Iza moa i Barabasy?

532 iza no baomba Ny Filazantsara efatra dia milaza olona tsirairay izay niova kely ny fiainany tamin'ny fihaonana fohy tamin'i Jesosy. Ireo fihaonambe ireo dia voarakitra ao anaty andininy vitsivitsy, fa mampiseho ohatra iray amin'ny fahasoavana. "Fa nasehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika satria maty ho antsika i Kristy fony mbola mpanota isika" (Romana 5,8). Barabbas dia olona toy izany izay nahavita manokana an'io fahasoavana io.

Fotoan'ny Paska jiosy izy io. Efa tany am-ponja i Barabbas ary miandry ny famonoana azy. Nosamborina i Jesosy ary notsaraina teo anoloan'i Pontius Pilato. Fantatr'i Pilato fa tsy nanan-tsiny i Jesosy noho ny fiampangana azy, ary nitady tetika handroahana azy. "Tamin'ny fety anefa dia zatra ny famotsorana ny voafonja iray ho an'ireo olona tadiaviny. Tamin'izany fotoana izany anefa dia nanana gadra fanta-daza izy ireo antsoina hoe Jesosy Barabbas. Ary rehefa tafangona izy ireo, dia hoy Pilato taminy: Iza no tianareo? Iza no tokony halefako ho anao, Jesosy Barabbas na Jesosy, izay lazaina fa Kristy? " (Matio 27,15: 17).

Nanapa-kevitra ny hanao ny fangatahan'izy ireo i Pilato. Nafahany ilay lehilahy nigadra noho ny fikomiana sy ny vonoan'olona ary natolony an'i Jesosy ho sitrapon'ny vahoaka. Noho izany dia voavonjy tamin'ny fahafatesana i Barabasy ary Jesosy dia nohomboana teo amin'ny toerany teo anelanelan'ny mpangalatra roa. Iza io Jesosy Barabasy io? Ny anarana hoe "Bar abba [s]" dia midika hoe "zanaky ny ray". I Johannes dia miresaka tsotra fotsiny hoe "Barabbas" i Barabbas, tsy olona maniditra trano toy ny mpangalatra, fa iray amin'ireo karazan'entana mitahiry olona, ​​tsy miankina ary mpandroba, izay manimba sy manimba ary manararaotra ny fahantoman'ny hafa. Ka i Barabbas dia olona tao anaty.

Nifarana tamin'ny famoahana an'i Barabbas ity fihaonana fohy ity, fa mametraka fanontaniana mahaliana sy tsy voavaly. Ahoana no fomba niainany taorian'ny androm-piainany? Nieritreritra momba ny zava-nitranga tamin'ny Paska ve izy? Nanova ny fomba fiainany ve izany? Ny valin'ireo fanontaniana ireo dia mijanona ho mistery.

Tsy niaina ny hazo fijaliana sy nitsanganan'i Jesosy tamin'ny tenany i Paoly. Izao no nosoratany: "Voalohany, nampahafantariko taminao izay noraisiko koa: Kristy dia maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina; ary nalevina izy, ary natsangana tamin'ny andro fahatelo aorian'ny Soratra Masina". (1 Korintiana 15,3: 4). Mieritreritra momba ireo zava-nitranga afovoan'ny finoana Kristiana ity indrindra fa ny Paska. Fa iza no gadra votsotra io?

Ianao dia gadra navotsotra. Ilay mikraoba ratsy iray ihany, ny mikraoba mankahala ary ny fikomiana mitovy amin'ny fikomiana izay nipoitra tamin'ny fiainan'i Jesosy Barabbas koa dia miteraka toerana ao am-ponao. Na dia tsy miharihary aza dia mitondra voa ratsy eo amin'ny fiainanao, mazava tsara izany: "Fa ny tambin'ny ota dia fahafatesana; fa ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika» (Romana 6,23).

Ahoana ny fomba hivelomanao ny andro sisa iainan'ny fahasoavana nambara tamin'ireo fisehoan-javatra ireo? Ny mifanohitra amin'i Barabbas, ny valin'io fanontaniana io dia tsy piozila. Betsaka ny andininy ao amin'ny Testamenta Vaovao no manome toro lalana azo ampiharina amin'ny fiainana kristiana, fa ny valiny dia angamba tsara indrindra noforonin'i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'i Titosy: "Fa ilay fahasoavan'Andriamanitra mahasitrana amin'ny olona rehetra no nanabeazana antsika fa tokony hanaiky ny tsy maha-Andriamanitra ary ny filana an'izao tontolo izao sy ny mahira-po, marina sy malala eto amin'ity tontolo ity dia miaina ary miandry ny fanantenana sambatra sy ny fisehoan'ny voninahitr'ilay Andriamanitra lehibe sy i Jesoa Kristy, Mpamonjy antsika, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, mba hanafahany antsika amin'ny tsy fahamarinana sy olona nanadio ny tenany amin 'ny fananana izay mazoto hanao asa soa » (Titosy 2,11-14).

by Eddie Marsh