Andriamanitra manome antsika ny tena fiainana

491 Andriamanitra dia te hanome antsika ny tena fiainanaAo amin'ny sarimihetsika toy ny tsara araka izany (Alemanina: Tsy dia tsara noho izao) Jack Nicholson milalao olona somary tezitra. Izy dia samy mampihetsi-po sy mampihetsi-po. Tsy manana namana izy ary tsy dia manana fanantenana firy aminy mandra-pihaonany tovovavy iray manompo azy ao amin'ny barany eo an-toerana. Tsy toy ny hafa izy talohan'ny nandiavana azy. Ka dia mampiseho azy ny sainy, dia mitovy ihany ny fihetsik'izy ireo, ary mihamanatona izy ireo ary mihamanatona amin'ny filma amin'ny sarimihetsika. Tahaka ny nanehoana famindram-po sasany nataon'i Jack Nicholson tanora, izay tsy mendrika azy, dia toy izany koa eo amin'ny lalan'ny kristiana dia mahita ny famindram-pon'Andriamanitra isika. Miguel de Cervantes, ilay mpanoratra espaniola atao hoe Don Quixote, dia nanoratra fa "eo ambanin'ny toetran'Andriamanitra dia mamiratra lavitra noho ny rariny ny famindram-pony".

Fanomezana tsy mendrika ny fahasoavana isika. Matetika isika no mamihina ny namana iray mandalo fotoana ratsy amin'ny fiainany. Angamba isika mibitsibitsika mihitsy ao an-tsofiny hoe: "Ho tsara ny zava-drehetra." Raha ny teôlôjika dia marina isika miaraka amin'ny fanambarana toy izany. lasa.

"Tsy mitaky ny fahotantsika Izy, ary tsy mamaly soa antsika noho ny helotsika. Satria avo tahaka ny lanitra ny lanitra, ka mampiseho ny fahasoavany an'ireo matahotra azy. Ary na dia amin'ny maraina aza ny hariva dia mamela ny fahotantsika izany. Tahaka ny famindram-pon'ny zanaka ny zanaka no famindram-pon'ny Tompo an'ireo matahotra Azy. Satria fantany ny toetrantsika; mahatsiaro izy fa vovoka isika »(Salamo 103,10: 14).

Nandritra ny haintany lehibe tao amin'ny firenena, Andriamanitra dia nandidy an'i Elia mpaminany hankany amin'ny reniranon'i Krit hisotro, ary Andriamanitra nandefa goaika hanome sakafo azy (2. Kön 17,1-4). Gott kümmerte sich um seinen Diener.

Hikarakara antsika amin'ny fahafenoan'ny harenany Andriamanitra. Ka dia nanoratra tany amin'ny Fiangonan'i Filipo i Paoly hoe: "Andriamanitro dia hahasitrana ny tsy fahampian'ny ainao rehefa avy ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy" (Filipiana 4,19). Das galt für die Philipper und es gilt auch für uns. Jesus ermutigte seine Zuhörer in der Bergpredigt:

Aza manahy momba ny fiainanao, izay hohaninao sy hosotroinao; tsy momba ny vatanao, izay hotapahinao. Tsy ny sakafo sy ny tena mihoatra noho ny fitafiana ve ny fiainana? Jereo ny vorona eny ambanin'ny lanitra: tsy mamafy izy, tsy mijinja, na manangona any an-tsompitra; ary ny Rainao izay any an-danitra mamelona azy. Tsy sarobidy lavitra noho izy ireo ve ianao? (Matio 6,25-26).

Noporofoiny koa fa hikarakara an'i Elisa izy rehefa mila fanampiana. Mpanjaka Ben-Hadad dia nanery ny tafik'i Syria hamely ny Isiraely imbetsaka. Saingy isaky ny nanafika izy dia ny fiaran'ny Isiraely no niomana ho amin'ny fandrosoany. Nieritreritra izy fa misy mpitsikilo ao an-toby, ka nanangona ireo jeneraly izy ary nanao fikarohana hoe: "Iza no mpitsikilo ao aminay?" Namaly ny iray hoe: "tompoko, izy dia Elisa mpaminany. Manana fahalalana eo anatrehan'ny mpanjaka izy mahalala izay azony alohany. " Koa ny mpanjaka Ben-Hadad dia nandidy ny tafiny mba hiroso any Dotan, tanànan'i Elisa. Azontsika alaina sary an-tsaina izany. "Arahaba, Ben-Hadad mpanjaka! Aiza no alehanao? "Namaly ny mpanjaka hoe:" Izahay dia haka an'i Elisa mpaminany kely. Rehefa tonga tany Dotan izy, ny tafika betsaka dia nanodidina ny tanànan'ny Mpaminany. Nivoaka haka rano ilay zatovolahin'i Elisa, ary rehefa nahita ilay tafika lehibe, dia nikotrika izy ary nihazakazaka nankany amin'i Elisa ary nanao hoe: "Tompo ô, manohitra anay ny tafik'i Syria. Inona no tokony hataontsika? "Hoy Elisa:" Aza matahotra fa ireo momba antsika dia mihoatra noho ny momba azy! " Tsy maintsy nieritreritra ny tovolahy: "Lehibe, voahodidin'ny tafika lehibe isika ary misy masiaka miaraka amiko." Fa nivavaka i Elisa: "Tompo ô, sokafy ny mason'ilay tovolahy mba hahiratra." Andriamanitra dia nanokatra ny masony ary nahita fa ny tafik'i Syria dia voahodidina ny miaramilan'i Jehovah ary maro ny soavaly mirehitra sy kalesy (2 Mpanjaka 6,8: 17).

Ny hafatry ny Soratra Masina dia azo antoka fa izao: Indraindray isika dia mahatsapa fa very ny herim-po amin'ny diantsika eo amin'ny fiainana sy ny zava-misy dia nahatonga antsika ho any amin'ny lavaka tsy hita noanoa. Ekena fa tsy afaka manampy ny tenantsika isika. Amin'izay dia afaka miantehitra amin'i Jesosy sy ny hafany hikarakara antsika. Izy no hanome antsika fifaliana sy fandresena. Manome antsika fiainana mandrakizay izy tahaka ny rahalahy iray rahavavy malalany. Aza adino na oviana na oviana izany. Andao hatoky azy!

by Santiago Lange


PDFAndriamanitra manome antsika ny tena fiainana