Jesosy no fampihavanana ataontsika

272 jesosy fampihavanana ataontsika Efa tao anatin'ny Yom Kippur nandritra ny taona maro aho (Alemanina: Andro fanavotana), ilay fety jiosy ambony indrindra. Nanao izany tamim-pinoana diso aho fa nihavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny tsy fiantsoana sakafo sy tsiranoka tamin'io andro io. Maro amintsika no mahatadidy io fomba fisainana diso io. Na izany aza nanazava taminay, ny fikasana hifady hanina an'i Yom Kippur dia ny fampihavanantsika (Ver-Sohn-ung [= fananganan'anaka amin'ny maha zanaka, mariho ireo ]s)) miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny asan'ny tenany. Nanao rafi-pivavahana momba ny fahasoavana miampy ny asa izahay - tsy miraharaha ny tena maha-izy an'i Jesosy no fampihavanantsika. Angamba mbola tsaroanao ny taratasiko farany. Izany dia momba an'i Rosh Hashanah, taom-baovao jiosy izay fantatra ihany koa amin'ny Andron'ny Trompetra. Nifarana tamin'ny filazako fa Jesosy dia nitsoka ny trompetra indray mandeha ary ho Tompon'ny taona - tokoa, Tompon'ny fotoana rehetra. Amin'ny maha mpanafay ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Isiraely (ny fanekena taloha) Jesosy, Mpamorona ny fotoana, dia niova mandrakizay mandrakizay. Manome antsika ny fomba fijerin'ny fanekena vaovao momba an'i Rosh Hashana. Raha mijery an'i Yom Kippur miaraka amin'ny maso amin'ny Fanekena Vaovao isika dia mahatakatra fa i Jesoa no fampihavanana ataontsika. Toy ny zava-nitranga tamin'ny andro firavoravoana israeliana rehetra, ny Andro Fanavotana dia nanondro ilay olona sy asan'i Jesosy ho famonjena antsika sy fampihavanana. Nataony litorzia ny rafitry ny litorzianina taloha tamin'ny fomba vaovao.

Ankehitriny takatsika fa ny fety amin'ny alimanaka hebreo dia nanondro ny fiavian'i Jesosy ary noho izany dia lany andro. Jesosy dia efa tonga ary nanangana ny fanekena vaovao. Fantatray fa Andriamanitra dia nampiasa ny kalandrie ho fitaovana hanampiana antsika hahita hoe iza i Jesosy. Ankehitriny, mifantoka amin'ireo zava-mitranga efatra amin'ny fiainan'i Kristy isika - ny nahaterahan'i Jesosy, ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakarana. Yom Kippur dia nanondro fihavanana amin'Andriamanitra. Raha tiantsika ny hahatakatra ny zavatra ampianarin'ny Testamenta Vaovao momba ny fahafatesan'i Jesosy, dia tokony ho ao an-tsaintsika ny modely amin'ny fahatakarana sy ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny Testamenta Taloha izay ao amin'ny faneken'Andriamanitra sy ny Isiraely (ny fanekena taloha) dia tafiditra. Nilaza i Jesosy fa samy mijoro ho vavolombelona momba azy avokoa izy rehetra (Jaona 5,39-40).
 
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia i Jesosy no fehezana izay ahafahantsika mandika ny Baiboly manontolo. Ny Testamenta Taloha (izay ao anatin'izany ny fanekena taloha) izay takatsika amin'ny alàlan'ny fahitan'ny Testamenta Vaovao (miaraka amin'ny fanekem-pihavanana vaovao, izay notanterahin'i Jesosy Kristy). Raha mitohy amin'ny fomba mifamadika isika dia tonga amin'ny famaranana, miorina amin'ny tsikombakomba diso, fa ny fanekena vaovao dia hanomboka amin'ny fiverenan'i Jesosy ihany. Fahadisoana lehibe izany fiheverana izany. Ny sasany dia diso diso inoana fa ao anatin'ny vanim-potoana fifampiraharahana teo amin'ny fanekena taloha sy vaovao isika ary noho izany dia voatery mitandrina ny andro firavoravoana hebreo.

Nandritra ny asany teto an-tany, i Jesosy dia nanazava ny toetran'ny fombafomba israelita. Na dia nandidy karazana fanompoana manokana Andriamanitra dia nasehon'i Jesosy fa hiova amin'ny alalany. Nasongadiny izany tamin'ny resaka nifanaovany tamin'ilay vehivavy teo amin'ilay loharano any Samaria (Jaona 4,1-25). Notsipihinako i Jesosy, izay nanazava taminy fa ny fanompoam-pivavahan'ny vahoakan'Andriamanitra dia tsy ho foibe any Jerosalema na any an-toeran-kafa intsony. Na aiza na aiza, dia nampanantena izy fa na aiza na aiza na aiza na aiza na aiza dia miangona dia ho isan'izy ireo (Matio 18,20). Nilaza tamin'ilay vehivavy samaritana i Jesosy fa rehefa vitany ny asany eto an-tany dia tsy hisy intsony tahaka ny toerana masina.

Azafady mba diniho izay nolazainy taminy:

  • Tonga ny fotoana izay tsy hivavahanareo amin'ny Ray amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema.
  • Ho avy ny fotoana ary ankehitriny ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana; satria ny ray koa dia mila izany mpivavaka izany. Fanahy Andriamanitra, ary ireo izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana (Jaona 4,21-24).

Miaraka amin'io fanambarana io dia nofoanan'i Jesosy ny dikan'ny fivavahan'ny Isiraelita - rafitra izay misy ao amin'ny Lalàn'i Mosesy (ny fanekena taloha) no nalahatra. Nanao izany i Jesosy satria tao amin'ny persona dia hotanterahiny saika ny lafiny rehetra amin'ity rafitra ity - miaraka amin'ny tempolin'i Jerosalema no ivony - amin'ny fomba isan-karazany. Ny fanambaran'i Jesosy tamin'ilay vehivavy samaritana dia mampiseho fa maro ny fivavahan-jaza araka ny fomba ara-bakiteny teo aloha dia tsy ilaina intsony. Koa satria tsy mila mandeha any Jerosalema intsony ny tena mpivavaka amin'i Jesosy, dia tsy afaka manaraka ny fitsipika napetraky ny Lalàn'i Mosesy, izay ny rafitry ny fanompoana taloha dia miankina amin'ny fisian'ny sy fampiasana ny tempoly.

Miala amin'ny fitenin'ny Testamenta Taloha isika izao ary mitodika tanteraka amin'i Jesosy; miova amin'ny aloky ny mazava isika. Ho antsika dia midika izany fa avelan'i Jesoa hamaritra manokana ny fahatakarantsika ny fampihavanana amin'ny asany amin'ny maha mpanelanelana antsika eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy, Jesosy dia niditra tao anatin'ny toe-javatra iray izay nomaniny ho azy teo amin'ny Isiraely taloha ary niasa tamin'ny fomba ara-dalàna sy noforonina hanatanterahana ny fanekena taloha, anisan'izany ny fahatanterahan'ny Andro Fanavotana.

Ao amin'ny boky nosoratany, (Fahatongavana ho nofo), Ny olona sy ny fiainan'i Kristy dia manazava amin'i TF Torrance ny fomba nanatanterahan'i Jesosy ny fampihavanantsika amin'Andriamanitra: Jesosy dia tsy nandà ny toriteny nataon'i Jaona Mpanao Batisa mikasika ny fanambarana ny fitsarana: amin'ny fiainan'i Jesosy amin'ny maha-olona ary indrindra amin'ny fahafatesan'i Jesosy , Tsy mitsara ny ratsy Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fanapahana an-kerisetra amin'ny tanana fotsiny, fa amin'ny fametrahan-tena tanteraka ao anaty fotony lalina indrindra amin'ny fahazoana ny alahelo rehetra, ny fahamelohana ary ny fijaliana rehetra. Satria Andriamanitra mihitsy no niditra an-tsehatra mba hitondra ny zava-dratsy rehetra ataon'ny olona, ​​dia ny heriny an-dalam-pahalemem-panahy no manana hery lehibe sy mipoaka. Izany no tena herin'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny hazo fijaliana (maty teo amin'ny hazo fijaliana) tamin'ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharetana, faharetana sy fangorahana dia tsy fihetsika miaritra sy mahery fo mahavariana ihany, fa ny fihetsika mahery sy mahery vaika, satria tsy mbola nisedra ny lanitra sy ny tany taloha: ny fanafihana ny fitiavan'Andriamanitra manohitra ny tsy fanadalana maha olona sy ny herisetra ratsy, amin'ny fanoherana ny ota rehetra (Pejy 150).

Raha ny iray ihany no mihevitra ny fampihavanana ho fifanarahana ara-dalàna amin'ny fahatakarana ny fahalalana tsara ny tenanao amin'Andriamanitra, dia mitarika amin'ny fomba fijery feno, izay indrisy fa misy kristiana maro ankehitriny. Ny fomba fijery toy izany dia tsy misy dikany lalina amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho soa antsika. Amin'ny maha mpanota antsika, dia tsy mila fahalalahana fotsiny isika amin'ny fanasaziana ny fahotantsika. Ilaintsika fa ny ota mihitsy dia omena tsipoitra farany mba hamingana antsika.

Izany no nataon’i Jesosy. Raha tsy mitsabo ireo soritr'aretina fotsiny izy dia nivadika ho antony. Io antony io dia mety tena antsoina hoe The Undoing of Adam (Alemanina: Adam Corruption sy fanombohana vaovao), aorian'ny boky nosoratan'i Baxter Kruger. Ity lohateny ity dia nilaza izay vitan'i Jesosy farany tamin'ny alàlan'ny fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Eny, Jesosy no nandoa ny sazin'ny fahotantsika. Saingy nanao zavatra betsaka kokoa izy - nanao fandidiana Kosmika. Niditra tao anaty fitepon'ny fo ho an'ny olombelona latsaka sy mpanota izy! Ity fo vaovao ity dia fo fampihavanana. Ny fon’i Jesosy - ilay Izy, dia Andriamanitra sy olombelona, ​​izay mpanalalana sy manandanja avo, no mpamonjy sy zokintsika. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, sahala amin'ny nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Ezekiela sy Joela mpaminany, dia mitondra fiainana vaovao ao anaty rantsantsika maina i Jesosy ary manome antsika fo vaovao. Ao anatiny no ahariana antsika vaovao!

Mifandray aminao amin'ny fahariana vaovao,

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFJesosy no fampihavanana ataontsika