Ho afa-miala eto ve aho?

Misy ny manao an'io. Ny sasany manao izany tampoka na tsy matahotra. Ny sasany manao azy amin'ny tanjona, noho ny lolompo. Ny ankamaroantsika dia manao izany isaky ny avy eo, isaky ny manao izany isika na an-kisendrasendra. Miezaka izahay tsy ho tratra raha manao zavatra izay fantatray fa tsy mety.

Miharihary izany rehefa mitondra fiara. Ho afa-mandositra ve aho raha mandalo io kamiao io? Ho afa-mandositra ve aho raha tsy mijanona kely amin'ny fijanonana aho na mbola mitondra fiara miaraka amin'ny mavo? Ho afa-mandositra ve aho raha mihoatra ny hafainganam-pandeha - Nandeha an-kaly avy hatrany aho?

Indraindray aho hiezaka ny tsy ho tratra rehefa mahandro na manjaitra. Tsy hisy hahamarika raha mampiasa zava-manitra hafa aho na raha nahita zavatra diso aho. Na manandrana mihinana sôkôla fanampiny izay tsy ankadino aho, na manantena aho fa tsy ho hita ny fangatahana mangatsiaka tsy hanao fanazaran-tena.

Moa ve isika manandrana mandositra ny zavatra ara-panahy amin'ny fanantenana fa tsy hahalala na tsy mijery azy ireo Andriamanitra? Mazava ho azy ny fahitan'Andriamanitra ny zava-drehetra, koa fantatsika fa tsy afaka miala amin'ny zavatra hafa rehetra isika. Moa tsy ny zavatra rehetra va ny fahasoavany?

Mbola eo foana izahay. Azontsika atao ny miady hevitra: afaka miala aho tsy hivavaka anio. Na: lasa lavitra aho amin'ny filazan'ity fifosana kely ity na mijery ity tranonkala manimba. Fa tena lasa lavitra ve ireo zavatra ireo?

Ny ràn’i Kristy dia mandrakotra ny fahotan’ny kristiana, ny taloha, ankehitriny ary ho avy. Midika ve anefa izany fa afaka manao izay tiantsika isika? Ny sasany dia nametraka an'io fanontaniana io rehefa avy nianatra fa ny fahasoavana dia tsy ny mitandrina ny lalàna ihany no misy eo anatrehan'Andriamanitra.

Novalin’i Paoly tamin’ny hoe tsia, ao amin’ny Romana 6,1-2:
« Inona no tiana holazaina ankehitriny? Mbola hitoetra amin'ny ota ve isika mba ho feno ny fatran'ny fahasoavana? Sanatria izany!" Tsy fahazoan-dalana hanota ny fahasoavana. Mampahatsiahy antsika toy izao ny mpanoratra ny Taratasy ho an’ny Hebreo: “Aseho sy aharihary ny zavatra rehetra eo imason’Izay havalintsika.” (4,13). Raha lavitra ny fitadidian’Andriamanitra ny fahotantsika tahaka ny maha-lavitra ny atsinanana amin’ny andrefana, ary ny fahasoavana no mandrakotra ny zavatra rehetra, nahoana isika no mbola hampamoahina amin’ny tenantsika? Ny valin'io fanontaniana io dia zavatra tsaroako henoko imbetsaka tao amin'ny Kolejy Ambasadaoro: "Ny toe-tsaina."

"Ohatrinona no avelako ny hiala?" Tsy fihetsika izay ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy ny toe-tsainy raha nanapa-kevitra hanavotra ny olombelona izy. Tsy fihetsik'i Jesosy izany rehefa nandeha teo amin'ny hazo fijaliana izy. Nomen’Andriamanitra ary mbola manohy manome - ny zavatra rehetra. Tsy mitady làlana fohy izy, zavatra takiana faran'izay kely na izay mitaingina ny lalany ankehitriny. Manantena zavatra kely kokoa amintsika ve izy?

Tian'Andriamanitra isika hahita toe-tsaina manome fahasoavana, be fitiavana, ary manome matetika, mihoatra noho izay ilaina. Raha mandia fiainana isika ary manandrana miala amin'ny karazan-javatra rehetra satria ny fahasoavana dia manarona ny zava-drehetra, dia mila fanazavana isika.

by Tammy Tkach


PDFHo afa-miala eto ve aho?