Ny fanomezana ny reny

220 ny fanomezana ny fiterahana Ny maha-reny dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra teo amin'ny famoronan'Andriamanitra. Tonga tao an-tsaiko izany rehefa nieritreritra ny vao haingana aho hoe inona no omeko ny vadiko sy ny rafozako amin'ny Andron'ny Neny. Tiako ny mahatadidy ny tenin-dreniko, izay nilaza tamiko matetika ny rahavaviko ary tena faly izy fa neny. Ny hananana antsika dia hanome antsika fahatakarana vaovao momba ny fitiavana sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Azoko ihany hoe rehefa teraka ny zanakay manokana. Mbola tsaroako ny fahagagana nataoko rehefa nihodina ny fanaintainan'ny vadiko Tammy tamin'ny fiterahana ho lasa fifaliana mahafinaritra rehefa mitazona ny zanakay lahy sy zanakay vavy izy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia efa natahotra aho rehefa mieritreritra ny fitiavan-reny. Mazava ho azy fa misy ny tsy fitoviana amin'ny karazam-pitiavako ary koa ny fitiavan-draiko izay niterahanay zanaka tamin'ny fomba hafa.

Noho ny fifankatiavana sy tanjaky ny fitiavana reny, dia tsy mahagaga raha nampiditra ny maha-reny tao i Paoly tamin'ny fanambarana lehibe momba ny faneken'Andriamanitra tamin'ny olona tao amin'ny Galatianina 4,22: 26 (Luther 84) manoratra izao manaraka izao:

"Fa voasoratra fa Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny iray tamin'ny andevovavy, ary ny iray tsy andevo. Fa ny an'ny andevovavy dia noforonina araka ny nofo, dia ny vehivavy afaka amin'ny fampanantenana. Ireo teny ireo dia manana dikany lalindalina kokoa. Fa ny vehivavy roa dia midika fanekena roa: ny iray avy amin'ny Tendrombohitra Sinay, izay miteraka fanandevozana, dia Hagara izany; fa Hagara dia midika hoe Tendrombohitra Sinay any Arabia ary fanoharana ho an'i Jerosalema izao, izay miaina amin'ny fanandevozana miaraka amin'ireo zanany. Fa ny Jerosalema any ambony dia afaka; izany no reninay. »

Raha jerena fotsiny dia nanana zanakalahy roa i Abrahama: Isaka avy amin'i Sara vadiny sy Ismael avy amin'ny Hagar mpanompovaviny. Teraka voajanahary i Ismael. Raha teo amin'i Isaka dia mila fahagagana iray noho ny fampanantenana, satria i Sara reniny dia tsy niteraka intsony. Noho izany dia fisaorana noho ny fidiran'Andriamanitra i Isaka teraka. Jakoba dia tonga Isaka (Novanaina ho Isiraelita taty aoriana ny anarany) ary i Abrahama, i Isaaka ary i Jakôba dia lasa razambenan'ny zanak'Israely. Amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny manasongadina fa ny vehivavy rehetra avy amin'ny razana dia afaka manana zanaka amin'ny alalàn'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra fotsiny ihany. Mandritra ny taranaka maro dia mitodika any amin'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, ny olombelona, ​​izay teraka olombelona. Azafady vakio ny zavatra nosoratan'i TF Torrance:

Ny fitaovana voafidin'Andriamanitra eo am-pelatanan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao dia Jesosy avy any Nazareta izay avy any an-tratran'ny Isiraely - na izany aza dia tsy fitaovana fotsiny izy fa Andriamanitra mihitsy.Tamin'izay dia tonga tamin'ny endrik'olombelona ho mpanompon'ny toetra anaty antsika miaraka amin'ny Manasitrana ny fetra sy ny tsy fahatanterahany ary ny famerenana indray ny fiarahana velona amin'Andriamanitra amin'ny fomba mandresy amin'ny alàlan'ny fampihavanana amin'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona.

Fantatsika an'i Jesôsy amin'ny tantaran'i Isaka. Teraka tamin'ny alalàn'ny fidiran'ny fanahy masina i Isaka, fa ny nahaterahan'i Jesosy dia miverina amin'ny fiterahana avy any an-danitra. I Isaka dia fantatra fa mety ho tonga iharam-boina, saingy i Jesosy dia tena nisy sy nanaiky an-tsitrapo ny Sorompanavotana izay niarahan'olombelona tamin'Andriamanitra. Misy fitoviana ihany eo amintsika Isaka. Ho antsika dia mifanandrify amin'ny fitsabanan'ny hery ambony indrindra amin'ny andro nahaterahan'i Isaac (hery fanampiny) amin'ny fahaterahan'ny Fanahy Masina Amin'izany dia lasa rahalahin'i Jesosy isika (Jaona 3,3:5;). Tsy zanaky ny fanandevozana intsony isika eo ambanin'ny lalàna, fa zaza natsangana, nanaiky ho fianakavian'Andriamanitra sy fanjakà ary manana lova mandrakizay any. Azo antoka io fanantenana io.

Ao amin'ny Galatiana 4 dia ampitahain'i Paoly ny fanekena taloha sy vaovao. Araka ny novakintsika dia nampifandraisiny an'i Hagara tamin'ny vahoakan'i Isiraely teo ambanin'ny fanekena taloha tany Sinay sy ny lalàn'i Mosesy, izay tsy nampanantenaina ho havana ny fianakaviana ary tsy hanana lova any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miaraka amin'ny fanekena vaovao, i Paul dia nanondro ireo fampanantenana tany am-boalohany (miaraka amin'i Abrahama) Andriamanitra no ho Andriamanitr'Israely sy Isiraely olony ary amin'ny alalany no hitahiana ny fianakaviana rehetra eto ambonin'ny tany. Ireo fampanantenana ireo dia tanteraka amin'ny faneken'ny fahasoavan'Andriamanitra. Niteraka zazalahy i Sara, teraka tamin'ny maha-fianakaviana mivantana azy. Toy izany koa ny fahasoavana. Amin'ny alàlan'ny fahasoavan'i Jesosy dia tonga zanaka nateraka ny olona, ​​zanak'Andriamanitra manana lova mandrakizay.

Nanao fanavahana i Hagara sy i Sara ao amin'ny Galatiana 4. Nampifandraisin’i Agar tamin’i Jerosalema tamin’izay fotoana izay, tanàna iray eo ambany fitantanan’ny Romana sy ny lalàna. I Sara kosa etsy andaniny, mijoro ho "Jerosalema any ambony", renin'ny zanaka rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka lova. Ny lova dia manodidina ny tanàna rehetra. Izy io no «tanàna any an-danitra (Apokalypsy 21,2) an'ilay Andriamanitra velona » (Hebreo 12,22), izay hidina et. An-tany indray andro any. Jerosalema any an-danitra no tanàna ahitantsika ny zontsika sivily marina. Niantso an’i Jerosalema, izay any ambony, ilay i Paoly; Izy no reninay (Galatiana 4,26). Mifandray amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, olom-pirenena malalaka isika ary eken'ny Ray ho zanany.

Misaotra an'Andriamanitra noho i Sara, Rebekka sy Lea, reny telo telo tamin'ny fanombohan'ny razamben'i Jesosy Kristy. Nofidinin'Andriamnitra ireo reny ireo, tsy lavorary toa azy ireo, ary koa i Maria, renin'i Jesosy, mba handefa ny zanany lahy eto an-tany ho tonga olombelona, ​​izay naniraka antsika ny Fanahy Masina mba hahatonga antsika zanaka ho an'ny rainy. Fotoam-pankasitrahana manokana ny Andron'ny reny noho ny fanomezana ny reny. Aoka isika hisaotra azy noho ny reny sy ny rafozan-bady sy ny vady - amin'ny reny rehetra. Ny reny dia tena fanehoana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra mahatalanjona.

Misaotra ny fanomezan'ny reny

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFNy fanomezana ny reny