Advent sy Noely

Nandritra ny tantara dia nampiasa famantarana sy tandindona ny olona hilazana ny olona mitovy saina, fa ny hanafina izany amin'ny olon-kafa. Ohatra iray tamin'ny taonjato voalohany dia ny famantarana ny trondro fampiasan'ny Kristianina (ichthys), izay narahin'izy ireo mangingina fa nifikitra tamin'i Kristy. Koa satria maro tamin'izy ireo no nenjehina na novonoina mihitsy, dia nitarika ny fivoriany tao amin'ny catacombs sy ny toerana miafina hafa. Mba hanamarihana ny lalana teo dia nisy famantarana ny trondro no nidina teo amin'ny rindrina. Izany dia tsy niahiahy satria tsy ny Kristiana no voalohany nampiasa ny famantarana trondro - ny mpanompo sampy dia efa nampiasa azy io ho tandindon'ny andriamaniny sy andriamanibavy.

Taona maro taorian'ny nampidirin'i Mosesy ny lalàna (anisan'izany ny Sabata) Andriamanitra dia nanao sary vaovao ho an'ny olona rehetra - dia ny nahaterahan'i Jesosy, ilay zanany tonga nofo. Ny Filazantsaran'i Lioka dia mitatitra hoe:

Ary izany dia toy ny famantarana: Ho hitanao ilay zaza nofonosina lampin-damba ary mandry ao am-pitiavana. Ary teo no ho eo niaraka tamin'ireo anjely maro be any an-danitra niaraka tamin'ilay anjely, izay nidera an'Andriamanitra ary niteny hoe: Voninahitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana eto an-tany miaraka amin'ny olona ankasitrahany (Lioka 2,12-14).

Ny fahaterahan'i Jesosy dia marika mahery sy maharitra amin'ny zavatra rehetra izay misy ny hetsika Kristy: ny nananganana azy, ny fiainany, ny fahafatesany, ny nitsanganany ary ny fiakarana ho famonjena ny olombelona rehetra. Toa ny famantarana rehetra dia mampiseho ny fitantanana azy io; dia miverina miverina (ary mampahatsiahy antsika ireo fampanantenan'Andriamanitra sy ny nataony taloha) sy mandroso (haneho izay hataon'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina). Ny fitantaran'i Lioka dia mitohy amin'ny ampahany amin'ny tantaran'ny Filazantsara izay matetika nozalaza aorian'ny Krismasy mandritra ny Epifania:

Ary, indro, nisy olona tany Jerosalema atao hoe Simeona; ary nanam-pinoana sy nanompo an'Andriamanitra ity lehilahy ity ary niandry ny fampiononana an'Israely, ary ny Fanahy Masina niaraka taminy. Ary nisy Fanahy nomena azy ny Fanahy Masina fa tsy hahita fahafatesana izy, satria efa nahita ny Tompon'ny Tompo. Ary tonga teo amin'ny tempoly izy avy hatrany. Ary rehefa nentin'ny ray aman-dreny tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy zaza mba hatao aminy araka ny fanaon'ny lalàna, dia nandray azy izy ary nidera an'Andriamanitra ary nanao hoe: Tompoko, avelao handeha amin'ny fiadanana ny mpanomponao. araka ny filazanao; fa ny masoko nahita ny Mpamonjinao, izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, ho fanazavana hanazavana ny jentilisa sy ny vidin'ny Isiraely olonao. Ary gaga ny ray aman-dreniny noho izay nolazaina taminy. Ary i Simeona nitso-drano azy ireo ary nilaza tamin'i Maria reniny hoe: Indro, efa voatondro ho lavo izy ary hijoro ho an'ny maro ao Isiraely ary ho famantarana izay mifanohitra - ary hisy sabatra hitsofoka amin'ny fanahinao koa - ka dia hisy eritreritra maro mba hambara (Lioka 2,25-35).

Amin'ny maha kristianina antsika, ny ankamaroantsika dia tsy miankina amin'ny famantarana sy ny tandindona mba tsy hanafina ny toerana ivoriantsika. Tena fitahiana lehibe ary ny vavaka ataontsika dia miaraka amin'ireo izay tsy maintsy miaina ao anatin'ny toe-javatra mahasosotra. Na inona na inona toe-javatra dia fantatry ny kristiana rehetra fa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa ary ny Ray any an-danitra dia mitaona ny olona rehetra ao amin'i Jesosy sy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Noho izany dia manana fankalazana be izahay - ary tokony hanao izany amin'ny vanim-potoana ho avy sy ny Krismasy ho avy.

nataon'i Joseph Tkach


PDFAdvent sy Noely