Famelan-keloka: fanalahidy lehibe

376 ny fanalahidy dia fanalahidy lehibe Niaraka tamin'i Tammy aho, noho ny finiavana nanolotra azy tsara indrindra (vadiko) hisakafo atoandro ao amin'ny Burger King (Araka ny tsofinao), avy eo amin'ny Mpanjakavavy Dairy hisakafoanana (Zavatra samy hafa). Mety hieritreritra ianao fa tokony ho menatra aho noho ny fampiasana an-tsokosoko ny teny filamatra amin'ny orinasa, fa raha hoy i McDonalds: "Tiako io". Izao dia mila anao aho (ary indrindra Tammy!) mangataka famelan-keloka ary avelao hialokaloka ilay vazivazy vendrana. Ny famelan-keloka dia fanalahidy amin'ny fananganana sy ny fanamafisana ny fifandraisana izay maharitra sy manome hery. Ity dia mihatra amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpitantana sy ny mpiasa, mpivady, ary koa ny ray aman-dreny sy ny zanaka - amin'ny fifandraisan'ny olombelona isan-karazany.

Ny famelan-keloka koa dia ampahany lehibe amin'ny fifandraisana misy antsika. Andriamanitra, izay fitiavana, dia manarona ny zanak'olombelona amin'ny lamba feno famelana ka naparitany tamin'ny fomba tsy misy fepetra (izany hoe mahazo ny famelankeliny amin'ny fomba tsy mendrika isika ary tsy mandinika). Amin'ny fahazoana famelan-keloka amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina sy hiaina ao anatiny dia mahazo fahatakarana bebe kokoa ny amin'ny halehiben'ny voninahitra sy ny fitiavan'Andriamanitra, izay aseho amin'ny alàlan'ny famelankeliny Izy. Rehefa nisaintsaina ny fitiavan’Andriamanitra ny olombelona i Davida, dia nanoratra hoe: «Rehefa hitako ny lanitra, ny rantsananao, ny volana ary ny kintana nomaninao: inona ny olona izay ahatsiarovanao azy sy ny zanak’olombelona, no hikarakara azy? » (Salamo 8,4: 5). Izaho ihany koa dia afaka gaga raha mihevitra aho: ny hery lehibe sy ny halehiben'Andriamanitra lehibe amin'ny famoronana sy fikojakojana ny tontolontsika be dia be, izay ahitana tontolo iray, toy ny nahafantarany, ny fahafatesan'ny zanany lahy, fa tsy toa tsy misy dikany sy manota tokoa Ny zavaboary toa anao sy izaho dia mitaky.

Ao amin'ny Galatiana 2,20, dia nosoratan'i Paoly fa faly izy fa nanolotra ny tenany hamonjy antsika i Jesoa Kristy, izay tia antsika. Mampalahelo fa ity fahamarinana mahafinaritra amin'ny filazantsara ity dia nalan'ny "tabataba" ao amin'ny tontolontsika haingana. Raha tsy mitandrina isika dia mety hanadino izay lazain'ny Soratra Masina momba ny fitiavan'Andriamanitra, izay aseho amin'ny famelan-keloka lehibe. Iray amin'ireo lesona mampientam-po indrindra ao amin'ny Baiboly momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany ny famelana dia ny fanoharan'i Jesosy momba ilay zanaka adala. Nilaza teolojika Henry Nouwen fa nianatra zavatra betsaka momba izany izy rehefa nijery akaiky ny sary hosodoko nataon'i Rembrandt "Ny Fiverenan'ny Zanaka Ady." Izy io dia maneho ny fibebahan'ny zanaka tsy ratsy fanahy, ny hamafin'ny tsy rariny amin'ny fialonana ny rahalahy tezitra, ary ny famelan-keloka feno fitiavana ataon'ny ray izay misolo tena an'Andriamanitra.

Ohatra iray lehibe amin'ny fitiavana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia ny fanoharana miorina ao amin'ny Bokin'i Hosea. Ny zava-niseho tamin'i Hosea tamin'ny fiainany dia maneho toy izany koa ny fitiavana tsy misy fepetra sy ny famelan-keloka feno fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fanajanonana matetika ny Isiraely ary aseho ho fanehoana famelan-keloka be loatra izay omena ny olona rehetra. Nasain'Andriamanitra nanambady an'i Hosea i vehivavy mpivaro-tena atao hoe Gomer. Misy ny mino fa ilay vehivavy avy any amin'ny faritra avaratr'i Israely avaratra ara-panahy dia midika izany. Na izany na tsy izany, tsy ny fanambadiana no tadiavin'ny olona, ​​satria namerimberina nandao an'i Hosea i Gomer mba hiaina fivarotan-tena. Amin'ny fotoana iray dia voalaza fa i Hosea Gomer dia inoana fa novidin'ny mpivarotra andevo, nefa nanohy nihazakazaka tamin'ireo olona tia azy izy izay nanome toky azy fa hahazo tombony. "Te-hanaraka ny olon-tiako aho," hoy izy, "izay manome ahy ny haniko sy ny ranoko, ny volon'ondry ary ny rongony, ny diloilo ary ny fisotroako" (Hosea 2,7). Na dia teo aza ny fiezahan'i Hosea rehetra hanakana azy tsy hanao izany, dia nanohy ny fihavanana amin'ny hafa hatrany izy.

Tena mampihetsi-po ny fomba niverenan'i Hosea hatrany ny vadiny tsy nivadika - nanohy ny fitiavana sy ny famelan-keloka taminy tsy misy fepetra. Angamba i Gomer dia nanandrana nanao zavatra amin'izao fotoana izao, fa raha izany aza, vetivety dia nanenenany ny fotoana nanaovany azy Vetivety izy dia nivadika tamin'ny fomba fiaina nanitsakitsahana azy mba hitadiavany ireo olon-tiana hafa.

Ny fanehoam-pitiavana sy famelan-keloka nataon'i Hosea an'i Gomer dia mampiseho ny tsy fivadihan'Andriamanitra amintsika na dia tsy mahatoky azy aza isika. Io famelan-keloka tsy misy fepetra io dia tsy miankina amin'ny fomba fitondrantsika an'Andriamanitra fa izay Andriamanitra. Toa an'i Gomer, mino isika fa afaka mahita fihavanana amin'ny fidirana amin'ny fanandevozana vaovao isika; mandà ny fitiavan'Andriamanitra isika amin'ny fiezahana handeha amin'ny lalantsika manokana. Tamin'io fotoana io i Hosea Gomer dia voatery nividy fananana ara-nofo. Andriamanitra izay fitiavana, dia nandoa avotra lavitra kokoa - nomeny an'i Jesosy zanany malalany "ho an'ny olona rehetra ho famonjena" (1 Timoty 2,6). Ilay Andriamanitra tsy mihetsiketsika tsy manam-petra, tsy mahomby, tsy manam-pitiavana "maharitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra izy" (1 Kor. 13,7). Hadinony koa ny zava-drehetra, satria ny fitiavana "tsy mifidy ny ratsy" (1 Kor. 13,5).

Ny sasany namaky ny tantaran'i Hosea dia mety hanohitra fa ny famelan-keloka tsy misy famelan-keloka dia manamafy ny fahotan'ilay nahavita - ny dikan'ny hoe nekena ny fitondran'ny mpanota. Ny sasany kosa mety hihevitra fa ny famelan-keloka miverimberina dia mitarika ny mpanao ratsy hino fa afaka miala amin'ny zavatra rehetra tiany atao izy. Saingy, mba hahazoana famelan-keloka amim-pahalalahan-tanana dia ilaina ny miaiky fa ilaina io famelan-keloka io - na inona na inona matetika nomena ny famelan-keloka. Ireo izay mieritreritra ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra mba hanamarinana ny ota miverimberina dia tsy hahazo famelan-keloka mihitsy satria ny olona dia tsy manana fahatakarana fa ilaina ny famelan-keloka.

Ny fampiasana famelan-keloka miharihary dia fandavana fa tsy fanekena ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fiheverana toy izany dia tsy mitondra fifandraisana feno fifaliana sy fihavanana amin'Andriamanitra. Saingy, fandavana izany toy izany dia tsy fanesorana ny fanoloran-tena nataony. Manome famelan-keloka ao amin'i Kristy Andriamanitra amin'ny olona rehetra tsy misy fepetra, na iza na iza isika na izay ataontsika.

Ireo izay manana fahasoavana tsy misy fepetra (araka ny fiheveran'ny zanaka adala), dia tsy mieritreritra izany famelan-keloka izany. Ny fahafantarana fa voavela heloka tanteraka izy ireo, ny fihetsik'izy ireo dia tsy fanetren-tena na fandavana, fa kosa fanamaivanana sy fankasitrahana, izay maneho ny faniriana hamerina ny famelan-keloka amin'ny hatsaram-panahy sy ny fitiavana. Rehefa mahazo famelan-keloka isika dia esorina ny fisainantsika amin'ny sakana izay manangana rindrina haingana eo amintsika, ary avy eo mahatsapa ny fahalalahana hitombo amin'ny fifandraisantsika. Toy izany koa raha tsy mamela ny helok'izay nanota tamintsika isika.

Maninona isika no te-hamela ny hafa izay nanao ratsy tamintsika? Satria mifandraika amin'ny namelan'Andriamanitra ny helok'i Kristy ao amin'i Kristy. Mariho ny tenin'i Paoly:

Fa mihobia sy mifankatia, mifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy (Efesiana 4,32).

Koa izao dia misafidy ho olom-boafidin'Andriamanitra, toy ny olo-masina sy ny olon-tiana, ny famindram-po, ny hatsaram-panahy, ny fanetren-tena, ny fahalemem-panahy, ny faharetana; ary miaritra sy mifamela heloka, raha misy mifandefitra amin'ny hafa; tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no avelao heloka koa! Fa ambonin'izany rehetra izany dia manintona fitiavana, izay fehin'ny fahatanterahana (Kolosiana 3,12: 14).

Raha mahazo sy mankafy ny famelan-keloka tsy misy fepetra izay omen'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy isika, dia afaka mankasitraka ny fitahiana amin'ny fizarana fiainana, fananganana fifandraisana, fananganana fifandraisana, famelan-keloka tsy misy fepetra amin'ny hafa amin'ny anaran'i Kristy.

Ny fifaliana amin'ny fomba famelan-keloka no nitahy ny fifandraisako.

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFFamelan-keloka: lakile manan-danja amin'ny fifandraisana tsara