Mahagaga tokoa ny fitiavan'Andriamanitra

250 mahatalanjona ny malalako goavam-be

Na dia vao 12 taona monja tamin'io fotoana io aho dia mbola tadidiko tsara ny raiko sy ny raibeko, izay faly be tamiko satria izaho rehetra dia samy (ny naoty tsara indrindra) ao amin'ny tatitra nataoko. Ho valisoa ho ahy, dia nanome ahy kitapom-bolaka vita amin'ny solika tena lafo vidy ilay raibeko ary nomen'ny raiko ahy ny fanamarihana $ 10 ho fametrahana vola. Tsaroako samy nilaza izy ireo fa tia ahy ary mihevitra ny tenany ho tsara vintana amiko izy ireo ao amin'ny fianakaviana. Tadidiko koa fa naka vola madinika avy amin'ny banky piggy aho ary nanakalo vola azy ireo amin'ny volavolan-dalàna $ 1. Miaraka amin'ilay volavolan-dalàna $ 10, dia feno ilay kitapom-bolako. Fantatro tamin'izay fotoana izay fa hahatsapa ho mpilatsaka an-tapitrisany ao amin'ny counter candy penny aho.

Isaky ny jona miaraka amin'ny Andron'i Dada dia mieritreritra an'ireo fanomezana ireo aho (Nankalazaina tamin'ny Alahady fahatelo ny volana jona tany amin'ny firenena maro ny Andron'i Dada). Tafaverina ny fitadidiako ary mieritreritra ny raiko, ny raiko aho ary ny fitiavan-dray any an-danitra. Fa mandeha foana ny tantara.

Tsy herinandro akory izay no nahazoako ny kitapom-bolako sy ny volako rehefa very izy ireo. Kivy tanteraka aho! Mety ho lavo avy any an-damosiko izy ireo raha tao amin'ny sinema niaraka tamin'ny namany aho. Nizaha ny zava-drehetra aho, efa nandeha tamin'ny lalako; nefa na dia teo aza ny fitadiavana naharitra andro maromaro, ny poketra sy ny vola dia tsy hita. Na dia ankehitriny aza, taorian'ny taona 52 taona, dia mbola mahatsapa ny fanaintainan'ny fahaverezako aho - tsy manahy momba ny soatoavina ara-materialy akory aho, fa fanomezana avy amin'ny raibe sy ny raiko kosa dia tena nilaiko tamiko ary tena sarobidy amiko manokana. Mahaliana fa tsy ela dia nanjavona ilay fanaintainana, fa ny fahatsiarovana mahafinaritra ny fankasitrahana feno fitiavana nomen'ny dadabe sy raiko ahy dia nijanona teto amiko.

Arakaraka ny nahafaly ahy ny fanomezam-pahasoavana nomen-dry zareo dia ny fitiavana nasehon-draiko sy raibeko ahy dia nahatsiaro tena tamim-pitiavana aho. Moa ve tsy tian'Andriamanitra ny zavatra mitovy aminy ho antsika - hanaiky amim-pifaliana ny halalin'ny fitiavany tsy misy fepetra? I Jesoa dia manampy antsika hahatakatra ny halalin'ny halehiben'ny fitiavana izany amin'ny alàlan'ny fanoharana izany ho antsika miaraka amin'ireo fanoharana momba ny ondry very, ny penina very ary ny zanaka very. Ireo fanoharana ireo dia voarakitra ao amin'ny Lioka 15 ary maneho ny fitiavan-dresaky ny Ray any an-danitra ho an'ireo zanany. Ny fanoharana dia miresaka ny Zanak'Andriamanitra tonga nofo (Jesosy) izay tonga nitsidika anay hitondra anay any amin-drainy. Tsy vitan'i Jesosy amintsika fotsiny ny Rainy, fa asehony koa ny fanirian'ny Ray hiditra ao amin'ny fahaverezantsika sy hitondra antsika ho eo amin'ny fanatrehany feno fitiavana. Satria fitiavana madio Andriamanitra, dia tsy hitsahatra tsy hiantso ny anarantsika amin'ny fitiavany izy.

Ilay poeta kristiana sy mozika Ricardo Sanchez dia nametraka izany toy izao: ny devoly mahalala ny anaranao, nefa miresaka aminao momba ny fahotanao. Fantatr Andriamanitra ny fahotanao, nefa miresaka aminao amin'ny anaranao izy. Ny feon'ny Raintsika any an-danitra dia mitondra antsika ny teniny (Jesosy) amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ny Teny dia manameloka ny ota ao amintsika, mandresy izany ary miala aminy (lavitra ny atsinanana amin'ny andrefana). Raha tokony hitsara antsika isika, ny Tenin'Andriamanitra dia manambara ny famelan-keloka, ny fanekena ary ny fanamasinana.

Raha ny sofintsika (sy ny fo) mifanaraka amin'ny Tenin'Andriamanitra velona, ​​afaka mahazo ny Teniny voasoratra, ny Baiboly, araka ny nokendren'Andriamanitra. - Ary ny fikasana dia ny hanome amintsika ny hafatra fitiavana izay ananany ho antsika.

Miharihary izany ao amin'ny Romana, toko faha-8, iray amin'ireo andinin-tsoratra tiako indrindra. Manomboka amin'ny fanazavana hoe: "Koa ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy" (Romana 8,1). Izany dia mifarana amin'ny fahatsiarovana mahery ny fitiavana mandrakizay tsy misy fepetra ho antsika: «Satria fantatro fa tsy misy fahafatesana na fiainana, na anjely, na fahefana, na fahefana, na ankehitriny, na ho avy, na avo na ambany, na zavaboary hafa. ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika » (Romana 8,38-39). Manana toky isika fa "ao amin'i Kristy" (ary Azy!) satria mandre ny feon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy izahay, izay nilaza izao manaraka izao: «Ary rehefa namoaka ny ondriny rehetra izy, dia nandeha teo alohany izy ary hanaraka azy ny ondry; satria fantany ny feony. Nefa tsy manaraka olon-kafa fa mandositra azy; satria tsy fantany ny feon'ny vahiny » (Jaona 10,4-5). Isika mandre ny feon'ny Tompontsika ary manaraka Azy amin'ny famakiana ny Teniny ary fantatsika fa miresaka amintsika Izy. Ny famakiana ny soratra masina dia manampy antsika hahafantatra fa mifandray amin'Andriamanitra isika satria io no faniriany ary io fahatokiana io dia mitondra antsika hanakaiky kokoa azy. Miteny antsika amin'ny alàlan'ny Baiboly Andriamanitra mba hanomezana toky antsika ny fitiavany amin'ny alàlan'ny fanamafisana fa zanaka malalany isika. Fantatsika fa feon'Andriamanitra io feo rentsika io. Raha mamela ny tenantsika hitari-dalana azy isika, hanao asa soa ary raha mitombo hatrany ny fanetren-tena, ny fifaliana ary ny fiadanana ao amin'ny fiainantsika - fantatsika rehetra fa avy amin'Andriamanitra, Raintsika izany.

Satria fantatsika fa ny Rainy any an-danitra miantso antsika amin'ny anarany ho zanany malalany, dia manosika antsika hiaina fiainana araka ny namaritan'i Paoly ny taratasiny ho an'ny fiangonana tany Kolossä:

Koa izao dia misafidy ho olom-boafidin'Andriamanitra, toy ny olo-masina sy ny olon-tiana, ny famindram-po, ny hatsaram-panahy, ny fanetren-tena, ny fahalemem-panahy, ny faharetana; ary miaritra sy mifamela heloka, raha misy mifandefitra amin'ny hafa; tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no avelao heloka koa! Fa ambonin'izany rehetra izany dia manintona fitiavana, izay fehin'ny fahatanterahana. Ary ny fiadanan'i Kristy, izay niantsoana anao ho tena iray, dia manjaka ao am-ponareo; ary mankasitraka.

Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka eo aminareo; mampianara sy mifananara amin'ny fahendrena rehetra; amin'ny salamo, ny fihirana ary ny hira ara-panahy, mihira amim-pifaliana ao am-ponao Andriamanitra. Ary izay rehetra ataonao amin'ny teny na amin'ny asanao dia manao ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary misaora an'Andriamanitra Ray amin'ny alalany (Kolosiana 3,12: 17).

Aleo handeha amin'ny Andron'ny Ray (ary ny andro hafa rehetra) dia mampiseho fa namorona antsika ho tia antsika ny Raintsika any an-danitra. Amin’ny maha-dadanay be fitiavana antsika, iza izy, dia irintsika ny handrenesantsika ny feony mba hahafahantsika miaina fiainana feno hatrany aminy - fantaro fa mijoro ho antsika foana Izy, miara-miasa amintsika foana, ary tia antsika foana. Tsarovy foana fa ny Raintsika any an-danitra dia nanome antsika ny zava-drehetra ao sy amin'ny alàlan'i Kristy, ilay zanany tonga nofo. Mifanohitra amin'ny poketra sy ny vola very tamin'ny taona maro lasa izay (tsy maharitra izy ireo) dia fanomezan'Andriamanitra anao (sy izaho) manatrika foana. Na dia tsy tsaroanao ny fanomezam-pahasoavana ananany mandritra ny fotoana kelikely, ny Raintsika any an-danitra dia eo foana - mandondona izy, mitady izany ary hahita anao (na dia toa very aza ianao) mba ahafahanao manaiky sy manandrana feno ny fanomezam-pitiavana azy tsy misy fepetra.

nataon'i Joseph Tkach