Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany

410 ny fifandraisan'andriamanitra amin'Andriamanitra Rehefa naniry ny hanangana zaza ao amin'ny fiarahamonina tranainy ny lehilahy iray dia nilaza ireto teny manaraka ireto tamin'ny lanonana tsotra: «Izaho ho rain'ny azy ary ho tonga zanako lahy izy. »Nandritry ny lanonana fampakaram-bady dia nisy fehezan-teny mitovy amin'izany:« Vadiko izy ary vadiko ». Eo anatrehan'ny vavolombelona dia notaterina ny fifandraisan'izy ireo ary tamin'ny alàlan'ireo teny ireo dia nambara tamin'ny fomba ofisialy fa manan-kery.

Toy ny ao amin'ny fianakaviana iray

Rehefa naniry ny hanambara ny fifandraisany tamin'ny Isiraely fahiny Andriamanitra, dia nampiasa teny mitovy ihany izy indraindray: "Izaho no rain'ny Isiraely ary Efraima no lahimatoako" (Jeremia 31,9). Noho izany dia nampiasa teny mamaritra ny fifandraisana izy - toy ny an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Andriamanitra koa dia mampiasa fanambadiana hamaritana ny fifandraisana: "Izay nanao anao ho vadinao ... dia niantso anao ho toy ny vehivavy izy" (Isaia 54,5: 6). «Te-hirotsaka aminao mandrakizay aho» (Hosea 2,21).

Namboarina matetika ilay fifandraisana: "Tokony ho oloko ianao ary te ho Andriamanitrao aho." Tany Isiraely fahiny, ny teny hoe "olona" dia midika fa nisy fifandraisana matanjaka teo amin'izy ireo. Rehefa niteny tamin'i Naomy i Rut hoe: "olonao no oloko" (Rota 1,16), nampanantena izy fa hiditra amin'ny fifandraisana vaovao sy maharitra. Rehefa nanao izany izy dia nanazava ny toerana hahitana azy. Ny hamafisina amin'ny fotoana fisalasalana Rehefa miteny Andriamanitra hoe "Oloko ianao", dia nohamafisiny (toa an'i Rut) ny fifandraisana dia matanjaka noho ny fifandraisana. «Mifatotra aminao aho, ho toy ny fianakaviana amiko ianao». Andriamanitra dia milaza matetika izany ao amin'ny bokin'ny mpaminany noho ireo ao amin'ny soratra masina taloha.

Fa maninona no averimberina matetika izany? Noho ny tsy fahatokisan'ny Isiraely azy no nahatonga ny fifandraisana tsy hisalasala. Tsy niraharaha ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra ny Isiraely ary nanompo andriamani-kafa. Noho izany, dia navelan'Andriamanitra hanjaka ny foko avaratra mba hoentin'i Asyria sy hoentina ny olona. Ny ankamaroan'ny mpaminanin'ny Testamenta Taloha dia niaina kelikely talohan'ny fandresen'ny firenena ny firenen'i Joda sy ny nandehanan'ireo Babylonianina.

Nanontany tena ny olona. Tapitra ve ny zava-drehetra? Nanda antsika ve Andriamanitra? Namerimberina tamim-pahatokiana ireo mpaminany hoe: Tsia, tsy nanary antsika Andriamanitra. Isika mbola olony ary mbola Andriamanitsika ihany. Naminany mialoha ny famerenam-pirenena ny mpaminany: hiverina any amin'ny fireneny ny olona ary, ny tena zava-dehibe dia hiverina any amin'Andriamanitra. Ampiasaina matetika ny endrika ho avy: "Ho oloko ianao ary Izaho ho Andriamanitrao". Andriamanitra tsy nandà azy; haveriny ny fifandraisana. Hataony izany ary ho tsara kokoa noho ny teo aloha izy.

Ny hafatr'i Isaia mpaminany

"Nitaiza sy nikarakara ny zaza aho ary tamin'ny alalako no nahatonga azy ireo, nefa nivily ahy izy ireo", hoy Andriamanitra tamin'ny alalan'i Isaia. "Niala tamin'ny Tompo izy ireo, nandà ny Iray Masin'ny Isiraely ary nandao azy" (Isaia 1,2: 4 sy; fiainana vaovao). Ny vokatra dia hoe tratra ny vahoaka. «Izany no mahatonga ny oloko handeha hifindra satria tsy misy antony» (Isaia 5,13; Fiainana Vaovao).

Toa tapitra ny fifandraisan'izy ireo. "Nanda ny vahoakanao ianao, ry taranak'i Jakoba", vakiantsika ao amin'ny Isaia 2,6. Tsy tokony hampihatra mandrakizay anefa izany: "Aza matahotra, ry oloko, izay monina ao Ziona ... satria vetivety foana dia vita ny fahafaham-baraka nataoko" (10,24-25). «Ry Isiraely, tsy hanadino anao aho» (44,21). "Fa Jehovah efa nampionona ny olony ary miantra ny malahelo" (49,13).

Niresaka momba ny famerenam-bava lehibe ny mpaminany: "Hamindra fo amin'i Jakoba ny Tompo ary hifidy ny Isiraely indray ary hampiditra azy ao amin'ny taniny" (14,1). «Te hiteny avaratra aho: omeo eto !, ary any atsimo: aza mihazona an! Ento ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako-vavy avy any amin'ny faran'ny tany » (43,6). «Ny oloko dia hiaina amin'ny tondra-drano milamina, any amin'ny trano milamina ary amin'ny filaminana milamina» (32,18). "Jehovah Andriamanitra hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra ... Amin'izany fotoana izany dia hilaza hoe:" Indro ity Andriamanitsika izay antenainay fa hanampy antsika " (25,8-9). Ary hoy Andriamanitra taminy: "Oloko ianao" (51,16). «Oloko ianao, zanako tsy diso» (63,8).

Misy vaovao tsara, tsy ho an'ny Isiraely ihany, fa ho an'ny rehetra: «Hiaraka aminy ireo vahiny ary hikambana amin'ny taranak'i Jakoba» (14,1). "Ilay olon-tsy fantatra nitodika tany amin'i Tompo dia tsy tokony hiteny hoe: Hanarahan'ny Tompo ahy amin'ny olony Izy" (56,3). "Ny Tompo Zebaoth dia hanao sakafo mahasoa ho an'ny olona rehetra amin'ity tendrombohitra ity" (25,6). Hilaza izy ireo hoe: "Ity no Jehovah ... andao hifaly sy hifaly amin'ny famonjeny" (25,9).

Ny hafatr'i Jeremia mpaminany

Nanambatra ny sarin'ny fianakaviana i Jeremiah: "Nieritreritra aho hoe: ahoana no ahitako mitazona anao toy ny hoe zanako ianao ary omeko anao ilay firenena tena izy ..., nihevitra aho fa hiantso ahy ianao hoe" Ray malalako "fa tsy miala amiko. Fa ny taranak'Isiraely dia tsy nahatoky tamiko, tahaka ny vehivavy tsy nahatoky ny malalany, hoy Jehovah » (Jeremia 3,19-20). "Tsy nitandrina ny fanekena nataoko ianao na izaho tomponao [vadinao] avy hatrany" (31,32). Tany am-piandohana, Jeremia dia naminany fa ho tapitra ny fifandraisana: “Tsy an'ny Tompo izy ireo! Manamavo Ahy izy, hoy Jehovah, ny taranak'Isiraely sy ny taranak'i Joda » (5,10-11). «Nanasazy an'Israely aho noho ny fanitsakitsaham-bady sy navotsako ary nomeko taratasy fisaraham-panambadiana» (3,8). Na izany aza dia tsy fandavana maharitra izany. «Moa ve Efraima tsy zanako malalako sy zanako malalako? Satria isaky ny mandrahona azy aho dia mila mahatadidy azy; koa izany no ilaiko noho ny namindrako fo, hoy Jehovah. (31,20). "Mandra-pahoviana ianao no hivily lalana, zanakavavy renegade?" (31,22). Nampanantena izy fa haveriny: "Te hanangona ny sisa amin'ny ondriko aho avy amin'ny firenena rehetra, na aiza na aiza no andefasako azy ireo" (23,3). "Ho avy ny andro, hoy ny Tompo, ka hampiveriko ny Isiraely oloko sy i Joda, hoy ny Tompo" (30,3). «Jereo, te hitondra azy ireo avy any amin'ny tany avaratra aho ary te-hanangona azy ireo hatramin'ny faran'ny tany» (31,8). «Te hamela azy ireo noho ny helony aho ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany» (31,34). "Isiraely sy Joda tsy ho mpitondratena, hahafoy an'Andriamanitry ny Tompony" (51,5). Tena zava-dehibe tokoa ny hanovanan'Andriamanitra azy ireo mba hahatokisana azy ireo manao hoe: "Miverena, manova zanaka ianao, hositraniko anao amin'ny tsy fankatoavanao" (3,22). "Homeko azy izy ireo hahafantaran'izy ireo fa Izaho no Jehovah" (24,7).

«Te hametraka ao am-pony ny lalàko ary hanoratako ao an-tsainy» (31,33). "Te hanome azy ireo dikany mitovy sy fiovana mitovy aho, ary tiako hapetraka ao am-poko ny tahotra fa tsy handao ahy izy ireo" (32,39-40). Mampanantena Andriamanitra ny hanavaozana ny fifandraisan'izy ireo, izay mifarana amin'ny fifaranan'ny fanekena vaovao amin'izy ireo: "Tokony ho oloko izy ireo ary tiako ho Andriamaniny" (24,7; 30,22; 31,33; 32,38). «Te ho Andriamanitry ny taranaka rehetra amin'ny Isiraely aho ary izy ho oloko» (31,1). «Te hanao fanekena vaovao amin'ny taranak'Isiraely sy ny mpianakavin'i Joda aho» (31,31). «Te hanorina fanekena mandrakizay aminao aho ka tsy te havelako hanao soa aminao» (32,40).

Hitan’i Jeremia fa ny hafa firenena dia koa: "Manoloana ireo mpifanila ratsy amiko rehetra izay mikasika ny lova izay nomeko ny vahoakako Israely: Indro, hofongorako tsy ho eo amin'ny taniny izy ireo ary hofongorako tsy ho eo aminy ny taranak'i Joda. ... Ary hitranga izany rehefa hianatra avy amin'ny oloko izy mba hianiana amin'ny anarako: Raha velona koa ny Tompo! ... ka tokony honina eo amin'ny oloko izy ireo » (12,14-16).

Manana hafatra mitovy amin'izany i Ezekiela mpaminany

I Ezekiela mpaminany dia milaza ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny Isiraely toy ny fanambadiana koa: «Ary nandalo aho ka nijery anao, ary indro, izao no fotoana hampahatsiarovako anao. Dia namelatra ny lambako teo amboninao aho ary nanarona ny fitanjahanao. Ary efa nianiana taminao aho ary nanao fanekena taminao, hoy Jehovah Tompo, mba ho ahy ianao » (Ezekiela 16,8). Amin'ny fampitaovana iray hafa dia nofaritan'Andriamanitra ho toy ny mpiandry ny tenany: "Tahaka ny mpiandry no mitady ny ondriny rehefa very avy amin'ny ondriny izy, dia te hahita ny ondriko aho ary hamonjy azy amin'ny toerana rehetra nampielezana azy" (34,12-13). Araka io fitantarana io, dia amboariny ireo teny momba ilay fifandraisana: "Ho ondriko ianao, andrian'ny fiandriko, ary te ho Andriamanitrao aho" (34,31). Nambarany mialoha fa hiverina avy any an-tsesitany ny vahoaka ary hanova ny fony Andriamanitra: «Te hanome azy ireo endrika hafa aho sy hanome azy ireo fanahy vaovao ary tiako ny hanaisotra ny fo vato amin'ny vatany ary hanome azy ireo fo-nofo, ka dia mandehana amin'ny didiko sy hitandrina ny didiko, ary manaova izany. Ary izy ireo ho oloko ary tiako ho Andriamaniny » (11,19-20). Ny fifandraisana dia voalaza ihany koa fa fanekena: "Fa tiako ny mahatadidy ny fanekena nataoko taminao tamin'ny fahatanoranao ary te hanorina fanekena mandrakizay aminao aho" (16,60). Ary honina eo aminy koa izy: "Izaho honina eo aminy ary ho Andriamaniny ary izy ho oloko" (37,27). «Eto aho dia te hiaina mandrakizay eo amin'ny Isiraelita. Ary tsy tokony hohamavoin'ny fianakavian'i Israely intsony ny anarako masina » (43,7).

Ny hafatry ny mpaminany kely

Ny mpaminany Hosea dia mamaritra ny fiatoana eo amin'ilay fifandraisana ihany koa: "Tsy oloko ianao, ka tsy te-ho anao aho" (Hosea 1,9). Raha tokony ho teny mahazatra amin'ny fanambadiana kosa izy, dia mampiasa ny tenin'ny fisaraham-panambadiana: "Tsy vady izy ary tsy vadiny!" (2,4). Na izany aza, toy ny efa lasa tamin'i Isaia sy Jeremia, io dia fanitarana. Nanampy haingana i Hosea fa tsy tapitra ny fiarahana: "Ary hoy ny Tompo, hantsoinao hoe" vadiko aho "... hiaina anao mandrakizay aho" (2,18 & 21). "Te hamindra fo amin'i Lo-Ruhama [izay tsy tiana ho] aho ary te hiteny amin'i Lo-Ammi [Tsy vahoakako]:" Oloko ianao "ary izy ireo dia hiteny hoe:" Andriamanitro ianao. " (2,25). "Izany no faniriako hanasitrana indray ny fivadihany apôstôly; Tiako ny hitia azy; satria ny fahatezerako no manalavitra azy ireo » (14,5).

Nahita teny mitovy ihany i Joela mpaminany: "Ary ny Tompo hialona ny fireneny ary hiantra ny olony" (Joela 2,18). «Tsy ho menatra intsony ny oloko» (2,26). Manoratra ihany koa ny mpaminany Amosa: "Te-hampody ny fahababoana ny Isiraely oloko aho" (Amin'ny 9,14).

"Hamindra fo amintsika indray izy", hoy ny nosoratan'i Mika. "Tsy hivadika amin'i Jakoba ianao ary hamindra fo amin'i Abrahama, araka ny nianiananao tamin'ny razantsika taloha." (Wed 7,19-20). Zakaria mpaminany dia manome famintinana tsara: «Mifalia sy miravoravoa, ry Ziona zanakavavy! Fa, indro, ho avy hiara-monina aminao Aho, hoy Jehovah » (Zakaria 2,14). "Indro, havotako ny oloko hiala amin'ny tany amin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny tany amin'ny filentehan'ny masoandro, ary hampodiko ho any izy ireo honina any Jerosalema. Ary ho oloko izy ireo ary Izaho ho Andriamaniny amin'ny fahamarinana sy fahamarinana » (8,7-8).

Tao amin'ny boky farany an'ny Testamenta Taloha nanoratra toy izao i Malakia mpaminany: "Ho fananako izy ireo, hoy ny Tompo Zebaoth, amin'ny andro izay tadiaviko ny hanaovana azy, ary hamindra fo aminy aho toy ny olona mangoraka ny zanany izay mikarakara azy. manompo » (Andininy 3,17).

by Michael Morrison


PDFNy fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany