Ny fanomezana Krismasy tsara indrindra

319 ny Krismasy tsara indrindra Isan-taona ny 25 desambra dia ankalazain'ny Kristianisma ny nahaterahan'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, naterak'i Maria Virjiny. Tsy misy ny daty nahaterahany. Ny nahaterahan'i Jesosy dia mety tsy nitranga tamin'ny ririnina rehefa nankalazantsika izany. Nilaza i Lioka fa ny Emperora Augustus dia nandidy fa voasoratra ao amin'ny lisitry ny hetra ny mponina eran'izao tontolo izao (Lioka 2,1) ary «nandeha nisoratra anarana ny rehetra, samy nandeha nankany an-tanànany avy», anisan'izany i Joseph sy Maria, izay bevohoka (Lioka 2,3-5). Ny manam-pahaizana sasany dia nanisy daty ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Jesosy tamin'ny fararano fa tsy teo afovoan'ny ririnina. Saingy na eo aza ny fotoana hahatongavan'ilay andro nahaterahan'i Jesosy dia ny hankalazana ny nahaterahany dia mendrika izany.

Ny faha-25 Desambra dia manome antsika fotoana hahatsiarovana fotoana mahafinaritra eo amin'ny tantaran'ny olombelona: andro nahaterahan'ny Mpamonjintsika. Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny fitsingerenan'i Kristy dia tsy mifarana amin'ny tantara Krismasy. Isan-taona niainany fohy, izay nifarana tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty ary fiakarana ho any an-danitra, Jesosy dia nandany ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany teto an-tany. Niara-nipetraka tamintsika isan-taona Izy. Tsy tonga tamin'ilay fitsingerenan'ny andro nahaterahany fotsiny izy - miaina eto amintsika nandritra ny androm-piainany. Niaraka taminay isaky ny fitsingerenan'ny andro niainany izy.

Koa satria Jesosy dia olombelona tanteraka sy Andriamanitra feno, dia fantatsika fa mahafantatra antsika tanteraka Izy. Fantany antsika ao ivelany; fantany ny dikan'ny hoe mahatsapa fanaintainana, hatsiaka ary noana, fa koa fifaliana eto an-tany. Namelona rivotra mitovy ihany izy, nandeha tamin'io tany io ihany, nanana vatana vatana mitovy aminay ihany. Ny fiainany tonga lafatra eto an-tany dia maodelin'ny fitiavana ny olon-drehetra ary mikarakara ny sahirana sy ny asa fanompoana an-driamanitra rehetra.

Ny vaovao tsara indrindra amin'ny tantara Krismasy dia izao: tonga i Jesosy amin'izao fotoana izao! Tsy voa maloto sy manaintaina intsony ny tongony satria ankalazaina ny vatany ankehitriny. Ny kiraron'ny hazofijaliana dia mbola eo; ny stigmata dia mariky ny fitiavany antsika. Ho an'ny finoantsika amin'ny maha-kristiana antsika sy ny iraka ataontsika eto amin'ny GCI / WKG, dia ilaintsika ny manana mpisolo vava sy solontena ao amin'i Jesôsy izay nateraka ho olombelona, ​​izay miaina toy ny olombelona ary maty tamin'ny maha-olombelona antsika mba hanavotra antsika. , Ny fitsanganany tamin'ny maty dia manome toky antsika fa hitsangana amin'ny maty ihany koa isika ary handray tsara ny fianakavian'Andriamanitra satria maty ho antsika izy.

Ny iray amin'ireo andalan-tsoratra ao amin'ny Testamenta Taloha izay milaza mialoha ny nahaterahan'i Jesosy dia hita ao amin'ny Isaia 7,14: “Izany no antony hanomezan'ny Tompo famantarana anao: indro, misy vohoka ary hiteraka zazalahy izay hantsoiny hoe Immanuel. » Immanuel dia Hebreo ary midika hoe "Andriamanitra miaraka aminay", izay mampahatsiahy antsika hoe iza i Jesosy. Izy ilay Andriamanitra nidina, Andriamanitra eo afovoantsika, Andriamanitra mahalala ny fahoriantsika sy ny fifaliantsika.

Ho ahy, ny fanomezana lehibe indrindra amin'ity Krismasy ity dia ny fahatsiarovana fa tonga Jesosy indray mandeha ary ho an'ny rehetra, fa tsy ho fitsingerenan'ny andro nahaterahana ihany. Niaina toy ny olona mitovitovy aminao sy izaho Izy. Maty amin'ny maha-olombelona antsika mba hahazoantsika fiainana mandrakizay amin'ny alalany. Aminny alalan ny fananganana (Fahatongavana ho nofo) Jesosy nampiray antsika. Lasa iray tamintsika izy mba ho ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra miaraka aminy.

Io no fototry ny hafatra entintsika ao amin'ny Grace Communion International / WKG. Manantena isika satria manana an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, izay niaina teto an-tany tahaka antsika ankehitriny. Ny fiainany sy ny fampianarany dia manome antsika fitarihana, ary ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty no manome antsika famonjena. Miray saina isika satria ao isika. Raha manohana ara-bola ny GCI / WKG ianao, dia manohana ny fiparitahana izao filazantsara izao: avotra amin'Andriamanitra iray izay tia antsika tokoa isika ka nandefa ny zanany lahitokana ho teraka, olombelona velona, ​​ho antsika ho faty ny maty iharina hitsangana ka hanolotra fiainana vaovao ao isika. Izay no fototry ny vanim-potoana fankalazana ary ny antony hankalazantsika.

Manantena aho fa hiaraka aminay amin'ity volana ity ianao mba hahafahantsika miara-mankalaza izay asaina ataontsika tsy tapaka, izany hoe mifandray amin'ny Andriamanitra iray izay mahatakatra antsika. Ny nahaterahan'i Jesôsy no fotoam-pivavahana voalohany natolotry ny Noely, saingy mankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'i Kristy isika isan-taona satria mbola miaraka amintsika Izy. Ny Fanahiny Masina dia miaina amin'ny mpandimby azy rehetra. Miaraka amintsika foana Izy.

Mirary Krismasy sambatra ao amin'i Kristy ianao!

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFNy fanomezana Krismasy tsara indrindra