Aiza ianao?

511 aiza ianao Fotoana taorian'ny Fahalavoana dia niafina tao amin'ny tanin'ny saha Edena i Adama sy i Eva. Mampanan-karena noho izy ireo nampiasain'Andriamanitra, noforonina sy zavamaniry, mba hanafenana an'Andriamanitra. Izany dia manangana ny fanontaniana voalohany izay mametraka fanontaniana ao amin'ny Testamenta Taloha - avy amin'Andriamanitra ny mpanota, (Adama): «Ary ren'izy ireo Andriamanitra Tompo nandeha tao an-jaridaina rehefa mafana ny andro. Ary Adama sy ny vadiny nafenina tao anaty hazo tao anatin'ny saha, avy tamin'ny tavan'Andriamanitra Tompo. Ary Jehovah Andriamanitra niantso an'i Adama ka nanao taminy hoe: Aiza ianao? » (Nomery 1: 3,8-9).

"Aiza ianao?" Mazava ho azy fa fantatr'Andriamanitra hoe aiza i Adama, inona no nataony ary inona ny toe-javatra misy azy. Ny fanontaniana ampiasain'Andriamanitra amin'ity fizarana ity dia manaporofo fa tsy mitady fanazavana izay efa fantatra taminy Andriamanitra fa nangataka an'i Adama hizaha toetra ny tenany.

Aiza ianao izao eo amin'ny tontolo ara-panahy sy amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Aiza ny fiainana mitondra anao izao? Tamin'ny vanim-potoana misy azy izao dia tamin'ny fikomiana izy, natahotra ilay karazana tahotra, niafina tamin'Andriamanitra, ary nanome tsiny ny hafa noho ny fitondran-tenany. Famaritana ankapobeny io dia tsy an'i Adama ihany, fa an'ny taranany koa mandraka ankehitriny.

Na i Adama sy i Eva dia samy nandray an-tanana ny raharaha. Mba tsy hahatsiaro tena ratsy eo anatrehan'Andriamanitra, dia nanarona ravina tamin'ny tenany izy ireo. Io akanjo io dia tsy mety. Nanamboatra fitafiana tamin'ny hoditry ny biby Andriamanitra. Toa ny sorona biby voalohany sy ny fandatsahan-dra tsy manan-tsiny, ary ny fahatongavan'izay ho avy.

Ity fanontaniana ity dia mety azo ampiharina ho an'ny kristiana koa satria tsy arofenan'ny toetran'ny olombelona izy ireo. Ny sasany dia nanandrana nanjaitra ny akanjony miaraka mba hahatsapany fa voasarona amin'Andriamanitra amin'ny fanarahana ireo fombafomba, fombafomba, fitsipika ary fitsipika. Na izany aza, ny valin'ny filan'ny olombelona dia tsy mifototra amin'ny fanao toy izany, fa apetraka ao amin'ilay fanontaniana voalohany mpanota hendry ao amin'ny Testamenta Vaovao izay eo ambany fitarihan'Andriamanitra: "Aiza ny zazalahy vao teraka tamin'ny Jiosy? Nahita ny kintany izahay ary tonga hivavaka taminy » (Matio 2,2).

Amin'ny alàlan'ny fanekena sy ny fankalazana ny mpanjaka, izay nomena ny fanjakana hatrany am-bohoka, dia manome anao fitafiana ilaina Andriamanitra ankehitriny: «Satria ianareo rehetra izay natao batisa ho an'i Kristy dia nahasarika an'i Kristy» (Galatiana 3,27). Raha tokony ho volom-biby ianao dia mitafy an'i Adama faharoa ao amin'i Kristy, izay manome anao fiadanana, fankasitrahana, famelan-keloka, fitiavana ary tokantrano sambatra. Izany ny filazantsara amin'ny fomba fohy.

by Eddie Marsh


PDFAiza ianao?