Ny fiadian'Andriamanitra

Tsy azoko antoka hoe inona no hevitrao, fa tsy te-hiatrika liona masiaka tsy voaro aho! Io vatana matanjaka be io, izay mivolom-bolo ary manana ratra lehibe azo averina izay mety manitsaka na dia ny hoditra henjana sy bitika aza tsy tianao ho akaiky loatra - ity liona rehetra ity dia lasa tonga mpiremby mampidi-doza indrindra any Afrika sy ny hafa Mba hankanesan'ny faritra amin'ny tany.

Na izany aza dia manana fahavalo iray izay mpihaza be mangidy isika. Tokony hiatrika azy isan'andro mihitsy aza isika. Ny Baiboly dia mamaritra ny devoly ho toy ny liona mandeha amin'ny tany mitady zavatra mora (1 Petera 5,8). Fetsy izy ary matanjaka mandritra ny fitadiavany ireo traboina malemy sy tsy afa-manoatra. Mitovitovy amin'ny liona, matetika isika tsy mahalala hoe rahoviana ary rahoviana no hitokona.

Tadidiko fony aho mbola kely dia namela tantara an-tsary izay nasehon'ny devoly ho toy ny endrika sarisary mahafatifaty izay manana grin saro-bidy, diaper stick-out tail, ary trident. Ho faly ny devoly hahita antsika satria lavitra ny zava-misy, ary ny apostoly Paoly dia nampitandrina antsika ao amin'ny Efesiana 6,12 fa tsy miady amin'ny nofo sy ra isika, fa amin'ny herin'ny maizina ary izy ireo Ry olom-pirenena mipetraka eto amin'ity tontolo maizina ity.

Ny vaovao tsara dia tsy marefo isika amin'ireo fahefana ireo. Ao amin'ny andininy faha-11 dia afaka mamaky momba ny zava-misy isika fa fitaovana fiarovan-tena izay manarona antsika hatrany an-tampon-tongotra ka hatrany amin'ny toerany ary ahafahantsika miomana amin'ny maizina.

Ny akanjo fiarovan'Andriamanitra dia namboarina

Misy antony tsara antsoina hoe "fiadian'Andriamanitra". Tsy tokony hieritreritra mihitsy isika hoe mahavita mandresy ny devoly amin'ny herintsika manokana!

Ao amin'ny andininy 10 dia mamaky isika fa tokony ho matanjaka ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny heriny isika. Jesosy Kristy dia efa nandresy ny devoly ho antsika. Nanandrana azy izy fa tsy nanaiky. Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy dia afaka hahatohitra ny devoly sy ny fakam-panahiny koa isika, ary ao amin'ny Baiboly dia vakiantsika fa ny endrik'Andriamanitra (Genesisy 1:1,26). Izy dia tonga nofo ary niara-nonina tamintsika (Jaona 1,14). Mandidy antsika Izy mba hitafy ny fiadiany mba handresy ny devoly amin'ny fanampian'Andriamanitra (Hebreo 2,14): "Satria nofo sy ra ny zaza ankehitriny, dia nanaiky izany ihany koa izy, ka rehefa maty izy dia haka fahefana amin'ireo mifehy ny fahafatesana, dia ny devoly" .Raha miatrika izany isika mifandraika amin'ny devoly, tsy maintsy hitafy ny fiadian'Andriamanitra tanteraka isika mba hiarovantsika tanteraka ny fahafahantsika olombelona.

Sady feno ilay fiadiana

Ny fiadian'Andriamanitra dia miaro antsika amin'ny alalany!
Ny singa tsirairay voalaza ao amin'ny Efesiana 6 dia misy dikany roa. Amin'ny lafiny iray, izy ireo no zavatra tokony hiezahantsika ary amin'ny lafiny iray, izy ireo ihany koa dia ny zavatra izay mahatanteraka amin'ny fahafenoany amin'ny alàlan'i Kristy sy amin'ny fanasitranana izay entiny.

Gürtel

"Koa azo antoka izao, fehezo amin'ny fahamarinana ny valahanao" (Efesianina 6,14)
Fantatry ny kristiana fa tokony hilaza ny marina isika. Fa na dia zava-dehibe aza ny fahatokisana, ny fahatokiantsika dia tsy ho ampy. Kristy tenany mihitsy no nilaza fa io no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa mamehy fehikibo isika, dia voahodidintsika miaraka aminy. Saingy tsy mila manao izany irery isika satria manana ny fanomezana ny Fanahy Masina izay manambara izany fahamarinana izany amintsika: "Fa raha tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia hitari-dalana anao Izy amin'ny Fahamarinana rehetra" (Jaona 16,13).

fiadiana

"Natao niaraka tamin'ny sain'ny fahamarinana" (Efesianina 6,14)
Nihevitra foana aho fa ilaina ny manao asa tsara ary ho olo-marina miaro ny tenanao amin'ny devoly sy ny fakam-panahiny. Na dia tokony hiezaka hanana fitsipi-pitondrantena ambony kokoa aza isika kristiana dia milaza Andriamanitra fa ny fahamarinantsika, na dia amin'ny andro tsara indrindra aza dia akanjo marevaka. (Isaia 64,5). Manazava ny Romana 4,5 fa tsy ny asantsika no ataontsika fa ny finoantsika no mahatonga antsika ho marina.Rehefa mifanatrika amin'ny fahamarinan'i Kristy dia tsy manan-tsafidy ny devoly handositra. Avy eo dia tsy misy fomba hahalotoana ny fontsika satria voaro amin'ny fitsaran'ny fahamarinana izany. Rehefa nanontaniana i Martin Luther ny fomba nandresenany ny devoly, dia hoy izy: "Eny, rehefa nandondona eo am-baravaran'ny tranoko izy ary manontany hoe iza no mipetraka ao, ny Tompo Jesosy dia niditra teo am-baravarana ary niteny hoe:" Martin Martin efa teto indray mandeha velona fa nifindra izy. Mipetraka eto aho izao. Raha mameno ny fontsika i Kristy ary miaro antsika amin'ny fiadian'ny fahamarinana dia tsy hiditra ao ny devoly.

kiraro

"Voaroakan'ny tongotra, vonona ny hijoro ho an'ny Filazantsaran'ny fandriampahalemana" (Efesianina 6,15)
Miaro ny tongotrao ny kiraro sy ny kiraro rehefa mandeha mamaky ny loto avy amin'ity tontolo ity isika. Tokony hiezaka isika hijanona ho tsy be mpitia. Afaka manao izany amin'ny alàlan'i Kristy ihany isika. Ny filazantsara no vaovao tsara sy hafatra nentin'i Kristy ho antsika; vaovao mahafaly, noho ny Sorompanavotany dia arovana sy voavonjy isika. Izy io dia ahafahantsika manana fandriampahalemana izay tsy takatry ny sain'olombelona. Manana fandriam-pahalemana isika amin'ny fahafantarana fa resy ny fahavalontsika ary arovantsika aminy.

ampinga lehibe

"Ary ambonin'izany rehetra izany, raiso ny ampinga amin'ny finoana" (Efesianina 6,15)
Ny ampinga dia fitaovam-piadiana miaro antsika amin'ny fanafihana. Tsy tokony mino ny herintsika manokana isika. Hoatran'ny famantarana famantarana foil alumina izany. Tsia, tokony hiorina amin'i Kristy ny finoantsika satria efa resiny ny devoly! Ny Galatianina 2,16 dia nohazavaina tsara fa ny asantsika dia tsy afaka miaro antsika: "Nefa fantatsika fa ny olona dia tsy manao ny rariny amin'ny asan'ny lalàna, fa amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy kosa dia ao amin'ny finoana ihany koa isika. Kristy Jesosy dia tonga mba hohamarinina amin'ny finoana an'i Kristy isika fa tsy amin'ny asan'ny lalàna; satria tsy misy olona mahazo fahamarinana amin'ny asan'ny lalàna ”. Ny finoantsika dia ao amin'i Kristy irery ary io finoana io no ampingantsika.

fiarovan-doha

"Raiso ny fiarovan-doha famonjena" (Efesianina 6,17)
Ny fiarovan-doha iray dia miaro ny lohanay sy ny eritreritsika. Tsy maintsy ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao sy hiarovantsika tena amin'ny eritreritra sy nofinofy mahafinaritra. Tokony ho tsara sy madio ny fisainantsika. Fa ny asa dia mora fehezina lavitra noho ny eritreritra, ary ny devoly no mahay mandray ny fahamarinana ary mamadika azy. Faly izy rehefa misalasala ny famonjena antsika isika ary mino fa tsy mendrika azy izany na mila manao zavatra isika. Saingy tsy mila misalasala isika satria ny famonjena antsika dia ao amin'i Kristy.

sabatra

"Ny sabatry ny fanahy, dia ny tenin'Andriamanitra" (Efesianina 6,17
Ny Tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly, saingy i Kristy dia voalaza ihany koa ho Tenin'Andriamanitra (Jaona 1,1). Samy manampy antsika hiaro tena amin'ny devoly. Tadidinao ve ny andalan-teny izay mamaritra ny nanandraman'ny devoly an'i Kristy tany an-efitra? Isaky ny milaza ny Tenin 'Andriamanitra izy dia manome lalana avy hatrany ny devoly (Matio 4,2: 10). Ny Tenin'andriamanitra dia sabatra roa lela izay omeny antsika mba hahafahantsika mahafantatra ireo fomba mamitaka ataon'ny devoly ary miaro tena hanoherana azy ireo.

Raha tsy nisy an'i Kristy sy ny fitarihan'ny Fanahy Masina dia tsy afaka nahalala ny Baiboly manontolo isika (Lioka 24,45). Ny fanomezan'ny Fanahy Masina dia ahafahantsika mahazo ny Tenin'Andriamanitra, izay miantso an'i Kristy foana. Manana fitaovam-piadiana mahery vaika eny an-tanantsika izahay handresy ny devoly: Jesosy Kristy. Koa aza manahy be loatra ianao raha maheno ny feon'ny demony. Mety ho matanjaka ilay izy, saingy voaro tsara. Ny Tompontsika sy ny Mpanavotra antsika dia efa nanamboatra fitaovam-piadiana antsika hiarovana azy: ny fahamarinany, ny fahamarinany, ny filazantsarany fiadanana, ny finoany, ny famonjeny, ny fanahiny ary ny Teniny.

by Tim Maguire


PDFNy fiadian'Andriamanitra