Ny fanjakan'Andriamanitra Fizarana 1

Andriamanitra manankarena 502 Ny fanjakan'Andriamanitra dia matetika no nifantohan'ny fampianarana kristiana, ary marina izany. Niteraka resabe ny momba izany, indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Ny fifanarahana dia sarotra tanterahina noho ny habeny sy ny fahasarotan'ny fitaovana ara-baiboly sy ireo lohahevitra teolojika izay mifanalavitra amin'ity lohahevitra ity. Misy ihany koa ny fahasamihafana lehibe amin'ny toetra ara-panahy izay mitarika ireo manam-pahaizana sy ny pasitora ary mamela azy ireo hahatratra ny tsoakevitra lehibe.

Ao amin'ity andiany 6 ity dia hamaly ireo fanontaniana lehibe momba ny Fanjakan'Andriamanitra aho mba hanatanjahana ny finoantsika. Rehefa manao izany aho dia hihena ny haavon'ny fahalalana sy ny fomba fijerin'ny olon-kafa izay maneho ny finoana Kristiana mitovitovy amin'izany ihany, voaporofo ara-tantara, finoana kristiana mahazatra izay ataontsika ao amin'ny fahitalavitra fahasoavana, finoana miorina amin'ny Soratra Masina ary adika miaraka amin'ny fifantohana amin'i Jesosy Kristy. izany. Izy no mitarika antsika amin'ny fotoam-pivavahantsika amin'Andriamanitra Trio, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Io fomba finoana io, izay mifantoka amin'ny Fahatongavana ho nofo sy ny Trinite, dia tsy ho afaka hamaly ny fanontaniana rehetra izay mety mahakasika antsika momba ny Fanjakan'Andriamanitra. Fa hanorina fototra mafy sy torolàlana mahatoky izay ahafahantsika mahafantatra ny finoana ny Baiboly.

Nandritra ny 100 taona lasa, nisy fitomboana fifanarahana teo amin'ireo mpikaroka ao amin'ny Baiboly mikasika ireo fanontaniana lehibe momba ny finoana izay mizara toe-tsaina teolojia mitovy. Momba ny marina sy ny azo itokisana ny fanambarana ara-Baiboly, fomba fanao tsara amin'ny fandikana ny Baiboly ary ny fototry ny fahatakarana kristiana. (Ny Fotopampianarana) momba ny olana toy ny maha-Andriamanitra an'i Kristy, ny Andriamanitra telo izay iray, ny toerana ivon'ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny nahatanteraka tao amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ary ny asa fanavotan'Andriamanitra amin'ny toe-javatra misy ifandraisany hiatrehana ny Ny tanjon'Andriamanitra, ny tanjon'ny farany, dia ho tanteraka.

Raha afaka mampiasa am-pahombiazana ny fampianaran'ny manam-pahaizana maro isika, ny mpitari-dalana roa dia toa manampy indrindra amin'ny fampitambiana ireo fijoroana ho vavolombelona maro ao amin'ny Baiboly momba ny Fanjakan'Andriamanitra. Manampy (koherina) feno iray manontolo: George Ladd, izay manoratra avy amin'ny fomba fijerin'ny fikarohana Baiboly, ary i Thomas F. Torrance, izay maneho ny teolojia miaraka amin'ny fandraisana anjara. Mazava ho azy fa nianatra tamin'ny maro hafa ireo manam-pahaizana roa ireo ary miresaka azy amin'ny fisainany. Ianao dia nahita ny fitaovana fikarohana fikarohana ara-Baiboly sy teolojika.

Tamin'izany no nametrahan'izy ireo ny fanamafisana ireo andinin-tsoratra masina izay mifanaraka amin'ny toerana fototra, ara-Baiboly ary ara-teolojika efa voalaza tetsy ambony ary maneho ireo adihevitra farany, azo takarina sy feno momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ahy, hiresaka ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny valiny izay hampandroso ny fitomboantsika sy ny fahatakarantsika ny finoana isika.

Ny dikan'ny tenin'i Jesosy Kristy

Samy nilaza mazava tsara i Ladd sy Torrance fa ny fanambarana ara-Baiboly dia tsy manavaka tsara ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ilay olona sy famonjena an'i Jesosy Kristy. Izy mihitsy no nanamboatra azy sy nanatanteraka izany. Nahoana? Satria izy no mpanjakan'ny voary rehetra. Amin’ny asa ara-panahy ho toy ny mpanelanelana eo amin’Andriamanitra sy ny fahariana, ny fanjakany dia mitambatra miaraka amin’ireo singa manao pretra sy faminaniana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia misy ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy; satria manjaka amin'izay misy azy izy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakany. Mampahafantatra antsika i Jesôsy: "Ary tiako ny hanananao ny fanjakana ho anao, araka ny nomen'ny raiko ahy, dia hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako aho ary hipetraka amin'ny seza fiandrianana ary hitsara ireo foko roa ambin'ny folon'ny Isiraely" (Lioka 22,29-30).

Amin'ny fotoana iray hafa dia nanambara i Jesosy fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy izy: "Ny fanjakako dia tsy eto amin'ity tontolo ity" (Jaona 18,36). Noho izany, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy azo takarina amin'ny fomba misaraka amin'ny hoe iza i Jesosy sy ny zava-drehetra ao amin'ny asany famonjena. Ny fandikana rehetra ny Soratra Masina na ny sela teolojika momba ny fitaovana exegetical izay tsy mandika ny fanjakan'Andriamanitra miorina amin'ny olona sy ny asan'i Jesosy Kristy dia miala avy eo afovoan'ny fampianarana Kristiana. Mety ho tonga amin'ireo fehin-kevitra samihafa ireo raha oharina amin'ny ivotoerana kristianisma.

Ahoana no fomba hianarantsika avy amin'ity afovoan'ny fiainana ity mba hahalalantsika ny momba ny Fanjakan'Andriamanitra? Voalohany indrindra, tokony ho marihintsika fa i Jesosy tenany mihitsy no manambara ny fahatongavan'ny Fanjakan'Andriamanitra ary mahatonga an'io tranga io izany ho lohahevitra manarona ny fampianarany. (Marka 1,15). Ny tena fisian'ny fanjakana dia manomboka amin'i Jesosy; tsy fampitana hafatra mifandraika fotsiny akory izany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia zava-misy izay afaka hiaina na aiza na aiza misy an'i Jesosy; satria izy no mpanjaka. Ny Fanjakan'Andriamanitra dia tena misy eo amin'ny fanatanterahana velona sy ny asan'i Jesosy Mpanjaka.

Hatramin'izao dia manomboka izay rehetra lazain'i Jesosy sy manaporofo ny toetran'ny fanjakany. Ny fanjakana tiany homena antsika dia mitovy amin'ny toetrany. Entiny amina fanjakana iray ho an'ny fanjakana iray izay manana ny toetra sy ny tanjony manokana izy. Ka ny hevitrao momba ny Fanjakan'Andriamanitra dia tokony hifanaraka amin'ny maha-iza an'i Jesosy. Ianao dia mila taratry ny endriny rehetra. Tokony hoentina amin'ny fomba izay itiavan'ny saintsika rehetra sy ampahatsiahivintsika azy izy, mba hahatakarantsika fa azy ity fanjakana ity. An'ny azy izy ary manana ny soniany na aiza na aiza. Manaraka izany fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia momba ny fotoana nanjakan'i Kristy na ny fanjakan'i Kristy, ary tsy araka ny hevitry ny sasany, ny momba ny tany any an-danitra na ny toerana manokana na toerana ara-jeografika. Na aiza na aiza fitondran'i Kristy araka ny sitrapony sy ny tanjony dia misy ny fanjakan'Andriamanitra.

Ambonin'ny zava-drehetra, ny fanjakany dia tsy maintsy mifandray amin'ny laharam-piafarany amin'ny maha-mpanavotra azy ary noho izany dia mifamatotra amin'ny fahatongavana ho nofo, ny proxy, ny fanomboana amin'ny maty, ny fitsanganana amin'ny maty, ny fiakarana ary ny fiverenany amin'ny famonjena antsika. Midika izany fa ny fanjakany amin'ny maha mpanjaka azy dia tsy takatra amin'ny hoe voasintona amin'ny asany amin'ny maha mpanambara sy mpanalalana azy, izay mpaminany sy pretra azy. Ireo rehetra ireo telo avy amin'ny Testamenta Taloha, izay noforonina tamin'i Mosesy, i Aarona ary i David, dia mifamatotra ary mahatanteraka ao aminy.

Ny fanjakany ary ho eo ambanin'ny soso-kevitra ny hanoro ny famoronana, ny satrony sy ny hatsaram-panahiny, izany hoe hampidirany azy amin'ny fanarahany, ny fiaraha-monina ary ny fandraisana anjara, amin'ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra amin'ny alàny ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny farany, rehefa mametraka ny tenantsika eo ambanin'ny satrony isika dia mizara ny fitondrany ary mankafy ny fizarana amin'ny fanjakany. Ary ny fanjakany dia mitondra ny toetran'ny fitiavan'Andriamanitra entiny amintsika ao amin'i Kristy ary miaraka amin'ny fahatokiana ny Fanahy Masina miasa ao amintsika. Amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy amin'ny fifankatiavan'ny mpiara-belona, ​​tahaka ny voarakitra ao amin'i Jesosy, dia maneho ny fandraisantsika anjara amin'ny fanjakany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia aseho ao anaty vondrom-piarahamonina, olona iray, vondrom-piaraha-miasa amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary koa eo amin'izy samy izy, amin'ny fanahin'ny Tompo.

Saingy ny fitiavana iray izay niainana tao amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny maha-tantarantsika an'i Kristy dia avy amin'ny fahatokiana velona (Finoana) amin'ilay Andriamanitra manavotra sy velona ary ny fiandrianany, tahaka ny fanaon'i Kristy hatrany. Noho izany, ny finoana an'i Jesosy Kristy dia mifandray tanteraka amin'ny fampidirana ao amin'ny fanjakany. Izany dia satria tsy i Jesosy irery no nanambara fa ny fihavian'Andriamanitra no hanakaikezana rehefa tonga izy, fa niantso ny finoana sy ny fahatokiana koa. Izao no vakiantsika: «Rehefa avy nigadra i Jaona dia tonga tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ary niteny hoe:« Efa tonga ny fotoana ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara! » (Marka 1,14-15). Mifamatotra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ny finoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatokiana azy dia midika hoe matoky ny fanjakany na ny fitondrany, ny fanjakany izay miteraka vondrom-piarahamonina.

Ny fitiavana an'i Jesosy sy miaraka aminy ny Ray dia midika hoe ny fitiavana sy ny fahatokisana ny fisehoan'ny tenany manokana amin'ny fanjakany.

Ny fanjakan'i Jesosy Kristy

I Jesosy no mpanjakan'ny mpanjaka rehetra manjaka izao rehetra izao. Tsy misy zoro tokana amin'ny cosmos manontolo dia tsy afa-miala amin'ny fahefany hanavotra. Ary noho izany dia nanambara izy fa nomena ny hery rehetra any an-danitra na eto an-tany koa izy (Matio 28,18), izany hoe ambonin'ny zavaboary rehetra. Noforonina sy ho azy daholo ny zava-drehetra, raha ny fanazavan'ny apostoly Paoly (Kolosiana 1,16).

Raha hatsangana amin'ny maty ny fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Isiraely, i Jesosy Kristy no “Mpanjakan'ny Mpanjaka sy Tompon'ny Tompontsika” (Salamo 136,1: 3-1; 6,15 Timoty 19,16; Apok.). Manana fahefana hitantana Izy izay mendrika azy; Izy no iray nahary ny zava-drehetra ary mandray ny zava-drehetra amin'ny herin'ny heriny sy ny sitrapony (Hebreo 1,2: 3-1,17; Kolosiana).

Tokony ho mazava fa io Jesosy, Tompon'ny An'izao rehetra izao, tsy mahalala olona hafa, tsy misy mpifaninana, na amin'ny resaka famoronana, na ny fahasoavan'ny famonjena antsika. Raha nisy mpanohana, mpamitaka ary mpandroaka tsy manam-pahefana na sitrapo hamorona sy hanome fiainana dia nitondra ny fahavalo rehetra izay nanohitra ny fitsipiny fa nikoropaka. Amin'ny maha mpanalalana ny nofo ny Zanak'Andriamanitra, ny Zanak'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, dia manohitra izay rehetra miorina amin'ny lalana noforoniny tsara sy ny hoavin'ny Tsitoha ho an'ny zavaboary rehetra. Raha manohitra ireo hery rehetra ireo izay manimba na manimba ny fahombiazany ary mandrahona ny miala amin'ny tanjony mahafinaritra dia maneho ny fitiavany an'io famoronana io izy. Raha tsy hiady amin'ireo te-handringana azy ireo izy, dia tsy ny Tompo izay tia azy. Io Jesosy io, miaraka amin'ny Rainy any an-danitra sy ny Fanahy Masina, dia manohitra tsy an-kijanona ny ratsy rehetra izay mamono, manimba sy manimba ny fiainana sy ny fifandraisan'ny fiaraha-monina ary mifototra amin'ny fiaraha-monina ary miverina miaraka amin'ny famoronana. Mba hahatanteraka ny anjarany voalohany sy farany, ny hery rehetra manohitra ny lalàny ary ny zony dia tokony hanaiky azy na haringana. Ny ratsy dia tsy manana hoavy amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

Noho izany dia mahita ny tenany i Jesosy, satria asehon'ny vavolombelon'ny Testamenta Vaovao, amin'ny maha mpanafaka mpandresy manafaka ny olony amin'ny ratsy rehetra sy ny fahavalo rehetra. Izy no manafaka ny gadra (Lioka 4,18:2; 2,14 Korintiana). Entiny avy amin'ny fanjakan'ny haizina mankany amin'ny fanjakany isika (Kolosiana 1,13). “Nanolotra ny tenany [noho] ny tenany Izy noho ny fahotantsika [...] mba hamonjy antsika amin'ity tontolo ratsy ity ankehitriny, araka ny sitrapon'Andriamanitra Raintsika”. (Galatiana 1,4). Amin'izany fomba izany dia tokony ho takatra fa i "[...] dia nandresy an'izao tontolo izao" (Jaona 16,33). Ary manao izay "vaovao rehetra!" (Apokalypsy 21,5: 19,28; Matio). Ny tontolon'ny fanjakany sy ny fifehezana ny faharatsiana rehetra eo ambany fanjakany, izay mihoatra ny saintsika, dia mijoro ho vavolombelona amin'ny fahagagana amin'ny fanjakany be voninahitra.

by Gary Deddo


PDF Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 1)