Ny famonjena izao tontolo izao

Tamin'ny andro nahaterahan'i Jesosy tao Betlehema mihoatra ny 2000 taona lasa izay, dia nisy lehilahy nanam-pinoana iray antsoina hoe Simeona izay nipetraka tany Jerosalema. Nanambara tamin'i Simeona ny Fanahy Masina fa tsy ho faty izy raha tsy efa nahita ny Kristy Tompon'ny Tompo. Indray andro dia nitarika an'i Simeona ho any amin'ny tempoly i Fanahy Masina tamin'ny andro nitondran'ny ray aman-dreny an'i Jesosy zazakely hanatanteraka ny zavatra takian'ny Torah. Raha nahita an-jaza i Simôna dia noraisiny i Jesoa ary nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe: Tompoko, ankehitriny avelanao handeha amin'ny fiadanana ny mpanomponao, araka ny nolazainao; fa ny masoko nahita ny Mpamonjinao, izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, ho fanazavana hanazavana ny jentilisa sy ny vidin'ny Isiraely olonao (Lioka 2,29-32).

Nidera an Andriamanitra i Simeona noho ny tsy azon'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo, ny mpisoronabe ary ny mpampianatra ny lalàna: ny Mesia no tonga ho an'ny famonjena ny Isiraely, fa ho famonjena ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao koa. Efa naminany sahady tato ho ato i Isaia: Tsy ampy ny aminay mpanompoko hanangana ny firenen'i Jakôba sy hamerina ny Isiraely niely, nefa ataoko fahazavana ho an'ny jentilisa koa ianao fa famonjena ahy hatramin'ny farany ny tany (Isaia 49,6). Niantso ny zanak'Israely tamin'ny firenena Andriamanitra, ary nampisaraka azy ireo ho fananany amin'ny alalàn'ny fanekena iray. Nefa tsy nanao izany ho azy izy; tamin'ny farany dia nanao famonjena ho an'ny firenena rehetra izy. Fony i Jesosy dia teraka dia nisy anjely niseho tamin'ny antokon'ireo mpiandry ondry izay niandry ny ondriny tamin'ny alina.

Namirapiratra ny voninahitry ny Tompo ary niteny ilay anjely hoe:
Aza matahotra! Ary, indro, manambara aminareo hafaliana lehibe izay ho tonga amin'ny firenena rehetra aho; fa ny Mpamonjy no teraka taminao anio, dia Kristy Tompo ao an-tanànan'i Davida. Ary izany dia toy ny famantarana: ho hitanao ilay zaza nofonosina lampin-damba ary mandry ao am-pandriana. Ary teo noho eo dia nisy ny valalabemandry maro be tany an-danitra niaraka tamin'ilay anjely, izay nidera an'Andriamanitra ary niteny hoe: Voninahitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanam-be eto an-tany miaraka amin'ny olona manasoa azy. (Lioka 2,10-14).

Rehefa nanoratany ny halehiben'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy, dia nanoratra toy izao i Paoly: Fa sitrak'Andriamanitra fa ny haben'ny be dia be no mitoetra ao aminy ary ny mihavana ny zava-drehetra aminy, na et on an-tany na any an-danitra amin'ny alalàn'ny: Fiadanana avy amin'ny rà teo amin'ny hazo fijaliana (Kolosiana 1,19: 20). Tahaka ny nanambaran'i Simeona ny momba an'i Jesosy zaza tao amin'ny tempoly: tamin'ny alàlan'ny zanak'Andriamanitra, dia tonga manerana an'izao tontolo izao ny famonjena, amin'ny mpanota rehetra, dia amin'ny fahavalon'Andriamanitra rehetra.

Nanoratra tamin'ny fiangonana tany Roma i Paoly:
Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nahalemy antsika. Ankehitriny dia saiky tsy misy olona maty noho ny marina; angamba noho ny mahasoa azy dia sahy mivavaka aminy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa maty ho antsika i Kristy fony mbola mpanota isika. Tsy vao mainka hamonjy antsika amin'ny fahatezerana isika ankehitriny fa nohamarinin'ny rany! Satria raha efa nihavana tamin'Andriamanitra isika tamin'ny fahafatesan'ny zanany fony mbola fahavalontsika, mainka moa fa ho voavonjy amin'ny fiainany isika aorian'ny fampihavanana ankehitriny (Romana 5,6-10). Na teo aza ny tsy fahombiazan'ny Isiraely nitandrina ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo ary na teo aza ny fahotan'ny Jentilisa rehetra, tamin'ny alàlan'i Jesosy Jesosy dia nahatanteraka ny zavatra rehetra ilaina mba hamonjy an'izao tontolo izao.

I Jesosy no Mesia faminaniana, izay solontena tonga lafatra amin'ny olona ao amin'ny fanekena, ary toy izany koa ny fahazavana ho an'ny Jentilisa, izay namonjen'ny Isiraely sy ny olona rehetra tamin'ny ota ary nentina tao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny Krismasy ho fotoana hankalazana ny fanomezan'Andriamanitra lehibe indrindra ho an'izao tontolo izao, ny fanomezan'ny Zanany lahitokana, Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika.

nataon'i Joseph Tkach


PDFNy famonjena izao tontolo izao