Fiandrasana sy fiandrasana

681 fanantenana antenainaTsy hohadinoiko mihitsy ny valin-teny nomen’i Susan vadiko rehefa nilaza taminy aho fa tena tiako izy ary raha afaka mieritreritra ny hanambady ahy izy. Eny, hoy izy, nefa tsy maintsy mangataka alalana amin’ny rainy aloha izy. Soa ihany fa nanaiky ny fanapahan-kevitray ny rainy.

Fihetseham-po ny fiandrasana. Miandry fatratra hetsika tsara ho avy izy. Niandry tamim-pifaliana koa izahay ny andro fampakaram-badinay sy ny fotoana hiarahanay hiarahana.

Samy mahatsapa ny fiandrasana. Miandry valin-teny tsara ny lehilahy iray vao avy nangataka hanambady. Miandry ny fahaterahan’ny mpivady ny mpivady. Miandry fatratra izay mety ho azony amin’ny Krismasy ny ankizy iray. Sahiran-tsaina ny mpianatra iray miandry ny naoty ho azony amin’ny fanadinana farany. Miandrandra ny fialan-tsasatra efa nandrasana hatry ny ela izahay.

Ny Testamenta Taloha dia milaza amintsika ny fiandrasana lehibe ny fiavian’ny Mesia. Mampihoby mafy ianareo, mitondra fifaliana lehibe. Eo anatrehanao dia mifaly toy ny firavoravoana amin’ny taom-pijinjana izy, ary mifaly amin’ny fizarana babo.” (Isaia 9,2).

Ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka isika dia mahita mpivady mpivavaka, Zakaria sy Elizabeta, izay miaina amim-pahamarinana sy tia an’Andriamanitra ary tsy misy tsiny eo anatrehan’Andriamanitra. Tsy nanan-janaka izy ireo satria momba i Elizabeta ary samy efa antitra be.

Ary nisy anjelin'ny Tompo nankany amin'i Zakaria ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoina ny vavakao, ary Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany hataonao hoe Jaona. Dia ho faly sy ho ravoravo ianareo, ary maro no hifaly amin’ny nahaterahany.” (Lioka 1,13-14).

Azonao alaina sary an-tsaina ve ny fifaliana niely tamin’ny alalan’i Elizabeta sy Zakaria rehefa nitombo tao an-kibon’izy ireo ilay zaza? Nilaza tamin’izy ireo ny anjely fa ho feno ny Fanahy Masina ny zanany lahy alohan’ny hahaterahany.

“Ary maro amin’ny Zanak’Isiraely no hampody ho amin’i Jehovah Andriamaniny. Ary Izy handeha eo alohany amin’ny fanahy sy ny herin’i Elia, hampody ny fon’ny ray ho zanaka, ary ny tsy manoa ho amin’ny fahendren’ny marina, mba hamboatra firenena voaomana ho an’ny Tompo” (Lio. 1,16-17).

Hantsoina hoe Jaona Mpanao Batisa ny zanany lahy. Ny fanompoany dia ny hanomana ny lalana ho an’ny Mesia ho avy, dia i Jesosy Kristy. Tonga ny Mesia - Jesosy no anarany, ilay Zanak’ondry izay hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao sy hitondra ny fiadanana nampanantenaina. Amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina, dia mitohy ny asa fanompoany ankehitriny rehefa mandray anjara mavitrika ao Aminy isika eo am-piandrasana ny fiverenany.

Tonga ary mbola ho avy indray Jesosy hanatanteraka sy hamorona ny zava-drehetra ho vaovao. Rehefa mankalaza ny fahaterahan’i Jesoa isika dia miandrandra ny fiavian’i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika fanindroany.

Ny tena fanantenana ananantsika Kristianina no tena manome hery antsika hiaina. Na iza na iza mitoky amin’ny fiandrasana ny fiainana tena tsara kokoa ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia hahita ho azo zakaina kokoa ny olana rehetra eto an-tany.
Ry mpamaky malala, tsapanao ve fa amin’ny sainao misokatra dia afaka mihaona amin’i Jesosy Mpamonjy anao ianao dieny izao. Asaina ho any amin'ny akanin-jaza ianao. Inona avy ireo fihetseham-po miandrandra tsapanao? Gaga ve ianao rehefa misaintsaina ny famoahana ireo antsipirian-javatra nampanantenaina tamin’ny alalan’ny Mpanavotra anao izay miseho eo imasonao?

Greg Williams