Romana 10,1: 15: Vaovao tsara ho an'ny rehetra

Vaovao tsara 437 Nanoratra tao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana i Paoly hoe: "Ry rahalahy sy anabavy malala, ny zavatra iriko indrindra amin'ny Isiraelita ary mangataka amin'Andriamanitra aho mba hamonjena azy ireo" (Romana 10,1 Fandikan-tenin'i New Geneva).

Saingy nisy olana: «Satria tsy dia mazoto noho ny antony nataon'Andriamanitra izy ireo; Afaka manaporofo izany aho. Ny tsy ampy azy dia ny fahalalana mety. Tsy fantatr'izy ireo hoe inona ny fahamarinan'Andriamanitra ary miezaka ny ho velona eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fahamarinany manokana. Mikomy amin'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ireo fa tsy manaiky izany » (Romanina 10,2-3 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Ireo Isiraelita izay fantatr'i Paoly dia naniry ny asany manokana (amin'ny fitandremana ny lalàna) marina eo anatrehan'Andriamanitra.

«Satria miaraka amin'i Kristy ny tanjon'ny lalàna, dia izay rehetra mino azy dia voalaza fa marina. Ny fomba ahazoana ny rariny dia mitovy amin'ny jiosy sy ny tsy jiosy » (Romana 10,4 Fandikan-tenin'i New Geneva). Tsy afaka hahatratra ny fahamarinan'Andriamanitra ianao amin'ny fanatsarana ny tenanao. Manome rariny anao Andriamanitra.

Niaina ambanin'ny lalàna isika rehetra. Fony mbola zaza aho dia nipetraka araka ny lalàn-dreniko. Ny iray amin'ireo fitsipika napetrany, taorian'ny nilalao tao an-tokotany, dia ny fanalana ny kiraroko alohan'ny nidirany tao amin'ilay efitrano. Mila manadio kiraro maloto feno rano amin'ny lavarangana aho.

Jesosy dia manadio ny loto

Tsy hafa Andriamanitra. Tsy tian'izy ireo hiparitaka eran'ny tranony ny maloton'ny fahotantsika. Ny olana dia, tsy manana fomba hanadiovana ny tenantsika isika ary tsy afaka miditra raha tsy hadio isika. Andriamanitra ihany no avelany hiditra ao an-tranony izay masina, tsy misy ota ary madio. Tsy misy olona afaka hahavita izany fahadiovana amin'ny alàlan'ny tenany.

Noho izany dia tsy maintsy nivoaka avy tao an-tranony i Jesosy mba hanadio antsika. Izy irery no afaka manadio antsika. Raha sahirana miala amin'ny loto maloto ianao dia afaka manadio ny tenanao mandritry ny andro farany, tsy ho ampy hiditra ny trano. Na izany aza, raha mino ny tenin'i Jesosy ianao satria efa nanadio anao dia afaka miditra ao an-tranon'Andriamanitra ary mipetraka eo amin'ny latabany hisakafo.

Ny andininy faha-5-15 ao amin'ny Romana 10 dia milaza izao manaraka izao: Tsy azo atao ny mahalala an'Andriamanitra raha tsy nesorina ny ota. Tsy afaka manaisotra ny fahotantsika ny fahalalana an'Andriamanitra.

Mba hanohanana izany hevitra izany ao amin'ny Romana 10,5: 8-5, dia nanonona ny Deoteronomia 30,11: 12 i Paoly: «Aza milaza ao am-ponao hoe: Iza no te hiakatra any an-danitra? - toy ny hoe te hitondra midina Kristy avy any ». Voalaza fa amin'ny maha olombelona antsika dia afaka mitady sy mitady an'Andriamanitra isika. Ny tena marina dia avy aty amintsika Andriamanitra ary mahita antsika.

Tonga tao amintsika ny Tenin'Andriamanitra mandrakizay fa Andriamanitra sy olona, ​​Zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy avy amin'ny nofo aman-drà. Tsy nahita azy tany an-danitra izahay. Ao amin'ny fahalalahany an'Andriamanitra, dia nanapa-kevitra ny hidina aminay izy. Jesosy dia namonjy antsika tamin'ny fanasana ny fahalotoana sy nanokatra ny lalana hahatongavantsika ao an-tranon'Andriamanitra.

Mampivoitra ny fanontaniana izany: mino ve izay lazain'Andriamanitra? Mihevitra ve ianao fa nahita an'i Jesosy ianao ary efa nanasa ny fahalotoanao hiditra ao an-tranony? Raha tsy mino izany ianao dia ivelan'ny tranon'Andriamanitra ary tsy mahazo miditra.

Niresaka tamin'ny Romanina 10,9: 13 ny fandikan-teny vaovao avy any Genevan: "Koa raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa Jesosy dia Tompo ary mino amin'ny fonao fa nanangana azy tamin'ny maty Andriamanitra, dia ho voavonjy ianao. Satria nambara ho marina ianao raha mino amin'ny fonao; voavonjy ny iray raha manaiky ny "finoana" amin'ny vavany ny olona iray. Izany no mahatonga ny Soratra Masina milaza hoe: "Izay rehetra matoky azy dia hovonjena amin'ny fandringanana" (Isaia 28,16). Tsy miteraka fahasamihafana na misy jiosy na tsia tsy jiosy: samy manana ny lehilahy iray ihany ny rehetra, ary avelany hizara ny hareny izay rehetra miantso azy "amin'ny vavaka". "Izay rehetra miantso ny anaran'i Jehovah no hovonjena" (Joela 3,5).

Izay no zavamisy: nohavotan'Andriamanitra ny zavatra noforoniny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nanasa ny fahotantsika Izy ary nanadio antsika tamin'ny alàlan'ny sorona nataony nefa tsy nisy fanampiana sy fangatahana nataontsika. Raha mino an'i Jesosy isika ary miaiky fa izy no Tompo, dia efa miaina ao anatin'ity zavamisy ity isika.

Ohatra ny fanandevozana

Tamin'ny 1 Janoary 1863, nanao sonia ny fanambarana fanavotana ny filoha Abraham Lincoln. Ity fitsipi-pifehezana ity dia nilaza fa ny andevo rehetra any amin'ny fanjakana rehetra izay manohitra ny governemanta amerikana dia malalaka izao. Tsy nahatratra ny andevo tany Galveston, Texas hatramin'ny 19 jona 1865 ny vaovao momba izany fahalalahana izany.Tamin'ny roa sy tapany taona dia tsy nahalala ny fahalalahany ireo andevo ireo ary tsy nahita ny tena izy raha tsy efa nolazain'ny miaramila amerikanina ny azy.

Jesosy no mpamonjy antsika

Tsy manafaka antsika ny fiaikenantsika, fa Jesosy kosa no mpamonjy antsika. Tsy afaka manery Andriamanitra hanao zavatra ho antsika isika. Ny asantsika tsara dia tsy mahafoana antsika. Tsy maninona izay karazana fihetsiketsehana. Na momba ny fankatoavana fitsipika iray - toy ny fitandremana ny andro masina na ny fisorohana ny alikaola - na ny hoe filazana "mino aho". Nilaza tamim-pahamarinana tsy mitanila i Paoly hoe: "Indray: voavonjen'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao ary izany dia noho ny finoanao. Tsy mandoa ny famonjenao aminao izany; tsia, fanomezan'Andriamanitra izany » (Efesiana 2,8 Fandikana ny Genève vaovao). Na ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra!

Tsy manantena ny fibabohana Andriamanitra

Manampy amin'ny fahazoana ny fahasamihafana eo amin'ny fifanarahana iray sy ny fiaiken-keloka. Ny fifanarahana dia fifanarahana ara-dalàna izay misy fifanakalozana. Ny antoko tsirairay dia adidiny mifanakalo zavatra hafa. Raha manana fifanarahana amin'Andriamanitra isika, ny fanolorantenantsika amin'i Jesosy dia manafaka antsika hamonjy ny tenantsika. Saingy tsy afaka manery an'Andriamanitra hihetsika ho antsika isika. I fahasoavana dia i Kristy izay manapa-kevitra ny hidina amintsika.

Ao amin'ny fitsarana malalaka, misy olona manaiky fa misy ny zava-misy. Hoy ny mpanao heloka bevava iray: «Ekeko fa nangalatra ny entana aho. Nanaiky ny zava-misy teo amin'ny fiainany izy. Tahaka izany koa, ny mpanara-dia an'i Jesosy dia milaza: «Manaiky aho fa tokony ho voavonjy na i Jesosy no namonjy ahy.

Nantsoina ho amin'ny fahafahana

Ny zavatra ilain'ny mpanompo tao Texas tamin'ny taona 1865 dia tsy fifanarahana mividy ny fahalalahany. Tsy maintsy nahalala sy niaiky izy ireo fa efa afaka. Ny fahafahana anananao dia efa napetraka. Afaka namoaka azy ny filoha Lincoln ary nanala azy tamin'ny fahazoany izy. Manana zo hanafaka antsika Andriamanitra ary namonjy antsika tamin'ny fiainan'ny zanany. Ny ilain'ny andevo any Texas dia ny mandre momba ny fahafahany, mino izany ary miaina mifanaraka amin'izany. Ny mpanompo dia mila olona ho avy ary hilaza azy ireo fa afaka.

Ity no hafatr'i Paoly ao amin'ny Romana 10:14 New Geneva translation: «Nefa izao: afaka miantso ny Tompo fotsiny ianao raha mino azy. Azonao atao ihany ny mino azy raha efa nahare momba azy. Azonao atao fotsiny ny mandre azy raha misy olona manambara ny hafany ».

Azonao an-tsaina ve hoe nanao ahoana ireo mpanompo ireo nitetika landihazo tamin'ny hafanana 40 degre Texas tamin'io andro Jona io ary nandre ny vaovao mahafaly momba ny fahafahany? Niaina ny andro tsara indrindra tamin'ny fiainanao ianao! Ao amin'ny Romana 10,15, Paul dia naka teny tao amin'ny Isaia hoe: "Akory ny hatsaran'ny tongotr'iry mitondra teny soa mahafaly" (Isaia 52,7).

Inona ny anjara asantsika?

Inona no anjara asantsika amin'ny drafitry ny famonjena? Mpitondra fifaliana izahay ary mitondra ny vaovao mahafaly ny olona tsy mbola nandre ny fahalalahany. Tsy afaka mamonjy olona tokana isika. Izahay dia iraka, mpampita vaovao mahafaly ny vaovao tsara ka mitondra ny vaovao mahafaly: «Nahavita ny zavatra rehetra i Jesosy, afaka tanteraka»!

Fantatry ny Isiraelita izay nahare ny vaovao tsara. Tsy nino ny teny nentin'i Paoly izy ireo. Mino ny fanafahana amin'ny fanandevozanao ary miaina amin'ny fahafahana vaovao?

nataon'i Jonathan Stepp


PDFRomana 10,1: 15: Vaovao tsara ho an'ny rehetra