Miaina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra

537 miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra Tao anatin'ny taratasiny ho an'ny Romanina, i Paoly dia nametraka ilay fanoharana hoe: "Iza no te hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana na tahotra, fanenjehana, hanoanana, fitanjahana, loza, loza, na sabatra? » (Romana 8,35).

Tena tsy afaka manasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany, izay aseho mazava eto, izay azontsika vakiana eto: na avo, na ambany, na zavatra hafa rehetra, no afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika » (Romana 8,38-39).

Tsy afaka misaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika satria tia antsika foana. Tiany isika na manana fitondran-tena tsara na ratsy, na mandresy isika na resy na koa vanona na tsara no ratsy. Minoa na tsia izany dia tiany isika! Nandefa an'i Jesosy Kristy zanany lahy hamono antsika ho antsika. Maty ho antsika i Jesoa Kristy fony mbola mpanota isika (Romana 5,8). Tsy misy fitiavana lehibe noho ny fahafatesan'ny olona iray (Jaona 15,13). Ka tianay Andriamanitra. Azo antoka izany. Na inona na inona mitranga, dia tia antsika Andriamanitra.

Ho antsika kristianina, ny fanontaniana lehibe indrindra dia ny hoe ho tia an'Andriamanitra ve isika na dia mihamangatsiaka aza? Aoka tsy hamitaka ny tenantsika isika fa mino fa tsy aran'ny fitsapana sy ny fijaliana ny Kristianina. Misy zavatra ratsy eto amin'ny fiainana, na manao toy ny olo-masina na mpanota isika. Tsy nampanantena antsika Andriamanitra fa tsy hisy olana amin'ny fiainana Kristiana. Moa ve Andriamanitra tia antsika amin'ny fotoana sy ny ratsy?

Ny razantsika ara-Baiboly dia efa nieritreritra izany. Andao hojerentsika izay hevitra noraisiny:

Habakkuk: «Tsy hisy maitso ny aviavy ary tsy hisy ahitra ny voaloboka. Ny vokatry ny hazo oliva dia tsy eo, ary ny saha tsy mitondra hanina; Handrovina ny sakana tsy ho amin'ny sakana ary tsy hisy omby ny fatina. Fa tiako ho faly amin'ny Tompo aho ary ho faly amin'Andriamanitra famonjena ahy » (Habakoka 3,17: 18).

Micha: «Aza faly amiko, ry fahavaloko! Raha mandry aho dia mifoha; ary na dia mipetraka amin'ny maizina aza aho, ny Tompo no hazavana » (Me 7,8).

Job: «Ary hoy ny vadiny taminy: Mbola mitazona ny fahatokisanao ihany ve ianao? Foano Andriamanitra ary ho faty! Fa hoy izy taminy: Miteny toy ny miteny ny vehivavy adala. Moa ve isika nahazo soa avy amin'Andriamanitra ary tsy tokony hanaiky ny ratsy koa isika? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba » (Joba 2,9-10).

Tiako ny ohatr'i Schadrach, Meschach ary Abed-Nego. Rehefa nandrahona ny handoro azy velona izy ireo dia nilaza fa mahay mamonjy azy ireo Andriamanitra. Na izany aza, raha nifidy ny tsy hanao izany izy dia ho tsara (Daniela 3,16: 18). Ho tia sy hidera an'Andriamanitra izy ireo na inona na inona fanapahan-kevitra noraisiny.

Ny fitiavana sy fiderana an'Andriamanitra dia tsy fanontanian'ny fotoana tsara na ratsy, na mandresy na resy isika. Ny momba ny fitiavana azy sy ny fahatokisany azy no mitranga. Rehefa dinihina tokoa, izany no karazana fitiavana omeny antsika! Mahereza amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra.

avy amin'i Barbara Dahlgren