Inona ny fiangonana?

Hoy ny Baiboly: Izay mino an'i Kristy dia tonga anisan'ny fiangonana na fiaraha-monina.
Inona izany, ny fiangonana, ny fiangonana? Ahoana no fandaminana azy? Inona ny hevitra?

Jesosy dia manorina ny fiangonany

Hoy Jesosy: Te hanangana ny fiangonako aho (Matio 16,18). Zava-dehibe aminy ny fiangonana - tiany be izy ary nomeny ny ainy ho azy (Efesiana 5,25). Raha toa Azy isika, dia ho tia ny Fiangonana sy hanome ny tenantsika ho amin'izany. Fiangonana na fiangonana dia adika avy amin'ny teny ekklesia Grika, izay midika hoe fivoriambe. Ao amin'ny Asa 19,39: 40, ny teny dia ampiasaina amin'ny heviny hoe fivorian'ny olona mahazatra. Ho an'ny kristiana, ekklesia dia manana dikany manokana: izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy.

Tamin'ny fotoana nampiasany voalohany ny teny dia nanoratra i Luke hoe: "Ary nisy tahotra be tamin'ny fiarahamonina iray manontolo ..." (Asan’ny Apostoly 5,11). Tsy mila manazava ny dikan'ilay teny izy; efa fantatry ny mpamaky azy. Nanamarika ny Kristiana rehetra izany, tsy ireo nivory teo amin'ity toerana ity ihany tamin'izany. Ny "fiarahamonina" dia midika fiangonana, manondro ny mpianatr'i Kristy rehetra. Vondron'olona fa tsy trano.

Ankoatr'izay, ny vondrom-piarahamonina dia manondro ireo fivorian'ny Kristiana eo an-toerana ihany koa. Nanoratra "ho an'ny Fiangonan'Andriamanitra tany Korinto" i Paoly (1 Korintiana 1,2); miresaka ny "fiangonan'i Kristy rehetra" izy (Romana 4,16). Fa izy koa dia mampiasa ny teny ho anarana iraisana ho an'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpino rehetra rehefa nilaza izy fa "Kristy tia ny fiangonana ka nanolotra ny tenany hamonjy azy" (Efesiana 5,25).

Misy fiangonana maromaro. Amin'ny ambaratonga iray dia ny fiangonana iraisampirenena izay ahitana ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Amin'ny ambaratonga hafa dia ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ireo vondrom-piarahamonina amin'ny lafiny tsy fantatra, andiana isam-paritra izay mivory matetika. Amin'ny ambaratonga antonony dia ny anaram-piangonana na anaram-piangonana, izay vondrona vondrona fiaraha-miasa miara-miasa amin'ny tantara iraisana sy ny fototry ny finoana.

Ireo fiangonana eo an-toerana indraindray dia tsy mpino - ireo olona ao amin'ny fianakaviana izay tsy milaza an'i Jesosy ho Mpamonjy nefa mbola mandray anjara amin'ny fiainam-piangonana. Mety ho tafiditra ao koa ny olona mihevitra azy ho kristiana saingy manala baraka ny tenany izy ireo. Ny zava-niainana dia mampiseho fa ny sasany amin'izy ireo dia miaiky fa tsy tena Kristianina.

Fa maninona mila an'ity fiangonana ity isika

Betsaka ny olona mamaritra ny tenany ho mpino an'i Kristy, nefa tsy te hiditra amin'ny fiangonana rehetra. Izany koa dia tsy maintsy raisina ho toy ny postur diso. Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa ny tranga mahazatra dia ny hoe ny mpino dia anjaran'ny fiangonana (Hebreo 10,25).

Matetika i Paul dia miantso ny kristiana hifanompoana ary mifanampy, fifanampiana, hiray hina (Romana 12,10; 15,7; 1 Korintiana 12,25; Galatianina 5,13:4,32; Efesiana 2,3; Filipiana 3,13; Kolosiana 1:5,13;Tesa). Taorian'ity fiangaviana ity dia saika tsy ho vita ho an'ny lonaka izay tsy te ho akaikin'ny mpino hafa.

Ny fiangonana dia afaka manome antsika fahatsapana ny maha-izy antsika, fahatsapana ny fiaraha-monina kristiana. Izy io dia afaka manome antsika fiarovana ara-panahy farafaharatsiny mba tsy hahavery antsika amin'ny alàlan'ny hevitra hafahafa. Ny fiangonana dia afaka manome antsika finamanana, fiarahana, fampaherezana. Izy io dia afaka mampianatra antsika zavatra izay tsy ho nianarantsika samirery. Izy io dia afaka manampy amin'ny fitaizana ny zanatsika, afaka manampy antsika "manompo an" Andriamanitra amin'ny fomba mandaitra kokoa, afaka manome antsika fotoana hanaovana asa sosialy izay itomboantsika, matetika amin'ny fomba tsy ampoizina.

Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe: Ny tombony omen'ny vondrom-piarahamonina antsika dia mifanaraka amin'ny fanoloran-tena ataontsika. Fa ny antony lehibe indrindra tokony hidiran'ny mpino tsirairay ao amin'ny fiangonana dia ny: Mila antsika ny fiangonana. Nomen'Andriamanitra fanomezana samy hafa ny mpino tsirairay ary tiany hiara-miasa isika »ho tombontsoan'ny rehetra» (1 Korintiana 12,4: 7). Raha ampahany amin'ny mpiasa ihany no miseho any am-piasana, tsy mahagaga raha tsy manao toy ny nantenaina loatra ny Fiangonana na tsy mahasalama araka ny nantenaintsika. Mampalahelo fa mora kokoa noho ny manampy ny tsikera.

Mila ny fotoanantsika sy ny fahaizantsika ary ny fanomezantsika ny Fiangonana. Mila olona hino azy io - mila ny fanoloran-tenantsika. Jesosy niantso ny mpiasa hivavaka (Matio 9,38). Tiany hifanome tànana isika tsirairay fa tsy hilalao ilay mpijery pasif fotsiny. Izay te ho tonga Kristiana tsy manana fiangonana dia tsy mampiasa ny heriny araka ny tokony hampiasantsika azy araka ny Baiboly, dia ny fanampiana. Ny Fiangonana dia "fiaraha-monina mifanampy" ary tokony hifanampy isika amin'ny fahafantarana fa ho avy ny andro (eny efa tonga) ny ilaintsika mila fanampiana.

Fiangonana / vondron'olona: sary sy sary

Miresaka amin'ny fomba samihafa ny fiangonana: vahoakan'Andriamanitra, fianakavian'Andriamanitra, ampakarin'i Kristy. Izahay dia tranobe, tempoly, vatana. Jesosy dia nilaza antsika toy ny ondry, toy ny tanimboly, tahaka ny tanimboaloboka. Ireo tandindona tsirairay ireo dia mampiseho lafiny hafa amin'ny fiangonana.

Betsaka ny fanoharana momba ny fanjakana amin'ny vavan'i Jesosy ny amin'ny fiangonana. Nanomboka kely ny fiangonana ary nitombo be toy ny voan-tsinapy (Matio 13,31: 32). Ny fiangonana dia toy ny tanimbary izay maniry ny sahan'ny vary (Andininy 24-30). Toy ny harato iray izay misambotra trondro tsara na ny ratsy (Andininy 47-50). Tahaka ny tanimboaloboka izay miasa ela ny sasany, ny sasany kosa vetivety (Matio 20,1: 16). Toy ny mpanompo nankinina tamin'ny tompony izy, ary nametraka izany tamin'ny fomba tsara sy ampahany ratsy (Matio 25,14: 30). Niantso ny tenany ho Mpiandry sy ny Mpianany i Jesosy (Matio 26,31); ny asany dia ny nitady ondry very (Matio 18,11: 14). Nofaritany ny mpino azy toy ny ondry mila karakaraina sy karakaraina (Jaona 21,15-17). Nampiasa an'io marika io koa i Paul sy Peter ary nilaza fa ny mpitondra fiangonana dia tsy maintsy "mamahana ny andian'ondry" (Asan’ny Apostoly 20,28:1; 5,2 ​​Petera).

"Tranon'Andriamanitra" isika, hoy ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 3,9. Kristy no fototra (Vers11), ny trano misy olona dia mijanona eo amboniny. Niantso antsika hoe "vato velona namboarina ho trano ara-panahy" i Peter (1 Petera 2,5). Miara-miorina isika "ho trano fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy" (Efesiana 2,22). Tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny Fanahy Masina (1 Korintiana 3,17:6,19;). Azo ivavahana Andriamanitra na aiza na aiza; fa ny fiangonana dia ivavahana ary izany no dikany.

"Mpanompon'Andriamanitra" isika, hoy ny 1 Petera 2,10. Izahay dia tokony ho olona Israeliana: "ny taranaka voafidy, ny fisoronana mpanjaka, ny olona masina, ny olona manana fananana" (Andininy 9; jereo Eksodosy 2: 19,6). An'Andriamanitra isika satria novidin'i Kristy tamin'ny rany (Apokalypsy 5,9). Zanak'Andriamanitra isika, raintsika (Efesiana 3,15). Amin'ny maha-zaza antsika, nomena lova lehibe isika, ary andrasana ny hampifaly sy hanome voninahitra ny anarany.

Ny soratra masina koa dia miantso antsika hoe Ampakarin'i Kristy - teny izay mifanaraka amin'ny halehiben'ny fitiavan'i Kristy antsika sy ny fiovan'ny lalina ao anatintsika, mba hananantsika fifandraisana akaiky amin'ny Zanak'Andriamanitra. Tao anatin'ny fanoharana sasany, dia nanasa ny olona ho amin'ny fampakaram-bady i Jesosy; eto isika dia asaina ho ampakarina.

«Andao hifaly sy hiravoravo isika hanome azy voninahitra; fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, ary efa niomana ny ampakarina " (Apokalypsy 19,7). Ahoana no fomba "fanomanana" ny tenantsika? Tamin'ny fanomezana iray: "Ary nomena azy hiakanjo rongony madio madio izy" (Andininy 8). Kristy dia manadio antsika "amin'ny alàlan'ny fandroana rano amin'ny teny" (Efesiana 5,26). Natolony ho an'ny tenany ny Fiangonana taorian'ny nanamboarany izany voninahitra sy tsy misy fahatany, masina sy tsy misy tsiny (Andininy 27). Izy io dia miasa ato anatintsika.

miara-miasa

Ny marika maneho tsara ny fifandraisan'ny paroasy dia ny an'ny vatana. "Fa ianareo no tenan'i Kristy", hoy ny nosoratan'i Paul, "ary samy mpikambana avokoa ianareo rehetra." (1 Korintiana 12,27). Jesosy Kristy "no lohan'ny vatana, dia ny an'ny fiangonana" (Kolosiana 1,18), ary samy momba ny tena daholo isika. Rehefa tafaray amin'i Kristy isika, dia tafakambana koa, ary isika - amin'ny lafiny marina indrindra - dia mifanaiky ary tsy misy afaka miteny hoe: "Tsy mila anao aho" (1 Korintiana 12,21), tsy misy afaka milaza fa tsy misy ifandraisany amin'ny fiangonana izy (Andininy 18). Mizara ny fanomezam-pahasoavana Andriamanitra mba hiaraha-miasa ho tombontsoan'ny tsirairay ary hahafahantsika manampy sy mandray fanampiana amin'ny fiaraha-miasa. Tsy tokony hisy "fizarazarana" ao amin'ny vatana (Andininy 25). I Paoly matetika dia ny polemika manohitra ny fanahin'ireo antoko; ireo mamafy fifandirana dia tokony hialana amin'ny vondrom-piarahamonina (Romana 16,17; Titosy 3,10-11). Avelan'Andriamanitra "hitombo amin'ny faritra rehetra" ny fiangonana amin'ny hoe "ny mpikambana tsirairay dia manohana ny iray hafa araka ny refin'ny heriny" (Efesiana 4,16). Mampalahelo fa ny tontolo kristiana dia mizara ho anaram-piangonana izay matetika mifanaratsy. Tsy mbola lavorary ny Fiangonana satria tsy misy tonga lafatra ny mpikambana ao aminy. Na izany aza: maniry fiangonana tokana i Kristy (Jaona 17,21). Tsy voatery midika hoe fampivondronana ny fandaminana izany, fa tanjona tanjona iraisana izany. Ny tena firaisana marina dia tsy hita raha tsy miezaka hanakaiky an'i Kristy, mitory ny Filazantsaran'i Kristy, miaina araka ny fitsipiny. Ny tanjona dia ny hanaparitaka izany fa tsy ny tenantsika.Ny fananana fandavana samihafa dia misy tombony ihany koa: Amin'ny alàlan'ny fomba samihafa, ny hafatr'i Kristy dia mahatratra olona maro kokoa amin'ny fomba takatry ny sainy.

fikambanana

Misy endrika telo ahitana ny fandaminana sy ny lalàm-panorenana ao amin'ny tontolo Kristiana: hierarchical, demokratika ary solontena. Antsoina hoe episcopal, congovernmental ary presbyterial izy ireo.

Ny karazany tsirairay avy dia samy manana ny karazany avy, saingy raha ny fotony dia ny modely episkopaly dia midika fa ny mpiandry ondry no manana fahefana hamaritra ny foto-pinoan'ny fiangonana ary manendry mpitandrina. Ao amin'ny maodelim-pivoriana, ny vondron'olona ihany no mamaritra ireo zavatra roa ireo.Amin'ny rafitra presbyterial, mizara eo amin'ny anaram-piangonana sy ny fiaraha-monina ny fahefana; voafidy ny loholona izay nomena fahaiza-manao.

Ny Testamenta Vaovao dia tsy manome fehezanteny manokana na rafitry ny fiangonana. Izy io dia miresaka momba ny mpiandraikitra (Eveka), loholona sy mpiandry (Pasitera), na dia toa azo ovaina aza ireo anaram-boninahitra ofisialy ireo. Nandidy ny loholona i Peter mba hampiasa mpiandry sy mpiandraikitra: "Fahano ny andian'ondry ... karakarao izy ireo" (1 Petera 5,1-2). Amin'ny lafiny mitovy, omen'i Paoly torolàlana ireo torolàlana ireo (Asan’ny Apostoly 20,17:28 sy).

Ny vondrom-piangonana tao Jerosalema dia notarihin'ny vondron'ny loholona; ny paroasy ho an'i Filippi an'ny Eveka (Asan’ny Apostoly 15,1: 2-1,1; Filipiana). Nandao an'i Titosy tany Kreta i Paoly mba hametrahany anti-panahy any; nanoratra andininy iray izy momba ny loholona ary maro momba ny eveka toa tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ao amin'ny vondron'olona (Titosy 1,5-9). Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo (13,7, Quantity and Elberfeld Bible) ny mpitarika ny fiarahamonina dia antsoina hoe "mpitarika" fotsiny. Tamin'io fotoana io dia nadika hoe "Führer" amin'ny teny hoe "Mpampianatra" i Lotera, teny iray izay matetika koa no mitranga (1 Korintiana 12,29:3,1; Jakoba). Ny fitsipi-pitenenana ao amin'ny Efesiana 4,11 dia manondro fa ny "mpiandry" sy "mpampianatra" dia ao anatin'ny sokajy iray ihany. Ny iray amin'ireo fepetra takiana amin'ny minisitra ao amin'ny fiangonana dia ny "... mahay mampianatra ny hafa" (2Tim2,2).

Amin'ny maha-denominista azy manokana dia tokony homarihina: notendrena ny lehiben'ny vondrom-piarahamonina. Betsaka ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina, na dia ny lanjan'ny anarana ofisialy aza dia manan-danja tokoa. Ny mpikambana dia nasaina naneho fanajana sy fankatoavana ireo manampahefana (1 Tes. 5,12:1; 5,17 Timoty 13,17; Hebreo).

Raha mahita zavatra tsy mety ny zokiny dia tsy tokony hankato ny fiangonana; na izany aza, matetika no nanantena ny hanohana ny loholona. Inona no ataon'ireo loholona? Lohan'ny vondrom-piarahamonina ianao (1 Timoty 5,17). Mamahana ny andian'omby izy ireo, tarihin'ny ohatra sy fampianarana izy ireo. Miambina ny ombiny ianao (Asan’ny Apostoly 20,28). Tsy tokony hanjaka amin'ny jadona ry zareo fa hanompo (1Petera 5,23), “mba hiomanana amin'ny asa fanompoana ny olona masina. Amin'izany no tokony hananganana ny tenan'i Kristy » (Efesianina 4,12) Ahoana no atao hoe anti-panahy? Izahay dia mahazo fampahalalana amin'ny tranga vitsivitsy: Nampiasa loholona i Paul (Asa. 14,23) nihevitra fa nanendry eveka i Timoty (1 Timoty 3,1: 7), ary nanome fahefana an'i Titosy hanendry anti-panahy (Titosy 1,5). Na izany na tsy izany dia misy ny ambaratongam-pahefana ao amin'ireny tranga ireny. Tsy mahita ohatra momba ny fiarahamonina iray izay misafidy ireo loholony mihitsy isika.

diakona

Na izany aza, hitantsika ao amin'ny Asan’ny Apostoly 6,1: 6 ny fomba voafidin’ny fiangonana amin’ny fahantrana. Nosafidy hanome fizarana sakafo ho an'ny sahirana ireo lehilahy ireo, ary napetraky ny apôstôly avy eo tao amin'ity birao ity. Io dia nahafahan'ireo apostoly nifantoka tamin'ny asa ara-panahy ary vita ny asa ara-batana (Andininy 2). Ity tsy fitoviana eo amin'ny asan'ny fiangonana ara-panahy sy ara-batana ity ihany koa dia hita ao amin'ny 1 Petera 4,10: 11.

Ny tompon'andraikitra amin'ny asa tanana dia matetika antsoina hoe diakona, avy amin'ny teny grika diakoneo, hanompo. Amin'ny ankapobeny, ny mpikambana sy ny mpitarika rehetra dia tokony "manompo", saingy misy solontena misaraka amin'ny fanompoana ny asa amin'ny lafiny tery kokoa Ny diakona vehivavy koa dia voatonona amin'ny toerana iray farafaharatsiny (Romana 16,1).

I Paoly dia niantso an'i Timoty ho toetra tsara tsy maintsy ananan'ny diakona (1 Timoty 3,8: 12) nefa tsy nilazalaza hoe nanao ahoana ny fanompoan'izy ireo. Vokatr'izany, ny antokom-pinoana samihafa dia manome andraikitra samihafa an'ny diakona, manomboka amin'ny mpanatrika ny efitrano ka hatramin'ny fitantanam-bola. Ny dikany sy ny tanjon'izy ireo dia zava-dehibe: manampy ny olon'Andriamanitra amin'ny fahamatorany "hatramin'ny fahafenoan'ny fahafenoan'i Kristy" (Efesiana 4,13).

Tsapan'ny fokonolona

Nanangana ny fiangonany i Kristy, nanome fanomezana sy fitarihana ho an'ny olony ary nanome asa antsika. Ny iray amin'ireo tanjon'ny fiangonana dia ny fivavahana, fanompoana. Niantso antsika Andriamanitra "mba hilazanareo ny soa azon'ny niantso anao hatramin'ny maizina ka hatrany amin'ny fahazavany mahagaga" (1 Petera 2,9). Mitady olona hivavaka aminy Andriamanitra (Jaona 4,23) izay tia azy mihoatra ny zava-drehetra (Matio 4,10). Na inona na inona ataontsika, na amin'ny isam-batan'olona na vondrona, dia tokony hatao aminy foana (1 Korintiana 10,31). Tokony "manolotra fiderana an Andriamanitra foana" isika (Hebreo 13,15).

Didiana isika: »Mifampahereza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny hira ara-panahy» (Efesiana 5,19). Rehefa miangona toy ny fiangonana isika dia mihira ny fiderana an'Andriamanitra, mivavaka aminy ary maheno ny teniny. Ireny no ivavahana. Torak'izany koa ny sakafo hariva, ary koa ny batisa ary koa ny fankatoavana.

Ny tanjon'ny fiangonana dia ny fampianarana. Io no ivon'ny didy hoe: "Ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anao" (Matio 28,20). Tokony hampianatra ny mpitarika ny fiangonana ary tokony hampianatra ny hafa ny mpikambana tsirairay (Kolosiana 3,16). Tokony hifamporisika isika (1 Korintiana 14,31:1; 5,11 Tes. 10,25; Hebreo). Ny vondrona kely no rafi-pitondran-tena mifanaraka amin'izany sy hifampianara.

Ireo izay mitady fanomezana avy amin'ny Fanahy dia nilaza i Paul dia tokony hiezaka hanorina ny fiangonana (1 Korintiana 14,12). Ny tanjona dia: ny hanorina, ny fananarana, ny tanjaka, ny fampiononana (Andininy 3). Ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiangonana dia tokony haorina ho an'ny mpiara-monina (Andininy 26). Tokony ho mpianatra isika, olona hahafantatra sy hampihatra ny tenin'Andriamanitra. Noderaina ireo Kristiana voalohany satria "nijanona" "tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy teo amin'ny fiaraha-monina ary namaky mofo sy nivavaka" (Asan’ny Apostoly 2,42).

Ny fahatsapana fahatelo an'ny fiangonana dia ny "fanompoana ara-tsosialy". "Koa andao isika hanao soa amin'ny olona rehetra, fa amin'ireo izay mitovy finoana amin'ny ankabeazany," hoy i Paul (Galatiana 6,10). Ny fianakavianay dia ny fianakavianay, avy eo ny fiarahamonina ary ny tontolo manodidina antsika. Ny didy faharoa ambony indrindra dia: tiava ny namanao (Matio 22,39). Manana filàna ara-batana maro ny tontolontsika ary tsy tokony hiraharaha azy ireo isika. Fa indrindra indrindra mila ny filazantsara izany, ary tsy tokony tsy raharahiantsika koa izany. Ao anatin'ny asa fanompoana "" ara-tsosialy "ataontsika, ny fiangonana dia tokony hitory ny vaovao tsara momba ny famonjena amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Tsy misy fikambanana hafa manao an'io asa io - asan'ny Fiangonana izany. Ilaina amin'izany ny mpiasa rehetra - ny sasany eo amin'ny "eo aloha", ny sasany eo amin'ny "sehatra". Ny sasany mamboly, ny sasany mamboly, ny sasany mijinja; raha miara-miasa isika dia hampitombo ny fiangonana i Kristy (Efesiana 4,16).

by Michael Morrison