Natsangan'i Kristy

594 Kristy efa nitsangana Ny finoana kristiana dia mijoro na lavo miaraka amin'ny nitsanganan'i Jesôsy tamin'ny maty. "Fa raha tsy nitsangana i Kristy, dia foana ny finoanareo fa mbola ao anatin'ny fahotanareo; ary koa ireo efa nodimandry ao amin'i Kristy dia very » (1 Korintiana 15,17). Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tsy fotopampianarana fotsiny no arovana, fa tsy maintsy hoe fiovana azo ampiharina amin'ny fiainantsika kristiana. Ahoana no mety hitranga?

Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia midika fa afaka matoky azy tanteraka ianao. Nilaza mialoha tamin'ny mpianany i Jesosy fa hohomboana amin'ny hazo fijaliana Izy, ho faty ary hitsangana indray. "Nanomboka teo dia nanomboka nampiseho tamin'ny mpianany i Jesosy fa tsy maintsy mankany Jerosalema izy ary hijaly be. Hovonoin'ny loholona, ​​mpisoronabe sy mpanora-dalàna izy ary hatsangana amin'ny andro fahatelo » (Matio 16,21). Raha nilaza ny marina momba ilay fahagagana lehibe indrindra i Jesôsy, dia hita fa afaka mahazo antoka isika fa azo itokisana amin'ny zavatra rehetra.

Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia midika fa voavela ny helontsika rehetra. Nambara ny fahafatesan'i Jesôsy rehefa nankany amin'ny fitoerana masina indrindra indray mandeha isan-taona ny mpisoronabe tamin'ny Andro Fanavotana hanao sorona ny ota. Ny fotoana nidiran'ny mpisoronabe niditra tao amin'ny Sakramenta Hotahina, dia noheverin'ny Isiraelita izany: niverina ve izy sa tsia? Faly be mihitsy izy rehefa nivoaka avy tao amin'ny Sakramenta Masina izy ary nanambara ny famelan-kelok'Andriamanitra satria nekena nandritra ny taona iray hafa ilay niharam-boina! Ny mpianatr'i Jesosy dia nanantena mpamonjy: "Nefa nantenainay fa Izy no hanavotra ny Isiraely. Ary izany rehetra izany dia efa fanintelony androany izay nitranga » (Lioka 24,21).

Nalevina tao ambadiky ny vato lehibe i Jesosy ary nandritra ny andro vitsivitsy dia tsy nisy famantarana fa hanatona indray. Fa tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana indray i Jesosy. Tahaka ny nisehoan'ny mpisoronabe tao ambadiky ny ridao nanehoana fa nekena ny sorona nataony, ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nanaporofo fa neken'Andriamanitra ny sorona nataony, noho ny fahotantsika.

Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia midika fa hisy fiainana vaovao. Ny fiainana kristiana dia mihoatra noho ny finoana ny zavatra sasany an'i Jesosy ihany, ny fandraisana anjara ao aminy. Tian'i Paoly ny hamaritana ny dikan'ny hoe Kristiana amin'ny fanehoany azy "ao amin'i Kristy". Io teny io dia midika hoe mifandray amin'i Kristy amin'ny finoana isika, ny Fanahin'i Kristy no mitoetra ao amintsika, ary antsika ny fananany rehetra. Satria efa nitsangana i Kristy, arakaraka ny fanatrehany velona, ​​miaina ao Aminy avy amin'ny firaisana Aminy isika.
Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia midika fa resy ny fahavalo farany, ny fahafatesana mihitsy. Jesosy dia nanapoaka ny herin'ny fahafatesana indray mandeha: "Andriamanitra nanangana azy ka nahafaka azy tamin'ny faneken'ny fahafatesana, satria tsy hainy nohazonin'ny fahafatesana izany" (Asan’ny Apostoly 2,24). Ho vokany, dia ho velona ny olona rehetra ao amin'i Kristy. (1 Korintiana 15,22). Tsy mahagaga raha nahavita nanoratra toy izao i Peter: "Hisaorana an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay, taorian'ny famindram-pony lehibe, dia nateraka indray isika tamin'ny fanantenana velona tamin'ny nananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, noho ny lova tsy mety lo sy tsy mety ary nopotehina, izay tazonina any an-danitra ho anao » (1 Petera 1,3: 4).

Satria nanolotra ny fiainany i Jesoa ary nanaiky azy io indray, satria efa nitsangana i Kristy ary tsy misy na inona na inona, dia miaina ao Aminy isika ankehitriny, miankina amin'ny fanatrehany velona, ​​avy amin'ny firaisana Aminy.

nataon'i Barry Robinson