mifanohitra

Ny tsiambaratelon'ny finoana (na amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra) dia mamaritra ny tsiambaratelo nambara tao ambadiky ny zava-drehetra - dia Jesosy Kristy. Ao amin'ny 1 Timoty 3,16 dia nanoratra i Paoly: Ary, satria tsy maintsy miaiky ny rehetra fa lehibe ny tsiambaratelon'ny finoana: nambara tamin'ny nofo, nohamarinina tamin'ny fanahy, niseho tamin'ny anjely, nitory tamin'ny hafa firenena, nino an'izao tontolo izao, nekena an'izao tontolo izao. voninahitra.

Jesosy Kristy, Andriamanitra ao amin'ny nofo, no mety ho fanitarana lehibe indrindra (= mifanohitra tanteraka) amin'ny finoana kristiana. Ary tsy mahagaga raha ity paradisa ity - lasa namorona ny mpamorona - no lasa loharanon'ny lisitra paradoxika sy ironika izay manodidina ny finoantsika kristiana.

Ny famonjena dia ny tsy fahitana: ny olombelona mpanota dia voamarina ao amin'i Kristy tsy misy ota. Ary na dia mbola manota tahaka ny kristiana aza isika, Andriamanitra dia mahita antsika ho an'ny Jesosy fotsiny. Mpanota isika nefa tsy nanota.

Ny apostoly Petera dia nanoratra ao amin'ny 2 Piera 1,3: 4: Izay rehetra manompo fiainana sy fahamendrehana dia manome antsika ny fahefany amin'ny alalàn'ny fahalalana an'izay niantso antsika tamin'ny voninahitra sy ny heriny. Tamin'ny alàlan'izy ireo dia nomena ny fampanantena faran'izay lafo sy lehibe indrindra isika, mba hahafahanao mizara amin'ny toetra araka an'Andriamanitra izay nandosiranao ny faniriana manimba eto amin'izao tontolo izao.

Ny sasany amin'ireo fanoharana amin'ny asan'i Jesosy miavaka eto an-tany mba hahasoa ny olombelona rehetra:

 • Nanomboka ny ministerany Jesosy raha noana izy fa izy no mofon'aina.
 • Namarana ny asany teto an-tany i Jesosy tamin'ny hetaheta, nefa izy no rano velona.
 • Reraka i Jesosy nefa isika no fitsaharana.
 • Nandoa hetra ho an'ny emperora i Jesosy, nefa izy no mpanjaka mendrika.
 • Nitomany i Jesosy nefa namafa ny ranonay.
 • Namidy amam-bolafotsy 30 i Jesosy, nefa izy kosa nandoa ny vidin'ny fanavotana an'izao tontolo izao.
 • Jesosy dia nitarika ho an'ny mpiandry toy ny zanak'ondry, fa izy kosa no mpiandry tsara.
 • Jesosy dia maty ary tamin'izany fotoana izany dia nanimba ny herin'ny fahafatesana.

Ho an'ny Kristiana koa, ny fiainana dia tsy mitovy amin'ny fomba maro:

 • Hitantsika ny zavatra tsy hita maso.
 • Mandresy amin'ny alalan'ny fanolorantena isika.
 • Avy amin'ny fanompoana izahay.
 • Mahita fiadanana isika amin'ny alalàn'ny ziogan'i Jesosy.
 • Lehibe indrindra isika raha manetry tena indrindra.
 • Hendry indrindra isika raha adala noho ny amin'i Kristy.
 • Lasa matanjaka indrindra isika rehefa marefo.
 • Mahita fiainana amin'ny famoizana ny aintsika noho ny amin'i Kristy isika.

I Paoly dia nanoratra ao amin'ny 1 Korintiana 2,9: 12: Fa kosa, araka ny voasoratra hoe: Izay tsy nahita dia tsy nisy sofina ary tsy nisy sofina nahazo izay noman'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Nefa Andriamanitra dia nanambara izany tamin'ny alàlan'ny fanahiny; fa ny saina mandinika ny zava-drehetra, anisan'izany ny halalin'ny andriamanitra. Fa iza no mahalala izay ao am-pon'olona tsy misy afa-tsy ny fanahin'ny olona ao anatiny ihany? Ka tsy misy mahalala izay ao anatiny fa ny Fanahin'Andriamanitra irery. Saingy tsy mbola nandray ny fanahin'izao tontolo izao isika, fa ny fanahy avy amin'Andriamanitra, ahafahantsika mahalala izay nomen'Andriamanitra antsika.

Eny tokoa, lehibe ny tsiambaratelon'ny finoana. Tamin'ny alàlan'ny Soratra Masina, nanambara ny Tenany tamintsika Andriamanitra tokana - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ary amin'ny alàlan'ny Zanaka, izay tonga iray amintsika hampihavana antsika amin'ny Ray izay tia antsika, isika dia tsy miangona amin'ny Ray ihany, fa eo amin'ny iray hafa.

nataon'i Joseph Tkack


PDFmifanohitra