Niresaka momba ny famonjena anao ve ianao?

Fa maninona ny olona, ​​sy ny Kristiana miaiky tena, no tsy afaka mino ny fahasoavana tsy misy fepetra? Ny fomba fijery manjaka ankehitriny eo amin'ny Kristiana dia mbola ny famonjena dia miankina amin'ny zavatra efa nataony na tsy nataony. Avo loatra Andriamanitra ka tsy misy olona mahay mitaingina azy; hatreto dia tsy azo raisina. Lalina tokoa ka tsy afaka miditra ambaniny. Tadidinao ve ilay hiran'ny filazantsara nentim-paharazana?

Tsa- ka hihira an'ity hira ity ny ankizy kely satria afaka mihetsika amin'ny teny mety izy ireo. "Avo dia avo" ... ary mihazona ny tanany eo ambonin'ny lohany; "Hatreto" ... ary aparitaka ny sandriny: "lalim-bolo" ... ka miankohoka araka izay azony atao. Mahafinaritra ny mihira an'ity hira mahafinaritra ity ary afaka mampianatra fahamarinana lehibe momba ny toetran'Andriamanitra izany. Fa rehefa mihalehibe isika, firy no mbola mino an'izany? Taona vitsy lasa izay, Gazetin'ny Vondron’olompirenena Malaza - dia nanao tatitra fa ny 56 isan-jaton'ny Amerikana, izay ny ankamaroany dia nitantara ny tenany ho kristiana, fa rehefa mieritreritra ny fahafatesany izy ireo dia tena miahiahy na manahy momba izany, "tsy misy Famelan-keloka ». 

Ny tatitra, miorina amin'ny fanadihadiana nataon'ny Gallup Institute, dia manampy hoe: "Ny valim-panadihadiana toy izany dia mampametra-panontaniana ny amin'ny Kristiana any Etazonia na mahazo ny hevitry ny" fahasoavana "ary manoro hevitra ny hanamafisana ireo fampianaran'ny Baiboly amin'ny Kristiana. Mampianatra fiangonana. Nahoana ny olona sy ny tena mitonona ho tena no mihevitra ny tsy hino ny fahasoavana tsy misy fepetra? Ny fototry ny fanavaozana protestanta dia ny fampianarana ara-Baiboly fa ny famonjena - ny famelan-keloka tanteraka amin'ny ota sy ny fampihavanana amin'Andriamanitra - dia tamin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany.

Saingy, ny fomba fijery mibanjina eo amin'ny kristianina dia ny hoe ny famonjena dia miankina amin'ny zavatra nataonao na tsy nataonao. Ny iray dia maka sary an-tsaina hoe misy fifandanjan-tena lehibe: asa tsara ao anaty vilia iray sy asa ratsy ao amin'ny iray hafa. Ny vilia misy ny lanja lehibe indrindra dia tena ilaina amin'ny famonjena. Tsy mahagaga raha matahotra isika! Hivadika amin'ny fitsarana ve ny fahotantsika, izay "avo be" ka tsy ny raim-pianakaviana akory no mijery azy ireo, "be dia be" ka tsy afa-manarona azy ireo ny ran'i Jesosy, ary tena "lalina tokoa" izahay tsy afaka niditra teto amintsika intsony ny Fanahy Masina? Ny marina dia tsy mila miahiahy isika raha hamela antsika Andriamanitra; efa vitany io: "Kristy dia maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika" hoy ny Baiboly amintsika ao amin'ny Romana 5,8.

Ara-drariny fotsiny isika satria Jesosy dia maty ary nitsangana ho antsika indray. Tsy miankina amin'ny hatsaran'ny fankatoavantsika izany. Tsy miankina amin'ny hatsaran'ny finoanay izany. Ny zava-dehibe dia ny finoan'i Jesosy. Ny hany ataontsika dia ny hatoky azy ary hanaiky ny fanomezana tsara ananany. Hoy i Jesosy: «Izay rehetra omen'ny raiko ahy dia mankaty amiko; ary na zovy na zovy manatona ahy dia tsy handà aho. Satria tsy avy any an-danitra aho, fa tsy hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Fa izao no sitrapon'izay naniraka ahy: tsy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangana amin'ny andro farany aho. Fa izao no sitrapon'ny raiko: na zovy na zovy no mahita sy mino ny zanaka dia manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany » (Jaona 6,37-40,). Izany no sitrapon'Andriamanitra ho anao. Tsy tokony hatahotra ianao. Tsy mila miahiahy ianao. Azonao atao ny manaiky ny fanomezana nomen'Andriamanitra.

Amin'ny alàlan'ny famaritana, ny fahasoavana dia tsy mendrika. Io dia tsy fandoavana. Fanomezana maimaimpoana maimaim-poana io. Izay rehetra te handray izany dia mandray azy. Tsy maintsy mahita an'Andriamanitra amin'ny fomba vaovao isika, araka ny asehon'ny Baiboly azy. Andriamanitra no Mpanavotra antsika fa tsy ilay mpanimba antsika. Izy no Mpamonjintsika fa tsy Mpanapaka antsika. Izy dia namanay, fa tsy fahavalontsika. Momba antsika Andriamanitra.

Izany no hafatry ny Baiboly. Hafatry ny fahasoavan'Andriamanitra izy io. Ny mpitsara dia efa nanao izay ilaina rehetra mba hahazoana antoka ny famonjena antsika. Izany no vaovao tsara nentin'i Jesosy. Ny sasany amin'ireo dikan-ny hira evanjely taloha dia nifarana tamin'ny koro, "Tsy maintsy miditra amin'ny varavarana ianao". Tsy varavarana miafina ny varavarana izay misy vitsivitsy ihany no mahita. Ao amin'ny Matio 7,7: 8, dia nanontany antsika i Jesosy hoe: «mangataha, homena ianareo; mitady, hahita ianao; mandondona, dia hovohana ianao. Fa izay mangataka no mahazo; ary na zovy na zovy no mitady azy dia hahita; ary izay mandondona dia hovohana. »

nataon'i Joseph Tkach


PDFNiresaka momba ny famonjena anao ve ianao?