Mitory ny "fahasoavana mora" ve isika?

320 dia mitory fahasoavana mora izahay

Angamba ianao efa naheno hoe ny fahasoavana dia voalaza fa misy "tsy voafetra" na "mitaky fangatahana izany". Ireo izay manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka dia hihaona indraindray amin'ny olona izay miampanga azy ireo ho "fahasoavana mora", araka ny iantsoana azy ireo tsy misy dikany. Tena io no nitranga tamin'ny namako malala sy pasitera GCI, Tim Brassel. Voampanga ho nitory ho "fahasoavana mora" izy. Tiako ny fomba fihetsiny teo. Ny valiny dia hoe: "Tsia, tsy mitory fahasoavana mora aho fa tsara lavitra kokoa: fahasoavana maimaimpoana!"

Ny teny hoe fahasoavana mora dia avy amin'ny teolojia Dietrich Bonhoeffer, izay nampiasa azy tao amin'ny bokiny "Nachgabe" ary nalaza. Nampiasa izany izy mba hanamafisana fa rehefa miova fo sy mitondra fiainana vaovao ao amin'i Kristy ny olona dia mahazo fahasoavana tsy mendrika. Saingy raha tsy manana fiainana mandimby dia feno tsy tanteraka aminy ny fahafenoan'Andriamanitra - ilay olona avy eo dia miaina "fahasoavana mora" ihany.

Ny fifandimbiasan'ny Famindram-pon'ny Tompo

Anisan'ny ilaina ve ny famonjena, ny faneken'i Jesôsy sa resaka fanarahana azy ihany koa? Mampalahelo fa misy iray manana ny fampianaran'i Bonhoeffer momba ny fahasoavana (ao anatin'izany ny fampiasana ilay teny hoe fahasoavana mora), ary matetika tsy takatrao ary diso ny fanazavany momba ny famonjena sy ny fanarahana. Izy io dia mifandraika amin'ny zava-drehetra nandritra ny am-polony taona niadian-kevitra izay nanjary nantsoina hoe Fifandirana Famonjen'ny Tompo.

Feo iray lehibe tato anatin'io adihevitra io, Calvinista fanta-daza, dia nilaza tsy tapaka fa ireo izay milaza fa ny fanekena manokana ny finoana an'i Kristy ihany no ilaina ho famonjena dia voaheloka hanohana ny "fahasoavana mora" ve. Araka ny fanazavany, dia mila famonjena, fahagagana (manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy) sy asa tsara maro (amin'ny fankatoavana an'i Jesosy ho Tompo).

Ao anatin'ity adihevitra ity dia samy niady hevitra tsara ny roa tonta. Mino aho fa misy ny lesoka eo amin'ny fomba fijerin'ny andaniny roa na azo sorohina. Ny zava-dehibe voalohany dia ny fifandraisan'i Jesôsy amin'ny Ray fa tsy ny fomba fitondran-tenantsika amin'Andriamanitra. Raha jerena amin'ity resaka ity dia mazava fa Jesosy dia sady Tompo sy Mpamonjy ihany. Na ny andaniny roa dia hahatakatra bebe kokoa noho ny fanomezana fahasoavana izay tarihin'ny Fanahy Masina antsika handray anjara bebe kokoa amin'ny fifandraisan'i Jesôsy amin'ny Ray.

Amin'io fomba fijery io dia nifantoka tamin'i Kristy sy ny Trinite, na ny andaniny dia tsy hihevitra ny asa tsara ho fanavotana (na amin'ny maha-zavatra be loatra), fa noforonina isika mba handeha ao amin'i Kristy (Efesiana 2,10). Ho hitan'izy ireo koa fa voavonjy tsy mendrika isika ary tsy noho ny asantsika (anisan'izany ny porofontsika manokana), fa amin'ny alàlan'ny asa sy ny finoana an'i Jesosy ho antsika (Efesiana 2,8-9; Galatiana 2,20). Avy eo dia mety hanatsoaka hevitra izy ireo fa tsy misy na inona na inona azonao atao hanavotana, na amin'ny fampidirana na fitazonana zavatra hafa. Ilay Mpitoriteny lehibe Charles Spurgeon dia nanazava mazava hoe: "Raha tsy maintsy manantitranty amin'ny lamban'ny fanavotana isika, dia hofoanantsika tanteraka izany."

Ny asan'i Jesôsy dia manome ny fahasoavany feno rehetra

Rehefa niresaka tamin'ity andiany ity momba ny fahasoavana isika dia tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny asan'i Jesosy matoky (mahatoky) tahaka ny ataontsika manokana.Tsy manambany ny filazantsara raha mampianatra isika fa tsy avy amin'ny asantsika ny famonjena fa avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany. Karl Barth nanoratra hoe: «Tsy misy olona voavonjy amin'ny fanaovana izay ataonao, fa ny tsirairay kosa dia mety ho voavonjy amin'ny fanaovana an'Andriamanitra.»

Mampianatra antsika ny soratra masina fa izay mino an'i Jesosy dia "manana fiainana mandrakizay" (Jaona 3,16:36; 5,24;) ary "voavonjy" (Romana 10,9). Misy andininy izay mandrisika antsika hanaraka an'i Jesosy amin'ny fiainana ny fiainantsika vaovao ao aminy. Izay fiezahana manatona an'Andriamanitra sy mahazo ny fahasoavany izay manasaraka an'i Jesosy ho Mpanavotra sy i Jesosy amin'ny maha-diso ny Tompo. Jesosy dia tsy misy fitoviana tanteraka, izay mpamonjy sy Tompo ihany koa. Izy no Tompo ho Mpamonjy sy Mpamonjy antsika ho Tompo. Ny fiezahana hizara io zava-misy io amin'ny sokajy roa dia tsy mahasoa na tsy mahasoa. Raha manao izany ianao dia mamorona kristianisma izay mizara ho kilasy roa ary mitarika ny mpikambana ao aminy handray fanapahan-kevitra momba ny maha-kristiana ary tsia. Ankoatr'izay, ny iray dia mirona mampisaraka antsika-Iza-amiko amin'ny ataontsika-izay.

Ny fisarahana an'i Jesosy amin'ny asany famonjena dia miankina amin'ny orinasa iray Ny fomba fijery famonjena (mifototra amin'ny zava-bita ifanarahana) manasaraka ny fanamarinana amin'ny fanamasinana. Ny famonjena, izay tena mahasoa tokoa amin'ny lafiny rehetra, dia momba ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay mitondra fomba fiaina vaovao. Manome antsika fanamarinana sy fanamasinana ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy antsika amin'ny alàlan'ny fanaovana an'i Jesosy tenany, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, fanamarinana sy fanamasinana ho antsika (1 Korintiana 1,30).

Ny mpamonjy mihitsy dia ilay fanomezana. Miray saina amin'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, mandray anjara amin'ny zavatra rehetra isika. Ny Testamenta Vaovao mamintina izany amin'ny fiantsoana antsika ho "zava-baovao" ao amin'i Kristy (2 Korintiana 5,17). Tsy misy na inona na inona azon'ny fahasoavana aseho toy ny mora satria tsy misy na inona na inona mora vidy, na amin'i Jesosy na amin'ny fiainana izay iarahantsika aminy. Ny tena zava-misy dia ny fifandraisany aminy dia miteraka alahelo, mamela ny tenany taloha ary hiditra amin'ny fomba fiainana vaovao. Ilay Andriamanitra be fitiavana dia manantena ny fahatanterahan'ny olona tiany sy nomaniny mifanaraka amin'izany ao amin'i Jesosy. Tonga lafatra ny fitiavana, fa raha tsy izany dia tsy fitiavana. Hoy i Calvin taloha: "Ny famonjena rehetra ananantsika dia ao amin'i Kristy."

Ny tsy fahazoana fahalalana momba ny fahasoavana ary miasa

Na dia mifantoka amin'ny toetra marina ny fifandraisantsika sy ny fahatakarantsika aza, ary koa ny fanaovana asa tsara, dia misy ny diso diso fanantenana fa ny fanohizana ny fandraisana anjara amin'ny asa tsara dia ilaina hiantohana ny famonjena antsika. Miahiahy izy ireo fa ny fifantohana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny finoana irery ihany dia fahazoan-dàlana hanota (ny lohaheviko noresahina tamin'ny ampahany 2). Tsy misy dikany ny momba izany fa ny fahasoavana dia tsy mitsinjo ny vokatry ny ota fotsiny. Ary koa, io fomba fisainana diso io dia manery ny fahasoavan'i Jesosy tenany ho toy ny fahasoavana no lohahevitra amina fifanakalozana (fifanakalozana mifampitohy) izay azo zaraina amin'ny asa atao tsirairay fa tsy ahitana an'i Kristy. Raha ny tena zava-misy dia mifototra amin'ny asa tsara ny fifantohana ka tsy mino intsony tamin'ny farany fa nanao izay rehetra ilaina i Jesosy mba hamonjena antsika. Ny diso dia nilaza fa i Jesosy irery ihany no nanomboka ny asan'ny famonjena antsika ary anjarantsika ankehitriny mba hiantohana izany amin'ny fomba sasany.

Ny kristiana izay nanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy mino fa nanome alàlana azy ireo hanota izany - mifanohitra amin'izany aza. I Paul dia nampangaina ho nitory be loatra momba ny fahasoavana ka "hanjaka ny ota". Na izany aza, io fiampangana io dia tsy nanery azy hanova ny hafany. Izy kosa dia niampanga ny mpampanoa lalàna azy hampiova ny hafany ary nanao izay ezaka rehetra nataony mba hampahazavana azy fa tsy mifanome alalana ny fahasoavana amin'ny fanaovana fitsipiky ny fitsipika. Nanoratra i Paoly fa ny tanjon'ny asa fanompoana dia ny “hanorina ny fankatoavana finoana”. (Romana 1,5; 16,26).

Ny famonjena dia tsy azo raha tsy amin'ny alàlan'ny fahasoavana: asan'i Kristy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany

Tena mankasitraka an'Andriamanitra isika amin'ny fandefasana ny Zanany amin'ny herin'ny Fanahy Masina hamonjy antsika, fa tsy hitsara antsika. Takatsika fa tsy misy fandraisana anjara amin'ny asa tsara dia mahatonga antsika ho masina na masina; raha izany dia tsy mila Mpanavotra isika. Na ny fanamafisana dia ny fankatoavana avy amin'ny finoana na amin'ny finoana miaraka amin'ny fankatoavana, tsy tokony hohamaivanintsika mihitsy ny fiankinan-doha amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. Efa nitsara sy nanameloka ny ota rehetra izy ary namela antsika mandrakizay - dia fanomezana ho azontsika raha mino sy matoky azy isika.

Ny finoan'i Jesosy sy ny asany dia ny fahatokiany - manatanteraka ny famonjena antsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ampitainy ny fahamarinany (ny fanamarinanay) antsika ary amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia omeny anjara amin'ny fiainany masina isika (fanamasinana). Izahay dia mandray ireo fanomezam-pahasoavana roa ireo, ary mitovy: amin'ny fametrahana ny fahatokisantsika an'i Jesosy. Izay nataon'i Kristy ho antsika dia manampy antsika ny Fanahy Masina hahatakatra sy hiaina mifanaraka amin'izany. Mifantoka amin’izany ny zavatra inoantsika (araka ny voalaza ao amin'ny Filipiana 1,6) "izay nanomboka ny asa tsara taminao, dia hovitainy koa". Raha misy olona tsy manana anjara amin'izay nataon'i Jesosy ao aminy, dia tsy misy dikany ny fieken-keloka. Tsy nanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireo fa manohitra izany amin'ny alàlan'ny filazàna azy. Mazava ho azy fa tiantsika ny hisoroka an'io hadisoana io, ary tsy tokony ho latsaka amin'ny fisainana diso koa isika fa ny asantsika dia mandray anjara amin'ny famonjena antsika amin'ny fomba rehetra.

nataon'i Joseph Tkach


PDFMitory ny "fahasoavana mora" ve isika?