika izany avy amin'ny didy vaovao nataon'i Jesosy: "Omeko didy vaovao ianareo, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo" (Jaona 13,34). I Jesosy no nanome io didy io ary niaina araka io didy io amin'ny fahalalana fa Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny fanompoana azy eto an-tany sy amin'ny herin'ny Fanahy Masina, dia hanoratra ny lalàny ao am-pontsika ary hanatanteraka ny faminanian'i Joel, Jeremia ary Ezekiela.

Miaraka amin'ny fametrahana ny fanekena vaovao, izay nahatanteraka sy namarana ny andraikitry ny fanekena taloha, nanova ny fifandraisantsika amin'ny lalàna i Jesosy ary manavao ny endriky ny fankatoavantsika, izay nekentsika ho olony. Ny lalàn'ny fitiavana tsy miova dia nisy hatrany, saingy Jesosy sy nanangana azy. Ny Fanekena taloha tamin'i Israely sy ny lalàna mifamatotra amin'izany (anisan'izany ny niharam-boina, ny kofehy ary ny famelana taonan'ny taona maro) dia mila endrika manokana amin'ny fampiharana ny lalàn'ny fitiavana ny firenen'i Isiraely. Amin'ny tranga maro, tsy manam-petra intsony ireo fampiasa manokana ireo. Ny fanahinny lalàna dia mbola mijanona, fa ny fepetra omen'ny lalàna voasoratra izay mitaky fankatoavana manokana dia tsy mila arahana intsony.

Tsy nahavita ny tenany ny lalàna; tsy afaka manova ny fo izany; tsy afaka misakana ny tsy fahombiazany izany; tsy afaka miaro amin'ny fakam-panahy; tsy afaka namaritra ny endrika fankatoavana mety ho an'ny fianakaviana tsirairay eto ambonin'ny tany. Hatramin'ny nifaranan'ny asan'i Jesosy teto an-tany sy ny asa nanirian'ny Fanahy Masina dia nisy fomba hafa ahafahantsika maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitiavantsika ny mpiara-belona. Ireo izay nahazo ny Fanahy Masina dia afaka mahazo tsara kokoa ny Tenin'Andriamanitra ary hahatakatra ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fankatoavana azy ireo, satria ny fankatoavana dia noforonina sy nambara tao amin'i Kristy ary nampita taminy tamin'ny alàlan'ny apôstôliny tamin'ny fanomezana azy ho ao anaty boky, fa miantso ny Testamenta Vaovao isika dia voatahiry. Jesosy, Mpisoronabe lehibe antsika dia mampiseho amintsika ny fon'ny Ray ary mandefa antsika ny Fanahy Masina. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia afaka mamaly ny Tenin'Andriamanitra avy amin'ny halalin'ny fontsika isika amin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny alàlan'ny Tenin'Andriamanitra sy ny zavatra nataony fa tiany ny manaparitaka ireo fitahiany amin'ny fianakaviana rehetra eto ambonin'ny tany. Mihoatra noho izay rehetra azon'ny lalàna atao, satria mihoatra ny fikasan'Andriamanitra ny tokony hataon'ny lalàna.

Nanaiky ireo fanambarana ireo tovolahy ary avy eo nanontany ny fomba fiantraikan'io fahatakarana io amin'ny Sabata. Nohazavaiko fa ny Sabata dia nanompo ny Isiraelita ho an'ny tanjona maro: mampahatsiahy azy ireo ny famoronana; Nampahatsiahy azy ny nialasanany tany Ejipta; mampahatsiahy azy ireo ny fifandraisan'izy ireo manokana amin'Andriamanitra sy nanomezany fotoana fialan-tsasatra ho an'ny biby sy ny mpanompo ary ny fianakaviana. Raha jerena ny fomba fitondran-tena dia nampahatsiahy ny zanak’Israely ny hampitsahatra azy ireo ny asa ratsiny. Ny fitenenana kristiana dia nanondro ny filàna fitsaharana ara-panahy sy fahatanterahany amin'ny alàlan'ny fiavian'ny Mesia - amin'ny fametrahana ny fahatokisanany ny famonjena azy tsara kokoa noho ny asany. Ny Sabata koa dia tandindona ny fahatanterahan'ny famoronana amin'ny faran'ny taona.

Nampahafantariko azy fa ny ankamaroan'ny Sabbatarians dia toa tsy afaka mamantatra fa ny lalàna nomena ny zanak'Israely tamin'ny alalàn'i Mosesy dia vetivety - izany dia natao ho an'ny fotoana sy toerana iray teo amin'ny tantaran'ny firenen'Israely. Notsipihako fa tsy sarotra ny mahita fa tsy mitombina ny fotoana rehetra ary amin'ny toerana rehetra "mamela ny volombava tsy mendrika" na "mametaka ny zorony efatra amin'ny akanjo". Rehefa tanteraka tamin'i Jesoa ny fikasan'Andriamanitra ho firenena ho olompirenena, dia niresaka tamin'ny olona rehetra izy tamin'ny alàlan'ny teniny sy ny Fanahy Masina. Vokatr'izany dia endrika hanao fankatoavana ny toe-javatra vaovao ny endrika mankatoa an'Andriamanitra.

Raha ny mikasika ny Sabata Fahafito, ny Kristianisma marina dia tsy nanohy ny andro fahafito amin'ny herinandro ho zotram-pandroana, toy ny nametrahan'Andriamanitra andro iray isan-kerinandro mihoatra ny andro iray. Raha tokony hihira ny andro iray hilazana ny fahamasinanany, Andriamanitra dia mitoetra ao amintsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, ka manamasina ny fotoanantsika rehetra. Na dia afaka miangona amin'ny andro rehetra aza isika amin'ny herinandro hankalazana ny fanatrehan'Andriamanitra, ny ankamaroan'ny fiangonana kristianina dia mivory ho amin'ny fanompoana ny alahady, ny andro fantatra indrindra tamin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary noho izany ny fampanantenan'ny fanekena taloha. tanteraka. Jesosy manana ny lalàna Sabata (ary ny lafiny rehetra amin'ny Torah) dia mihoatra lavitra noho ny fe-potoana, izay tsy azon'ny lalàna natao. Nataony aza ilay didy hoe "Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao" amin'ny "Mifankatiava tahaka ny nitiavako anao". Izany no hatsaram-panahy tsy manam-paharoa izay tsy ao amin'ny didy 613 (tsy koa amin'ny 6000!). Ny fahatanterahany tamim-pahatokiana an'Andriamanitra no nahatonga an'i Jesosy ho loha laharana, fa tsy code voasoratra an-tsoratra. Tsy mifantoka amin'ny andro iray amin'ny herinandro izahay; izany no ifantohanay. Miaina ao aminy isan'andro isika satria fialan-tsasatra io.

Talohan'ny nandehanantsika ny milina tsirairay dia nanaiky fa ny fampiharana ara-panahy ny lalàna sabata dia momba ny fiainana fiainana finoana an'i Kristy - fiainana izay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy amin'ny asa vaovao sy lalina kokoa amin'ny Ny Fanahy Masina ao anatintsika, ovaina avy anaty.

Misaotra mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra izay manadio antsika hatrany an-tampon-tongotra ka hatrany amin'ny tongotra.

Joseph Tkach

filoha

MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDF Mihatra amin'ny Kristianina ihany koa ny lalàn'i Mosesy?