NY FINOANA


Ilay mpitsara any an-danitra

Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy, ao amin'ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zavatra rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asa 12,32; Kol. 1,19-20; Jaona 3,16- 17), isika rehetra dia afaka manala ny tahotra sy ny tebiteby momba ny "izay ijoroantsika miaraka amin'Andriamanitra" ary manomboka tena miala sasatra amin'ny fahazoana antoka ny fitiavany sy ny fitarihany hery eo amin'ny fiainantsika. Vaovao mahafaly ny filazantsara ary marina tokoa fa tsy ho an'ny olom-bitsy ihany, ...

Miaina amin'ny andro vitsy ve isika?

Hainao fa misy vaovao tsara. Fa tena mahafinaritra anao ve izany? Tahaka ny maro aminareo, nandritra ny ankamaroan'ny fiainako dia nampianarina aho fa miaina amin'ny andro vitsy lasa izay. Izany dia nanome ahy fomba fijery iray izay mijery zavatra avy amin'ny fomba fijery iray izay hiafaran'izao tontolo izao araka ny fantatsika anio dia ho taona vitsy monja. Fa raha manao araka ny tokony ho izy aho dia ...

Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

"Marina fa mandeha aho ary manomana fitoerana ho anao, nefa marina koa fa tafaverina ianao ka mitondra anao aty amiko, mba ho aiza aho (Jaona 14,3). Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'io vanimpotoana io dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe ...

Matahotra ny fitsarana farany?

Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy (Asa. 17,28), ao amin'ilay nahary ny zava-drehetra sy nanavotra ny zava-drehetra sy tia antsika tsy misy fepetra, afaka matahotra sy manahy ny misy antsika rehetra isika. Mijoroa, manambany, ary manomboka tena miala sasatra tokoa amin'ny fiainantsika mahafantatra ny fitiavany sy ny heriny mitarika. Vaovao mahafaly ny filazantsara. Raha ny marina, tsy ho an'ny olona vitsy ihany, fa ho an'ny rehetra ...

Ny Fitsarana Farany

Ho vitanao ve ny hijoro eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny andro fitsarana? Fitsarana ny velona sy ny maty rehetra io ary mifandray akaiky amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Matahotra an'io fisehoan-javatra io ny kristiana sasany. Misy antony tokony hatahorantsika azy io, satria manota isika rehetra: "Mpanota avokoa izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra tokony ho azony eo imason'Andriamanitra." (Romana 3,23). Impiry ianao no manota? Indraindray? Isan'andro? Tena mpanota ny olona ...

Amin'ny vatana inona no hitsanganan'ny maty?

Ny kristiana rehetra dia manantena fa ny mpino dia hitsangana amin'ny fiainana tsy mety maty rehefa miseho i Kristy. Koa tsy mahagaga raha ny apostoly Paoly, rehefa nandre fa nisy mpikambana sasany tao amin'ny fiangonana tany Korinto nandà ny fitsanganana amin'ny maty, dia nolavina mafy ny tsy fahatakaran'izy ireo ny heviny voalohany ho an'ny Korintiana, toko faha-1. Ny zavatra voalohany naverin'i Paul dia ny hafatry ny Filazantsara, izay nambaran'izy ireo koa fa: Kristy dia ...

Famindram-po ho an'ny rehetra

Rehefa nivory tany amin'ny fiangonana manerana an'i Amerika sy ny firenena hafa ny olona tamin'ny andro fisaonana, 14 septambra 2001, dia tonga nahare teny fampiononana, fampaherezana, ary fanantenana izy ireo. Saingy, maro amin'ireo mpitarika fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana - manohitra ny fikasan'izy ireo hanome fanantenana ho an'ilay firenena malahelo - dia nampiely hafatra tsy an-kitsimpo izay niteraka fahavoazana, fahakiviana ary tahotra. Tena tokoa, ho an'ireo olona akaiky ny fanafihana ...

Lazarosy sy ilay manankarena - tantara iray amin'ny tsy finoana

Efa henonareo ve fa ireo izay maty ho tsy mpino dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra intsony? Fotopampianarana mahatsiravina sy manimba izy io, satria porofo iray izay andinin-tsoratra iray ao amin'ny fanoharana ny manankarena sy i Lazarosy mahantra. Na izany aza, toy ny andalan-tsoratra ara-baiboly rehetra, ity fanoharana ity dia ao anatin'ny toe-javatra iray ary azo atao tsara ny mahazo an'io toe-javatra io. Ratsy foana ny mametraka fotopampianarana iray amin'ny andininy iray ...

Ny fiafarana dia ny fiandohana vaovao

Raha tsy misy ny hoavy, hoy i Paoly nanoratra, dia adala ny hino an'i Kristy (1 Kôr 15,19). Ny faminaniana dia ampahany tena ilaina sy mampahery amin'ny finoana Kristiana. Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia milaza zavatra tena antenaina kokoa. Afaka mahazo hery sy herim-po avy amin'izany isika raha mifantoka amin'ny hafatra lehibe, fa tsy amin'ny antsipiriany izay azo iadiana hevitra. Ny tanjon'ny faminaniana dia tsy fahataperany ao - maneho ny ...

Famantarana ny fotoana

Ny filazantsara dia midika "vaovao mahafaly". Nandritra ny taona maro dia tsy vaovao tsara tamiko ny filazantsara satria efa nampianarina ahy nandritra ny ankamaroan'ny fiainako izay andro iainantsika izay. Mino aho fa ny "faran'izao tontolo izao" dia ho afaka amin'ny taona vitsivitsy, fa raha manao araka izany kosa aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana Lehibe. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha, noho izany dia mirona hanao ny zava-drehetra ianao eto ...

Lova tsy hay lazaina

Efa naniry handondòna teo am-baravaranao ve ianao milaza aminao fa ny dadatoan'ny mpanankarena iray tsy mbola henonao akory dia ho faty ary namela vola be ho anao? Ny hevitra fa ny vola tsy hita fa tsy misy antony dia mampientam-po, nofinofin'ny olona maro ary foto-kevitry ny boky sy filma maro. Inona no hataonao amin'ny harena vao hita? Inona no fiantraikan'izany teo amin'ny fiainanao? Moa ve izy ...

Nahoana no misy faminaniana?

Hisy foana ny olona milaza azy ho mpaminany na mino fa afaka manao kajy ny daty fiverenan'i Jesosy. Vao haingana aho no nahita tatitra momba ny rabi izay voalaza fa mampifandray ny faminanian'i Nostradamus amin'ny Torah. Nisy olona iray hafa nanambara fa ny fiverenan'i Jesosy dia hatao amin'ny Pentekosta 2019. Betsaka ny faminaniana manandrana mampifandray ny vaovao farany sy ny Baiboly ...

Ny Fitsarana Farany

«Ho avy ny fitsarana! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha dieny izao fa ho any amin'ny afobe ». Angamba efa nandre teny toy izany na teny mitovy amin'izany tamin'ny evanjelista nikiakiaka ianao. Ny tanjony dia ny: hitarika ny mpanatrika hanolo-tena ho an'i Jesosy amin'ny tahotra. Ny teny toa izany dia mamily ny filazantsara. Angamba tsy dia lavitra loatra amin'ny sarin'ny "fitsarana mandrakizay" izay ninoan'ny Kristiana maro tamim-pahatsiravina nandritra ny taonjato maro ...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin'ny Asan’ny Apostoly 1,9 dia lazaina amintsika hoe: «Ary rehefa nilaza izany izy dia nakarina dia nisy rahona nitondra azy teo imason'izy ireo." Te hanontany fanontaniana tsotra eto aho: Nahoana? Fa maninona i Jesosy no nakana ny fomba toy izao? Saingy alohan'ny hahatongavantsika izany, dia vakintsika ny andininy telo manaraka: “Ary raha nijery azy ireo nankany an-danitra izy ireo, indro, nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy ...

Ny fitsarana farany [fitsaràna mandrakizay]

Amin'ny faran'ny tontolo, hanangona ny velona sy ny maty rehetra eo anatrehan'ny seza fiandrianan'i Kristy any an-danitra Andriamanitra. Hahazo voninahitra mandrakizay ny olo-marina, fanamelohana tsy andriamanitra ao anaty dobo mirehitra. Ao amin'i Kristy ny Tompo dia manome fahasoavana sy fandaharana ho an'ny rehetra, ao anatin'izany izay toa tsy nino ny filazantsara rehefa maty. (Matio 25,31: 32-24,15; Asan’ny Apostoly 5,28:29; Jaona 20,11: 15-1; Apokalypsy 2,3: 6-2; 3,9 Timoty; Petera; ...

Ny hoavy

Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny misiôna dia mety manana teolojia tsy misy saina, mpitondra hafahafa, ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissors ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka fantany ny ...

Ny fotopampianaran'ny Rapture

Ny "fivoaran'ny fampakarana" naroson'ny Kristiana sasany dia mifampiresaka izay mitranga amin'ny fiangonana rehefa miverina i Jesosy - rehefa resaka "ho avy faharoa", araka ny fiantsoana azy matetika. Milaza ny fampianarana fa ny mpino dia miaina karazana fiakarana iray; fa hapetraka any amin'i Kristy izy ireo, rehefa hiverina amin'ny voninahitra izy. Raha ny marina, ny mpino ny fampakarana dia mandeha ho toy ny andalana tokana: «Satria milaza aminao izahay miaraka amin'ny ...

Fanandramana any amin'ny mandrakizay

Nampahatsiahy ahy ireo seho avy amin'ny horonantsary tantara foronina momba ny siansa rehefa nandre momba ny fahitana planeta mitovitovy amin'ny tany antsoina hoe Proxima Centauri. Ao amin'ny orbit ny kintana mena mainty Proxima Centauri. Na izany aza, tsy azo inoana fa hahita ny fiainana extraterrestrial any izahay (amin'ny halaviran-dalana 40 tapitrisa kilometatra!). Na izany aza, ny olona dia hanontany tena amin'ny tenany foana na misy fiainana olombelona ivelan'ny ...

Ny fiavian'i Kristy fanindroany

Araka ny nampanantenainy dia hiverina eto an-tany i Jesosy Kristy hitsara sy hanapaka ny firenena rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho hita eo ny fiaviany faharoa amin'ny fahefana sy ny voninahitra. Ity hetsika ity dia manomboka ny fitsanganana amin'ny maty sy ny valisoan'ny olomasina. (Jaona 14,3; Apokalypsy 1,7; Matio 24,30; 1 Tesaloniana 4,15:17 - 22,12; Apokalypsy) Hiverina ve i Kristy? Inona no heverinao fa mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga eo amin'ny sehatra izao tontolo izao? ...

Ny fiavian'ny Tompo

Inona no heverinao fa mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga eto an-tany? Ady eran'izao tontolo izao? Ny fahitana fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina? Fiadanan'izao tontolo izao, indray mandeha? Angamba ny fifandraisana amin'ny extraterrestrial intelligence? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany, dia tsotra ny valin'io fanontaniana io: ny hetsika lehibe indrindra izay hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany. Ny hafatra afovoan'ny Baiboly All ...

Izay lazain'ny Matio 24 momba ny "farany"

Mba hialana amin'ny diso diso dia zava-dehibe ny mahita ny Matio 24 amin'ny toe-javatra lehibe kokoa (ny teny manodidina) ireo toko teo aloha. Mety ho gaga ianao raha hahafantatra fa ny tantaran'ny Matio 24 dia manomboka amin'ny Toko 16, andininy faha-21 amin'ny farany. Izao dia milaza am-pitiavana: "Nanomboka tamin'izay dia nasehon'i Jesosy tamin'ny mpianany ny fomba hankany Jerosalema ary hijaly be amin'ny loholona sy ny mpisoronabe ary ny mpanora-dalàna ...

Misy famaizana mandrakizay ve?

Moa ve ianao nanana antony tokony hanasaziana zaza tsy mankatò? Efa nilaza ve ianao fa tsy hifarana ny sazy? Manana fanontaniana vitsy aho ho antsika rehetra izay manana zanaka. Ity no fanontaniana voalohany: efa tsy nankatò anao ve ny zanakao? Tsara, makà fotoana kely hieritreretana raha tsy azonao antoka. Eny ary, raha namaly ny eny toa ny ray aman-dreny hafa ianao dia tonga amin'ny fanontaniana faharoa: ...

Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo

Voasamboara ny tanimbola kely iray. Nisandratra ho ambony izy satria te-hahatakatra ny ravina lehibe kokoa noho izy ireo matsiro kokoa. Avy eo izy dia mahita lolo iray mipetraka eo amin'ny voninkazo iray izay azon'ny rivotra atelin'ny rivotra. Tsara tarehy sy maro loko izy. Miambina azy manidina avy amin'ny voninkazo hatrany amin'ny voninkazo izy. Somary kely fialonana no niantsoantso taminy: «Tsara vintana ianao, manidina avy amin'ny voninkazo mankamin'ny voninkazo, mamirapiratra mahafinaritra.

Ny arivo taona

Ny taona arivo taona dia fe-potoana voalaza ao amin'ny Bokin'ny Apokalipsy izay hiara-manjaka amin'i Kristy Jesosy. Aorian'ny taona arivo taona, rehefa nandavan'i Kristy ny fahavalo rehetra sy nanaiky ny zavatra rehetra, dia hatolony an-dRainy ny Ray sy ny lanitra ary ny tany. Ny lovantsofina kristianina sasany dia mandika ara-bakiteny ny arivo taona talohan'ny taona na taorian'ny fiavian'i Kristy; ...