Ny fiafaràny

Raha tsy misy ny hoavy, hoy i Paoly nanoratra, dia hadalana ny mino an'i Kristy (1 Korintiana 15,19). Ny faminaniana dia ampahany tena ilaina sy mampahery amin'ny finoana Kristiana. Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia milaza zavatra tena antenaina kokoa. Afaka mahazo hery sy herim-po avy amin'izany isika raha mifantoka amin'ny hafatra lehibe, fa tsy amin'ny antsipiriany izay azo iadian-kevitra.

Ny tanjon'ny faminaniana

Ny faminaniana dia tsy mifarana ao aminy - maneho ny fahamarinana ambony kokoa. Raha ny marina, dia mampihavana ny olombelona amin'Andriamanitra Andriamanitra; mamela ny fahotantsika Izy; dia mahatonga antsika ho naman'Andriamanitra indray Izy. Ity zava-misy ity dia manambara ny faminaniana.

Ny faminaniana dia tsy vitan'ny hoe hanambara mialoha ny fisehoan-javatra fotsiny, fa ny hilazana antsika amin'Andriamanitra. Manambara amintsika hoe iza Andriamanitra, misy Izy, inona ary Izy ary manantena antsika. Ny faminaniana dia miantso ny olona hihavana amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy.

Betsaka ny faminaniana manokana tanteraka tamin'ny vanim-potoana taloha tao amin'ny Testamenta Taloha, ary manantena ny ho tonga bebe kokoa isika. Saingy amin'ny faminaniana rehetra, ny fifantohana dia mifantoka amin'ny zavatra hafa tanteraka: ny fanavotana - ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay izay avy amin'i Jesosy Kristy. Ny faminaniana dia mampiseho amintsika fa Andriamanitra no mpitari-dàlana ny tantara (Daniela 4,14); manamafy orina ny finoantsika an'i Kristy izany (Jaona 14,29) ary manome fanantenana ho antsika amin'ny hoavy (1Te
4,13-18).

I Mosesy sy ny mpaminany dia nanoratra momba an'i Kristy, ankoatry ny zavatra hafa, fa hovonoina sy hatsangana izy (Lioka 24,27:46 sy). Izy ireo koa dia naminany ny zava-nitranga taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, toy ny fitoriana ny filazantsara (Andininy 47).

Ny faminaniana dia manondro antsika amin'ny famonjena ao amin'i Kristy. Raha tsy azontsika ity dia tsy mety amintsika ny faminaniana rehetra. Amin'ny alàlan'i Kristy ihany no ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakana izay tsy hisy farany (Daniela 7,13: 14-27 sy).

Ny Baiboly dia manambara ny fiverenan'i Kristy sy ny Fitsarana farany, ary manambara fanasaziana sy valisoa mandrakizay. Amin'ny fanaovana izany dia asehony amin'ny olona fa ilaina ny famonjena ary amin'izany fotoana izany dia ho tonga soa aman-tsara ny famonjena. Ny faminaniana dia milaza amintsika fa hampamoahin'Andriamanitra isika (Jodasy 14-15) fa tiany havotana isika (2 Petera 3,9) ary efa nanavotra antsika Izy (1 Jaona 2,1: 2). Manome toky antsika fa resy ny faharatsiana rehetra, ary ho tapitra ny tsy rariny sy ny fijaliana rehetra (1 Korintiana 15,25:21,4; Apokalypsy).

Ny faminaniana dia manatanjaka ny mpino: io dia milaza aminy fa tsy foana ny ezaka hataony. Ho voavonjy amin'ny fanenjehana isika, hohamarinina sy hovalian-tsoa isika. Ny faminaniana dia mampahatsiahy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatokiany ary manampy antsika tsy hivadika aminy (2 Petera 3,10: 15-1; 3,2 Jaona 3). Amin'ny fampahatsiahivana antsika fa tsy ara-dalàna ny harena rehetra ara-nofo, dia mampitandrina antsika ny faminaniana mba hankasitraka ny zavatra mbola tsy hita maso sy ny fifandraisantsika aminy mandrakizay.

Zakaria dia manondro ny faminaniana ho antso ho amin'ny fibebahana (Zakaria 1,3-4). Mampitandrina ny sazy Andriamanitra, fa manantena ny hanenina. Toy ny naseho tamin'ny tantaran'i Jona, vonona ny hanaisotra ny filazany Andriamanitra rehefa miova Aminy ny olona. Ny tanjon'ny faminaniana dia ny hampiova antsika antsika amin'Andriamanitra, izay manana hoavy mahafinaritra ho antsika; tsy mahafa-po ny kilalantsika, hahitana "tsiambaratelo".

Fepetra fototra: fitandremana

Ahoana no ahafantarana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly? Amim-pitandremana lehibe. Faminaniana misy dikany "mpankafy" no nanavakavaka ny filazantsara tamin'ny faminaniana diso sy ny dogmatisme diso. Noho ny fanararaotana faminaniana toy izany dia misy ny olona maneso ny Baiboly, ary naneso an'i Kristy tenany mihitsy aza.Ny lisitr'ireo faminaniana tsy nahomby dia tokony ho fampitandremana amam-pahalalana fa ny finoana ny tena manokana dia tsy manome antoka ny marina. Satria mety hampihena ny finoana ny diso diso lalana, dia mila mitandrina isika.

Tsy tokony mila faminaniana mahatsiravina isika mba hiezahantsika hitombo ara-panahy sy ny fiainana kristiana. Ny fahalalana ny fotoana sy ny antsipiriany hafa (na dia nivadika ho marina aza izy ireo) dia tsy antoka amin'ny famonjena. Ho antsika, ny fifantohana dia tokony amin'i Kristy, fa tsy ny fivoarana sy ny fahaleovan-tena, na io na ilay fahefan'izao tontolo izao no azo adika hoe "biby".

Ny fiankinan-doha amin'ny faminaniana dia midika fa tsy dia apetraka loatra amin'ny filazantsara isika. Tsy maintsy mibebaka ny olona ary mino an'i Kristy, na akaiky na tsia ny fiverenan'i Kristy, na hisy arivo taona, na tsia i Amerika no voalaza ao amin'ny faminaniana ao amin'ny Baiboly.

Fa maninona no sarotra be ny manazava ny faminaniana? Angamba ny antony lehibe indrindra dia ny fitenenan'izy ireo matetika. Ireo mpamaky tany am-boalohany dia mety nahafantatra ny dikan'ny tandindona; satria miaina amin'ny kolontsaina sy fotoana hafa isika dia tena manahirana antsika ny fandikana.

Ohatra iray amin'ny fiteny an'ohatra: ny salamo faha-18. Tamin'ny endrika tononkalo iray dia nofaritany ny fomba namonjen'Andriamanitra an'i Davida tamin'ny fahavalony (Andininy 1). I Davida dia mampiasa tandindona samihafa momba izany: Mandositra ny fanjakan'ny maty (4-6), horohoron-tany (8), sonia eny amin'ny lanitra (10-14), na dia famonjena amin'ny fahoriana (16-17). Ireo zavatra ireo dia tsy tena nitranga akory, fa ampiasaina amin'ny heviny ara-panoharana sy tononkalo amin'ny heviny an'ohatra mba hanehoana ny zava-misy sasany, mba hahitana azy ireo "hita maso". Izany no asan'ny faminaniana.

Ny Isaia 40,3: 4-3,4 dia miresaka momba ny tendrombohitra manambany, ny lalana natao - izany dia tsy midika ara-bakiteny. Ny Lioka 6 dia manondro fa io faminaniana io dia tanteraka tamin'i Jaona Mpanao Batisa. Tsy momba ny tendrombohitra sy ny lalana mihitsy.
 
Joela 3,1: 2 dia milaza fa haidina amin'ny "nofo rehetra" ny Fanahin'Andriamanitra; Raha ny hevitr'i Peter dia efa vita tamin'ny olona vitsivitsy am-polony tamin'ny Pentekosta izy (Asan’ny Apostoly 2,16: 17). Ny nofy sy fahitana izay naminanian'i Joela dia niditra tamin'ny an-tsipiriany rehetra tao amin'ny famaritana ara-batana. Saingy tsy takian'i Peter ny fanatanterahana ny famantarana ivelany amin'ny resaka kaonty - ary tsy tokony isika. Raha miatrika sary an-tsaina isika, dia tsy tokony hisy fidirana am-bava ny fampahalalana rehetra momba ny faminaniana.

Ireo olana ireo dia misy fiantraikany amin'ny fomba fandikana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Ny mpamaky iray dia aleon'ny mpamaky fandikana ara-bakiteny, ny iray am-panoharana, ary mety tsy ho voaporofo hoe iza no marina. Izany dia manery anay hijery ny sary lehibe, fa tsy ny antsipirihany. Mijery fitaratra misy ranomandry isika, fa tsy amin'ny fitaratra be dia be.

Tsy misy ny marimaritra iraisana kristianina amin'ny faritra manan-danja amin'ny faminaniana. Ka mandresy z. B. ny lohahevitra momba ny fampakarana, ny fahoriam-po lehibe, ny arivo taona, ny manelanelana ary ny afobe tsy mitovy hevitra. Tsy tena zava-dehibe eto ny hevitry ny tsirairay.

Na dia ampahany amin'ny drafitr'Andriamanitra sy zava-dehibe amin'Andriamanitra aza izany, tsy ilaina ny ahazoantsika valiny tsara rehetra - indrindra fa raha tsy mamafy fifandirana eo amintsika sy ireo izay mieritreritra tsy mitovy izy ireo. Ny toe-tsaintsika dia manan-danja kokoa noho ny fijerin'ny olona azy. Angamba isika afaka mampitaha ny faminaniana amin'ny dia iray. Tsy mila fantarintsika mazava hoe aiza ny tanjontsika, ahoana ary amin'ny hafainganana ataontsika. Ny tena ilain'ny zavatra rehetra dia ny fahatokisana an'i Jesosy Kristy "mpitari-dalana". Izy irery no mahalala ny lalana, ary raha tsy misy izany dia manalavitra isika. Andao hifikitra aminy - hokarakarainy ny antsipiriany.

Raha jerena ireo fambara sy ireo famandrihana ireo, te-handinika ireo foto-pinoana kristiana sasany mifototra amin'ny ho avy isika.

Ny fiverenan'i Kristy

Ny hetsika lehibe lehibe izay mamaritra ny fampianarantsika momba ny ho avy dia ny fiavian'i Kristy fanindroany. Saika misy fifanarahana feno fa ho avy izy.

Nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy fa «ho avy» indray izy (Jaona 14,3). Mandritra izany fotoana izany dia mampitandrina ireo mpianatra Izy mba tsy handany ny fotoanany amin'ny fanaovana kajy daty (Matio 24,36). Izy no manakiana ny olona hihevitra fa efa antomotra ny fotoana (Mat. 25,1: 13), fa koa ireo izay mino ny fahatarana ela (Matio 24,45: 51). Ny fitondran-tena: mila miomana foana isika, mila vonona foana isika, izany no adidintsika.

Nanambara tamin’ireo mpianatra ireo anjely: «Rehefa tonga any an-danitra i Jesosy dia mbola hiverina indray (Asan’ny Apostoly 1,11). “Izy hanambara ny tenany… avy any an-danitra mbamin'ireo anjelin'ny heriny ao anaty lelafo” (2 Tesaloniana 1,7: 8). Antsoin'i Paoly hoe "endrika ny voninahitr'ilay Andriamanitra lehibe sy Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika" (Titosy 2,13). I Petera koa dia niresaka ny momba an'i "Jesosy Kristy haseho" (1 Petera 1,7: 13; jereo ihany koa ny andininy), toa an'i Jaona (1 Jaona 2,28). Toy izany koa amin'ny taratasy ho an'ny hebreo: Jesosy dia hiseho "fanindroany" ho an'ireo miandry azy famonjena (9,28).
 
Misy resaka "didy" maneno mafy, amin'ny "feon'ny arikanjely", ny "trompetran'Andriamanitra" (2 Tesaloniana 4,16). Ny mazava ho avy dia lasa mazava, miharihary ary maheno, tsy ho voafehy.

Hiaraka amin'ny hetsika roa hafa izany: ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsarana. I Paoly dia nanoratra fa hatsangana amin'ny maty ao amin'i Kristy ny maty rehefa tonga ny Tompo, ary miaraka amin'izay koa, ireo mpino velona dia hatsangana amin'ny habakabaka hitsena ny Tompo nidina. (2 Tesaloniana 4,16: 17). "Satria hitsoka ny trompetra" hoy i Paoly, "ary hatsangana ny maty ary hiverenan'ny hafa ary hiova isika" (1 Korintiana 15,52). Mandalo fiovàna isika - “voninahitra”, mahery, tsy azo ihodivirana, tsy maty fanahy ary ara-panahy (And. 42-44).

Toa manazava izany avy amin'ny fomba fijery hafa ny Matio 24,31: "Ary handefa ny anjeliny miaraka amin'ny trompetra mamirapiratra izy [Kristy], ary hangoniny ireo olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany efatra, hatramin'ny faran'ny lanitra ka hatramin'ny iray." Ny tsimparifary dia nilaza i Jesosy fa amin'ny faran'ny taona "handefa ny anjeliny izy ary hangoniny amin'ny fanjakany ny zavatra rehetra mankany amin'ny fako sy ny tsy mety". (Matio 13,40: 41). "Satria ho avy ny Zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mbamin'ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny asany izy" (Matio 16,27). Ao amin'ny fanoharana ny mpanompo mahatoky dia fiverenan'ny Tompo (Matio 24,45: 51) sy ao amin'ilay fanoharana momba ireo nankinina tao (Matio 25,14: 30) koa ny fitsarana.

Rehefa tonga ny Tompo, hoy i Paoly, dia nanoratra hoe: "Izy dia hampamirapiratra" izay nafenina ao amin'ny maizina ary hampiharihary ny ezaka ataon'ny fo. Amin'izay dia hidera an'Andriamanitra daholo ny rehetra ” (1 Korintiana 4,5). Mazava ho azy fa efa mahalala ny olona rehetra Andriamanitra, ary noho izany dia niseho ela ny fitsarana niverenan'ny fiverenan'i Kristy. Fa rehefa izany dia atao "ampahibemaso" amin'ny voalohany ary hanambara amin'ny rehetra. Ny fananana fiainana vaovao sy ny fanomezana valisoa antsika dia famporisihana lehibe tokoa. Tamin'ny faran'ny "Andiany fitsanganana amin'ny maty" hoy i Paoly: "Fa isaorana anie Andriamanitra izay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika! Koa ry rahalahiko malala, mahereza, miorena ary mitombo hatrany amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana ny asanao ao amin'ny Tompo ” (1 Korintiana 15,57: 58).

Andro farany

Mba hanaitra ny fahalianana, dia manontany ny mpampianatra ny faminaniana hoe: "Andro farany ve isika izao?" Ny valiny marina dia "Eny" - ary efa 2000 taona lasa izay. I Petera dia nanonona faminaniana momba ny andro vitsivitsy lasa ary mampihatra izany amin'ny fotoany (Asan’ny Apostoly 2,16: 17), toy ny nataon’ny mpanoratra ny taratasy ho an’ny Hebreo (Hebreo 1,2). Ny andro vitsivitsy farany dia efa ela lavitra noho izay noheverin'ny olona sasany. Nandresy ny fahavalo i Jesosy ary niditra tao anatin'ny vanim-potoana vaovao.

Namely ny olombelona nandritra ny an'arivony taona maro ny ady sy ny filàna. Hiharatsy ve izany? Probably. Aorian'izany dia mety hihatsara izy io ary miharatsy kokoa indray. Na lasa mihatsara kokoa ho an'ny olona sasany ary ratsy kokoa ho an'ny hafa. Nandritra ny tantara dia "miakatra tsimoramora ny" indeksan'ny fahantrana "ary mety hitohy izany.
 
Matetika aza, nisy Kristiana sasany toa hita fa "tsy dia ratsy". Saika mangetaheta izy ireo taorian'ny fahoriana lehibe, izay voalaza fa ny fotoana tena mampihoron-koditra mahatsiravina indrindra izay hitranga eto an-tany (Matio 24,21). Izy ireo dia mahaliana ilay Antikristy, ilay "biby", ny "lehilahin'ota" sy ny fahavalon'Andriamanitra hafa. Amin'ny zava-nitranga mahatsiravina rehetra dia zara raha mahita famantarana izy ireo fa ho avy tsy ho ela i Kristy.

Marina fa i Jesosy dia naminany mialoha ny fotoan'ny fahoriana mahatsiravina (Matio 24,21:70), fa ny ankamaroan'ny zavatra nambarany dia tontosa nandritra ny fahirano an'i Jerosalema tamin'ny. Nampitandrina ny mpianany i Jesosy mikasika ny zavatra izay mbola tokony hiainany ihany; Z. B. fa tsy maintsy mila mandositra any an-tendrombohitra ny mponin'i Jodia (V. 16).

Naminany mialoha momba ny fotoana maika i Jesosy mandra-piverenany. "Tena sahirana amin'izao tontolo izao ianao", hoy izy (Jaona 16,33, fandikana ny vahoaka). Maro tamin'ny mpianany no nanao sorona ny ainy noho ny finoany an'i Jesosy. Ny fitsapana dia ampahany amin'ny fiainana kristiana; Tsy miaro antsika amin'ny olantsika rehetra Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 14,22:2; 3,12 Timoty 1:4,12; Petera). Ny antikristy dia efa niasa tamin'ny vanim-potoan'ny apôstôly (1 Jaona 2,18:22 sy 2; 7 Jaona).

Moa ve ny fahoriana lehibe nambara mialoha? Betsaka ny kristiana mino fa, ary mety ny marina. Saingy manenjika an'izao tontolo izao ny kristiana an-tapitrisany manerantany. Betsaka ireo no maty. Ho an'ny tsirairay amin'izy ireo, ny fahasahiranana dia tsy hiharatsy noho ny teo aloha. Nandritra ny roa arivo taona mahery dia nahatsiravina ny Kristiana. Angamba ilay fahoriana lehibe dia naharitra lavitra noho ny nieritreretan'ny olona azy.

Ny adidintsika kristiana dia mijanona ho mitovy hatrany, na akaiky na lavitra ny fahoriana - na efa nanomboka teo. Ny tombantombana momba ny ho avy dia tsy manampy antsika hitovy bebe kokoa amin'i Kristy, ary raha ampiasaina ho toy ny boka hampirisihana ny olona hibebaka izy, dia ho voaheloka. Ireo izay manombatombana momba ny fahoriana dia mampiasa ny fotoany amin'ny tsy fahampiana.

Ny arivo taona

Ny Apokalypsy 20 dia miresaka momba ny fanjakana an'arivony manokan'i Kristy sy ireo olo-masina. Ny Kristiana sasany dia mahatakatra izany ara-bakiteny ho toy ny fanjakana izay maharitra arivo taona ary naorin'i Kristy tamin'ny fiverenany. Ny Kristiana hafa dia mahita ny "arivo taona" amin'ny heviny an'ohatra, ho tandindon'ny fanjakan'i Kristy ao amin'ny fiangonana, alohan'ny fiverenany.

Ny isa an'arivony dia azo ampiasaina ara-panoharana ao amin'ny Baiboly (Deot 5; Salamo 7,9), ary tsy misy porofo fa tsy maintsy raisina ara-bakiteny ao amin'ny Apokalypsy. Ny fanambarana dia nosoratana amin'ny fomba sary miavaka indrindra. Tsy misy boky hafa ao amin'ny Baiboly miresaka momba ny fanjakana voafetra ho hatsangana amin'ny fiverenan'i Kristy. Mifanohitra amin'izany, ny andininy toa an'i Daniel 50,10:2,44 dia milaza fa ho mandrakizay ny fanjakana nefa tsy hisy krizy 1000 taona aty aoriana.

Raha misy fanjakana an'arivony taorian'ny fiverenan'i Kristy, dia hatsangana ireo ratsy fanahy ary hotsaraina rehefa arivo taona taorian'ny marina (Apokalypsy 20,5). Tsy milaza izany hantsana izany anefa ny fanoharana nataon'i Jesosy (Matio 25,31: 46-5,28; Jaona 29). Tsy anisan'ny filazantsaran'i Kristy ny millenium. Nanoratra i Paoly fa hitsangana ny olo-marina sy ny ratsy fanahy amin'izany andro izany (2 Tesaloniana 1,6: 10).

Fanontaniana maro hafa momba ity lohahevitra ity no azo resahina, saingy tsy ilaina eto io. Ny firaketana an-tsoratra dia azo jerena isaky ny seho voatanisa. Na inona na inona hinoan'ny olona momba ny arivotaona, dia azo antoka ny zavatra iray: amin'ny fotoana sasany dia mifarana ny vanim-potoana voatondro ao amin'ny Apokalypsy 20, ary nateraky ny lanitra vaovao sy tany vaovao, mandrakizay, feno voninahitra, lehibe kokoa, tsara kokoa ary lava noho ny arivo taona. Ka rehefa mieritreritra ny tontolo mahafinaritra isika rahampitso, dia aleontsika aza mifantoka amin'ny fanjakana mandrakizay sy tonga lafatra fa tsy amin'ny dingana fohy. Manana mandrakizay isika ary hiandrandrantsika azy!

Mandrakizay fifaliana

Ahoana no hitranga mandrakizay - mandrakizay? Fantatsika ihany fa amin'ny sombintsombiny (1 Korintiana 13,9: 1; 3,2 Jaona) satria miankina amin'ny tontolo ankehitriny ny teny rehetra sy ny eritreritsika. Toy izao no nametrahan'i David azy: "alohan'ny hafalianao dia feno ny hafaliana ary miravoravoa mandrakizay eo ankavananao" (Salamo 16,11). Ny ampahany tsara indrindra amin'ny mandrakizay dia hiaina miaraka amin'Andriamanitra; ny fomba ho tonga; ny fahitana azy izay tena toetrany; hahalala sy hahafantatra azy bebe kokoa (1 Jaona 3,2). Ity no tanjontsika farany sy sitrapon'andriamanitra izay hananantsika, ary hanome fahafaham-po antsika izany ary hanome fifaliana mandrakizay.

Ary tao anatin'ny 10.000 taona, miaraka amin'ireo volana eo alohanay, dia hitodika ny fiainantsika anio ary hitsiky ny ahiahy nananantsika ary talanjona amin'ny haingana ny nanaovan'Andriamanitra ny asany fony isika mety maty. Vao fiandohana fotsiny izany ary tsy hisy farany.

by Michael Morrison


PDFNy fiafaràny