Jereo ny fitoriana filazantsara amin'ny alàlan'ny solomasin'i Jesosy

Filazantsara lehibe

Rehefa nitondra fiara ianao dia nitady zavatra tamin'ny radio mety hahaliana ahy. Nifarana tao amin'ny haino aman-jery kristiana izay nilazan'ny mpitory ny tenako hoe: "Vaovao tsara ny filazantsara raha tsy mbola tara!" Ny mampanahy azy dia ny tokony hitory ny filazantsara amin'ny mpiara-monina aminy, ny namany ary ny fianakaviany, raha mbola tsy nanaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy Izy. Ny hafatra ambanin'ny tany dia niharihary hoe: "Tsy maintsy mitory ny filazantsara ianao alohan'ny tara!" Na dia izany aza ny fomba fijerin'ny maro Ny protestanta evanjelika (na dia tsy izy rehetra aza) dia misy ny fomba fijery hafa izay nasehon'ny Kristiana Ortodoksa amin'izao fotoana izao sy taloha. Hoharohiko fohifohy ve ny fomba fijery sasany izay milaza fa tsy mila mahafantatra marina hoe rahoviana ary rahoviana no hitondran'Andriamanitra ny olona mankany amin'ny famonjena ka ahafahany mandray anjara mavitrika amin'ny asan'ny evanjelin'ny Fanahy ankehitriny.

Restrictivism

Ny mpitory reko tamin'ny radio dia nanana fijery ny filazantsara (sy famonjena), fantatra koa amin'ny hoe fameperana ny olona. Io fomba fijery io dia manamafy fa ho an'ny olona izay tsy nanaiky mazava sy nahalala an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy talohan'ny nahafatesany dia tsy misy fahafahana hovonjena intsony; Tsy hihatra intsony ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay. Ny restrictivism dia mampianatra fa ny fahafatesana dia matanjaka noho ny amin'Andriamanitra - toy ny "posasin'ny cosmic" izay manakana ny famonjena amin'ny olona (na dia tsy hadinony aza izany) izay tsy nanaiky an-kitsirano an'i Jesosy ho Tompony sy Mpamonjy azy mandritra ny androm-piainany. Araka ny foto-pampianarana momba ny fameperana, ny tsy fanao amin'ny fahatsiarovan-tena an'i Jesosy ho Tompo sy Mpanavotra dia mamaha ny fahatongavan'ireo 1. ireo maty nefa tsy mandre ny filazantsara, 2. ireo izay maty nefa nanaiky ny filazantsara diso ary 3. Ireo izay maty, fa niaina fiainana nanana kofehy ara-tsaina izay nanakana azy ireo tsy hahafantatra ny filazantsara. Amin'ny alàlan'ny fananganana toe-tsaina sarotra ho an'ny olona miditra amin'ny famonjena sy ireo nolavina, ny famerana dia manontany ny fanontaniana manaitra sy manahirana.

inclusivism

Ny fomba fijery hafa momba ny fitoriana filazantsara izay mpiaro ny kristiana maro dia fantatra amin'ny maha-incisitement izany. Ity fomba fijery izay heverin'ny Baiboly ho manam-pahefana ity dia mahatakatra ny famonjena amin'ny maha-zavatra izay tsy ho azon'i Jesosy Kristy ihany. Ao anatin'io fotopampianarana io dia maro ny fomba fijery momba ny hiafaran'ireo izay tsy nanambara am-po ny finoany an'i Jesosy talohan'ny nahafatesany. Ity fomba fijery samihafa ity dia azo jerena mandritra ny tantaran'ny fiangonana. Justin ny maritiora (Taonjato faha-2) sy CS Lewis (Taonjato faha-20) dia samy nampianatra fa Andriamanitra irery ihany no mamonjy ny olona amin'ny alàlan'ny asan'i Kristy. Ho voavonjy ny olona iray na dia tsy mahalala an'i Kristy aza izy ireo, raha toa ka manana "finoana feno" izy ireo izay niasa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo noho ny fanampian'ny Fanahy Masina. Samy nampianatra fa ny "finoana" mitongilana "dia lasa" mazava "rehefa tarihin'i Andriamanitra ny toe-javatra ka mamela ny olona hahatakatra hoe iza i Kristy ary tamin'ny fomba fahasoavan'i Kristy, no nahafahan'izy ireo namonjy an'i Kristy.

Filazantsara taorian'ny postmortem

Fomba fijery hafa (ao anaty inclusivism) dia manondro ny fiantsoana ho evanjelika postmortem. Io fomba fijery io dia manamafy fa ny olona tsy mitory filazantsara dia azo navotan'Andriamanitra na dia aorian'ny fahafatesana aza. Ity fomba fijery ity dia nasehon'i Clement of Alexandria tamin'ny faran'ny taonjato faharoa sy teolojiana Gabriel Fackre tamin'ny andro maoderina. (teraka ny 1926) nosy popularized. Teolojia Donald Bloesch (1928-2010) dia nampianatra ihany koa fa ireo izay tsy nanana fotoana tamin'ity fiainana ity hahalala an'i Kristy, fa matoky an'Andriamanitra, dia homena fahafahana hanao izany avy amin'Andriamanitra rehefa miatrika an'i Kristy aorian'ny fahafatesana izy.

universalism

Ny Kristiana sasany dia mihevitra ny fiheverana fa universalisme. Io fomba fijery io no mampianatra an'izany (na ahoana na ahoana) ny olona rehetra dia tsy maintsy ho voavonjy na tsara na ratsy, nibebaka na tsy nibebaka ary nino an'i Jesosy ho Mpamonjy na tsia. Ity torolalana mazava tsara ity dia milaza fa amin'ny farany ny fanahy rehetra (na olona, ​​anjely, na demony amin'ny natiora) voavonjy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary tsy maninona ny valintenin'ny olona tsirairay amin'Andriamanitra. Io fomba fijery io dia toa niforona teo ambany fitarihan'ny mpitarika kristiana Origen tamin'ny taonjato faharoa ary nanomboka namoaka dikanteny samihafa izay nasehon'ny mpanara-dia azy. ny sasany (Raha tsy izy rehetra) ny fotopampianaran'izao tontolo izao dia tsy manaiky an'i Jesosy ho Mpanavotra ary raisina ho tsy mitombina ny fihetsik'olombelona tamin'ny fanomezana malala-tanana avy amin'Andriamanitra. Ho an'ny ankamaroan'ny Kristiana, ny hevitra hoe misy olona afaka mandà ny fahasoavana ary mandà ny Mpamonjy ary mbola mahazo famonjena dia diso tanteraka. isika (GCI / WKG) dia mihevitra ny fiheveran'izao tontolo izao fa tsy araka ny Soratra Masina.

Inona no inoan'ny GCI / WKG?

Tahaka ireo olana ara-pinoana rehetra izay ifandraisantsika dia miantomboka aloha amin'ny fahamarinana izay nambara tamin'ny Soratra Masina isika. Ao anatin'izany no ahitanay ny fanambarana fa Andriamanitra nampihavana ny olombelona rehetra ao amin'i Kristy (2 Korintiana 5,19). I Jesosy dia niara-nipetraka tamintsika tamin'ny naha-olombelona antsika, maty ho antsika, nitsangana ary nitsangana tany an-danitra. Ny asan'ny fampihavanana dia vitan'i Jesosy rehefa niteny teo amin'ny hazo fijaliana izy teo alohan'ny nahafatesany: "Vita!" Noho ny fanambarana ara-Baiboly dia fantatsika fa na inona na inona mitranga amin'ny farany amin'ny farany dia tsy hanana antony manosika sy tanjony ary tanjon'Andriamanitra. Ny andriamanitra telo nataontsika dia nanao izay ho afany mba hamonjy ny olona rehetra amin'ny fanjakana mahatsiravina sy mahatsiravina antsoina hoe "helo". Nomen'ny raim-pianakaviana ho anay ny zanany, izay nijoro ho antsika ho pretra nanomboka hatrizay. Ny Fanahy Masina izao dia miasa mba hisarihana ny olona rehetra handray anjara amin'ireo fitahiana azon'i Kristy ho azy ireo. Izany no fantatsika sy inoantsika. Saingy betsaka ny zavatra tsy fantatsika ary mila mitandrina isika mba tsy handray hevitra manintona (fihetseham-po lojika) momba ny zavatra mihoatra ny zavatra omena antsika amin'ny fahalalana azo antoka.

Ohatra, tsy tokony hihoatra ny fahasoavan'Andriamanitra isika amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ny fomba fijery universalista fa rehefa voavonjy ny olona rehetra, dia hanitsakitsaka ny fahalalahana hisafidy izay mandà ny fitiavany Andriamanitra, ary avy eo miala aminy ary mandondona ny Fanahiny. Sarotra ny mino fa misy olona mandray fanapahan-kevitra toy izany, saingy raha mamaky ny soratra masina am-pahatsorana isika (Miaraka amin'ireo fampitandremana maro tsy tokony hanohitra ny Teny sy ny Fanahy Masina) dia tokony hanaiky isika fa mety misy ny hanilika an'Andriamanitra sy ny fitiavany amin'ny farany. Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny fandavana toy izany dia miankina amin'ny fanapahan-kevitrao manokana - ary tsy ny azy ireo fotsiny. CS Lewis dia nametraka izany tamim-pahakingana be: "Ny vavahadin'ny helo dia mihidy ao anatiny". Raha atao teny hafa, ny afobe dia ao no tsy maintsy iheveranao ny fitiavana sy ny fahasoavan 'Andriamanitra mandrakizay. Na dia tsy afaka milaza mazava isika fa ny olona rehetra dia handray ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny farany, dia afaka manantena fa ho tanteraka izany. Io fanantenana io dia iray amin'ny fanirian'Andriamanitra tsy hisy ho very fa ny olona rehetra dia hibebaka. Azo antoka fa afaka sy tsy tokony hanantena kely kokoa isika ary tokony handray anjara amin'ny Fanahy Masina hitarika ny olona hibebaka amin'ny alalany.

Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy miolikolika: amin'ny teny hafa, manohitra ny zavatra rehetra manohitra ny tanjony tsara sy be fitiavana Andriamanitra. Tsy Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra, raha tsy manao toy izany izy. Halan'Andriamanitra ny ota satria manohitra ny fitiavany sy ny antony tsara an'ny olombelona izy. Ny hatezerany koa dia endrika fitiavana - manohitra ny fanoherantsika Andriamanitra. Ao amin'ny fahasoavany, natosiky ny fitiavana, Andriamanitra dia tsy mamela antsika fotsiny, fa mifehy sy manova antsika koa. Tsy tokony heverintsika fa voafetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny, mety misy ny hisafidianan'ny sasany ny hanohitra ny fahasoavana feno fitiavana sy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, saingy tsy hitranga izany satria nanova ny sain'izy ireo - nohazavaina ao amin'i Jesosy Kristy ny tanjony.

Jereo amin'ny fitaratra nataon'i Jesosy

Satria ny famonjena, izay an'ny tenany manokana ary mifandray, dia misy fiantraikany amin'Andriamanitra sy ny olona eo amin'ny fifandraisan'ny tsirairay, tsy azontsika atao ny mieritreritra fa mandinika ny didim-pitsaran'Andriamanitra na manisy fetra ny fanirian'Andriamanitra hifandray isika. Ny tanjon'ny fitsarana dia famonjena hatrany - momba ny fifandraisana. Amin'ny alàlan'ny fitsarana, manasaraka izay esorina Andriamanitra (romanina) dia tsy maintsy misy ny olona iray manana fifandraisana (Firaisana sy vondron'olona) miaraka aminy. Noho izany, mino isika fa mitsara Andriamanitra ka voaheloka ny ota sy ny ratsy, fa ny mpanota kosa voavonjy sy mihavana. Izy dia manasaraka antsika amin'ny ota ka "lavitra izany" toy ny "maraina ny hariva". Sahala amin'ny ohatry ny Isiraely fahiny, Andriamanitra dia mamoaka ny fahotantsika mankany an-tany efitra mba hananantsika fiainana vaovao ao amin'i Kristy.

Ny didim-pitsaran'Andriamanitra dia manamasina, mandoro ary manadio ao amin'i Kristy mba hamonjy ilay olona notsaraina. Ny fitsaran'Andriamanitra dia fomba fandrafiana sy fandinihana - fisarahana zavatra izay mety na diso, izay manohitra na ho antsika, izay mitondra fiainana na tsia. Mba hahafantarantsika ny toetry ny famonjena sy ny fitsarana dia mila mamaky ny soratra masina isika, tsy amin'ny alàlan'ny fitaratra niainantsika manokana, fa amin'ny alàlan'ny fitaratra an'ny olona sy ny asan'i Jesosy, ilay Mpanavotra sy mpitsara antsika. Saintsaino izao, diniho ireto fanontaniana manaraka ireto sy ny valin-teniny mazava:

  • Voafetra ao amin'ny fahasoavany ve Andriamanitra? NO!
  • Voafetra amin'ny fotoana sy toerana ve Andriamanitra? NO!
  • Andriamanitra irery ihany no afaka miasa ao anatin'ny rafitry ny lalànan'ny natiora toa antsika olombelona? NO!
  • Moa ve voafetra Andriamanitra noho ny tsy fahalalantsika? NO!
  • Tompon'ny fotoana ve izy? YES!
  • Azony atao ve ny mametraka fotoana maro isan-karazany amin'ny fotoana iainany araka izay ilainy mba ahafahantsika misokatra amin'ny fahasoavana amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina? Tokoa!

Ny fahafantarantsika fa voafetra ihany isika fa tsy Andriamanitra dia tsy afaka mametraka ny fetrantsika amin'ny Ray isika, izay mahalala tsara sy feno ny fontsika. Afaka manorina amin'ny fahatokiany isika, na dia tsy manana ny famaritana hevitra aza isika momba ny maha-izy ny fahaizany sy ny fahasoavany amin'ny antsipirian'ny fiainan'ny olona tsirairay, na ao amin'ny fiainana izany na amin'ny ho avy. Ny zavatra fantatsika dia izao: amin'ny farany, dia tsy hisy hiteny hoe: "Andriamanitra, raha mba nanao soa kokoa ianao ... dia mety ho namonjy olona X". Ho hitantsika rehetra fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy bebe kokoa.

Ny vaovao tsara dia ny hoe ny fanomezana maimaim-poana fanavotana ho an'ny olombelona rehetra dia miankina tanteraka amin'ny faneken'i Jesosy antsika - tsy amin'ny fanekena azy. Satria "voavonjy izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo", dia tsy misy antony tokony handraisantsika ny fanomezam-pahasoavany hiaina mandrakizay ary hiaina araka ny teniny sy amin'ny fanahy izay nanirahan'ny Ray antsika mba hahafenoantsika fenoina anio Mizara amin'ny fiainan'i Kristy. Noho izany, misy ny antony rehetra hanohanan'ny Kristiana ny asa tsara amin'ny fitoriana ny filazantsara - ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny asan'ny Fanahy Masina, izay hitarika ny olona hibebaka sy finoana. Tena mahafinaritra ny mahafantatra fa sady manaiky sy mahay antsika i Jesosy.       

nataon'i Joseph Tkach


PDFJereo ny fitoriana filazantsara amin'ny alàlan'ny solomasin'i Jesosy