Fanandramana any amin'ny mandrakizay

378 fahatakarana ny mandrakizay Nampahatsiahy ahy ireo seho avy amin'ny horonantsary fiction science rehefa nandre momba ny fahitana planeta mitovitovy amin'ny tany antsoina hoe Proxima Centauri. Ao amin'ny orbit ny kintana mena mainty Proxima Centauri. Na izany aza, tsy azo inoana fa hahita fiainana extraterrestrial any isika (amin'ny halaviran-dalana 40 tapitrisa trily!). Na izany aza, ny olona dia hanontany tena amin'ny tenany foana na misy fiainana olombelona ivelan'ny tany. Ho an'ireo mpianatr'i Jesosy izay tsy fanontaniana dia vavolombelon'ny fiakarana Jesosy ary noho izany dia nahafantatra tamim-pahatokisana fa ny lehilahy Jesosy dia miaina amin'ny vatany vaovao amin'ny tontolo extraterrestrialy, izay lazain'ny Soratra Masina hoe "lanitra" - tontolo izay tsy misy ifandraisany loatra amin'ny "tontolo lanitra" hita maso izay antsointsika hoe izao rehetra izao.

Zava-dehibe ny mahafantatra fa i Jesoa Kristy dia toetra masina tanteraka (Ilay Zanak'Andriamanitra Mandrakizay), saingy olombelona tanteraka koa (i Jesosy olombelona efa be voninahitra ankehitriny) ary mitoetra. Araka ny nanoratan'i CS Lewis hoe: "Ny fahagagana lehibe izay atolotry ny Kristiana dia ny Fahatongavana ho nofo (Fahatongavana ho nofo) »- fahagagana izay haharitra mandrakizay. I Jesosy dia tsy manam-paharoa amin'ny maha-Andriamanitra azy, fa amin'ny fitohizan'ny maha olombelona azy dia miaina any an-danitra izy, ary izy no Mpisoronabe ary miandry ny fijeriny ara-batana ary noho izany dia hita any amin'ny planeta eto an-tany. Jesosy dia olombelona sy Tompon'ny voary rehetra. Hoy i Paoly ao amin'ny Romana 11,36:1,8: "Avy aminy sy amin'ny alalany ary ao aminy ny zavatra rehetra." Jaona dia nanonona an'i Jesosy ao amin'ny Apokalypsy ho "A sy O" izay eo sy teo ary ho avy. Nanambara koa i Isaia fa "Jesosy avo sy ambony" izay "velona mandrakizay". (fiainana) » (Isaia 57,15). Jesosy Kristy, ilay Tompo nasandratra sy masina sy mandrakizay, no manatanteraka ny drafitry ny rainy izay ao anatin'ny fampihavanana izao tontolo izao.

Andao hodinihintsika ny fanambarana ao amin'ny Jaona 3,17:
"Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany." Na iza na iza milaza fa Jesosy dia tonga hanameloka an'izao tontolo izao raha toa ka manameloka na manasazy dia diso tsotra fotsiny. Ireo izay mizara ny zanak'olombelona ho vondrona roa - ny iray izay natao ho voavonjin'Andriamanitra ary ny iray hafa voatendry hohelohina - dia diso ihany koa. Raha Johannes (angamba nanonona an'i Jesosy) dia nilaza fa ny Tompontsika tonga hamonjy "izao tontolo izao", avy eo dia ilazana ny zanak'olombelona rehetra fa tsy amin'ny vondron'olona manokana ihany. Andao hojerentsika ireto andininy manaraka ireto:

  • "Ary nahita sy nanambara izahay fa ny Ray dia naniraka ny Zanaka ho Mpamonjy izao tontolo izao" (1 Jaona 4,14).
  • "Indro, manambara aminareo hafaliana lehibe izay hanjo ny vahoaka rehetra aho" (Lioka 2,10).
  • "Tsy ny sitrapon'ny Rainao any an-danitra koa na ny iray amin'ireto madinika ireto aza dia ho very" (Matio 18,14).
  • «Satria ao amin'i Kristy Andriamanitra ary nampihavana izao tontolo izao taminy» (2 Korintiana 5,19).
  • "Inty ny Zanak'ondrin'Andriamanitra mitondra ny fahotan'izao tontolo izao!" (Jaona 1,29).

Tsy afaka ny hanantitrantitra fotsiny aho fa i Jesosy no Tompo sy mpamonjy izao tontolo izao ary na dia ny voaary iray manontolo aza. Io dia nohamafisin'i Paoly ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana, toko faha-8 ary Jaona manerana ny bokin'ny Apokalypsy. Izay namorona ny alalàn'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia tsy azo vakivaky ho an'ny tsirairay. Augustine dia nanamarika hoe: "Ny asan'ny ety ivelany [momba ny zavatra noforoniny] dia tsy misy fanavahana." Andriamanitra Trio izay Ilay iray dia miasa ho iray. Ny sitrapony dia sitrapo ary tsy voatanisa.

Mampalahelo fa misy ny olona milaza fa ny ra nalatsak'i Jesosy dia manavotra izay nofidin'Andriamanitra hovonjeny ihany. Ny ambiny, hoy ny filazany, dia natao ho fanamelohana an'Andriamanitra. Ny tena fototr'io fahatakarana io dia ny fizarana ny fikasan'Andriamanitra dia mifandraika amin'ny zavatra noforoniny. Na izany aza, tsy misy andininy ao amin'ny Baiboly izay mampianatra io fomba fijery io; Ny fangatahana an'io karazan-javatra io dia fandisoana diso ary tsy miraharaha ny lakile iray manontolo, dia ny fahalalana ny toetra, ny toetra ary ny tanjon'ilay triatra, izay nambara tamintsika tao amin'i Jesosy.

Raha marina ny tian'i Jesosy hiaina sy hanameloka, dia mila manatsoaka hevitra isika fa Jesosy dia tsy naneho ny Ray tamin'ny fomba marina ary tsy afaka mahalala an'Andriamanitra tahaka ny tena toetrany isika. Tokony ho tonga amin'ny fanatsoahan-kevitra ihany koa isika fa misy ny fisaraham-bazana iray ao amin'ny Trinite ary Jesosy dia tsy nanambara afa-tsy "andaniny" Andriamanitra. Ny vokany dia tsy ho fantatsika hoe "aiza" izany Andriamanitra izay azontsika itokisana - moa tokony hatoky ny lafiny hitantsika ao amin'i Jesosy ve isika na amin'ny miafina ao amin'ny Ray sy / na ny Fanahy Masina? Ireo fomba fijery miavaka ireo dia mifanipaka amin'ny filazantsaran'i Jaona, izay nanambaràn'i Jesosy mazava fa nanambara tamin'ny fomba feno sy nanambara ny Ray tsy hita maso Izy. Ilay Andriamanitra nambaran'Ny sy ao amin'i Jesosy no Ilay mamonjy ny olombelona fa tsy hanameloka azy. Ao ary amin'ny alàlan'i Jesosy (mpiaro antsika mandrakizay sy mpisoronabe), nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanany mandrakizay isika. Manova ny toetrantsika ny toetrany ary izany dia manome antsika ny fanatanterahana ao amin'i Kristy izay tsy ho vitantsika akory na oviana na oviana. Io fahatanterahany io dia misy fifandraisana sy fifandraisana mandrakizay sy tonga lafatra amin'ilay Andriamanitra Mpamorona tsy miovaova, izay tsy misy zavaboary afaka hahatratra azy - tsy ny nataon'i Adama sy i Eva mihitsy aza talohan'ny fahalavoana. Amin'ny fahasoavana isika dia manana fiarahana amin'ilay Andriamanitra telo izay miorina amin'ny habakabaka sy ny fotoana, Ilay taloha, izay ary ho mandrakizay. Ato amin'ity fiarahamonina ity ny vatanay sy ny fanahintsika dia havaozin'Andriamanitra; ahazoana famantarana vaovao sy tanjona mandrakizay isika. Ao anatin'ny firaisan-tsika sy fifandraisantsika amin'Andriamanitra, isika dia tsy nohamainty, tsy nandratra na niova ho zavatra tsy misy antsika. Fa raha ny fandraisana anjara amin'ny maha-olombelona nitsangana sy natsangan'ny Fanahy Masina ao amin'i Kristy dia nentina ao amin'ny fahafenoana sy ny fahatanterahana indrindra ny maha-olombelona antsika miaraka aminy.

Miaina amin'ny ankehitriny isika - ao anatin'ny fetran'ny toerana sy ny fotoana. Saingy amin'ny alàlan'ny firaisan-tsaintsika amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, dia miditra amin'ny sakana ara-potoana isika, satria i Paoly dia manoratra ao amin'ny Efesiana 2,6 fa isika dia efa tafiditra ao amin'ny nitsangana tamin'ny maty, dia i Jesosy Kristy, ilay olona izay any an-danitra. Mandritra ny fipetrahantsika eto an-tany dia fehezina amin'ny fotoana sy ny habaka isika. Amin'ny fomba izay tsy takatsika tanteraka, olom-pirenen'ny lanitra isika mandrakizay. Na dia miaina ankehitriny aza isika, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina efa ananantsika ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakaran'i Jesosy. Efa mifandray amin'ny mandrakizay isika.

Satria marina ho antsika izany, dia resy lahatra isika fa mitory ny fitsipiky ny Andriamanitsika mandrakizay. Avy amin'ity toerana ity no iandrandrantsika ny fahafenoan'ny Fanjakan'Andriamanitra, izay hiainantsika mandrakizay ao amin'ny firaisana sy ny fiarahana amin'ny Tompontsika. Andao hifaly amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny mandrakizay.

nataon'i Joseph Tkach


PDFFanandramana any amin'ny mandrakizay