Ny varimbazaha varimbazaha

475 ny varimbazaha

Ry mpamaky malala

Amin'ny fahavaratra izany. Nivezivezy teny amin'ny tanimbary midadasika ny masoko. Mamitsaka ao anaty hazavana mafana ny spike ary ho vonona amin'ny fijinjana. Miandry amim-paharetana ny mpamboly mandra-pahatongan'ny fijinjana ny vokatra.

Rehefa namakivaky tanimbary i Jesosy sy ny mpianany, dia nanintsana ny salohim-bary izy ireo, nandoto azy ireo teny an-tanany ary nahafa-po ny hanoanana lehibe indrindra tamin'ny voa. Mahagaga ny voly vitsivitsy! Hoy i Jesosy tamin'ny apôstôly: "lehibe ny fijinjana, nefa vitsy ny mpiasa ao" (Matio 9,37, fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Ianao, ry mpamaky malala, izahao ny zaridainako ary fantaro fa fijinjana lehibe no miandry, izay mifandray be dia be amin'ny asa. Mamporisika anao hino aho fa mpiasa mahay amin'ny fijinjana Andriamanitra ary miaraka amin'izany ianao dia tafiditra ao anatin'ny vokatra. Manana fahafahana hivavaka ho an'ny mpiasa sy ny fahombiazana ianao ary manompo ny tenanao. Raha tianao an'i Fokus Jesosy, dia omeo amin'ny olona liana izany na mandoa famandrihana. Amin'ity fomba ity dia afaka mandray anjara amin'ny fahafinaretana izy izay manentana anao. Ataovy amin'ny asan'ny fitiavana tsy misy fepetra ny asanao ary araho ny dian'i Jesosy. Jesosy, ilay mofo velona avy any an-danitra, dia manome fahafaham-po ny hanoan'ny olona tsy manan-mofo.

Ny mpijinja varimbazaha no tompon'ny fijinjana rehetra ary mamaritra ny fotoana mety amin'izany. Ny varimbazaha - azontsika ampitahaintsika aminy - dia latsaka amin'ny tany ka maty. Nefa tsy tapitra. Avy amin'ny voankazo iray dia mitombo ny salohim-boa vaovao iray izay mamoa be dia be. «Izay tia ny ainy no mahavery azy; ary izay mankahala ny ainy eto amin'izao tontolo izao no hitahiry izany ho amin'ny fiainana mandrakizay » (Jaona 12,25).

Amin'izany fomba fijery izany dia azo antoka fa aleoko mijery an'i Jesosy, izay nanambara anao mialoha ny fahafatesana. Miaraka amin'ny fitsanganany amin'ny maty dia omeny anao ny fiainana vaovao ao amin'ny fahasoavany.

Vao haingana izahay no nankalaza ny Pentekosta, ny fetin'ny fijinjana voalohany. Ity fankalazana ity dia manaporofo ny firotsahan'ny Fanahy Masina amin'ny mpino. Androany, tahaka ny lehilahy sy vehivavy tamin'izany fotoana izany, dia afaka manambara isika fa ny olona rehetra mino an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ilay Zanak'Andriamanitra, amin'ny maha-Mpanavotra azy, dia ao anatin'ity vokatra voalohany ity.

Toni Püntener


PDFNy varimbazaha varimbazaha