Miaraka amin'i Jesosy amim-pifaliana sy alahelo

225 miaraka amin'ny jesosy amin'ny fifaliana sy ny alahelo

Ekenao ve fa nahatratra ny tsy fanarahan-dalàna vaovao ny fampahalalam-baovao? Seho amin'ny fandaharana fahitalavitra, andian-tantara mahatsikaiky, programa fandaharana (amin'ny Internet, fahitalavitra ary radio), media sosialy ary adihevitra ara-politika - toa miha-mihabe hatrany ihany izy rehetra ireo. Avy eo misy ny mpitory tsy mamitaka izay manambara ny filazan-javatra miroborobo miaraka amin'ireo fampanantenany diso momba ny fahasalamana sy ny harena. Raha nanontaniako ny iray amin'ireo mpanaraka ity hafatra diso ity tamin'ny resadresaka iray, fa maninona no mbola “tsy mitory ny krizy maro eto amin'izao tontolo izao ny" ambara fa mahazo azy io ianao »? (IS, Ebola, krizy ara-toe-karena, sns) vao nahazo ny valiny aho fa hanelingelina azy ireo amin'ity fanontaniana ity. Marina fa mety somary manelingelina kely ahy aho indraindray, saingy kosa ny fanontaniana dia matotra ihany.

Ny vaovao tsara dia i Jesosy, fa tsy harena

Indray fotoana izay tena mahatezitra ahy dia rehefa marary aho (farafaharatsiny mba izany no nangatahin'i Tammy vadiko). soa ihany (ho antsika roa) tsy dia marary matetika aho. Ny antony iray dia tsy isalasalana fa nivavaka ho an'ny fahasalamako i Tammy. Misy fiantraikany tsara ny vavaka, saingy ny filazantsara miroborobo tsy marina dia mampanantena fa raha mafy ny finoana dia tsy ho narary mihitsy ianao. Voalaza ao koa fa rehefa marary ianao (na mijaly noho ny zavatra iray) dia mitranga izany satria tsy ampy ny zavatra inoanao. Ny fiheverana sy fampianarana toy izany dia fanimbana ny finoana sy ny filazantsaran'i Jesoa Kristy marina. Nisy namako nilaza tamiko ny zava-doza iray nitranga tamin'ny mbola kely. Namono anabavy roa tao anaty lozam-piarakodia izy. Alao sary an-tsaina fotsiny ny fihetseham-pon'ny rainy, rehefa nisy solontenan'io fampianarana diso io nilaza taminy fa maty ny zanany roa vavy satria tsy nino loatra izy! Ny fiheverana ratsy sy ratsy toy izany dia tsy miraharaha ny zava-misy an'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany. Jesosy no evanjely - izy no fahamarinana manafaka antsika. Mifanohitra amin'izany kosa, ny Filazantsaran'ny Fivoarana dia manana fifandraisana eo amin'Andriamanitra ary milaza fa ny fitondran-tenantsika dia misy fiantraikany amin'ny fitahian'Andriamanitra antsika. Manentana ihany koa ny lainga fa ny tanjon'ny fiainana an-tany dia ny fisorohana ny fijaliana ary ny tanjon'Andriamanitra dia ny hampiakatra ny fahafahantsika.

Niaraka tamin'i Jesosy tao anaty fijaliana

Nandritra ny Testamenta Vaovao, niantso ny olony Andriamanitra hizara fifaliana sy fijaliana amin'i Jesosy. Ny mijaly izay resahantsika eto dia tsy ny fijaliana vokatry ny hadisoana diso na fanapahan-kevitra tsy mety, na noho isika niharan'ny toe-javatra na tsy ampy finoana. Ny fahoriana izay nisedra an'i Jesosy ary tokony hiaritra eto amin'ity tontolo lavo ity dia ny ao am-po no resahana. Eny, nijaly ara-batana i Jesosy araka ny fijoroan'ny Filazantsara fa ny fijaliana izay niaretany an-tsitrapo dia vokatry ny fitiavany feno fangorahana ny olona. Ny Baiboly dia manamarina izany amin'ny toerana maro:

  • "Fa nony nahita ny vahoaka izy, dia nifindra tao anatiny, satria reraka sy kivy toy ny ondry tsy misy mpiandry izy ireo." (Matio 9,36, Eberfeld Baiboly)
  • «Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono sy mitora-bato ny mpaminany nirahina aminao! Impiry aho no te-hanangona zanakao miaraka, tahaka ny akoho manangona ny zanany ao ambanin'ny elany; ary tsy tianao izany! » (Matio 23,37)
  • «Mankanesa at me amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ary mianara Amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena amin'ny fo aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny ainao ianareo. Satria malefaka ny ziogako ary maivana ny entako. » (Matio 11,28: 30)
  • "Ary rehefa mby akaiky izy, dia nahita ny tanàna ka nitomany teo sady nilaza hoe: Raha mba ianao koa nahalala izay fandriam-pahalemana! Fa izao dia afenina amin'ny masonao. » (Lioka 19,41-42)
  • "Ary efa pahina ny mason'i Jesosy." (Jaona 11,35)

Ny fizarana fitiavana feno fitiavan'i Jesosy ny olona dia matetika miteraka fanaintainana sy fijaliana, ary indraindray io fangirifiriana io dia mety ho lalina tokoa. Ny fisorohana ny fijaliana toy izany dia ny fanalavirana ny olon-kafa amin'ny fitiavan'i Kristy. Ny tanjona toy izany dia hahatonga antsika hikatsaka fahafaham-po mikatsaka tombontsoa ho an'ny tena ary izany indrindra no manohana ny fiaraha-monina tsy ara-dalàna: Mamoa ny tenanao - mendrika an'izany ianao! Ny filazan-tsara momba ny fanambinana dia manampy ity hevitra ratsy ity fomba iray izay tsy voalaza ara-drariny ho toy ny finoana, ka mahatonga ny fahatanterahan'Andriamanitra ny faniriana maha-Andriamanitra. Ity fampianarana mampalahelo sy diso izay ahafahantsika misoroka ny fijaliana amin'ny alàlan'ny famaizana mafy azy amin'ny anaran'i Jesosy dia mifanohitra amin'izay nosoratan'ny taratasy ho an'ny Hebreo momba ny maherifo finoana (Hebreo 11,37: 38): lehilahy sy vehivavy ireo notoraham-bato, nofonoina, novonoin 'ny sabatra; dia nihosinkazo tamin'ny hoditry lay sy osilahy; niaritra tsy fahampiana, fahoriana, fitsaboana tsy nahy izy ireo. » Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia tsy milaza hoe tsy ampy finoana izy ireo fa olona manana finoana lalina - olona tsy mendrika an'izao tontolo izao. Na dia nijaly mafy aza izy ireo dia mbola nijoro ho vavolom-panokisana mahatoky momba an'Andriamanitra sy ny fahatokiany amin'ny teny sy ny atao.

Araho ny dian'i Jesosy

 Jesosy, ilay alina nialoha ny fijaliana lehibe indrindra nataony, (izay nohamafisin'ny fampijaliana sy ny fanomboana teo alohany) dia hoy tamin'ny mpianany: «Nomeko ohatra ianareo mba hahafahanao manao toy ny nataoko taminareo» (Jaona 13,15). Nentin'i Jesosy tamin'ny teniny ny iray tamin'ny mpianatr'i Peter, taty aoriana, hoe: "Fa izao no niantsoana anao, satria i Kristy koa nijaly ho anao ary namela ohatra ho anao hanaraka ny diany" (1 Petera 2,21). Inona no dikan'ny hoe manaraka ny dian'i Jesosy? Mila mitandrina isika eto satria ny fampirisihan'i Piera amin'ny lafiny iray dia matetika tery loatra ary matetika miala amin'ny fanarahana an'i Jesosy amin'ny fahoriany, (izay antsoin'i Petera mazava). Etsy andaniny, malalaka loatra ny fampitandremana. Tsy nantsoina mba haka tahaka ny lafiny rehetra amin'ny fiainan'i Jesôsy isika. Satria tsy Jiosy Palestiniana tamin'ny taonjato voalohany isika. (toa an'i Jesosy) dia tsy mila manao kapa, akanjo lava sy kofehy mivavaka mba hanarahana an'i Jesosy. Takatra ihany koa isika (araka ny tondroin'ny teny nataon'i Petera) fa Jesosy, Zanak'Andriamanitra, dia mbola mijanona ho tokana. Rivotra, onja, demony, aretina, mofo ary trondro nanaraka ny teniny rehefa nanao fahagagana maro izay nanamafy ny maha izy azy ilay Mesia nampanantenaina. Na dia mpandimby azy aza isika dia tsy manana ireo hery ireo avy hatrany.Efa niantso an'i Jesosy isika rehetra hanaraka an'i Jesoa amin'ny fijaliana. Ao amin'ny 1 Petera 2,18: 25-53, dia nilaza tamin'ny vondron'olona kristiana izay andevo izy ho toy ny mpanara-dia an'i Jesosy hamaly ny fitsaboana tsy marina azon'izy ireo. Nanonona andinin-teny iray avy amin'ny Isaia izy (jereo koa ny 1 Petera 2,22:24, 25,). Ny hoe Jesosy dia nirahina tamin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao dia midika fa nijaly i Jesosy. Izy dia tsy nanan-tsiny ary nijanona teo ho valin'ny fitsaboana tsy marina nataony. Tsy nitifitra tamin'ny fandrahonana na herisetra ihany koa izy. Araka ny nolazain'i Isaia: "Tsy nisy fitaka teo am-bavany".

Mijaly satria tianao ny hafa

Nijaly mafy i Jesosy, nefa tsy nijaly noho ny tsy fahalalana na ny diso. Mifanohitra amin'izany: tonga tamin'ny tany noho ny fitiavana izy - tonga ny olombelona ny Zanak'Andriamanitra. Nino an'Andriamanitra sy tia an'ireo izay tonga teto an-tany izy, dia niaritra ny tsy rariny tsy ara-drariny ary tsy nanaiky hampijaly na dia ireo izay nanararaotra azy aza - tonga lafatra ny fitiavany sy ny finoany. Raha manaraka an'i Jesoa mijaly isika satria tiantsika ny olon-kafa, dia afaka mahazo fampiononana isika fa ity dia ampahany amin'ny manaraka antsika. Jereo ireto andininy roa ireto:

  • "Jehovah dia eo akaikin'izay torotoro fo, ary mamonjy izay torotoro fo." (Salamo 34,19)
  • "Ary izay rehetra te-hiaina ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy maintsy mijaly." (2 Timoty 3,12) Rehefa mahita ny hafa mijaly isika, dia feno fiantrana ho azy ireo isika.

Rehefa lavina ny fitiavanay sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia malahelo isika. Na dia sarobidy aza ny fitiavana toy izany satria manaitra ny fahoriantsika, tsy mandositra azy io isika ary tsy mijanona ho tia ny hafa tahaka ny itiavan’Andriamanitra azy ireo. Ny hijaly amin'ny fitiavana dia ny ho vavolombelon'i Kristy mahatoky. Manaraka ny ohatra nomeny isika ary manaraka ny diany.

Miaraka amin'i Jesosy amin'ny fifaliana

Raha miara-mandeha amin'i Jesôsy isika, dia hihaona amin'ny olona rehetra am-pitiavana, izany hoe hizara ny fijaliany. Etsy ankilany - ary io no mifanandrify amin'izany - matetika no mizara ny hafaliany - ny fifaliany fa voavonjy ao aminy ny olombelona rehetra, fa voavela heloka izy ary nanaiky azy tamin'ny fitiavana sy ny fiovany miova. , Izany dia midika fa raha manaraka azy mazoto isika, mizara fifaliana sy fijaliana miaraka aminy koa. Izay no fototry ny fanahy sy ny fiainana tarihin'ny Baiboly. Tsy tokony ho latsaka ao amin'ny filazantsara diso isika izay mampanantena fifaliana ary tsy misy fijaliana. Ny fananana anjara amin'izy roa dia ampahany amin'ny iraka ataontsika ary tena ilaina amin'ny fiarahantsika akaiky amin'ny Tompo sy Mpamonjy antsika be fitiavana.

nataon'i Joseph Tkach


PDFMiaraka amin'i Jesosy amim-pifaliana sy alahelo