Ny masoko efa nahita ny famonjenao

370 ny masoko nahita ny famonjena Ny hetsiky ny ankehitriny Parade Street any Zurich dia: "dihy ho an'ny fahalalahana" (dihy ho an'ny fahafahana). Ao amin'ny tranokalan'ny hetsika izay vakintsika: «The Street Parade dia fihetsiketsehana dihy amin'ny fitiavana, fandriampahalemana, fahafahana ary fandeferana. Miaraka amin'ny teny filamatra an-dalambe «DANCE FOR FREEDOM» dia nametraka ny fahafahana eo afovoany ny mpikarakara.

Ny fanahin'ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana ary ny fahalalahana dia niahiahy ny olombelona foana. Mampalahelo anefa fa miaina ao anatin'ny tontolo iray mifanohitra tanteraka isika: mankahala, ady, fahababoana ary tsy fandeferana. Ireo mpikarakara ny Street Parade pose Mifantoha amin'ny fahalalahana. Inona anefa no tsy fantatr'izy ireo? Inona no dikan'ny hoe lasa jamba? Ny tena fahafahana dia mitaky an'i Jesosy ary i Jesosy no tokony hifantoka! Dia avy eo ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana, ny fahafahana ary ny fandeferana. Avy eo dia afaka mankalaza sy mandihy ianao! Mampalahelo fa mbola tsy azon'ny maro ankehitriny io fahalalana mahafinaritra io.

“Fa raha miafina ny filazantsarantsika dia nafenina tamin'izay ho very, ireo tsy mpino, izay nohajambain'ny Andriamanitr'izao tontolo izao ny sainy mba tsy hahitany ny hazavan'ny Filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torinay, fa Kristy Jesosy Tompo, fa ny tenanay kosa dia andevonay noho ny amin'i Jesosy. Satria Andriamanitra, izay nilaza hoe: Hamirapiratra avy ao amin'ny maizina ny mazava! izy Izay namirapiratra tao am-ponay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy » (2 Korintiana 4,3-6).

Jesosy dia jiro tsy hitan'ny tsy mino.

I Simeona dia lehilahy marina sy masina tao Jerosalema ary tao aminy ny Fanahy Masina (Lioka 2,25). Ity farany dia nampanantena ny hahita ny voahosotr'ny Tompo alohan'ny hahafatesany. Rehefa nentin'ny ray aman-dreny tany amin'ny tempoly ny zanak'i Jesosy ary nitazona azy izy dia nidera an'Andriamanitra ary niteny hoe:

«Eny, tompoko, afaho ny mpanomponao am-pilaminana araka ny teninao; fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, izay namboarinao teo imason'ny firenena rehetra, ho fanazavana ho an'ny firenena sy ho voninahitry ny Isiraely olonao » (Lioka 2,29-32).

Tonga toy ny jiro hanazava an'ity tontolo ity i Jesoa Kristy.

«Hamirapiratra avy ao amin'ny maizina ny mazava! izy Izay namirapiratra tao am-ponay hampamirapiratra ny fahazavana fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy » (2 Korintiana 4,6).

Ny fahitana an'i Jesosy Kristy dia traikefa niainana ho an'i Simeona, ilay foto-dehibe talohan'ny nahafahany nanao veloma izao fiainana izao. Rahalahy, nahalala ny famonjen'Andriamanitra amin'ny voninahiny rehetra ve ny masontsika? Zava-dehibe ny tsy hanadino ny haben'ny fitahian'Andriamanitra antsika amin'ny fanokafana ny masontsika amin'ny famonjena:

«Tsy misy olona afaka manatona ahy raha tsy taomin'ny rainy izay naniraka ahy izy; ary hatsangako izy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: "Ary izy rehetra dia hampianarin'Andriamanitra." Izay rehetra nandre ka nianatra tamin'ny Ray dia manatona ahy. Tsy hoe nisy olona nahita ny Ray, afa-tsy Izay avy amin'Andriamanitra: izy no nahita ny Ray. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofon'aina. Ny razanareo nihinana mana tany an-efitra, dia maty. izany dia ny mofo izay midina avy any an-danitra hohanina nefa tsy maty. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra; raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Fa ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao " (Jaona 6,44-51).

Jesosy Kristy no mofo velona, ​​famonjena ataon'Andriamanitra. Mbola tsaroantsika ve ny fotoana nanokanan'Andriamanitra ny masontsika amin'ity fahalalana ity? Tsy hohadinoin'i Paul ny fotoana nanazavana azy, mamaky momba izany isika rehefa nandeha an-dàlana nankany Damaskosy izy:

«Fa rehefa lasa tany izy, dia tonga tany Damasy. Ary nisy hazavana namirapiratra tampoka avy tany an-danitra nanodidina azy; dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nilaza taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Fa hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Fa izy : Izaho no Jesosy enjehinao. Mitsangàna, ka midira ao an-tanàna dia holazaina aminao izay hatao! Fa ny olona izay teny an-dàlana dia nijanona tsy niteny intsony satria nandre ny feo izy ireo nefa tsy nahita olona. Fa Saoly nitsangana tamin'ny tany. Fa rehefa nahiratra ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary notarihin'izy ireo tamin'ny tanany izy ary nentiny nankany Damasy. Ary tsy nahita izy nandritra ny telo andro ary tsy nihinana na nisotro » (Asan’ny Apostoly 9,3: 9).

Nanaitra an ’i Paoly tokoa ny fanambarana momba ny famonjena ka tsy nahita nandritra ny 3 andro!

Hatraiza ny isan'ny jirony nihatra taminay ary nanao ahoana ny fiovan'ny fiainantsika hatramin'ny nahitan'ny masontsika ny famonjeny? Tena famerenam-pahafahana tokoa ho antsika sy ho antsika ve izany? Andao henontsika ny resaka miaraka amin'i Nikodemosy:

"Fa Fariseo dia lehilahy atao hoe Nikodemosy, kolonely tamin'ny Jiosy. Ity farany dia nanatona azy nony alina ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra ianao, avy amin'Andriamanitra, satria tsy misy olona afaka manao ireny famantarana ireny ataonao raha tsy momba azy Andriamanitra. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nikodemosy nanao taminy hoe: Ahoana ny fomba hiterahan'ny lehilahy iray rehefa antitra? Afaka miditra ao an-kibon-dreniny indray izy ary hateraka? Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy teraka amin'ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. [Jaona 3,6] Izay nateraky ny nofo dia nofo, ary izay nateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga raha niteny taminao aho: tsy maintsy hateraka indray ianao « (Jaona 3, 1-7).

Mila "fahaterahana" vaovao ny olombelona mba hahafantarana ny fanjakan'Andriamanitra. Jamba ny mason'ireo famonjena an'Andriamanitra. Na izany aza, ny mpikarakara ny Street Parade any Zurich dia tsy mahalala ny fahajambana ara-panahy amin'ny ankapobeny. Izy ireo dia nametraka tanjona ara-panahy tsy ho vitan'ny tsy misy an'i Jesosy. Tsy afaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra ho an'ny tenany ny olombelona na tsy mahafantatra azy manontolo. Andriamanitra no manambara ny tenany amintsika:

«Tsy nifidy ahy ianao, fa izaho sy ianao kosa nofidiko Tapa-kevitra ny handeha sy hamoa, ary ny voany haharetanareo, mba homen'ny Ray anareo izay angatahinareo amin'ny anarako » (Jaona 15,16).

Ry mpirahalahy, isika dia manana tombontsoa lehibe izay hitan'ny masontsika ny famonjen'Andriamanitra: " Jesosy Kristy Mpanavotra antsika ”.

Izany no traikefa lehibe indrindra azontsika hananana amin'ny fiainantsika manontolo. Tsy nanana tanjona hafa amin'ny fiainana i Simeona taorian'ny nahitany ny Mpamonjy. Vita ny tanjony tamin'ny fiainana. Mitana ny lanja lehibe ho antsika ve ny fanekena ny famonjen'Andriamanitra? Androany aho dia te hampirisika antsika rehetra tsy hanadino ny famonjen'Andriamanitra sy ny antsika intsony Mijery an'i Jesosy Kristy hatrany (ara-panahy).

"Raha natsangana niaraka tamin'i Kristy izao ianao, dia tadiavo ny any ambony, ilay misy ny Kristy, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra! Saintsaino izay eo ambony fa tsy izay ety an-tany! Satria efa maty ianao, ary ny fiainanao miafina ao amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha haseho eo amin'ny fiainanao i Kristy, ny fiainanao, dia homena voninahitra miaraka aminy koa ianao » (Kolosiana 3,1: 4).

Nampirisika i Paoly fa tsy hijery izay eto an-tany fa amin'i Kristy. Tsy misy na eto an-tany izay afaka manelingelina antsika amin'ny famonjen'Andriamanitra. Izay tsara ho antsika dia avy any ambony fa tsy avy amin'ity tany ity:

«Aza diso hevitra, ry rahalahiko malala! Ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra dia avy any ambony, avy amin'ny Rain'ny Fahazavana, izay tsy misy fiovana na fanovana aloka » (Jakoba 1,16-17).

Nahatsapa ny famonjen'Andriamanitra ny masonay ary tsy tokony hanaisotra ny masontsika intsony isika amin'ity famonjena ity, mijery hatrany. Nefa inona no dikan'izany rehetra izany eo amin'ny fiainantsika andavan'andro? Isika foana dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra, fisedrana, aretina, sns. Ahoana no ahafahana mijery an'i Jesosy na dia misy fanelingelenana lehibe toy izany aza? Nanome ny valiny i Paul:

«Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo! Te-hiteny indray aho: mifalia! Tokony ho fantatry ny olona rehetra ny fahamoram-panahiny; akaiky ny tompoko. Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny vavaka sy fifonana amin'ny fisaorana dia ampahafantarina an'Andriamanitra ny ahiahinao; ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra ny eritreritra rehetra, dia hiambina ny fonareo sy ny eritreritrao ao amin'i Kristy Jesosy » (Filipiana 4,4-7).

Mampanantena antsika Andriamanitra fa hanana fiadanan-tena sy fiadanam-po "mihoatra noho ny antony rehetra". Tokony hapetrantsika eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny ahiahiny sy ny filantsika. Voamarikao ve fa voavaly ny vavaka ataontsika ?! Fa io ve: "Ary hamaha ny olantsika rehetra sy ny olantsika rehetra Andriamanitra ary hesoriny amin'izao tontolo izao"? Tsia, tsy misy ny fampanantenana eto fa hamaly na hanaisotra ny olantsika rehetra Andriamanitra. Ny fampanantena dia: " Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra lavitra noho ny eritreritra rehetra, dia hiambina ny fonao sy ny fisainanao ao amin'i Kristy Jesosy ".

Raha mibanjina isika, dia ento manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mampanantena antsika fiadanana goavambe sy fifaliana ara-panahy lalina Andriamanitra, amin'ny toe-javatra rehetra. Amin'izay dia tena miantehitra aminy isika ary mandry eo an-tanany.

«Izany teny izany dia efa nolazaiko taminao, mba hanananao fiadanana amiko. Ory eto amin'izao tontolo izao ianao; fa matokia, nandresy izao tontolo izao aho » (Jaona 16,33).

Tandremo: Tsy mandeha amin'ny fialan-tsasatra fotsiny isika ary matoky fa handray andraikitra amin'ny andraikitra rehetra Andriamanitra. Misy kristiana izay manao tsara an'ireo hadisoana ireo. Mampifanaraka ny fahatokisana an'Andriamanitra amin'ny tsy fandraisana andraikitra izy ireo. Na izany aza, mahaliana ny hahitana ny fomba anehoan'Andriamanitra famindram-po lehibe amin'ny toe-javatra toy izany. Aleo ny matoky an'Andriamanitra noho ny mandray ny fiainantsika eo an-tànantsika.

Na izany na tsy izany dia tsy maintsy manohy mandray andraikitra isika, fa tsy matoky ny herintsika intsony fa ao amin'Andriamanitra. Amin'ny ambaratonga ara-panahy dia tsy maintsy fantatsika fa i Jesoa Kristy no famonjena antsika ary hany fanantenana tokontsika ary tokony hijanona tsy hiezaka ny hamoa voa ara-panahy amin'ny herintsika manokana isika. Tsy hahomby ihany koa ny Street Parade. Vakiantsika ny Salamo 37:

"Matokia an'i Jehovah, ka manaova soa; miaina amin'ny firenena sy mitandrema amin'ny tsy fivadihana; ary raha tia an'i Jehovah ianao, dia homeny anao izay irin'ny fonao. Mandidia ny lalanao amin'i Jehovah, ary matokia azy, fa hanao izy ary hampakatra ny fahamarinanao tahaka ny mazava sy ny zonao tahaka ny mitataovovonana » (Salamo 37,3: 6).

Jesosy Kristy no famonjena antsika, manamarina antsika izany. Mila manankina ny fiainantsika tsy misy fepetra aminy isika. Na izany aza, aza misotro ronono akory, fa "manaova soa" ary "mahatoky". Raha mifantoka amin'i Jesôsy ny famonjena antsika, dia amin'ny tànana azo antoka isika. Andao hamaky indray isika ao amin'ny Salamo 37:

«Avy amin'i Jehovah no mahalavorary ny dian'ny olona, ​​ary tiany ny làlany; Raha lavo izy, dia tsy hatsotra, fa Jehovah manohana ny tànany. Mbola tanora aho ka nihantitra koa, nefa tsy mbola nahita olo-marina nafoy, ary na ny taranany nangataka mofo; isan'andro izy dia tsara fanahy sy mampindrana ary ny taranany amin'ny fitahiana » (Salamo 37,23: 26).

Raha manolotra ny lalantsika amin'Andriamanitra isika, dia tsy hiala amintsika mihitsy.

«Tsy hamela anao ho kamboty aho, hankany aminao aho. Kely iray hafa ary tsy mahita ahy intsony izao tontolo izao; Nefa hahita ahy ianao; satria velona aho, dia ho velona koa ianao. Amin'izany andro izany dia ho hitanareo fa Izaho ao amin'ny Raiko, ary ianareo ato amiko ary Izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany no tia ahy; fa izay tia ahy no ho tian'ny raiko; ary ho tiako izy ary haneho ny tenako aminy » (Jaona 14,18-21).

Na dia niakatra teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra aza i Jesosy dia nilaza fa ny mpianany dia nahita azy foana! Na aiza na aiza misy antsika sy na inona na inona toe-javatra iainantsika, dia i Jesoa Kristy, famonjena antsika, dia hita hatrany ary ny masontsika dia tokony hibanjina azy foana. Ny fangatahany dia:

«Mankanesa at me amiko, ianareo rehetra henjana sy mavesatra! Dia hanome anao fitsaharana aho. Ento ny ziogako ary mianara Amiko! Satria malemy fanahy sy manetry tena avy amin'ny fo aho ary "hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo" ianareo; satria malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Matio 11,28: 30).

Ny fampanantenany dia:

«Na dia tsy mijanona aminao aza aho, dia tokony mbola hanana fiadanam-po ianao. Omeko anao ny fiadanako; fiadanana izay tsy misy afaka manome anao eto amin'izao tontolo izao Noho izany, aza matahotra ary matahotra! » (Jaona 14,27 Fanantenan'ny rehetra).

Androany i Zurich mandihy amin'ny fandriampahalemana sy ny fahalalahana. Andao hankalaza ihany koa satria nahalala ny famonjen'Andriamanitra ny masontsika ary mivavaka isika fa mihamaro hatrany ny mahita sy hahafantatra izay nambara tamintsika tamin'ny fomba mahagaga: « Ny famonjena famonjena nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy! »

by Daniel Bösch


PDFNy masoko efa nahita ny famonjenao