Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony ao amin'ny Salamo

381 salamo dia mifandray amin'Andriamanitra Na misy salamo vitsivitsy mifandraika amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra, ny ankamaroan'ny salamo dia mamaritra ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Mety hisy hieritreritra hoe ny salamo dia tsy nieritreritra afa-tsy ny mpanoratra ary tsy voatery hanome toky ho an'ny hafa. Raha izany no izy dia tafiditra ao amin'ny boky fihirana ny Isiraely taloha mba hanasana antsika handray anjara amin'ny fifandraisana araka ny voalaza ao amin'ireny hira ireny ny salamo. Nasehon'izy ireo fa tsy nifandray tamin'ny olona manontolo fotsiny Andriamanitra, fa tamin'ny olona rehetra tao aminy koa. Afaka mandray anjara ny rehetra.

Mitaraina fa tsy takatry ny saina

Na izany aza, ny fifandraisana dia tsy nifanaraka foana taminay. Ny endrika fanta-daza indrindra dia ny fisaonana - saika ampahatelon'ny salamo no nitodika tany amin'Andriamanitra misy karazana fitomaniana. Ireo mpihira dia nitantara ny olana iray ary nangataka tamin'Andriamanitra hamaha izany. Natevenana sy nampihetsi-po matetika ny salamo. Ny Salamo 13,2: 3 dia ohatra iray amin'izany: "Tompo ô, mandra-pahoviana no hanadinoanao ahy tanteraka ianao?" Mandra-pahoviana no hanafenanao ny tavanao amiko? Mandra-pahoviana no hikarakarako ny fanahiko sy hatahotra ny foko isan'andro? Mandra-pahoviana no hiakarako ny fahavaloko? »

Fantatra ny feon-kira satria ny salamo matetika no nihira. Na ireo tsy naratra manokana aza dia nasaina hikambana amin'ny fitarainana. Angamba mampahatsiahy azy ireo fa misy ny sasany ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra izay tena ratsy. Nanantena izy ireo fa hiditra an-tsehatra Andriamanitra kanefa tsy fantany hoe rahoviana no hitranga. Ity koa dia mamaritra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ankehitriny. Na dia niditra an-tsehatra mavitrika tamin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ho an'ny fahavalontsika ratsy indrindra aza Andriamanitra Mba hahazoana faharesena (ota sy fahafatesana) dia tsy mikarakara ny olana ara-batana fotsiny araka izay tiantsika isika. Ny fisaonana dia mampatsiahy antsika fa ny fahasahiranana dia mety haharitra ela. Noho izany dia manohy mijery an'Andriamanitra hatrany isika ary manantena fa hamaha ilay olana izy.

Na ny salamo aza dia miampanga ny Andriamanitra matory:
«Mifohaza, mifohaza, manamarina ny tenako ary ataovy izay ataoko, Andriamanitro sy Tompoko! Jehovah Andriamanitro ô, ampio aho araka ny fahamarinanao ka tsy tokony hifaly amiko izy ireo. Aza avela hilaza am-pony ao am-pony: ao eo! Tianay izany. Aza avela hiteny izy ireo: efa nohanintsika izy (Salamo 35,23: 25).

Tsy noheverin'ireo mpihira fa matory ao ambadiky ny dabilio Andriamanitra. Tsy natao ho kisendrasendra fotsiny ireo teny ireo. Izy ireo kosa dia mamaritra ny toe-tsaina mampihetsi-po manokana - amin'ity tranga ity dia ny fahasosorana. Ny fihirana fihirana nasionaly dia nanasa ny olona hianatra an'io hira io mba haneho ny halalin'ny fahatsapan'izy ireo. Na dia tsy hiatrika ny fahavalo voaresaka ao amin'ny salamo aza izy ireo amin'izao fotoana izao, dia mety ho tonga ny andro izay hitranga. Ary noho izany, izao fihirana izao dia nangataka famaliana Andriamanitra: "Aoka ho menatra sy ho menatra ianareo rehetra izay mifaly amin'ny fahoriako; ary mitafy henatra sy henatra izay mirehareha amiko (V. 26) ".

Amin'ny toe-javatra sasany, ny teny dia "mihoatra noho ny mahazatra" - mihoatra ny zavatra andrasantsika ho re ao am-piangonana: "Tokony ho maizina ny masonao mba tsy ahitanao azy, ary hihintsana foana ny andilanao. Esory amin'ny bokin'ny fiainana izy ireo fa tsy nosoratan'ny olo-marina » (Salamo 69,24.29). Sambatra izay maka ny zanakao madinika ka mikapoka azy eny ambony vatolampy! (Salamo 137,9)

Nahay ara-bakiteny ve izany ny mpihira? Angamba nisy nanao. Saingy misy fanazavan-kevitra misimisy kokoa: tokony hahatakatra ny fiteny tafahoatra toy ny hyperbole - toy ny fanitarana ny fihetseham-po amin'ny alalàn'ny mpanao salamo ... Tian'Andriamanitra hampahafantatra an'Andriamanitra ny hamafin'ny fihetseham-pony amin'ny toe-javatra manokana » (William Klein, Craig Blomberg sy Robert Hubbard, Fampidirana amin'ny fandikana ny Baiboly, p. 285).

Feno fiteny mampihetsi-po ny salamo. Izany dia tokony hamporisika antsika hampiseho ny fihetseham-pontsika tena lalina eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary hametraka ny olana eo an-tanany.

Salamo fisaorana

Ny fisaonana sasany dia mifarana amin'ny fampanantenana fiderana sy fisaorana: "Misaotra an'i Jehovah aho noho ny fahamarinany ary midera ny anaran'i Jehovah Avo Indrindra aho" (Salamo 7,18).

Toy ny hoe manome fifanakalozana an’Andriamanitra ilay mpanoratra: Raha manampy ahy ianao dia hidera anao. Saingy raha ny tena izy dia efa midera an'Andriamanitra daholo ilay olona. Ny fangatahana fanampiana dia ny fanekena manambara fa afaka manatanteraka ny fangatahana Andriamanitra. Efa niandry azy hiditra an-tsehatra ny vahoaka raha misy vonjy maika ary manantena ny hivory indray hiatrika fotoam-bavaka amin'ny andro firavoravoana ho avy hisaotra sy hidera. Fantatr'izy ireo tsara ihany koa ny tonon-kira. Na ny mpijaly mafy aza dia asaina hianatra ny fisaorana sy fiderana fiderana, satria hisy fotoana eo amin'ny fiainana indray, satria ireo tononkira ireo koa dia maneho ny fihetseham-pony. Mamporisika antsika hidera an Andriamanitra na dia mampijaly antsika manokana aza izy io, satria ny mpikambana hafa ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika dia afaka miaina fotoam-pifaliana. Tsy misy fiantraikany amintsika fotsiny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra - fa momba ny maha-vahoakan'Andriamanitra. Rehefa faly ny olona iray dia faly daholo; rehefa mijaly ny olona iray, dia mijaly daholo isika. Ny Salamo alahelo sy salamo fifaliana dia mitovy amintsika. Na dia mahazo fitahiana maro aza isika, dia mitaraina fa kristiana maro no enjehina noho ny zavatra inoan'izy ireo. Ary izy ireo koa dia mihira fiderana mifaly, matoky fa hahita andro tsara kokoa amin'ny ho avy izy ireo.

Ny Salamo faha-18 dia ohatra iray amin'ny fisaorana noho ny famonjen'Andriamanitra amin'ny famonjena maika. Ny andininy voalohany ao amin'ny Salamo dia manazava fa nihira ny tenin'ity Salamo ity i "rehefa namonjy azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra" i Jehovah: niantso an'i Jehovah aho, izay be voninahitra indrindra, ary hovonjena amin'ny fahavaloko. Voafehin'ny famatoran'ny fahafatesana aho, ary ny riaky ny fandringanana nampahatahotra ahy. Ny fatoran'ny maty dia namihina ahy ary ny tadin'ny fahafatesana nahafaty ahy. Rehefa natahotra aho, dia niantso ny Tompo ... nihorohoro ny tany, ary nihozongozona ny fanorenan'ny tendrombohitra, ary nifofofofo ny setroka avy amin'ny orony ary nandevona afo avy teo am-bavany; Nisy afo nandrehitra azy (Salamo 18,4: 9).

Indray mandeha i David dia nampiasa teny nifidy be loatra hanamafisana zavatra iray. Isaky ny voavonjy amin'ny loza maika isika - na vokatry ny mpanao an-keriny, mpifanila trano, biby na haintany - misaotra sy misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fanampiana rehetra omeny antsika.

hira fiderana

Ny salamo fohy indrindra dia mampiseho ny fotokevitra fototra momba ny fihirana iray: fiantsoana fiderana narahin'ny antony iray: Miderà an'i Jehovah, ry mpanompo sampy rehetra! Miderà azy, ry firenena rehetra. Satria ny fahasoavany sy ny fahamarinany no manapaka antsika mandrakizay. Haleloia! (Salamo 117,1: 2)

Entanina ny vahoakan'Andriamanitra hampiditra ireo fahatsapana ireo ho ampahany amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra: fahatsapana hafahafa, fankasitrahana ary fiarovana. Momba ny vahoakan'Andriamanitra foana ve ny fahatsapana fiarovana? Tsia, ny fisaonana mampahatsiahy antsika fa tsy miraharaha isika. Ny tena mahagaga momba ny Bokin'ny Salamo dia ny fifangaroan'ireo karazana hira samihafa samy hafa. Midera ny fiderana, fisaorana ary fitarainana; izay taratry ny hoe miatrika izany rehetra izany ny vahoakan'Andriamanitra ary momba antsika Andriamanitra na aiza na aiza alehantsika.

Ny salamo sasany dia momba ny mpanjakan'ny Joda ary mety hiran'ny olona isan-taona amin'ny filanjana vahoaka. Ny sasany amin'ireo salamo ireo dia adika ankehitriny ao amin'ny Mesia, satria ny salamo rehetra dia tanteraka amin'i Jesosy. Amin'ny maha-olona azy dia niainany - toa antsika - ahiahy, tahotra, fahatsapana ho nilaozanao, fa koa amin'ny finoana, ny fiderana ary ny fifaliana. Midera azy ho toy ny mpanjakantsika izahay, tahaka Ilay namonjen'Andriamanitra antsika. Ny salamo dia nanentana ny saintsika. Izy ireo dia manatanjaka antsika amin'ny alàlan'ny fifandraisantsika velona amin'ny Tompo amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy.

by Michael Morrison


Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony ao amin'ny Salamo