Ny fanompoam-pivavahana marina

560 ny fivavahana marina Ny adihevitra lehibe teo amin'ny jiosy sy ny Samaritana tamin'ny andron'i Jesosy dia ny toerana tokony hivavahan'ny Andriamanitra. Koa satria tsy manana tsatoka intsony amin'ny tempolin'i Jerosalema ny Samaritana, dia noheverin'izy ireo fa ny Tendrombohitra Garizim no toerana mety hivavahana amin'Andriamanitra fa tsy Jerosalema. Rehefa nanorina ny tempoly izy ireo dia nisy Samaritana nanolo-tena hanampy ny Jiosy hanorina ny tempoliny ary i Serubbabel dia nandà azy tampoka. Namaly ny Samaritana tamin'ny fitarainan'ny Mpanjakan'i Persa ary tsy niasa intsony izy ireo (Esra [habaka]] 4). Rehefa nanangana ny mandan'ny tanàna tao Jerosalema ny Jiosy dia nandrahona ny hanao miaramila ny governora any Samaria hanohitra ny Jiosy. Farany, ny Samaritanina dia nanorina ny tempolin'izy ireo manokana teo amin'ny Tendrombohitra Garizim, izay nataon'ny Jiosy tamin'ny taona 128 talohan'i JK. Rava i BC. Na dia ny lalàn'i Mosesy aza ny fototry ny fivavahanao roa dia fahavalony mangidy izy ireo.

Jesosy ao Samaria

Nanalavitra an'i Samaria ny ankamaroan'ny Jiosy, saingy nankany amin'ity firenena ity i Jesosy sy ny mpianany. Reraka izy, ka nipetraka teo amin'ny loharano iray manaka ny tanànan'i Sykara, ary nandefa ny mpianany hankany an-tanàna hividy sakafo tany (Jaona 4,3-8). Nisy vehivavy Samaritana nandalo ary Jesosy niteny taminy. Gaga izy fa niresaka tamina vehivavy samaritana iray izy, ary ny mpianany kosa nifandimby nilaza fa nisy vehivavy niresaka (V. 9 sy 27). Nangetaheta i Jesosy nefa tsy nisy na inona na inona niaraka taminy nanovo rano - fa izy kosa. Tohina ilay vehivavy fa ny jiosy iray tena mikasa ny hisotro avy amin'ny fitoeran-dranon'ny vehivavy samaritana. Ny ankamaroan'ny Jiosy dia nihevitra ny fanaka iray izay tsy madio, araka ny fomban'izy ireo. "Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay milaza aminao hoe: Omeo aho hosotroina, dia hangataka aminy ianao, fa hanome rano velona ianao" (Jaona 4,10).

Jesosy dia nampiasa punt. Ilay teny hoe "rano velona" mazàna dia midika ho rano mikoriana. Fantatry ny vehivavy tsara fa ny hany rano any Sychar dia ny eo am-pantsakana ary tsy misy rano mikoriana eo akaiky. Ka nanontaniany an'i Jesosy hoe inona no resahany. "Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Na iza na iza misotro amin'ity rano ity dia hangetaheta indray; fa na iza na iza misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika amin'ny fiainana mandrakizay » (Jaona 4,13-14).

Vonona ny hanaiky ny fahamarinana ara-panahy avy amin'ny fahavalon'ny finoana ve ny vehivavy? Hisotro rano jiosy ve izy? Azony takatra fa amin'ny loharanom-baovao toy izany dia tsy hangetaheta intsony izy ary tsy mila miasa mafy. Koa satria tsy azony ny fahamarinana izay noresahiny, dia nitodika tamin'ny olana fototry ny vehivavy i Jesosy. Nanolo-kevitra ny hampiantso ny vadiny izy, ary hiaraka aminy. Na dia efa nahalala fa tsy manam-bady aza izy, dia nanontany azy, mety ho mariky ny fahefany ara-panahy.

Ny fanompoam-pivavahana marina

Ankehitriny raha nianatra izy fa mpaminany dia Jesosy dia nanangana adihevitra efa ela teo amin'ny Samaritanina sy ny Jiosy ny Samaritana, izay toerana mety hivavahana amin'Andriamanitra. "Ny razanay nivavahana teto amin'ity tendrombohitra ity, ary hoy ianareo fa any Jerosalema no ivavahana" (Jaona 4,20).

"Hoy i Jesoa taminy: minoa ahy, ravehivavy, ho avy ny fotoana izay tsy hivavahanao ny Ray na eto an-tendrombohitra na eto Jerosalema. Tsy fantatrao izay ivavahanao; nefa fantatray izay ivavahantsika; fa avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa ho avy ny ora ary ankehitriny ny tena mpivavaka dia hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana; satria ny ray koa dia mila izany mpivavaka izany. Fanahy Andriamanitra, ary ireo mpivavaka aminy dia tokony hivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana » (Jaona 4,21-24).

Niova tampoka ny lohahevitra ve i Jesosy? Tsia, tsy voatery. Ny filazantsaran’i Jaona dia manome antsika fanazavana fanampiny: "Ny teny izay nolazaiko taminao dia fanahy ary fiainana" (Jaona 6,63). «Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana» (Jaona 14,6). Jesosy dia nanambara fahamarinana ara-panahy lehibe tamin'ity vehivavy samaritana hafahafa ity.

Fa ny vehivavy dia tsy tena nahalala hoe inona no tokony hatao ary nilaza hoe: «Fantatro fa ho avy ny Mesia, izay atao hoe Kristy. Rehefa tonga izy dia holazainy amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy: Izaho no miteny aminao » (And. 25-26).

Ny fanambarany ny tenany «Izaho no» (ny Mesia) - dia tsy fahita firy. Nahatsiaro ho salama tsara i Jesosy ary afaka niteny tamim-pahamalinana mba hanamafisana fa marina izay nolazainy taminy. Nandao ny fitoeran-dranony ravehivavy, ary nody tany an-tanàna nitantara ny momba an'i Jesosy; ary nitaona ny olona handinika izany ho an'ny tenany izy ireo, ary maro taminy no nino. "Nefa maro tamin'ny Samaritana avy amin'ity tanàna ity no nino azy noho ny tenin'ilay vehivavy izay nanambara fa nilaza tamiko ny zavatra rehetra nataoko. Rehefa tonga tany aminy ny Samaritana dia nangataka taminy hitoetra ao aminy; ary nijanona roa andro teo izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny » (And. 39-41).

Mivavaha anio

Fanahy Andriamanitra ary ny fifandraisantsika aminy dia ara-panahy. Ny fiankohofantsika kosa dia mifantoka amin'i Jesôsy sy ny fifandraisantsika aminy. Io no loharanon'ny rano velona ilaintsika amin'ny fiainantsika mandrakizay. Mila ny fanekenay ny mila azy ireo ary mangataka aminy izy mba hamono ny hetahetantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ao amin'ny sasin-teny amin'ny Apokalipsy, dia mila manaiky isika fa mahantra, jamba ary mitanjaka isika, koa mangataka an'i Jesôsy ho harena ara-panahy, maso ary akanjo.

Mivavaka am-panahy sy fahamarinana ianao rehefa mieritreritra an'i Jesosy momba izay ilainao. Ny tena fanoloran-tena sy ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fisehoana ivelany, fa amin'ny fihetsikao an'i Jesoa Kristy ary midika izany fa mandre ny tenin'i Jesosy ary mankanesa amin'ny rainao ara-panahy amin'ny alalany.

nataon'i Joseph Tkach