Ny Prince of Peace

Fony teraka i Jesosy Kristy dia nisy andiana anjely nanambara: "Voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana eto an-tany miaraka amin'ny olona ankasitrahany" (Lioka 1,14). Amin'ny maha-mpahazo ny fiadanan'Andriamanitra, ny Kristiana dia miavaka amin'ity tontolo feno herisetra sy tia tena ity. Ny Fanahin Andriamanitra dia mitaona ny Kristiana amin'ny fiainana fandriampahalemana, fikarakarana, fanomezana ary fitiavana.

Mifanohitra amin'izany kosa, ny tontolo manodidina antsika dia voarohirohy hatrany amin'ny tsy fifandeferana sy tsy fandeferana, na politika izany, foko, finoana na sosialy. Na izao aza, ny faritra manontolo dia tandindomin-doza noho ny hatezerana taloha sy ny fankahalana. Nolazain'i Jesosy fa io fahasamihafana lehibe io no hanamarihana ny mpianany raha hoy izy taminy: "Alefako tahaka ny ondry eo afovoan'ny amboadia ianao" (Matio 10,16).

Ny olona amin'izao tontolo izao, izay mizara amin'ny fomba maro dia tsy mahita ny lalana mankany amin'ny fiadanana. Ny fomban'izao tontolo izao dia fomba iray mahaliana. Io no lalan'ny fitsiriritana, fialonana, fankahalana. Fa hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: «Avelako ho aminareo ny fiadanako, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy omeko anao ny fomba hanomezana an'izao tontolo izao " (Jaona 14,27).

Ny kristiana dia nantsoina mba hazoto eo anoloan 'Andriamanitra hitady izay mitondra fandriampahalemana (Romana 14,19) sy "fanenjehana ny fihavanana amin'ny olona rehetra sy fanamasinana" (Hebreo 12,14). Ianao dia mpiara-miasa amin'ny "fifaliana sy fiadanana rehetra ... amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina" (Rom 15,13).

Ny karazana fandriam-pahalemana, "ny fandriampahalemana izay avo noho ny antony rehetra" (Filipiana 4,7), mandresy ny fizarazarana, fahasamihafana, fihetseham-po mitokana ary ny toe-tsaina mizaha tavan'olona izay ifandraisan'ny olona. Fa kosa, mitondra fandriam-pahalemana sy fahatsapan-tena sy fahatongavana iraisana - "firaisana ao am-panahy amin'ny fehin'ny fiadanana". (Efesiana 4,3).

Midika izany fa voavela heloka isika noho ireo izay manota antsika. Midika izany fa maneho famindram-po amin'ireo mila izany isika. Midika izany fa ny hatsaram-po, ny fahatsaram-po, ny fahalalahan-tanana, ny fanetren-tena sy ny faharetana, izay tarihin'ny fitiavana rehetra, dia haneho ny fifandraisantsika amin'ny olona hafa. Midika izany fa ny fitsiriritana tafintohina, ny firaisana ara-nofo, ny fanararaotana, ny fialonana, ny mangidy, ny fifandirana, ary ny fanararaotana ataon'ny olona hafa dia tsy afaka mamaka ny fiainantsika.

Ho velona ao amintsika i Kristy. Nanoratra izao momba ny kristiana i James: "Ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fiadanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana" (Jakoba 3,18). Ity karazana fandriam-pahalemana ity dia manome antsika antoka sy filaminana hiatrehana ny loza, manome antsika fiadanam-pitoniana ary milamina ao anatin'ny loza. Tsy voaaro amin'ny olana amin'ny fiainana ny Kristianina.

Ny kristiana, tahaka ny olon-drehetra dia tsy maintsy miady amin'ny fotoam-pahoriana sy ratra. Saingy manana ny fanampian'Andriamanitra sy ny toky isika fa hanohana antsika Izy. Na dia maizina sy maizina aza ny toe-batana misy antsika, ny fiadanan'Andriamanitra izay ao anatintsika dia mampitony antsika, milamina, azo antoka ary mafy orina, amin'ny fahatokisana amin'ny fanantenana ny fiverenan'i Jesoa Kristy rehefa hitatra ny tany rehetra ny fiadanany.

Eo am-piandrasana io andro mahafinaritra io, dia andeha hahatsiaro ny tenin'ny apostoly Paoly ao amin'ny Kolosiana 3,15: “Ary ny fiadanan'i Kristy, izay niantsoana anareo ho tena, dia manjaka ao am-ponareo; ary mankasitraka. ”Mila filaminana ve ianao eo amin'ny fiainanao? Ny Andrian'ny fiadanana - Jesosy Kristy - no "toerana" hahitantsika io fandriampahalemana io!

nataon'i Joseph Tkach


PDFNy Prince of Peace