Omeo ny ratsy indrindra ho an'ny tompony

Mety ho fantatrao ny fihirana taloha izay manomboka amin'ny teny hoe "Manomeza tsara indrindra amin'ny Tomponao, tsy misy zavatra hafa mendrika ny fitiavany." Fahatsiarovana mahafinaritra sy manan-danja izany. Mendrika ny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra isika mba ho afaka hanome azy. Saingy rehefa mieritreritra izany isika dia tsy ny tsara indrindra ihany no tadiavin'ny Andriamanitra - mangataka antsika koa izy hanome azy ny ratsy indrindra nataontsika.

Ao amin'ny 1 Petera 5,7 dia lazaina amintsika hoe: ny fikarakaranao rehetra dia tokony ho azy; satria miahy anao izy. Fantatr'i Jesosy fa tsy endrika tsara indrindra foana isika. Na dia efa Kristiana an-taonany maro aza isika dia mbola manana ahiahy sy olana. Mbola manao fahadisoana isika. Mbola manota isika. Na dia mihira hira toy ny hoe The Your Best to Master aza dia manolo-tena ho an'Andriamanitra indrindra isika.

Azontsika atao ny mamantatra amin'ny tenin'ny Apôstôly Paoly ao amin'ny Toko faha-7 amin'ny Taratasy ho an'ny Romana: Satria fantatro fa tsy misy zavatra tsara ao amiko, izany hoe ato amin'ny nofoko. Tiako ny, fa tsy afaka ny hanao ny tsara aho. Satria ny tsara tiako dia tsy ataoko; fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Nefa raha manao izay tsy sitrako no ataoko, dia tsy ny ota no mitoetra ato amiko (Romana 7,18: 20).

Isika rehetra dia te hanao izay tsara indrindra ho an'Andriamanitra, fa amin'ny farany dia omentsika ny ratsy indrindra ho antsika. Ary izay indrindra no tena dikany. Fantatr'Andriamanitra ny fahotantsika sy ny tsy fahombiazantsika ary navelany ao amin'i Jesoa Kristy ny zava-drehetra. Tiany ho fantatsika fa tia antsika izy ary mikarakara antsika. Hoy i Jesosy amintsika: manatona ahy ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho (Matio 11,28). Avelao amin'Andriamanitra ny ahiahinao - tsy ilainao izany. Omeo an'Andriamanitra ny tahotrao. Omeo azy ny tahotrao, ny fahatezeranao, ny fankahalanao, ny fangirifirianao, ny fandisoana nataonao, ary na dia ny fahotanao. Tsy mila mitondra ny enta-mavesatra amin'ireto zavatra ireto isika ary tsy tian'Andriamanitra hitandrina azy ireo isika. Isika dia tsy maintsy manome azy ireo amin'Andriamanitra satria tiany hesorina amin'ny antsika izy, ary izy irery no afaka manary azy ireo amin'ny fomba mety. Omeo an'Andriamanitra ny fahazaran-dratsy rehetra ataonao. Omeo azy ny lolompo rehetrao, ny eritreritrao maloto rehetra, ny fitondran-tena rehetra manandevo. Omeo azy ny otanao rehetra sy ny helokao rehetra.

Nahoana? Satria Andriamanitra efa nanonitra izany. Anjarany izany, ary ankoatra izany, dia tsy tsara raha mitandrina azy isika. Koa tsy maintsy avelantsika hialana amin'ny ratsy indrindra isika rehetra ary hatolotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Apetraho amin'Andriamanitra ny helokao rehetra, ny zavatra ratsy rehetra izay, tsy tokony halehantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tiany ianao ary te handray izany amin'ny tananao izy. Avelao izy hanana ny zavatra rehetra.
Tsy hanenenanao izany.

nataon'i Joseph Tkach


PDFOmeo ny ratsy indrindra ho an'ny tompony