FITSIPIANA eritreritra


Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Fantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Fantatry ny tsy fahombiazany, ny ...

Ny medium dia ny hafatra

Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny mahaliana hilazana ny fotoana iainantsika. Mety efa naheno ny teny hoe "premodern", "modern" na "postmodern" ianao. Ny sasany aza miantso ny fotoana iainantsika ao anatin'ny tontolon'ny postmodern. Ny mpahay siansa sosialy koa dia manolotra teknika samihafa ho an'ny fifandraisana mahomby ho an'ny taranaka tsirairay avy, dia ilay "mpanorina", "boomer", "busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" ...

Misy famaizana mandrakizay ve?

Moa ve ianao nanana antony tokony hanasaziana zaza tsy mankatò? Efa nilaza ve ianao fa tsy hifarana ny sazy? Manana fanontaniana vitsy aho ho antsika rehetra izay manana zanaka. Ity no fanontaniana voalohany: efa tsy nankatò anao ve ny zanakao? Tsara, makà fotoana kely hieritreretana raha tsy azonao antoka. Eny ary, raha namaly ny eny toa ny ray aman-dreny hafa ianao dia tonga amin'ny fanontaniana faharoa: ...

Tsy irery i Jesosy

Nisy mpampianatra mpanakorontana iray novonoina teo amin’ny hazo fijaliana teo amin’ny havoana lo eo ivelan’i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no mpanakorontana tao Jerosalema tamin’io andro lohataona io. “Voahombo niaraka tamin’i Kristy tamin’ny hazo fijaliana aho”, hoy ny nosoratan’ny apostoly Paoly (Gal 2,20), fa tsy i Paoly irery. “Niara-maty tamin’i Kristy ianareo”, hoy izy tamin’ny Kristianina hafa (Kol. 2,20). Nanoratra ho an’ny Romana izy hoe: “Nalevina niaraka taminy isika” (Rom 6,4). Inona no mitranga eto…

Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana

Ianao ve tsy maintsy nitantara olona fantatrao ary niady mafy mba hahita ireo teny tsara? Efa tonga tamiko izany ary fantatro fa nahatsapa toy izany ihany koa ny hafa. Manana namana na olom-pantatra daholo isika izay ny nofariparitan'izy ireo sarotra. Jesosy dia tsy nanana olana tamin'izany. Mazava foana izy na dia rehefa misy hamaly ilay fanontaniana hoe "Iza ianao?" Tiako manokana ny toerana iray izay ...

Avia hisotro

Indray tolakandro mafana dia niasa tao amin'ny tanimboly paoma niaraka tamin'ny raibeko tamin'izaho mbola zatovo. Nangataka ahy izy mba hitondra azy ny siny misy rano mba hisotroany lava an'i Ale's Adam (izay midika hoe rano madio). Izany no endriny feno voninkazo ho an'ny rano mangatsiaka. Toy ny rano madio mamelombelona ara-batana, ny Tenin'Andriamanitra dia mamelombelona ny fanahintsika rehefa miofana ara-panahy isika. Jereo ny tenin'i Isaia mpaminany: «Satria ...

Fiandrasana sy fiandrasana

Tsy hohadinoiko mihitsy ny valin-teny nomen’i Susan vadiko rehefa nilaza taminy aho fa tena tiako izy ary azony sary an-tsaina ny hanambady ahy. Eny hoy izy, nefa tsy maintsy mangataka alalana amin-drainy aloha. Soa ihany fa nanaiky ny fanapahan-kevitray ny rainy. Ny fiandrasana dia fihetseham-po. Miandry fatratra ny hisian'ny hetsika tsara ho avy izy. Niandry tamim-pifaliana ihany koa izahay ny andro fampakaram-bady sy ny fotoana ...

Eritrereto am-pifaliana i Jesosy

Jesosy dia nilaza fa hahatsiaro Azy isaky ny manatona ny latabatry ny Tompo isika. Tany am-piandohana dia fotoana mangina sy matotra ho ahy ny fanasan’ny Tompo. Nahasorena ahy ny niresaka tamin’ny olon-kafa talohan’ny na taorian’ilay lanonana satria niezaka nitazona ilay fankalazana aho. Na dia tsaroantsika aza i Jesosy, izay maty fotoana fohy taorian’ny nizarany ny sakafo hariva farany tamin’ny namany, dia tsy tokony horaisina toy ny…

Andriamanitra ao anaty boaty

Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, ka tanteraho rehefa azoko izany ary manomboka indray aho satria tsy manao izany tsara ...

Fitsangatsanganana: sakafo tsy hadino

Betsaka ny olona mandeha matetika no mahatadidy ireo tsangambato malaza ho fisongadinan'ny diany. Maka sary ianao, manamboatra rakitsary sary na manamboatra azy ireo. Notantarain'izy ireo tamin'ny namany sy ny havany ny zavatra hitany sy niainany. Hafa ny zanako lahy. Ho azy dia ny sakafo no misongadina amin'ny diany. Azony atao ny mamaritra tsara ny làlan'ny sakafo hariva rehetra. Tena mankafy sakafo matsiro izy. Ianao dia afaka…

Manatanteraka ny lalàna

“Raha ny marina dia fahasoavana madio no namonjena anareo. Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; fa tsy tian’Andriamanitra hisy holazaina eo anatrehany ny zava-bitany.” ( Efes 2,8-9 GN). Hoy i Paoly: “Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa ny fitiavana no fahatanterahan’ny lalàna” (Rom. 13,10 Baiboly Zurich). Mahaliana fa izahay avy...

Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

« Marina fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, nefa ho avy indray Aho ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako koa hianareo (Jaona 1.4,3). Efa naniry mafy ny zavatra efa hitranga ve ianao? Ny Kristianina rehetra, na dia ireo tamin’ny taonjato voalohany aza, dia naniry mafy ny hiverenan’i Kristy, saingy tamin’izany andro izany sy tamin’ny vanim-potoana dia naneho izany tamin’ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: “Maranata”, izay midika hoe ...

Iza moa i Nikodemosy?

Nanintona ny sain'ireo olona manan-danja maro i Jesosy nandritra ny fiainany teto an-tany. Anisan'ireny olona tena tadidiko io i Nikodemosy. Izy dia mpikambana tao amin'ny Filankevitra Ambony, vondrona vondrona manam-pahaizana izay nitombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fandraisana anjaran'ny Romana. Nikodemosy nanana fifandraisana samy hafa be amin'ny Mpamonjintsika - fifandraisana iray nanova azy tanteraka. Rehefa nihaona an'i Jesosy izy dia nandalo ...

Nikarakara azy izy

Ny ankamaroantsika dia namaky Baiboly, nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-teny mahazatra ary aforeto ao anaty azy ireo toy ny bodofotsy mafana izy ireo. Mety hitranga ny fianarantsika mahazatra satria mahatonga antsika tsy hijery zavatra. Raha mamaky azy ireo amin'ny masony malalaka isika ary avy amin'ny fomba fijery vaovao dia afaka manampy antsika hahafantatra bebe kokoa ny Fanahy Masina ary mety hahatadidy zavatra adinontsika koa ...

Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?

"Raha mivavaka ianareo, dia aza manambatra teny foana tahaka ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Heveriny fa hohenoina izy, raha miteny be; aza manao tahaka azy, fa fantatry ny rainareo izay ilainareo; ary manao izany Izy, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo” (Mt 6,7-8 NGÜ). Nisy nanontany hoe: “Nahoana aho no hivavaka amin’Andriamanitra nefa fantany ny zava-drehetra?” Nataon’i Jesosy ho teny fampidirana ny Vavaka Nampianarin’ny Tompo io teny io. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Eny rehetra eny ny fanahiny....

Ny taranak'i Abrahama

Ny fiangonana no vatany ary miaina ao aminy tanteraka izy. Izay mameno ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra eo anatrehany (Efesiana 1:23). Tamin'ny taona lasa, tsaroanay ireo izay nandoa sorona lehibe indrindra tamin'ny ady mba hiantohana ny maha-velona antsika amin'ny maha-firenena. Tsara ny mitadidy. Raha ny marina dia toa iray amin'ireo teny tian'Andriamanitra indrindra izy satria mampiasa azy matetika kokoa. Mampahatsiahy antsika hatrany izy mba hahatsapa ny fototry ny ...

Tsy misy Andriamanitra aminao

Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana? Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristianina ...

Kristy ny zanak'ondrintsika Paska

"Fa voavono ny Paska ho antsika, dia Kristy" (1. Kor. 5,7). Tsy te handalo na hanadino ny zava-nitranga lehibe nitranga tany Ejipta isika, efa ho 4000 taona lasa izay, fony Andriamanitra nanafaka ny Israely tamin’ny fanandevozana. Loza folo ao 2. Mosesy, dia nilaina ny hanozongozonana an’i Farao tamin’ny ditrany sy ny fireharehany ary ny fanoherana niavonavona tamin’Andriamanitra. Ny Paska no pesta farany sy farany...

Moa ve mitazona ny tadiny eo an-tànany Andriamanitra?

Kristiana maro no milaza fa mifehy Andriamanitra ary manana drafitra ho an'ny fiainantsika. Izay rehetra mitranga amintsika dia ao anatin'io drafitra io. Ny sasany aza dia miady hevitra fa Andriamanitra dia mandahatra antsika mandritra ny andro, ary ao anatin'izany ny zava-tsarotra. Afaka manafaka anao ve io hevitra io fa Andriamanitra dia manomana isa-minitra amin'ny fiainanao ho anao, sa manosotra ny handrinao amin'ny io hevitra io toa ahy? Tsy nomeny safidy malalaka ve isika? Ny ...

Jesosy - Ranon'aina

Eine weitverbreitete Annahme bei der Behandlung von Menschen, die unter Hitzekollaps leiden, ist, ihnen einfach mehr Wasser zu geben. Das Problem dabei ist, dass die Person, die darunter leidet, einen halben Liter Wasser trinken könnte und es ihr trotzdem nicht besser ginge. In Wirklichkeit fehlt dem Körper der betroffenen Person etwas Lebenswichtiges. Es haben sich die Salze in ihrem Körper bis zu einem Punkt erschöpft, den keine Menge Wasser beheben kann. Sobald…

Voasoratra eo an-tanany

"Nataoko foana teny an-tanako izy. Nefa tsy fantatry ny zanak'Israely fa avy amiko avokoa ny soa rehetra nanjo azy ireo ”(Hosea 11: 3 HFA). Rehefa nijery ny raharaha momba ny fitaovana aho dia nahita sigara feno sigara taloha iray, angamba nanomboka tamin'ny taona 60. Nosokafana io ka namboarina ny faritra mety ho lehibe indrindra. Nisy ny sarin'ilay mpampitambatra telo teboka sy torolàlana ny fomba hitaterana azy io. Iza ...

Lesona avy amin'ny fanasan-damba

Ny fanasana fitafiana dia iray amin'ireo zavatra fantatrao tokony hataonao raha tsy mahazo olon-kafa hanao izany ho anao ianao! Ny akanjo dia tsy maintsy mamolavola - loko mainty misaraka amin'ny fotsy sy ny maivana. Ny akanjo sasany dia tsy maintsy hosasana amin'ny fandaharana malefaka sy ny mpanadio manokana. Azo atao ny mianatra an'io fomba sarotra io satria ny zavatra niainako tany amin'ny oniversite. Napetrako ny vaovao ...

Miverena toy ny anao!

Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ilay antso hoe "mba ho tonga tahaka anao ihany" dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly hoe: "Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nampahalemy antsika. Eny ary ...

Tantaran'i Jeremy

Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana ny hanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary noho izany dia nalefany tany amin'ny sekoly tsy miankina iray izy. Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nandoka tamin'ny ...

Xmas - Krismasy

"Koa amin'izany, ry rahalahy sy anabavy masina, izay miara-miantso ny antso any an-danitra, dia jereo ny apôstôly sy mpisoronabe ekentsika, dia i Jesoa Kristy" (Hebreo 3: 1). Ny ankamaroan'ny olona dia manaiky fa ny Krismasy dia lasa fetsy ara-barotra be varotra sy ara-barotra - na dia hadino tanteraka i Jesosy. Emphasis dia apetraka eo amin'ny sakafo, divay, fanomezana ary fankalazana; fa ankalazaina inona? Amin'ny maha kristianina antsika, dia tokony hieritreritra ny antony maha-Andriamanitra Azy ...

Fahotana fa tsy fahadisoam-panantenana?

Tena mahagaga tokoa raha nampirisika azy i Martin Melanchthon, Martin Luther tamin'ny taratasy iray: Aoka ianao ho mpanota ary avelao ny herin'ny ota fa lehibe kokoa noho ny ota ny fahatokisanao an'i Kristy ary mifaly amin'i Kristy fa mpanota. nandresy ny fahafatesana sy izao tontolo izao. Raha vao jerena dia toa tsy mampino ilay fangatahana. Mba hahatakarantsika ny fampitandreman'i Lotera dia mila mijery akaiky ny teny manodidina ianao. Tsy midika hoe ota i Lotera ...

Ny maha-Izy Azy ao amin'i Kristy

Ny ankamaroan'ireo izay mihoatra ny 50 mahery dia hahatsiaro an'i Nikita Khrushchev. Lehilahy manana loko marevaka sy mahery vaika izay, tamin'ny maha-mpitarika ny Firaisana Sovietika teo aloha, no nitifitra ny kirarony teo amin'ny podium izy rehefa niresaka tamin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana. Fantatra ihany koa izy raha ny fanazavany fa ny olombelona voalohany tany anaty habakabaka, ilay cosmonaut Rosiana Yuri Gagarin dia "nitsambikina tao anaty habakabaka fa tsy nahita andriamanitra tao". Ny amin'i Gagarin tenany ...

Ny fomba sarotra

"Satria hoy izy:" tsy te hisintona ny tanako aminao aho ary tsy te hiala aminao "(Heb 13, 5 ZUB). Inona no ataontsika raha tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana tsy misy ahiahy sy olana misy eo amin'ny fiainana. Sarotra zakaina ireny indraindray. Toa tsy marim-pototra ihany ny fiainana. Fa maninona? Tianay ho fantatra izany. Maro ny tsy ampoizina ...

Tsara kokoa noho ny vitsika

Efa tao anatin'ny vahoaka be ianao izay nahatsapa ho kely sy tsy ampy? Sa nipetraka tamin'ny fiaramanidina iray ianao ary nahatsikaritra fa ny olona eny ambony gorodona dia kely toy ny harona? Indraindray aho dia mieritreritra fa eo imason'Andriamanitra dia toy ny valala mihintsan-drà mihintsana amin'ny loto isika. Ao amin'ny Isaia 40,22: 24, dia hoy Andriamanitra: mipetraka eo ambonin'ny faritry ny tany izy, ary ny mponina eo aminy dia tahaka ny valala; namelatra ny lanitra tahaka ...

Masinina valiny

Rehefa nanomboka nitady fanafody ho an'ny hoditra malefaka dia nolazaina tamiko fa telo amin'ireo marary folo no tsy nandray ny zava-mahadomelina. Tsy nieritreritra mihitsy aho fa azo alaina ho zava-poana ny zava-mahadomelina ary manantena ny iray amin'ireo fito tsara vintana. Tiako kokoa raha tsy nanazava izany tamiko ny dokotera satria nanelingelina ahy izy fa afaka mandany ny fotoanako sy ny volako ary misy voka-dratsiny mahafinaritra ...

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

"Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA). Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy. Miresaka momba ny faniriana, ilay faniriana ao anatintsika hahatakatra bebe kokoa ny halaliny, ny hiaka ...

Mamofona ny rivotra

Taona vitsy lasa izay, 9 taona ny mpanao hatsikana iray izay nalaza tamin'ny teny mampihomehy1. Daty nahaterahana. Namory ny namany sy ny havany rehetra ny hetsika ary natrehin’ny mpanao gazety. Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin’ny lanonana, ny fanontaniana azo vinaniana sy manan-danja indrindra ho azy dia ny hoe: “ho an’iza na ho an’iza ianao?” Tsy nisalasala ilay mpanao hatsikana namaly hoe: “Mifofofofo! Iza no tsy mitovy hevitra? Afaka nataontsika ...

Miaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!

John Bell dia nanana safidy hanao zavatra izay antenaina tsy ho vitantsika ny ankamaroan'ny hoe: nitazona ny fony teo am-pelatanany izy. Roa taona lasa izay, nandalo fiovam-po izy izay nahomby. Noho ny fandaharana an'ny fo amin'ny fo any amin'ny Bay Medical University any Dallas dia afaka nitazona ny fony izy izay efa niambina azy nandritra ny 70 taona talohan'ny nila nanoloana ...

Gardes and deserts

“Fa nisy saha teo amin’ilay nanomboana Azy tamin’ny hazo fijaliana, ary teo amin’ilay saha nisy fasana vaovao, izay tsy mbola nandevenana olona.” Jaona 19:41. Maro amin’ireo fotoana voafaritra tsara teo amin’ny tantaran’ny Baiboly no nitranga tany amin’ny toerana izay toa mampiseho ny toetry ny fisehoan-javatra. Ny fotoana voalohany toy izany dia nitranga tao amin’ny zaridaina tsara tarehy iray izay nametrahan’Andriamanitra an’i Adama sy Eva. Mazava ho azy fa zavatra niavaka ny saha Edena satria an'Andriamanitra...

Ny fiaiken-keloka "Legalista tsy fantatra anarana"

"Salama, Tammy ny anarako ary" legalista "aho. Nanameloka olona iray tao an-tsaiko tao anatin'ny minitra lasa izay. "Mety ho saika hanontany zavatra mitovitovy amin'ny fivoriana" Antony Mpahay Lalàna tsy fantatra anarana aho "(AL). Hanohy aho ary hanazava ny fomba niantombohan'ny zavatra kely; nihevitra fa manokana aho satria nitandrina ny Lalàn'i Mosesy. Ahoana ny fomba nanombohako ny olona tsy nino toa ny ...

Ny fahendren'Andriamanitra

Misy andininy iray misongadina ao amin’ny Testamenta Vaovao izay iresahan’ny apostoly Paoly ny amin’ny hazo fijalian’i Kristy ho fahadalana amin’ny Grika sy fahatafintohinana ho an’ny Jiosy (1 Kor. 1,23). Mora ny mahita ny antony nanaovany io fanambarana io. Raha ny fahitan’ny Grika rahateo, dia fikatsahana niavaka ny haingo sy ny filozofia ary ny fanabeazana. Ahoana no ahafahan'ny voahombo iray hampita fahalalana? Ho an'ny sain'ny Jiosy dia kiakiaka sy ...

Aiza no misy an'i Jesosy?

Mivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba izy mipetraka lavitra kokoa noho ny olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azon’i Jesosy mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao, toy ny fony ianao taloha…

Tsara loatra ny ho marina

Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny zavatra niainany manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. The ...

Ny mpanelanelana no hafatra

“Imbetsaka, na dia talohan’ny androntsika aza, Andriamanitra dia niteny tamin’ny razambentsika tamin’ny fomba maro samihafa tamin’ny alalan’ny mpaminany. Fa ankehitriny, amin’izao andro farany izao, Andriamanitra dia niresaka tamintsika tamin’ny alalan’ny Zanany. Tamin’ny alalany no namoronan’Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ary nataony ho lovany ny zava-drehetra. Ao amin’ny Zanaka no anehoana ny voninahitry ny Rainy, satria endrik’Andriamanitra tanteraka Izy » (Taratasy ho an’ny Hebreo. 1,1-3 HFA). Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny toy ny ...

Andriamanitra mpanefy tanimanga

Tsarovy ny fotoana nampifantohan’Andriamanitra ny sain’i Jeremia ho amin’ny fitoeran’ny mpanefy tanimanga (Jer. 1 Nov.8,2-6)? Nampiasa ny sarin’ny mpanefy tanimanga sy ny tanimanga Andriamanitra mba hampianatra antsika lesona lehibe iray. Hafatra mitovy amin’izany amin’ny fampiasana ny sarin’ny mpanefy tanimanga sy ny tanimanga no hita ao amin’ny Isaia 45,9 sy 64,7 ary koa ao amin’ny Romana 9,20-21. Iray amin'ireo kaopy tiako indrindra, izay ampiasaiko matetika amin'ny dite any amin'ny birao, misy sarin'ny fianakaviako eo amboniny. Raha mijery azy aho...

Mamoa voa tsara

Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia voajinjana mba hanaovana divay mandritra ny an'arivony taona maro. Dingana iray feno izany satria mila tompona sela za-draharaha, ny tany tsara sy ny fotoana tonga lafatra. Ny voaloboky ny tanimboaloboka ary manadio ny voaloboka ary mijery ny fahamasinan'ny voaloboka mba hamaritana ny fotoana marina amin'ny fijinjana. Misy asa mafy ao aoriany, fa raha mifanaraka ny zava-drehetra, dia ilay ...

Maninona no tsy mamaly ny vavaka ataoko Andriamanitra?

"Maninona Andriamanitra tsy mamaly ny fivavahako?", Tokony misy antony tsara noho izany hoy aho amin'ny tenako. Angamba tsy nivavaka araka ny sitrapony aho, izay fepetra takian'ny Baiboly amin'ny vavaka novaliana. Angamba mbola manana ota aho teo amin'ny fiainako izay tsy nanenenako. Fantatro fa raha mitandrina an'i Kristy sy ny teniny aho dia ho voavaly kokoa ny fivavahako. Angamba izy ireo misalasala. Mitranga rehefa mivavaka ...