Ny olon-kafa dia hanao izany

Ny toetra mahazatra dia ny tsy mila manao zavatra satria olon-kafa. Misy olona hafa hanadio ny latabatra ao amin'ny trano fisakafoanana haingana. Hisy olon-kafa hanoratra ny taratasy ho an'ny mpamoaka ny gazety momba izany. Misy olon-kafa hamafana ny fako eny an-dalambe. Izay no mahatonga ahy hahatsapa malalaka sy hanary ny mavo kafe eo ivelan'ny varavarankely amin'ny maha mpamily ahy.

Tsy maintsy hikasika ny oroko eto aho, satria tsy dia tsy manan-tsiny tanteraka aho raha sendra izany toetra izany. Na dia tsy atsipiko eo am-baravarankely aza ny fako, hitako matetika fa "olon-kafa" aho. Rehefa tanora ny zanako dia nanapa-kevitra ny tsy handeha aho, fa ny hiaraka aminy an-trano mandritra ireny taona ireny. Na dia lavitra ny asan'ny orinasa aza ny vadiko, izao dia efa nanao ny asa fanaony taloha aho

Izaho matetika dia olon-kafa. Rehefa nifoha ny asa natao tamin'ny asan'ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina na nanome lahateny, dia nitodika ny soroko nijery aho hoe iza no afaka ary nahatsapa fa izaho irery no nitsangana. Tsy te-hanao izany foana aho fa nitsambikina matetika ary indraindray tsy fantatro izay nolazaiko hoe "eny".

Betsaka ny olona ao amin'ny Baiboly nanandrana hanome ny lazany sy ny asa ampifandraisina amin'ny olon-kafa, saingy tsy mandeha izany. Nanao fialantsara tsara i Mosesy ka tsy voatery hiverina tany Ejipta izy. Nanontany i Gideona raha efa niresaka taminy tokoa Andriamanitra. Mpiady mahery? Tsia aho! Niezaka nandositra i Jona, saingy haingana kokoa noho izy ny trondro. Ny tsirairay amin'izy ireo dia lasa olona nantenainy fa hanao ilay asa. Raha tonga teto amin'ity tontolo ity i Jesosy dia zazakely, dia tsy olona akory, izy irery no afaka manao izay ilaina. Nila "Andriamanitra miaraka amintsika" ity tontolo lavo ity. Tsy nisy olon-kafa afaka nanasitrana ny marary sy nanamaivanana ny rivotra. Tsy misy olona afaka manetsika ny vahoaka amin'ny teniny araka izay azony atao fa mahay miangona amin'ny harona iray monja. Tsy misy olona afaka nahatanteraka ny faminaniana tsirairay momba ny Testamenta Taloha toa azy.

Fantatr'i Jesosy ny antony nahatongavany teto an-tany ary mbola nivavaka tao amin'ny saha izy mba handefasan'ny chalice an'ny Ray. Fa izy kosa dia nampiany ny fangatahana hoe "raha maniry izany ianao" ary hivavaka fa tsy ny sitrapony, fa ny sitrapon'ny rainy no hatao. Fantatr'i Jesosy fa tsy hisy haka ny toerany eo amin'ny hazo fijaliana satria tsy misy olona afaka manafaka ny olombelona amin'ny fahotany.

Ny hoe Kristiana dia matetika midika hoe tompon'andraikitra ary milaza hoe "hataoko izany". Jesosy dia miantso antsika ho olona mamaly ny antsony, noho ny didin'ny mpanjaka tokony ho tia ny rahalahintsika manao.

Ka aoka tsy hijery ankavia sy havanana amin'ny olon-kafa isika, fa manaova izay tokony hatao. Enga anie isika rehetra hiaraka amin'i Isaia, izay namaly an'Andriamanitra hoe: "Inty aho, iraho aho!" (Is 6,5).

by Tammy Tkach


PDFNy olon-kafa dia hanao izany