Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Salomona (fizarana 18)

"Ny hany zavatra tiako hatao dia ny fahotana. Nihevitra ny teny ratsy aho ary te hiteny azy ireo aho ... "Vita sy sosotra i Bill Hybels. Ilay mpitarika kristiana malaza dia nanana sidina roa nihemotra tamin'ny diany avy tany Chicago nankany Los Angeles ary nipetraka teo amin'ny làlan'ny fandaozana ny seranam-piaramanidina tao anaty fiaramanidina feno nandritra ny adiny enina ary nofoanana ny sidina fampitana azy. Farany dia afaka niditra tao anaty fiaramanidina izy ary nianjera tao amin'ny seza nisy azy.Ny kitapo ny tanany dia teo am-pofoany satria tsy nisy toerana tao an-trano sy tao ambanin'ireo seza. Vao nanomboka nihetsika ny fiaramanidina dia nahita vehivavy iray nidina haingana teo am-baravarana izy ary niankina tamin'ny lalantsara. Nitondra kitapo maromaro izay nandeha hatraiza hatraiza izy, fa izany no kely indrindra amin'ny zava-manahirana azy. Ny nahatezitra azy dia ny hoe "nivonto" ny maso iray ary toa tsy nahavita namaky ireo laharam-boninahitra tamin'ny masony hafa izy. Tsy hita maso ireo mpiandry sidina. Raha mbola tezitra mafy izy ary sahirana nanenina noho ny tenany, Ren'Andriamanitra Hybel dia nahare azy nibitsoka tao an-tsofiny: "Bill, fantatro fa tsy andro tsara ho anao io. Malahelo ianao ary niandry sidina, nijoro tamin'ny andalana ary halanao. Fa izao dia mahazo vahana ianao fa hihatsara ny andro amin'ny alàlan'ny mitsangana sy maneho hatsaram-panahy amin'ity vehivavy kivy ity. Tsy hanery anao hanao izany aho, saingy heveriko fa ho gaga anao ianao raha toa ka ataonao. "

Ny ampahany tamiko dia te hilaza hoe: "Mazava ho azy fa tsia! Tsapako fotsiny izany. ”Fa nisy feo hafa nilaza hoe," Angamba tsy misy ifandraisany ny fihetseham-poko. " Angamba tokony hanao izany fotsiny aho. ”Dia nitsangana izy, nidina ny làlana ary nanontany ilay ramatoa raha afaka manampy azy hahita ny toerany izy. Rehefa fantany fa miteny anglisy tsy tapaka izy dia nalainy ny kitapony efa nidina tady, nentiny nankany amin'ny sezany izy ireo, nametaka ny valizy, nongotany ny palitao, ary azony antoka fa voaaro izy. Niverina teo amin'ny sezany izy avy eo.

"Azoko atao ve ny somary mistika kely fotsiny mandritra ny fotoana fohy?", Hoy ny nosoratany. “Rehefa nipetraka teo amin'ny sezako aho, dia nahatsapa hafaliana ny hafanam-po. Ny fahasosorana sy ny fihenjanana izay nampihetsiketsika ahy nandritra ny andro dia nanomboka tsy ho eo intsony Nahatsapa alahelo mafana nandritra ny fahavaratra aho. Sambatra aho vao sambatra tao anatin'ny 18 ora. ”Ohabolana 11,25 (EBF) marina: "Raha te hanao ny tsara ianao, dia ho afa-po, ary iza (ny sasany) milentika, dia milentika. "

Ny mpanjaka Solomona dia nindrana ireto teny ireto tamin'ny sary avy amin'ny fambolena ary midika ara-bakiteny fa izay rehetra manondraka dia tokony hampisotro ny tenany ihany koa. Nihevitra izy fa mety ho zatra mpamboly mahazatra izany rehefa nanoratra ireo teny ireo izy. Mandritra ny fotoanan'ny orana, rehefa miampita ny renirano, ny tantsaha sasany izay akaikin'ny sisin-drano dia manondraka ny rano ho ao anaty valan-javaboary lehibe. Avy eo, mandritra ny haintany, dia manampy ny mpiara-monina aminy tsy manam-pako rano ny mpamboly izay tsy tia tena. Avy eo izy dia nanokatra tsara ny hidim-baravarana ary nitondra ny rano manome fiainana ho an-tsain'ny mpiara-monina. Raha misy haintany hafa, tsy manana rano na tsy manana rano ho an'ny tenany ny mpamboly izay tsy tia tena .. Ny tantsaha mpifanolo-bodirindrina, izay mbola nanangana valan-jaza kosa dia hamaly soa azy amin'ny famatsiana rano ny taniny.

Tsy mikasika ny fanomezana zavatra ka ahazoanao zavatra

Tsy ny momba ny fanomezana vola $ 100 hany ka naverin'Andriamanitra ny vola mitovy na mihoatra. Io teny io dia tsy manazava izay azon'ny malala-tanana, (tsy voatery ara-bola na ara-nofo) fa mahatsapa zavatra lalina lavitra noho ny fahasambarana ara-batana izy ireo. Hoy i Salomon: "Izay maniry ny hanao ny tsara no hovokisana". Ny teny hebreo nadika hoe "sate / sakafo / miroborobo" dia tsy fitomboan'ny vola na entana, fa midika hoe fanambinana ao an-tsaina, amin'ny fahalalana ary amin'ny fahatsapana.

Ao amin'ny 1 Mpanjaka dia mamaky ny tantaran'ny Elia mpaminany sy mpitondratena iray isika. Niery tao amin'i Ahaba Mpanjaka ratsy i Elia ary nanome toromarika azy Andriamanitra hankany amin'ny tanànan'i Tsarpat. "Nanome mpitondratena tao aho mba hikarakara anao", hoy Andriamanitra taminy. Rehefa tonga tao an-tanàna i Elia, dia nahita vehivavy mpitondratena iray nanangona kitay ary nangataka rano sy mofo. Namaly toy izao izy: "Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao: tsy mba nanendasa aho, dia lafarinina iray monja tao anaty vilany ary menaka kely tao anaty siny. Ary indro, naka hazo hazo na roa aho, dia handeha hody ary te handamina ny tenako sy ny zanako izay hohaninay - ary ho faty. ” (1 Mpanjaka 17,912).

Angamba nanjary sarotra be ny fiainana teo amin'ilay mpitondratena ary maty izy. Tsy ho vitan'ny olona ny mamelona olona roa, avelany telo, miaraka amin'ny kely ananany.

Saingy mbola mitohy ny lahatsoratra:
"Hoy i Elia taminy: Aza matahotra! Mandehana, ka manaova araka ny nolazainao. Fa manaova zavatra voatoto ho ahy aloha, ka ento et me amiko; Tokony manamboatra zavatra aorian'izay koa ianao sy ny zanakao. Fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ny koba ao anaty vilany dia tsy ho lany, ary tsy ho lany ny tavoara diloilo mandra-pihavin'ny andro handatsahan'ny Tompo et earth ambonin'ny tany. Dia lasa izy nanao araka izay nolazain'i Elia. Ary nihinana isan'andro izy sy ny zanany. Ny koba tao anaty vilany dia tsy lany, ary ny siny ny diloilo dia tsy nisy tsy ampy araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Elia. (1 Mpanjaka 17,13: 16-11,17) Rehefa maraina sy hariva, andro aman'alina dia nahita lafarinina tao anaty vilany sy menaka tao an-dainy ny mpitondratena. Hoy ny Ohabolana: "Ny hatsaram-panahy dia mamelona ny fanahinao" (Fiainana vaovao. Ny Baiboly). Tsy ny “fanahy” ihany no namelona azy, fa ny fiainany manontolo. Nomeny ny zanany kely ary nitombo ny zanany kely.

Raha mbola tsy azontsika ny lesona, dia misy andininy vitsivitsy ao aoriana kely:
“Ny tanana iray omena be dia be ary manana bebe kokoa; ny iray kosa momba ny tsy tokony halehany, nefa mihamalemy kosa ” (Ohabolana 11,24). Fantatr'i Jesosy Tompontsika ny momba izany rehefa niteny izy hoe: “Omeo, dia homena ianareo. Votsotra feno, voahosihosy, nozongozona ary aparitaka dia hapetraka ao am-pofoanao; fa raha amin'ny fandrefesanao, dia handrefesana indray ianao. " (Lioka 6,38:2) Vakio ihany koa ny 9,6 Korintianina 15!

Manana fetra

Tsy ny fanaovana asa soa amin'ny fotoana rehetra fotsiny. Tokony hampifangaro ny fahalalahan-tanana isika amin'ny fitsarana. Tsy afaka mamaly ny filana rehetra isika. Mampirisika antsika eto ny Ohabolana 3,27 hoe: "Aza mandà ny hanao soa amin'ny mahantra raha azonao ny tananao." Midika izany fa misy olona tsy mendrika ny fanampiantsika. Angamba satria kamo izy ireo ka tsy vonona handray andraikitra amin'ny fiainany manokana. Manararaotra fanampiana sy fahalalahan-tanana izy ireo. Mametraha fetra ary aza mandà fanampiana.

Inona no talenta sy fanomezana notahin'Andriamanitra taminao? Manana vola kely kokoa noho ny hafa ve ianao? Inona avy ireo fanomezana ara-panahy anananao? Tia Mandray Vahiny? Fampaherezana? Maninona isika no tsy mamelombelona ny fananantsika? Aza fitahirizan-drano izay mijanona feno ny molotra. Voatahy isika mba ho tonga fitahiana (1 Petera 3,9). Mangataha amin'Andriamanitra mba haneho aminao ny fomba ahafahanao mizotra amim-pahatokiana ny hatsarany sy mamelombelona ny hafa. Misy olona azonao atao ve ny maneho fahalalahan-tanana sy hatsaram-panahy ary fangorahana mandritra ity herinandro ity? Angamba amin'ny alàlan'ny vavaka, asa, teny fampaherezana, na amin'ny fanaterana olona hanakaiky kokoa an'i Jesosy. Angamba amin'ny alàlan'ny mailaka, hafatra an-telefaona, antso an-telefaona, taratasy na fitsidihana.

Aoka ianao ho toy ny mpiasa any am-pandriana renirano, ary avelao hitsoaka anao ny tso-drano avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny hatsarany. Ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana dia mitahy ny olon-kafa ary mahatonga antsika ho anisan'ny Fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Rehefa miray amin'Andriamanitra ianao mikoriana ny fitiavany, dia hikoriana eo amin'ny fiainanao ny fifaliana sy ny fiadanana. Hamelombelona ny tenany ireo izay mamelombelona. Raha atao teny hafa dia: sotrokotr'Andriamanitra ao anaty, nofafazako izy, Andriamanitra manana sotro lehibe.

by Gordon Green


PDF Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana 18)