Kristy velona ao aminao!

517 Kristy ao aminao Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny laoniny dia ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana. Ahoana ny fiantraikan'i Jesosy mamerina amin'ny laoniny ny fiainanao isan'andro? Ao anatin'ny taratasy ho an'ny Kolosiana, i Paoly dia nanambara tsiambaratelo izay afaka mamelona fiainana vaovao aminao: «Efa nianatra izay nafenina taminao hatramin'ny voalohany ianao, eny, izay nafenina tamin'ny olombelona rehetra: tsiambaratelo izay nambara tamin'ny Kristiana rehetra ankehitriny , Fahagagana tsy takatry ny saina izay nataon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Ianao izay an'Andriamanitra dia mety mahalala izany zava-miafina izany. Izao no vakiana: Mitoetra ao aminao i Kristy! Ary ao aminy no anananao mafy orina izay omen'Andriamanitra anjara amin'ny voninahiny » (Kolosiana 1,26: 27, manantena ny rehetra).

Ny modely

Ahoana no fomba niainan'i Jesosy ny fifandraisany tamin'ny rainy tamin'izy nipetraka teto an-tany? «Fa avy aminy sy amin'ny alalany ary ao aminy ny zavatra rehetra» (Romana 11,36)! Izany no ifandraisan'ny zanaka lahy amin'ny maha-Andriamanitra sy ny rainy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Avy amin'ny razana, tamin'ny alàlan'ny ray, amin'ny ray! "Izany no antony nitenenan'i Kristy tamin'Andriamanitra fony izy tonga teto amin'izao tontolo izao: tsy mila sorona sy fanomezana hafa ianao. Fa nomenao vatana aho; tokony ho lasibatra izy. Tsy tianao ny mandoro traboina sy ny niharan'ny ota. Izany no nilazako hoe: tonga hanatanteraka ny sitraponao aho, Andriamanitro. Izany no ilazako izany ao amin'ny Soratra Masina » (Hebreo 10,5: 7 manantena ny rehetra). Jesosy dia tsy nanao fomban-drazana tamin'ny fanatanterahana ny fiainany ho an'Andriamanitra ka izay rehetra nosoratany tao amin'ny Testamenta Taloha dia ho vitan'ny olona iray. Inona no nataon’i Jesosy mba hanolorany ny fiainany ho sorona velona? Afaka manao izany samirery ve izy? Dia hoy i Jesoa: "Tsy ataonao va fa ao amin'ny ray aho sy ny ray ao amiko? Ny teny izay lazaiko aminao, dia tsy avy amiko izany fa ny Ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asany » (Jaona 14,10). Ny firaisan'ny ray sy ny ray ao aminy no nahafahan'i Jesosy nanolotra ny fiainany ho sorona velona.

Ny hevitra mety

Tamin'ny andro nandraisanao an'i Jesosy ho Mpanavotra sy Mpamonjy anao, dia namolavola anao Jesosy. Afaka mahazo fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'i Jesoa ianao sy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Nahoana i Jesosy no maty ho an'ny rehetra? «Noho izany, Jesosy dia maty ho an'ny rehetra, ka tsy honina intsony ny olona monina, fa izay maty ho azy ireo sy natsangana» (2 Korintiana 5,15).

Raha mbola miaina anao amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina i Jesosy dia manana antso iray, tanjona iray ary tanjona iray ianao: ny hanomezanao ny fiainanao sy ny toetranao manontolo ho an'i Jesosy tsy misy famerana sy tsy misy fepetra. Jesosy dia nanomboka ny lovany.

Fa maninona no avelanao avelan'i Jesosy hitondra anao tanteraka ianao? «Mamporisika anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra fa manome ny tenanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izay no fotoam-pivavahanao manan-tsaina » (Romana 12,1).

Ny famindram-pon'Andriamanitra tanteraka no valin-teninao amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Ny fahafoizan-tena toy izany dia midika fiovana amin'ny fomba fiainanao manontolo. «Aza miandany amin'ireto tontolo izao fa hanova ny tenanao amin'ny fanavaozana ny sainao mba hizaha toetra ny sitrapon'Andriamanitra, dia ny tsara sy mahafaly ary tonga lafatra» (Romana 12,2). Hoy i James tao amin'ny taratasiny: "Tahaka ny vatana izay maty tsy misy fanahy, dia toy izany koa ny finoana tsy misy asa." (Jakoba 2,26). Ny fanahy eto dia midika hoe zavatra tahaka ny fofonaina. Vatana tsy misy fofonaina dia maty.Miaina fofonaina ary misento velona. Inona avy no asa tsara? Hoy i Jesosy hoe: "Izao no asan'Andriamanitra izay inoanao Ilay nirahiny" (Jaona 6,29). Ny asa tsara dia asa miainga amin'ny finoan'i Kristy izay mitoetra ao aminao ary aseho amin'ny fiainanao. Hoy i Paul: "Velona aho, nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no ato amiko" (Galatiana 2,20). Tahaka ny niainan'i Jesôsy firaisana tamin'Andriamanitra Ray fony Izy teto an-tany, dia tokony hiaina ao anatin'ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy koa ianao!

Ny olana

Ho ahy dia tsy marina mihitsy ny filamatra any amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako. Tsy ny asako rehetra no nahatonga ny finoan’I Jesosy izay ato amiko. Hitanay ny antony sy ny antony nahatonga ny tantaran'ny famoronana.

Namorona ny olona hankafy azy ireo sy maneho fitiavana amin'ny alalany sy amin'ny alalàn'izy ireo Andriamanitra. Noho ny fitiavany dia nametrahany Adama sy Eva tao amin'ny sahan'i Edena ary nomeny fifehezana ny zaridaina sy izay rehetra eo aminy. Niaina tamin'ny fifandraisana akaiky sy manokana amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra ao amin'ny paradisa izy ireo. Tsy nahalala "tsara sy ratsy" izy ireo satria nino sy natoky an'Andriamanitra aloha. I Adama sy Eva avy eo dia nino ny lainga azon'ilay bibilava mba hahitana ny fahatanterahan'ny fiainana ho azy. Noho ny fianjeran'izy ireo dia noroahina tsy ho paradisa izy ireo. Fidirana amin'ny "hain'ny fiainana" (izany dia Jesosy) nolavina izy ireo. Na dia niaina ara-batana aza izy ireo dia maty ara-panahy.Nahafoy ny firaisan'Andriamanitra ary tsy maintsy nanapa-kevitra samirery ny amin'izay tsara sy diso.

Andriamanitra dia nanapa-kevitra fa ny fitahiana sy ny ozona dia nolovaina hatramin'ny taranaka fara mandimby. Fantatr'i Paoly io lova io ary nosoratany tamin'ny taratasy ho an'ny Romana izany: «Koa toy ny avy amin'ny olona (Adama) dia tonga teto amin'izao tontolo izao ny ota ary ny fahafatesana amin'ny ota, nahazo ny fahafatesana ny olona rehetra satria samy efa nanota izy rehetra » (Romana 5,12).

Nolovako ny faniriako hahatsapa ny tenako ary hiaina amin'ny fiainako manokana avy amin'ireo ray aman-dreniko voalohany. Amin'ny fiainana miaraka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia mahazo fitiavana, fiarovana, fankatoavana ary fanekena isika. Raha tsy misy ny fifandraisana manokana sy akaiky an'i Jesosy ary ny tsy fisian'ny Fanahy Masina dia misy ny fahatongavan-tena ary mitarika amin'ny fiankinan-doha.

Nameno ny fiankinan-doha isan-karazany aho. Nandritra ny fotoana ela niainako teo amin'ny fiainako Kristiana dia nino aho fa hery ny Fanahy Masina. Nampiasa an'io hery io aho ary nanandrana nandresy ny fiankinan-doha na nitarika fiainana masina. Ny ahy foana no ifantohan'ny saina, te handresy ireo fiankinan-doha aho ary maniry ny tenako. Io ady io miaraka amin'ny finiavana tsara dia tsy nahavokatra.

Fantaro ny fitiavan'i Kristy

Inona no dikan'ny hoe feno ny Fanahin'Andriamanitra? Tao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana dia fantatro ny dikany. «Fa ny Ray dia manome hery anao aorian 'ny harenan' ny voninahiny, mba hamafin 'ny fanahiny ao anaty olona anaty, fa Kristy ao am-ponao ao amin' ny finoana. Ary miforororoka amin'ny fitiavana sy miorina ianao mba hahafahanao mahazo amin'ny olona masina rehetra hoe inona ny sakany sy ny halavany ary ny haavony sy ny halaliny, ary koa manaiky ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra ny fahalalana rehetra ka hahatanteraka hatramin'ny efa nahatratra ny fahafenoan'Andriamanitra ianao » (Efesiana 3,17: 19).

Ny fanontaniako dia: inona no ilaiko ny Fanahy Masina? Mba hahatakatra ny fitiavan'i Kristy! Inona no vokatr'izany fahalalana izany ny fitiavan'i Kristy mihoatra ny fahalalana rehetra? Ny fahafantarako ny fitiavan'i Kristy be dia be no ahazoako ny fahafenoan'Andriamanitra, amin'ny alàlan'i Jesosy izay mipetraka ato amiko!

Ny fiainan'i Jesosy

Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia manan-danja tokoa amin'ny Kristiana rehetra, tokoa ho an'ny olona rehetra. Ny zava-nitranga tamin'izany fotoana izany dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiainako androany. "Satria raha nampihavana tamin'Andriamanitra isika tamin'ny fahafatesan'ny zanany fony mbola fahavalontsika, mainka moa fa ho voavonjy amin'ny fiainany isika aoriantsika efa mihavana" (Romana 5,10). Ny tena voalohany dia izao: Mampihavana amin’Andriamanitra Ray aho amin’ny alalan’ny sorona nataon’i Jesosy Kristy. Ny faharoa, izay efa tsy tadidiko ela dia izao: Izy no manavotra ahy amin'ny androm-piainany.

Hoy i Jesosy: "Fa tonga hitondra azy ireo aho - fiainana feno" . Iza no mila fiainana? Ny olona maty fotsiny dia mila fiainana. «Ianareo koa dia maty tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotanao» (Efesiana 2,1). Raha ny fahitan’Andriamanitra dia tsy ny hoe mpanota ihany no olana fa mila famelan-keloka. Lehibe kokoa ny olantsika, maty isika ary mila ny fiainan'i Jesosy Kristy.

Fiainana ao amin'ny paradisa

Natahotra ve ianao hoe tsy afaka ny ho lasa olona iray ianao noho ny nanoloranao ny fiainanao ho an'i Jesosy tsy misy fepetra sy tsy misy fepetra? Talohan'ny nijaliany sy ny fahafatesany dia hoy i Jesosy tamin'ny mpianany fa tsy hamela azy ho kamboty izy: «Mbola kelikely kely dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao. Fa ianao mahita ahy satria velona, ​​ary tokony ho velona koa ianao. Amin'izay andro izay dia ho hitanao fa ao amin'ny raiko aho ary ianao ato amiko ary izaho ao aminao » (Jaona 14,20).

Rehefa miaina ao aminao i Jesosy ary miasa amin'ny alalanao, dia miaina ao amin'i Jesosy ary miasa amin'ny alalanao! Miara-miaina amin'Andriamanitra amin'ny firaisana sy firaisan-kina izy ireo, araka ny fantatr'i Paoly: "Satria velona sy manenika ary ao aminy isika" (Asan’ny Apostoly 17,28). Lainga ny tena.

Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany, i Jesosy dia nanambara ny fahatanterahan'ny fanjakana any an-danitra: "Tahaka ny tenanao, Raiko, ato amiko ary Izaho aminao, dia tokony ao amintsika koa izy, mba hino an'izao tontolo izao fa Ianao no naniraka ahy" (Jaona 17,21). Ny tena iray miaraka amin'Andriamanitra Ray, Jesosy ary amin'ny Fanahy Masina no tena fiainana. Jesosy no lalana, fahamarinana ary fiainana!

Hatramin'ny nahatsapako izany dia nitondra ny fiankinan-doha ho an'i Jesosy aho ary nilaza hoe: «Tsy vitako izany dia tsy afaka manaisotra azy ireo amin'ny fiainako manokana aho. Amin'ny firaisana miaraka amin'i Jesôsy sy amin'ny alalanao no ahafahako mandresy ireo fiankinan-doha ahy. Tiako ianao maka ny toerany ary mangataka anao aho hamaha ny lovan'ny fahaleovantena amin'ny fiainako.

Andininy lehibe iray ao amin'ny Kolosiana no manoratra hoe "Kristy ao aminao, fanantenan'ny voninahitra", (avy ao amin'ny Kolosiana 1:27) izao manaraka izao momba anao: Raha miova ho an'Andriamanitra ianao, ry mpamaky malala, dia nahary zaza vaovao Andriamanitra. Nahazo fiainana vaovao izy ireo, ny fiainan'i Jesosy Kristy. Nosoloana ny fony velona ny vatany vato (Ezekiela 11,19). Miaina ao aminao amin'ny alàlan'ny Fanahy i Jesosy ary miaina ianao, manenona ary ao amin'i Jesosy Kristy. Ny firaisana tanteraka amin'Andriamanitra dia fiainana feno izay haharitra mandrakizay!

Misaora an'Andriamanitra miverimberina foana fa mipetraka ao aminao izy ary mamela ny tenanao ho tanteraka ao aminy. Misaotra anao mankasitraka, ity zava-dehibe ity dia miforona aminao!

by Pablo Nauer