Salamo 8: Tompon'ny Hopeless

Salamo 504 Salamo 8 tompon'ny tsy misy fanantenana Nenjehin'ny fahavalo ary feno fahatokiana, dia nahita herim-po vaovao i David tamin'ny fahatsiarovana ny hoe Andriamanitra hoe: «Ilay Tompon'ny Mpamorona mahery vaika, izay mikarakara ny tsy manan-kery ary ampahorina mba hiasa amin'izy ireo tsy misy famerana. ».

«Salamo nataon'i Davida hihira tao amin'ny Gatita. Ry Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao any amin'ny tany rehetra, ny voninahitrao any an-danitra! Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zazakely no nanomezanao hery ho an'ny fahavalonao fa handringanao ny fahavalo sy ny tia vola hamaly faty. Raha mahita ny lanitra aho, miasa ny rantsan-tananao, ny volana ary ny kintana nomaninao: iza ny olona izay heverinao ho azy, ary zanak'iza no alanao azy? Nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, nosatrohanao voninahitra sy voninahitra. Nanao azy ho tompon'ny tànanao ianao, efa nanao ny zavatra rehetra teo ambanin'ny tongony: ondry sy omby mandritra ny andro, ary ny bibidia koa, ny vorona ambanin'ny lanitra sy ny trondro any an-dranomasina ary izay rehetra mandeha amin'ny ranomasina. Ry Tomponay ô, endrey ny hatsaran'ny anaranao any amin'ny firenena rehetra! » (Salamo 8,1: 10). Andao isika izao hijery ity andalana salamo ity. Ny voninahitry ny Tompo: "Tompo, mpanapaka anay, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra, izay asehonao ny fahalehibiazanao any an-danitra"! (Salamo 8,2)

Amin'ny fiantombohan'ity salamo ity (And. 2 sy 10) ny tenin'i Davida, izay nanehoany ny halehiben'ny anaran'Andriamanitra - ny famirapirany sy ny voninahiny, izay mihoatra lavitra ny zavaboariny manontolo. (izay ao koa ny fahavalon'ny mpanao salamo!) Ny safidin'ny teny hoe "Tompo, mpitondra anay" no manazava izany. Ny firesahana voalohany ny hoe "Tompo" dia midika hoe YHWH na Yahweh, ny anaran'Andriamanitra tsara. Ny “mpitondra anay” dia midika hoe Adonai, izany hoe ilay mpitondra na tompony. Araraotina, vokatr'izany dia Andriamanitra iray feno sy miahy, izay tompon'andraikitra tanteraka amin'ny famoronana azy. Eny, mipetraka eo ambonin'izay izy (amin'ny avo) any an-danitra. Io ilay Andriamanitra resahin'i Davida, ary iza no tadiaviny rehefa, tahaka ny ao amin'ny Salamo, no ametrahany ny lalàny ary manambara ny fanantenany izy.

Ny herin'ny Tompo: «Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zazakely no nanomezanao hery ho an'ny fahavalonao fa handringanao ny fahavalo sy ny fitiavam-bola hamaly faty» (Salamo 8,3).

Gaga i Davida fa misy Andriamanitra manararaotra ny tanjaky ny "zaza ratsy" (Ny hery dia tsara taratry ny teny hebreo nadika tamin'ny herin'ny Testamenta Vaovao) hanimbana na hanajanonana ny fahavalo sy ny tia vola hamaly faty. Izy io dia momba ny Tompo mametraka ny tanjany tsy manam-paharoa amin'ny tongony azo antoka amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo zaza tsy ampy fahaizana ireo. Tokony ho takatra ara-bakiteny ve anefa ireo fanazavana ireo? Mahatonga ny zanak'olombelona ve ny fahavalon'Andriamanitra? Angamba, fa azo inoana kokoa, i David dia nitarika olona kely, malemy ary tsy manam-pahefana miaraka amin'ny zaza amin'ny heviny ara-panoharana. Miatrika fihetsiketsehana be loatra izy (Over) tsy isalasalana fa nahatsapa ny tsy heriny manokana, ary dia fampiononana ho azy ny mahafantatra fa ny Tompo, ilay mahery sy mpanapaka, dia mampiasa ny tsy manam-pahefana sy ampahorina amin'ny asany.

Ny famoronan'ny Tompo: "Rehefa hitako ny lanitra, ny rantsananao, ny volana ary ny kintana nomaninao: inona ny olona izay ahatsiarovanao azy sy ny zanak'olombelona no ahatsianao azy?" (Salamo 8,4: 9).

Ny eritreritr'i Davida izao dia mitodika any amin'ny fahamarinana be loatra fa namela ampahany tamin'ny fanjakany tamin'ny olona ny Tompo, ilay Andriamanitra Mahery Indrindra. Voalohany, mandeha amin'ny asa famoronana lehibe izy (anisan'izany ny lanitra ... ny volana ary ny kintana) ho asan'ny rantsantananan'Andriamanitra ary avy eo maneho ny maha gaga azy ny olona voafidy (ny teny hebreo dia enos ary midika hoe olona mety maty, malemy) dia omena andraikitra be dia be. Ireo fanontaniana miverina ao amin'ny andininy 5 dia manasongadina fa ny olombelona dia zavaboary tsy misy dikany ao amin'izao rehetra izao (Salamo 144,4). Nefa Andriamanitra dia mikarakara azy tsara. Nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, tamin'ny voninahitra sy voninahitra no nosatrohanao azy.

Ny famoronan'Andriamanitra ny olona dia aseho ho asa mahery sy mendrika; satria ny olona natao ambany kely noho Andriamanitra. Ny Elohim hebreo dia adika ao amin'ny Baiboly Elberfeld miaraka amin'ny "anjely", fa angamba ilay fandikana miaraka amin'andriamanitra "Andriamanitra dia tokony ho alefa eto. Ny tiana holazaina eto dia ny hoe noforonina teto an-tany ny olona ho governora tena an'Andriamanitra; napetraka amboninny fahariana rehetra, fa ambany noho Andriamanitra. Gaga i Davida fa ny Tsitoha dia nanendry olona mendrika hiaina toy izany. Ity Salamo ity dia voatonona ao amin'ny Hebreo 2,6: 8 mba hampitoviana ny tsy fahombiazan'ny olombelona amin'ny fahatongavan-tsainy. Nefa tsy ny zava-drehetra no very: i Jesoa Kristy, ilay Zanak'olombelona, ​​no Adama farany (1 Korintiana 15,45:47,), ary ny zava-drehetra dia mankatò azy. Firenena iray izay ho lasa tanteraka rehefa tafaverina ety an-tany izy mba hanomanana ny lalana ho an'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ary mba hahavitany ny drafitr'Andriamaovao, ny olona sy ny sisa rehetra amin'ny voaary. mitombo (Voninahitra).

Nanao azy ho tompon'ny tànanao ianao, efa nanao ny zavatra rehetra teo ambanin'ny tongony: ondry sy omby mandritra ny andro, ary ny bibidia koa, ny vorona ambanin'ny lanitra sy ny trondro any an-dranomasina ary izay rehetra mandeha amin'ny ranomasina.

Tamin'io fotoana io i Davida dia teo amin'ny toeran'ny lehilahy ho governoran'Andriamanitra (Steward) tao anatin'ny noforoniny. Taorian'ny namoronan'ny Tsitoha an'i Adama sy Eva dia nandidy azy ireo mba hanjaka amin'ny tany izy ireo (Genesisy 1:1,28). Ny zavamiaina rehetra dia tokony hanaiky izany. Saingy noho ny ota, dia tsy tanteraka tanteraka io fitsipika io. Mampalahelo fa mahatsikaiky ny hiafarany fa zavaboary ambany indrindra izy, ilay menarana, izay nahatonga azy ireo hitsangana hanohitra ny didin'Andrimanitra ary handà ny hoaviny nokendrena. Voninahitry ny Tompo: "Tomponay, mpitondra anay, voninahitra ny anaranao amin'ny firenena rehetra!" (Salamo 8,10).

Nifarana ny salamo raha vao nanomboka - ho fiderana ny anaran'Andriamanitra be voninahitra. Eny, ary marina tokoa ny fisehoan'ny voninahitry ny Tompo amin'ny fiahiany sy ny fiantrany, izay itodihany ny olona amin'ny fahamendrehany sy ny fahalemeny.

famaranana

Ny fahalalana an'i Davida momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fikarakarana ny olona, ​​araka ny fantatsika, dia tanteraka amin'ny olona sy ny asan'i Jesosy ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ao no ianarantsika fa i Jesosy no Tompo izay mitantana ankehitriny (Efesiana 1,22:2,5; Hebreo 9). Fanjakana iray hitombo ao amin'ny tontolo ho avy (1 Korintiana 15,27). Mampionona sy manantena tokoa ny mahafantatra izany, na dia eo aza ny fahoriantsika sy ny tsy faharetantsika (bitika raha oharina amin'ny halehibeazan'ny tsy hay hadinoina) eken'ny Tompontsika sy Tompontsika handray anjara amin'ny voninahiny, ny fiandrianany amin'ny zavaboary rehetra.

by Ted Johnston


PDFSalamo 8: Tompon'ny Hopeless