Ny sandan'ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra

523 ny vidin'ny fanjakan'andriamanitra Ireo andininy ao amin'ny Marka 10,17: 31-9 dia ao amin'ny fizarana izay misy eo amin'ny Marka 10 ka hatramin'ny. Ity fizarana ity dia azo nitondra ny lohateny hoe "Ny Vidiny avo lenta amin'ny fanjakan'Andriamanitra". Izy io dia mamaritra ny vanim-potoana talohan'ny fiafaran'ny fiainan'i Jesosy teto an-tany.

I Piera sy ny mpianatra hafa vao manomboka mahazo izay fa i Jesosy no Mesia nampanantenaina. Na izany aza tsy azon'izy ireo fa i Jesosy no ilay Mesia hijaly hanompo sy hamonjy. Tsy azon'izy ireo ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra - ny vidin'ny vola nalain'i Jesosy tamin'ny fanokanana ny fiainany ho mpanjaka amin'ity fanjakana ity. Tsy takatr'izy ireo koa ny mety ho vidiny amin'ny maha mpianatr'i Jesosy azy ho lasa olom-pirenena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

Tsy mikasika ny fomba hahafahantsika mividy fidirana amin'ny Fanjakan'Andriamanitra - momba ny fizarana amin'i Jesosy amin'ny fiainany maha-mpanjaka ary koa mampihavana ny fiainantsika amin'ny fomba fiainana ao amin'ny fanjakany. Misy vidiny handoa izany, ary asehon'i Mark amin'ity fizarana ity ny fanasongadinana ireo toetra enina an'i Jesosy: ny fiankinana amin'ny vavaka, ny fandavana ny tenanao, ny fahatokiana, ny fahalalahan-tanana, ny fanetren-tena ary ny finoana maharitra. Hojerentsika ny fananana enina rehetra, mandinika tsara ny fahefatra: malala-tanana.

Ny fiankinan-doha amin'ny vavaka

Ny zavatra voalohany ataontsika dia ny mandeha ao amin'ny Marka 9,14: 32. Jesosy dia malahelo amin'ny zavatra roa: Amin'ny lafiny iray, io dia ny fanoherana izay atolotry ny mpisolovava azy ary, amin'ny lafiny iray, ny tsy finoana ao amin'ny olona maro sy amin'ny mpianatr'izy ireo manokana. Ny lesona ao amin'ity fizarana ity dia ny fandresen'ny Fanjakan'Andriamanitra (amin'ity tranga momba ny aretina ity) dia tsy miankina amin'ny halehiben'ny finoantsika, fa amin'ny halehiben'ny finoan'i Jesosy, izay nozarainy amintsika avy amin'ny Fanahy Masina.

Amin'ity tontolo ity, izay mahasosotra ny fahalemen'ny olombelona, ​​dia nanazava i Jesosy fa ny ampahany amin'ny vidin'ny Fanjakan'Andriamanitra dia ny fitodihana aminy amin'ny vavaka amin'ny toe-tsaina tsy miankina. Inona ny antony? Satria izy irery ihany no mandoa ny vidin'ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny sorona ny ainy ho antsika tsy ho ela. Mampalahelo fa mbola tsy fantatry ny mpianatra izany.

fandavan-tena

Ny Marka 9,33: 50 dia mampiseho bebe kokoa amin'ny mpianatra fa ny ampahany amin'ny sandan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mamela ny fanirianao hanan-kery sy fahefana. Ny fandavana tena ny làlana no mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra ho lehibe, izay nasehon'i Jesôsy momba ny zaza malemy ary tsy afa-manoatra.

Tsy afaka nandà ny tenany tanteraka ny mpianatr'i Jesosy, noho izany fananarana izany dia manondro an'i Jesosy izay tonga lafatra ho azy. Nantsoina mba hatoky azy isika - hanaiky ny toetrany ary hanaraka ny fomba fiainany avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanarahana an'i Jesosy dia tsy mikasika ny maha-lehibe sy mahery indrindra, fa mandà ny tenanao hanompo an'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny olona.

Treue

Ny Marka 10,1: 16 dia mamaritra ny fomba nampiasan'i Jesosy ny fanambadiana mba hampisehoana fa ny vidin'ny fanjakan'ny Fanjakan'Andriamanitra dia ahitana ny tsy fivadihana amin'ny fifandraisana akaiky indrindra. Avy eo dia nohazavain'i Jesosy fa naneho ohatra tsara ny ankizy tsy manan-tsiny. Ireo izay manana ny fanjakan'Andriamanitra ihany no mino Mahazo (fahatokisana) amin'ny zaza iray, tena mahatsapa fa toy ny an'ny Fanjakan'Andriamanitra.

malala-tanana

Rehefa nandeha indray i Jesosy dia nisy lehilahy tonga nihazakazaka ary nandohalika teo anoloany ary nanontany hoe: "Ry tompo tsara, inona no tokony hataoko hahazoana fiainana mandrakizay?" Nahoana ianao no miantso ahy ho tsara? Dia namaly Jesosy "Andriamanitra irery ihany no tsara, tsy misy olon-kafa. Fantatrao ny didy: tsy tokony hamono olona ianao, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza manambaka, tsy tokony hamono olona, ​​manaja ny rainao sy ny reninao! Tompoko, hoy ilay rangahy, efa nanaraka ireo didy rehetra ireo aho hatramin'ny fahazazako. Jesosy dia nijery azy tamim-pitiavana. Hoy izy taminy: Zavatra iray tsy mbola misy: mandehana, amidio ny fanananao rehetra, ka omeo ny mahantra ny vola, dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Ary avia, manaraha ahy! Tena voa mafy ity lehilahy ity raha nahare izany ka nandao ny alahelo satria mahazo vola be izy.

Jesosy nijery ireo mpianany nihodina, ary nilaza hoe: mafy ho an'ny olona izay miditra betsaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra! Natahotra ireo teniny ireo mpianatra; nefa hoy indray i Jesosy hoe: anaka, sarotra ny miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra! Ny rameva iray no azo jerena kokoa noho ny mason'ny fanjaitra noho ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vao mainka gaga izy ireo. Ary iza no mety ho voavonjy? Jesosy nijery azy ireo ka nanao hoe: Tsy azon'ny olona atao ny manao izany; misy zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ary hoy i Jesoa tamin'i Jesoa: Fantatrao fa navelanay teo daholo ny zava-drehetra sy nanaraka anao Namaly i Jesoa hoe: Lazaiko aminareo: Na iza na iza tavela an-trano, rahalahy, rahavavy, reny, raim-pianakaviana, zanaka na tanimboly, noho ny amiko sy ho an'ny filazantsara dia hahazo zato heny; , Ankizy sy saha - na dia eo aza ny fanenjehana - ary ny fiainana mandrakizay amin'ny tontolo ho avy. Nefa izay maro izay voalohany no ho farany, ary ny farany ho voalohany » (Marka 10,17-31 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Eto dia lasa mazava be ny dikan'ny vidin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ilay manan-karena izay nitodika tany amin'i Jesosy dia nanana ny zavatra rehetra afa-tsy ny tena zava-dehibe: ny fiainana mandrakizay (fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra). Na dia te hitahiry izany fiainana izany aza izy, dia tsy vonona handoa ny vidiny avo loatra mba hanana izany. Toy izany koa no mitranga eto, tahaka ny tantaran'ilay gidro izay tsy afaka misintona ny tanany hiala ny fandrika satria tsy te hamela an'izay eo an-tanany izy; noho izany ny manankarena dia tsy vonona hamela ny famerenany ny harena ara-nofo.

Na dia mazava sy be zotom-po aza izy; ary tsy isalasalana fa mahitsy ara-pitondrantena, ny mpanan-karena dia tsy afa-miatrika izay anjarany (omena ny zava-misy azy) dia midika izany raha manaraka an'i Jesosy izy (izay mahatonga ny fiainana mandrakizay). Ka nandao an ’i Jesosy ilay manan-karena ary tsy naheno azy intsony isika. Nanao ny safidiny izy, fara fahakeliny mandritra io fotoana io.

Jesosy dia nandinika ny toe-javatra nisy an-dralehilahy ary nilaza tamin'ny mpianany fa tena sarotra amin'ny manan-karena iray ny miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny marina, dia tsy ho tanteraka tanteraka izany raha tsy ampian'Andriamanitra! Mba hahatonga azy io ho mazava kokoa, dia mampiasa teny mampihomehy i Jesosy - fa ny rameva kosa namaky ny mason'ny fanjaitra!

Mampianatra koa i Jesosy fa ny fanomezana ny mahantra sy ny sorona hafa ataontsika ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra dia manonitra ho antsika (mamorona harena) - fa any an-danitra ihany, tsy eto an-tany. Arakaraka ny anomezantsika azy no hahazoantsika bebe kokoa. Saingy tsy midika izany fa miverimberina bebe kokoa amin'ny vola omentsika ny asan'Andriamanitra isika, araka ny nampianaran'ny vondrona sasany nitory ny filazam-pahasalamana sy ny fanambinana.

Ny zavatra ampianarin'i Jesosy dia midika valisoa ara-panahy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra (na ankehitriny na ho avy) dia hihoatra lavitra ny sorona rehetra azontsika atao mba hanarahana an'i Jesosy ankehitriny, na dia ny mpanaraka ny fotoana ilaina sy fanenjehana aza.

Rehefa niresaka momba ireo zava-tsarotra ireo i Jesosy dia nanampy fanambaràna iray hafa momba ny fahoriany ho avy:

"Ary nony niakatra ho any Jerosalema izy, Jesosy dia nandeha; nisavorovoro ny mpianatra, ary ny hafa koa niaraka taminy dia natahotra. Ary nitaona ny roa ambin'ny folo lahy izy ka nilaza taminy ny zavatra hitranga aminy." Miakatra ho any Jerosalema isika izao, hoy izy. “Ny Zanak'olona dia napetraka eo ambany fahefan'ny mpisorona sy mpanora-dalàna. Hanameloka azy ho faty izy ireo ary hatolony amin'ny jentily tsy mahalala an'Andriamanitra. Izy ireo dia haneso azy, handrora azy, hikapoka ary hamono azy amin'ny farany. Fa rehefa afaka telo andro, dia hitsangana indray izy " (Marka 10,32-34 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Ny zavatra iray amin'ny fihetsik'i Jesosy, fa amin'ny teniny koa dia nahagaga ny mpianatra ary mampatahotra ny vahoaka izay manaraka azy. Somary tsapan'izy ireo fa efa akaiky ny krizy ary izay no izy. Ny tenin'i Jesosy dia fampahatsiahivana mazava momba ny hoe iza no mandoa ny vidiny ambony indrindra ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra - ary nataon'i Jesosy ho antsika izany. Aza adino na oviana na oviana izany. Izy no malala-tanana indrindra ary nantsoina isika hanaraka azy hizara amin'ny fahalalahan-tanana. Inona no manakana antsika tsy halala-tanana toa an'i Jesosy? Ity no zavatra tokony hoeritreretintsika sy hivavahantsika.

fanetren-tena

Ao amin'ny fizarana momba ny vidin'ny Fanjakan'Andriamanitra, tonga amin'ny Marka 10,35: 45 isika. Jakoba sy Jaona, zanak'i Zebedio, manatona an'i Jesosy hangataka azy ho toerana avo amin'ny fanjakany. Sarotra inoana fa mahatonga azy ireo handroso ihany ary mahatoky tena. Na izany aza, fantatsika fa ny toetra toy izany dia miorim-paka lalina amin'ny maha-olona lavo antsika. Raha nahafantatra ny tena vidin'ny toerana ambony any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo mpianatra roa ireo, dia tsy ho sahy hanao an'io fangatahana io tamin'i Jesosy izy ireo. Nampitandrina azy ireo i Jesosy fa hijaly. Na izany aza dia tsy voatery hoe hitondra izany amin'ny toerana ambony ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany, satria tsy maintsy mijaly ny tsirairay. Andriamanitra irery no mahazo ny toerana ambony.

Ireo mpianatra hafa, izay tsy isalasalana fa mihevitra ny tenany ho toa an'i James sy Jaona, dia sosotra noho ny fangatahan'izy ireo. Ireo toeran'ny fahefana sy laza dia mety ho maniry iray ihany koa. Izany no antony anomezan'i Jesosy tamim-paharetana azy ireo ny hasina hafa rehetra momba ny Fanjakan'Andriamanitra, izay asehon'ny tena fahamboniana ny asa fanompoana.

I Jesosy mihitsy no ohatra voalohany amin'izany fanetren-tena izany. Tonga Izy hanome ny fiainany ho mpanompon ’Andriamanitra mijaly, araka ny efa nambara ao amin’ ny Isaia 53, ho «avotra ho an’ny maro».

Ny finoana maharitra

Ny fizarana momba ny lohahevitray dia mifarana amin'ny Marka 10,46: 52, izay mamaritra ny fomba nifindran'i Jesosy sy ny mpianany avy tany Jeriko hankany Jerosalema, izay hijaly sy hahafatesany. Teny an-dàlana dia nihaona tamin'ny lehilahy jamba iray antsoina hoe Bartimeo izy, izay niantso an'i Jesosy mba hamindrana fo. Namaly i Jesosy tamin'ny alàlan'ny nanomezany azy ny mason'ilay jamba ary nilaza taminy izy "ny finoanao no nanampy anao". Taoupon Bartimaeus dia niaraka tamin'i Jesosy.

Voalohany, lesona ho an'ny finoana ny olombelona, ​​izay tsy lavorary ary mbola mandaitra raha maharitra izany. Amin'ny farany, dia momba ny finoana an'i Jesosy mitohy sy tsy lavorary hatrany.

famaranana

Amin'izany fotoana izany ny vidin'ny fanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony horesahina indray: ny fiankinana amin'ny vavaka, ny fandavana ny tenanao, ny tsy fivadihana, ny fahalalahan-tanana, ny fanetren-tena ary ny finoana maharitra. Miaina ny Fanjakan'Andriamanitra isika rehefa manaiky sy mampihatra ireo toetra ireo. Mampatahotra kely ve izany? Eny, mandra-tsapantsika fa ireo dia an'i Jesosy tenany - toetra izay zarainy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina amin'ireo izay matoky azy sy mino azy amim-pahatokiana.

Ny fandraisantsika anjara amin'ny fiainana ao amin'ny Fanjakan'i Jesosy dia tsy lavorary tanteraka fa rehefa manaraka an'i Jesosy dia "mamindra" antsika izany. Izany no fomba fahombiazana kristiana. Tsy ny hahazoana toerana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra - izany toerana izany ao amin'i Jesosy no ananantsika. Tsy momba ny hahazoana ny fankasitrahan'Andriamanitra izany - fisaorana an'i Jesôsy no ankasitrahan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny hombantsika amin'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fiainany. Ananany avokoa ireo toetra rehetra ireo sy be dia be ary vonona ny hizara azy ireo amintsika, ary io mihitsy no ataony amin'ny alàlan'ny fanompoana ny Fanahy Masina. Ry malala sy mpanara-dia an'i Jesosy, sokafy ny fonao sy ny fiainanao manontolo amin'i Jesosy. Manaraha azy dia raiso aminy! Tongava ao amin'ny fahafenoan'ny fanjakany.

by Ted Johnston