Loharanon'ny rano velona

Loharanon-drano velona 549 I Anna, vehivavy antitra antitra dia tonga nody taorian'ny andro mampihetsi-po tany am-piasana. Nipetraka irery tao amin'ny efitranony kely sy feno fanetren-tena izy. Nipetraka teo amin'ny fantsom-pandriana efa nipetraka izy. Mitovy ny isan'andro. "Foana ny fiainana", hoy izy nieritreritra mafy. «Irery aho».
Tao amin'ny faritany poshita, i Gary, mpandraharaha mahomby, nipetraka teo amin'ny zaridainany. Toa tsara daholo ny zava-drehetra. Mbola nisy tsy hita ihany anefa. Tsy afaka nilaza izay tsy mety taminy izy. Nahatsiaro fahabangana anaty izy.
Olona samy hafa. Toe-javatra samihafa. Olana mitovy. Tsy mahita ny fahafaham-po marina ny olona, ​​ny fananana, ny andro taloha na ny fahafinaretana. Ho azy ireo, ny fiainana dia toy ny ivon'ny donut - foana.

Ao amin'ny loharano Jakobs

Niala tao Jerosalema i Jesosy noho ny fanoheran'ny Fariseo. Rehefa niverina tany amin'ny faritanin'i Galilia izy, dia tsy maintsy mamaky an'i Samaria, faritra izay tokony hialana amin'ny Jiosy. Nandresy an'i Jerosalema ny Asyrianina, natao sesitany tany Asyria ny Isiraelita, ary nisy vahiny nentina nankany amin'io faritra io hitandrina ny fandriampahalemana. Ny vahoakan'Andriamanitra dia nafangaro tamin'ny mpanompo sampy, izay "nohamavoin'ny Jiosy madio".

Jesosy nangetaheta, ny hafanan'ny mitataovovonana no nisondrotra. Tonga teo amin'ny fantsakan'i Jakôba ivelan'ny tanànan'i Sychar izy, izay nakarina ny rano. Jesosy dia nifanena tamina vehivavy teo amin'ny loharano ary nangataka azy hanome rano azy hanombohana resaka aminy. Fady ny jiosy toy izany. (Jaona 4,7: 9) Izany dia satria izy dia vehivavy Samaritana nanamavo. Taitra noho ny lazany ratsy izy. Manan-janaka dimy izy ary niara-nipetraka tamin'ny lehilahy iray ary irery tao amin'ny toerana iray. Tsy nifampiresaka teo amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe ny lehilahy sy vehivavy tsy nifandray.

Ireo no fetra ara-kolontsaina tsy noraharahain'i Jesosy. Nahatsapa izy fa manana fahatafintohinana, fahafaham-po tsy feno. Nitady fiarovana amin'ny fifandraisan'ny olombelona izy ary tsy nahita. Nisy zavatra tsy hita, nefa tsy fantany hoe inona io. Tsy nahita ny fahatanterahany teo an-tsandrin'ny lehilahy enina hafa izy ary angamba nanararaotra sy nanala baraka azy ny sasany tamin'izy ireo. Ny lalàna fisaraham-panambadiana dia nahafahan'ny lehilahy iray "hamono" ny vehivavy iray noho ny antony tsy voavaly. Nolavina izy, nefa nampanantena i Jesosy fa hamono ny hetahetany ara-panahy. Nilaza taminy izy fa izy no Mesia andrasana. Namaly i Jesoa ary nilaza taminy hoe: "Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy ilay miteny aminao hoe: Omeo aho hosotroina! Mangataka aminy ianao dia hanome rano velona anao. Izay rehetra misotro ity rano ity dia hangetaheta indray; fa na iza na iza misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika amin'ny fiainana mandrakizay » (Jaona 4,10, 13-14).
Nizara tamin-jotom-po ny zavatra niainany tany amin'ny tanànany izy, ary maro no nino an'i Jesosy ho mpamonjy an'izao tontolo izao. Nanomboka nahazo sy nahafantatra io fiainana vaovao io izy - fa afaka tanteraka ao amin'i Kristy. Jesosy no loharanon'ny rano velona: «Ny oloko dia nanota roa sosona: izy ireo, loharanon'aina, mamela ahy ary hanao lavaka famorian-drano mitoritetika ary tsy mitazona ny rano» (Jeremia 2,13).
Anna, Gary ary ilay vehivavy samaritana dia nisotro tamin'ny loharanon'izao tontolo izao. Ny rano avy ao aminy dia tsy nahafeno ny fahafaha-miaina teo amin'ny fiainany. Na ny mpino aza dia mety hiainana izany fahafoanana izany.

Mahatsiaro ho tsy misy na manirery ve ianao? Misy olona na zavatra ao amin'ny fiainanao miezaka hameno ny tsy misy tsininy ve? Tsy ampy fifaliana sy fiadanana ve ianao amin'ny fiainanao? Ny valintenin'Andriamnitra amin'ireo fahatsapana fahafaha-po ireto dia ny mameno ny hantsana amin'ny fiainanao miaraka amin'ny fanatrehany. Natao ho fifandraisana amin'Andriamanitra izy ireo. Namboarina izy ireo mba hankafy ny fahatsapana ho fananany sy fanekena ary fankasitrahana avy aminy. Mbola hahatsiaro tena tsy feno ianao raha manandrana hameno io hantsana io amin'ny zavatra hafa ankoatra ny fisiany. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy no ahitanao ny valiny amin'ireo zava-tsarotra rehetra eo amin'ny fiainana. Tsy handiso fanantenana anao izany. Ny anarany dia isaky ny fampanantenany maro. Jesosy dia olombelona ary Andriamanitra miaraka amin'izay ary tahaka ny fisakaizanao izay zarainao amin'ny olon-kafa dia mila fotoana hanaovana fivoarana ny fifandraisana. Midika izany fa mandany fotoana miaraka ary mizara, mihaino ary miteny ny zavatra rehetra tonga saina. «Sarobidy, Andriamanitra ô, ny fahasoavanao! Mialokaloka amin'ny aloky ny elatrao ny olona. Azon'izy ireo mifaly amin'ny fananan'ny tranonao, ary ampisotroinao amin'ny ranom-pifaliana izy. Ao aminao no loharanon'ny fiainana rehetra, ao amin'ny fahazavanao no ahitanao ny mazava » (Salamo 36,9).

by Owen Visagie